Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau cymwysterau cyfnod byr

 

Cynnydd grant o 1 Ebrill 2023

Mae'r Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS) wedi cyhoeddi ei cynllun i symud yr holl ddeiliaid cerdyn Achredu Diwydiant i gymhwyster cydnabyddedig. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ymneilltiad yr Achrediad Diwydiant ar wefan CSCS yma.

Er mwyn helpu gweithwyr adeiladu i bontio o gerdyn AD i gymhwyster, rydym yn cynyddu’r grant ar gyfer cymwysterau goruchwylio penodol i £1,250 a chymwysterau rheoli penodol i £1,500 o 1 Ebrill 2023 fel y rhestrir isod:

Goruchwyliaeth

 • Diploma VQ Lefel 3 mewn Dylunio Amgylchedd Adeiledig
 • Diploma VQ Lefel 3 mewn Gweithrediadau Contractio Adeiladu – [unrhyw is-gategori]
 • Diploma VQ Lefel 3 mewn Arolygu Safle
 • Diploma VQ Lefel 3 mewn Tirfesur, Eiddo a Chynnal a Chadw
 • Diploma VQ Lefel 4 mewn Goruchwylio Safle Adeiladu

Rheolaeth

 • Diploma VQ Lefel 6 mewn Rheoli Safle Adeiladu
 • Diploma VQ Lefel 6 mewn Rheoli Dylunio Amgylchedd Adeiledig
 • Diploma VQ Lefel 6 mewn Rheoli Gweithrediadau Contractio Adeiladu – [unrhyw is-gategori]
 • Diploma VQ Lefel 3 mewn Tirfesur, Eiddo a Chynnal a Chadw; Mesur Meintiau
 • Diploma VQ Lefel 7 mewn Adeiladu Uwch Reolaeth

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyflawni cymwysterau cyfnod byr cymeradwy (sy'n cymryd llai na blwyddyn i'w cwblhau) sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Mae'r grant hwn yn talu am gyflawni cymwysterau cyfnod byr cymeradwy mewn sgiliau adeiladu craidd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • NVQ ar Lefelau 2 ac uwch a SCQF ar Lefelau 5 ac uwch
 • Tystysgrif Genedlaethol y Bwrdd Arholi Cenedlaethol mewn Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (NEBOSH)
 • Tystysgrif Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu
 • Cyflawni cymhwyster galwedigaethol cysylltiedig â pheiriannau (VQ)
 • Unedau VQ penodol sy'n gysylltiedig â pheiriannau

Gellir darparu cymwysterau mewn sawl ffordd fel y'u diffinnir o fewn y safon gymeradwy, gan gynnwys:

 • i ffwrdd o'r gwaith
 • trwy asesiad ar y safle (OSAT)
 • trwy asesiad ymarferol gweithiwr profiadol (EWPA)
 • yn ôl pellter ac e-ddysgu
 • y tu allan i oriau gwaith confensiynol (gyda'r nos neu ar benwythnosau)

Nid oes grantiau cymhwyster cyfnod byr ar gael i gefnogi cyflawniadau unigol sy'n rhan o gymwysterau hirach eraill. Gweler grant cymhwyster cyfnod hir neu grantiau prentisiaeth am fanylion.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych chi wedi cofrestru â ni ac yn bodloni ein amodau a thelerau cyffredinol y Cynllun Grant a gofynion penodol y grant hwn.

Mae'r grant hwn ar gael i'r holl staff sydd wedi'u cyflogi'n uniongyrchol ar y system gyflogau a phob isgontractiwr.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am grant? 

Gweler restr lawn o'r cymwysterau sy'n gymwy am grant.

Faint yw'r grant?

Gallwch wneud cais am £600 am bob cyflawniad, hyd at uchafswm o 4 cyflawniad ar bob lefel i bob unigolyn. Dim ond unwaith y gallwch wneud cais ar gyfer unigolyn am yr un cyflawniad.

O fewn yr uchafswm o bedwar cyflawniad ar Lefel 2, gallwch wneud cais am uchafswm o dair uned VQ cysylltiedig â pheiriannau fesul unigolyn ar £300 yr un

Lle mae grant blaenorol ar gyfer VQ gweithrediadau peiriannau, dim ond ar gyfer y grant uned VQ sy'n gysylltiedig â pheiriannau y bydd cyflawniadau yn y dyfodol yn cael eu hystyried.

Sut i wneud cais

Ar gyfer cyflawniadau a ddyfarnwyd rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (PDF, 133KB) a'i hanfon atom erbyn 30 Mehefin 2023.

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais Excel (Excel, 156KB).

 • Arbedwch ac e-bostiwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk 
 • Atodwch gopi o'r dystysgrif cyflawniad neu’r e-bost hysbysu cyflawniad gan y corff dyfarnu. Ni ellir prosesu eich cais heb y dystiolaeth hon

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â'ch Cynghorydd CITB neu ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

A ydych chi wedi anfon eich manylion banc? 

Mae grantiau'n cael eu talu drwy drosglwyddiad banc. Os nad oes gennym eich manylion banc cyfredol, cwblhewch y  Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol diogel ar-lein i gael taliadau grant

A ydych chi wedi cofrestru â Grantiau CITB Ar-lein?