Facebook Pixel
Skip to content

Cynllun peilot rhwydwaith cyflogwyr

Ar y dudalen hon:

Beth yw rhwydwaith cyflogwyr?

Mae'r rhwydwaith cyflogwyr yn fenter 12 mis  a sefydlwyd ac a ariennir gan CITB, sy'n cael ei rhedeg gan grwpiau rhwydwaith sector penodol lleol. Ei nod yw symleiddio'r ffordd yr ydych yn cael y cymorth a'r cyllid sydd eu hangen arnoch i gael mynediad at yr hyfforddiant yr ydych ei eisiau. Mae’r cyfan yn rhan o’r gwasanaeth.

Gwell fyth, oherwydd bod y rhwydweithiau cyflogwyr yn trefnu’r cyfan nid oes ffurflen CITB i’w llenwi i wneud cais am grant.

Gallech hyd yn oed gael llawer mwy na'r Cynllun Grant presennol… faint sy'n rhan o'r hyn y mae cyflogwyr yn y rhwydweithiau yn ei benderfynu.

Gyda'i gilydd bydd cyflogwyr yn llywio'r ffordd y caiff yr arian a ddarperir gan CITB ei wario, ac ar beth. Ac os bydd y peilot yn llwyddiannus gallai newid y ffordd y caiff hyfforddiant ei ariannu gan CITB yn sylweddol.

Cymerwch ran nawr - ffurflen ar-lein

Nod y peilot

Rydych chi wedi dweud wrthym fod cael mynediad at grantiau a chyllid ar gyfer hyfforddiant yn gymhleth ac nid yw llawer yn trafferthu, felly rydym am symleiddio sut rydych chi'n cael y cymorth a'r cyllid sydd eu hangen arnoch i uwchsgilio'ch tîm.

Ni fydd angen i chi lywio’r Cynllun Grant, gan y bydd CITB yn ariannu’r rhwydwaith cyflogwyr i drefnu’r hyfforddiant. Ac yn wahanol i’r cyfyngiadau mewn rhai cynlluniau eraill, gall yr hyfforddiant fod mewn unrhyw beth sy’n cefnogi cyflogwyr adeiladu. Gallai’r rhain fod yn sgiliau crefft sydd eu hangen arnoch ar hyn o bryd neu’n rhywbeth y bydd ei angen arnoch yn y dyfodol – fel sero net, sgiliau digidol neu fentora.

Y gwahaniaeth mawr yw mai cyflogwyr yn cydweithio i benderfynu sut i wario’r cyllid yn eu maes neu sector ac ar beth

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: “Rwy’n gyffrous iawn am y cynllun peilot hwn – mae hwn am roi'r cyflogwyr ar flaen y gad i nodi a mynd i’r afael â’u heriau sgiliau a’r ffordd orau i CITB alinio ein cyllid a’n hadnoddau i gefnogi eu hanghenion sgiliau.

Byddwn yn annog cyflogwyr yn yr ardaloedd peilot i gymryd rhan a defnyddio eu llais i lunio ac ymgysylltu â’r ddarpariaeth hyfforddi.”

Grwpiau peilot sector penodol

Yn ystod 2023 byddwn yn ymestyn y peilot i gynnwys grwpiau sector-benodol. 

Y sector cyntaf i ymuno â'r peilot yw:

Fel y dywedodd Phil Beach, prif Weithredwr, Energy & Utility Skills:

“Rwy’n falch iawn o weld y cynllun peilot hwn yn cael ei lansio gyda’r nod o roi mwy o reolaeth i gyflogwyr yn y diwydiannau ynni a chyfleustodau dros yr hyfforddiant sy’n wirioneddol bwysig iddyn nhw.

Mae’r fenter hon yn ganlyniad uniongyrchol i’r cydweithio a ddigwyddodd rhwng Energy & Utility Skills ac aelodau i fynd i’r afael ag un o’u blaenoriaethau allweddol; mwy o fynediad at gronfeydd lefi hyfforddiant diwydiannol i ddiwallu anghenion sgiliau blaenoriaeth uchel.

Mae’r cynllun peilot hwn yn rhoi cyfle i gyflogwyr cadwyn gyflenwi yn ein diwydiannau gael mynediad at gyllid yn haws a llunio’r dirwedd sgiliau i ddiwallu eu hanghenion.

Rwy’n gobeithio y bydd y cynllun peilot 12 mis hwn yn paratoi’r ffordd ar gyfer ateb mwy parhaol ac eang. Bydd hyn yn hanfodol os ydym am uwchsgilio ac ailsgilio’r gadwyn gyflenwi i gyflawni prosiectau cyfredol a sero net yn y dyfodol a blaenoriaethau amgylcheddol.”

