Facebook Pixel
Skip to content

Cynigion ac Ymgynghoriad Lefi

Diweddariad ar y Consensws

Cyhoeddodd CITB yn haf 2020 y byddai’r broses Gonsensws yn cael ei hatal, ac y byddai’r Llywodraeth yn deddfu i sicrhau Lefi CITB ar gyfer 2021/22. Caniataodd hyn i ni ganolbwyntio ar gefnogi anghenion sgiliau uniongyrchol cyflogwyr trwy effaith COVID-19.

Ym mis Mawrth y llynedd, fel rhan o broses Consensws 2020, gwahoddwyd pob cyflogwr cofrestredig â Lefi i gymryd rhan yn yr Ymgynghoriad ar y Cynigion Lefi. Mae'r Adroddiad Ymgynghori (PDF, 1MB) yn rhannu canfyddiadau'r Ymgynghoriad hwn. Gellir gweld manylion y Cynigion Lefi a gyflwynwyd ar gyfer Gorchymyn Lefi 2021 gyda'r Adran Addysg ar hyn o bryd yma.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar Gynigion y Lefi 2022-25 rhwng 1 Mawrth - 11 Ebrill 2021, lle gwnaethom wahodd cyflogwyr cofrestredig y Lefi i rannu eu barn trwy sianel Ymgynghori ar-lein. Rydym hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhithiol i gyflogwyr ochr yn ochr â'r Ymgynghoriad. Mae'r Adroddiad Ymgynghori (PDF, 440KB) yn rhannu'r canfyddiadau.

Dadansoddwyd adborth o'r ymgynghoriad hwn a'i fwydo i mewn i'r Cynigion Lefi terfynol gan Bwyllgor y Strategaeth Lefi. Mae'r Cynigion Lefi wedi'u cymeradwyo gan Fwrdd CITB ac mae'r broses Gonsensws yn dechrau ar 14 Mehefin ac yn para tan 15 Awst. I gael mwy o wybodaeth am hyn cliciwch yma

Mae'r wybodaeth a ddarperir isod yn amlinellu'r broses arferol o Gonsensws.

Os yw'r Bwrdd yn cymeradwyo'r Cynigion Lefi a argymhellir, yna mae CITB yn ymgynghori â'r diwydiant adeiladu y flwyddyn cyn bod angen y Gorchymyn Lefi nesaf. Mae CITB yn ymgysylltu â diwydiant i egluro'r Cynigion Lefi a chael adborth. Mae'r ymgysylltiad hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddarparu gwybodaeth ar wefan CITB www.citb.co.uk; cyfathrebu uniongyrchol; arolygon ar-lein a fforymau cyflogwyr.

Ar ôl Ymgynghori, mae'r Pwyllgor Strategaeth Lefi (LSC) yn ystyried unrhyw faterion a godir gan ddiwydiant ac maent yn penderfynu a oes angen unrhyw newidiadau i'r Cynigion Lefi. Yna argymhellir Cynigion Lefi Terfynol i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.

Mae'r LSC yn cynrychioli barn diwydiant ar draws tair gwlad Prydain Fawr ar ddatblygiad y Cynigion Lefi. Mae'r grŵp yn trafod, yn dadlau, yn datblygu ac yn argymell Cynigion Lefi a fydd yn galluogi CITB i gyflawni ei Gynllun Strategol. Pan gytunir ar y cynigion, mae'r LSC yn cyflwyno'i argymhellion i Fwrdd CITB.

Ar ôl ei gymeradwyo, gelwir y cam nesaf yn Consensws. Mae dau faen prawf i'r meincnod ar gyfer sicrhau consensws:

  • Rhaid i fwy na 50% o dalwyr Lefi tebygol gefnogi'r Cynigion Lefi
  • Rhaid i gyflogwyr sy'n cefnogi'r Cynigion Lefi dalu mwy na 50% o'r Lefi sy'n daladwy.

Cyfrifir y canlyniad terfynol trwy gyfuno ymatebion pob Sefydliad Rhagnodedig â'r sampl o dalwyr Lefi heb gynrychiolaeth.

Gofynnir y cwestiwn hwn i gyflogwyr dethol: "Ydych chi'n cytuno bod y Cynigion Ardoll yn angenrheidiol i annog hyfforddiant digonol yn y diwydiant adeiladu?"

Unwaith y cesglir canlyniadau Consensws, mae CITB yn cyflwyno'r canlyniadau i'r Adran Addysg ac fe'u cyhoeddir i'r diwydiant adeiladu. Os yw'r canlyniadau'n dangos bod mwyafrif y cyflogwyr yn ôl rhif a gwerth y Lefi'n cefnogi'r Cynigion Lefi, bydd y Llywodraeth yn gwneud Gorchymyn Lefi newydd.

Os nad yw Consensws yn dangos cefnogaeth ddigonol gan y diwydiant i'r Cynigion Lefi, yna bydd y Llywodraeth yn adolygu'r sefyllfa gyda CITB ac yn ystyried opsiynau pellach. Mae hyn yn cynnwys cymeradwyo'r Cynigion Lefi heb gefnogaeth y diwydiant, cyflwyno Cynigion Ardoll newydd, neu wneud gorchymyn diofyn i amddiffyn hyfforddiant a datblygu sgiliau yn y diwydiant orau.

Canlyniadau consensws 2017

Darganfyddwch ganlyniadau Consensws 2017 a darllenwch yr argymhellion.