Facebook Pixel
Skip to content

Polisi apelio'r Cynllun Grantiau

Dyma delerau ac amodau'r polisi apelio mewn perthynas â cheisiadau am grantiau.

Mae'r telerau ac amodau mewn grym o 1 Ebrill 2020 (cyf: Telerau ac amodau'r polisi apelio, Fersiwn 1.1).

Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, sydd fel arall yn cael ei alw'n CITB, yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif elusen 264289) ac yn yr Alban (rhif elusen SC044875). Mae ei brif le busnes yn Sand Martin House, Bittern Way, Peterborough PE2 8TY.

Mae'r polisi apelio'n diffinio sut y bydd apeliadau'n cael eu rheoli. Mae'r polisi hwn yn hyrwyddo effeithlonrwydd, tegwch a chysondeb wrth wneud penderfyniadau ynghylch apeliadau.

Gall cyflogwr apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod ei gais am grant os bydd wedi llenwi pob Ffurflen Lefi sydd ei hangen yn gywir ac wedi'i hanfon i CITB ac os bydd wedi talu unrhyw Lefi sy'n ddyledus yn llawn neu'n talu'r Lefi drwy drefniant sydd yn ei le.

Nid oes unrhyw hawl i apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod cais am grant:

 • os nad yw'r hyfforddiant neu'r cymhwyster yn bodloni'r meini prawf ar gyfer bod yn gymwys am grant
 • os nad yw'r unigolyn sy'n gwneud yr hyfforddiant neu'n astudio ar gyfer y cymhwyster yn gymwys i gael grant (er enghraifft, pan nad yw'r unigolyn wedi'i gyflogi adeg gwneud hynny neu pan fydd wedi cael yr uchafswm y gall ei gael o grant penodol)
 • os nad yw'r cyflogwr yn gymwys i gael grant (er enghraifft, pan fydd y cyflogwr eisoes wedi cael yr uchafswm y gall ei gael o grant penodol neu wedi rhoi'r gorau i fasnachu adeg cwblhau'r hyfforddiant neu ennill y cymhwyster)
 • os nad yw'r darparwr hyfforddiant wedi'i gymeradwyo neu'n bodloni'r meini prawf ar gyfer bod yn gymwys am grant
 • os nad yw'r hyfforddiant neu'r cymhwyster y gwnaed cais am grant ar ei gyfer wedi'i wneud neu ei ennill
 • os yw'r cyflogwr wedi cael grant ar gyfer yr unigolyn yn barod ar gyfer yr hyfforddiant neu'r cymhwyster y mae wedi gwneud cais am grant ar ei gyfer
 • os nad oes digon o dystiolaeth wedi'i chyflwyno i ategu'r cais am grant

Dim ond apeliadau mewn perthynas â cheisiadau am grantiau ar gyfer blwyddyn bresennol neu flwyddyn ddiwethaf y Cynllun Grantiau fydd yn cael eu caniatáu. Rhaid i apeliadau ddod i law o fewn 90 diwrnod i roi gwybod bod cais am grant wedi'i wrthod neu gyfnod arall y caiff CITB ei ganiatáu.

 • Rhaid i apeliadau gael eu cyflwyno'n ysgrifenedig drwy e-bost i  neu lythyr i CITB, Blwch 30, D/O SSCL, Tŷ Phoenix, Casnewydd NP10 8FZ.
 • Dylai'r apêl nodi'r rhesymau dros apelio a chynnwys yr holl dystiolaeth ategol sydd ei hangen i'w hystyried. Caiff CITB ofyn am ragor o wybodaeth er mwyn symud yr apêl yn ei blaen.
 • Bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch yr apêl o fewn 30 diwrnod ac ar sail y wybodaeth ysgrifenedig a'r dystiolaeth ategol a roddwyd gan y cyflogwr. Ni chaniateir gwneud unrhyw sylwadau'n bersonol.
 • Pan fydd penderfyniad wedi'i wneud, rhoddir gwybod i'r cyflogwr o fewn 30 diwrnod. Os bydd yr apêl wedi'i derbyn, bydd y grant yn cael ei dalu'n unol â thelerau ac amodau'r Cynllun Grantiau ar yr amod bod yr holl Ffurflenni Lefi sydd eu hangen wedi dod i law a bod y Lefi sy'n ddyledus wedi'i dalu neu'n cael ei dalu drwy drefniant sydd yn ei le.
 • Mae Lefi CITB a grantiau CITB yn ddau beth gwahanol. Mae system weithredu ariannol bresennol CITB yn gosod grantiau yn erbyn unrhyw Lefi sy'n ddyledus yn awtomatig. Pan fydd y system bresennol yn cael ei newid, ni fydd grantiau'n cael eu gosod yn erbyn y Lefi sy'n ddyledus, heblaw o dan amgylchiadau eithriadol. 
 • Ar yr amod nad yw'r grant wedi'i leihau neu ei dynnu'n ôl a/neu nad yw cyfradd y grant wedi'i lleihau, bydd y grant (ac eithrio grant prentisiaeth) yn cael ei dalu ar y gyfradd a nodwyd yng ngofynion y math o grant pan gafodd yr hyfforddiant ei wneud neu'r cymhwyster ei ennill. 
 • Ceidw CITB yr hawl i atal grant yn ystod y cyfnod pan fydd cyflogwr yn aros am benderfyniad ynghylch ei apêl.
 • Os na fydd y cyflogwr yn fodlon ar y penderfyniad ynghylch ei apêl, ac os gall roi rhagor o wybodaeth na chafodd ei chyflwyno'n flaenorol, caiff ofyn i CITB adolygu'r penderfyniad. 
 • Bydd CITB ac o leiaf un cynrychiolydd annibynnol o'r diwydiant yn adolygu'r penderfyniad o fewn 90 diwrnod i'r cais ddod i law. 
 • Pan fydd penderfyniad wedi'i wneud, rhoddir gwybod i'r cyflogwr o fewn 30 diwrnod. Bydd y penderfyniad hwn yn derfynol. 
 • Os bydd yr adolygiad yn arwain at newid y penderfyniad gwreiddiol, bydd y grant yn cael ei dalu'n unol â thelerau ac amodau'r Cynllun Grantiau ar yr amod bod yr holl Ffurflenni Lefi sydd eu hangen wedi dod i law a bod unrhyw Lefi sy'n ddyledus wedi'i dalu neu'n cael ei dalu drwy drefniant sydd yn ei le.
 • Ar yr amod nad yw'r grant wedi'i leihau neu ei dynnu'n ôl a/neu nad yw cyfradd y grant wedi'i lleihau, bydd y grant (ac eithrio grant prentisiaeth) yn cael ei dalu ar y gyfradd a nodwyd yng ngofynion y math o grant pan gafodd yr hyfforddiant ei wneud neu'r cymhwyster ei ennill.
 • Ceidw CITB yr hawl i atal grant yn ystod y cyfnod pan fydd cyflogwr yn aros am benderfyniad ynghylch ei apêl.