Llogi peiriannau ac offer

Cymerwch ran nawr - ffurflen ar-lein

Dywedodd Paul Gaze - Prif Weithredwr, Hire Association Europe:

“Mae Hire Association Europe yn falch iawn o weithio gyda CITB ar Raglen Rhwydwaith Cyflogwyr y Sector. Mae’n hanfodol inni fuddsoddi yn y gweithlu peiriannau, offer a chyfarpar i ddatblygu’r sgiliau a’r cymwyseddau gofynnol, gan fod y sector yn sail i’r diwydiant adeiladu ehangach.

Nid oes dim yn cael ei adeiladu, ei gynnal na'i atgyweirio heb y gweithlu llogi a rhentu proffesiynol. Rydym yn cymeradwyo CITB am ei fuddsoddiad mewn datblygu’r sgiliau i yrru adeiladu yn ei flaen”.

Ardaloedd Peilot Lleol

Rydym yn cynnal o leiaf un cynllun peilot ym mhob Cenedl, os ydych chi wedi'ch lleoli yn un o'r pum ardal, a'ch bod chi wedi'ch cofrestru gyda lefi, gallwch elwa o'r rhwydwaith cyflogwyr.

Mae’r pum rhwydwaith cyflogwr cyntaf yn cwmpasu’r meysydd canlynol:

  • De-orllewin Cymru
  • Swydd Lincoln
  • Norfolk
  • Inverness (Ucheldiroedd ac Ynysoedd) - ynghyd â chyflogwyr peirianneg sifil ar draws yr Alban
  • Canolbarth Lloegr (ar gyfer cyflogwyr peirianneg sifil yn unig)

I gael rhagor o wybodaeth naill ai E-bostiwch: employmentnetwork@citb.co.uk neu cysylltwch â'ch rhwydwaith cyflogwyr lleol.
Manylion isod:

Dywedodd Herman Kok - Lindum Group Ltd:

"Fel cadeirydd LGTA Swydd Lincoln rwy'n gyffrous ac yn edrych ymlaen at gyflwyno 'cynllun peilot rhwydwaith cyflogwyr'. Byddwn yn darparu cymorth hyfforddi arloesol ar y cyd i gwmnïau adeiladu yn Swydd Lincoln a'u cadwyni cyflenwi. Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth a gawn gan CITB ar gyfer y gweithgareddau hyn".

De Orllewin Cymru

Inverness

Swydd Lincoln

Norfolk

Canoldir- Peirianneg Sifil yn unig

Mwy o wybodaeth

A oes angen i mi fod yn aelod o grŵp hyfforddi i gael budd?

Nid oes rhaid i chi ymuno â grŵp hyfforddi neu gorff aelodaeth i gael budd. Mae’r peilot yn cael ei redeg gan y sefydliadau hyn oherwydd eu bod yn arbenigwyr yn eu darpariaeth hyfforddiant lleol.

A fydd yn costio unrhyw beth i mi ymuno?

Gall unrhyw gyflogwr sydd wedi cofrestru gyda'r Ardoll ymuno â rhwydweithiau cyflogwyr am ddim.

A oes unrhyw gostau eraill?

Mae gan bob rhwydwaith cyflogwyr gyllideb i'w gwario ar hyfforddiant. Y cyflogwyr o fewn y rhwydwaith sy'n penderfynu sut y caiff arian ei ddefnyddio er budd mwyaf. Gall hyn olygu bod hyfforddiant yn cael cymhorthdal, ac mewn rhai achosion yn cael ei ariannu'n llawn.

Ai ar gyfer hyfforddiant wyneb yn wyneb yn unig y mae hyn?

Gall yr hyfforddiant fod wyneb yn wyneb (yn bersonol neu dan arweiniad tiwtor ar-lein) neu'n e-ddysgu.

A oes cyfyngiad ar faint all ymuno mewn ardal neu sector?

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y cyflogwyr a all elwa. Fodd bynnag, mae'r peilot am 12 mis, felly dylech gymryd rhan cyn gynted â phosibl i gael y gorau ohono.

A allaf berthyn i grŵp rhwydwaith lleol ac un sector penodol?

Gallwch. Cyn belled â'ch bod o fewn yr ardal grwpiau lleol ac yn gweithio yn y sector a ddewiswyd gallwch berthyn i'r ddau.

Dydw i ddim yn unrhyw un o’r ardaloedd peilot hyn, na sector – beth mae hynny’n ei olygu i mi?

Wrth i’r cynllun peilot fynd rhagddo byddwn yn gwerthuso ei lwyddiant ac yn ystyried ble neu a allwn gyflwyno’r cynllun ymhellach. Cadwch olwg am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â Ni

Ddim yn siŵr os yw ar eich cyfer chi neu eisiau gwybod mwy?

Rydym yn gyffrous iawn am hyn ond os nad ydych chi'n siŵr neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau rydych chi am eu gofyn yn gyntaf, anfonwch e-bost atom a bydd un o'r tîm yn cysylltu â chi.

Ebost: employernetwork@citb.co.uk