Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau cymwysterau cyfnod byr

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyflawni cymwysterau cyfnod byr cymeradwy (sy'n cymryd llai na blwyddyn i'w cwblhau) sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Ar y dudalen hon:


Trosolwg

Mae'r grant hwn yn talu am gyflawni cymwysterau cyfnod byr cymeradwy mewn sgiliau adeiladu craidd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • NVQ ar Lefelau 2 ac uwch a SCQF ar Lefelau 5 ac uwch
 • Tystysgrif Genedlaethol y Bwrdd Arholi Cenedlaethol mewn Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (NEBOSH)
 • Tystysgrif Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu
 • Cyflawni cymhwyster galwedigaethol cysylltiedig â pheiriannau (VQ)
 • Unedau VQ penodol sy'n gysylltiedig â pheiriannau

Gellir darparu cymwysterau mewn sawl ffordd fel y'u diffinnir o fewn y safon gymeradwy, gan gynnwys:

 • i ffwrdd o'r gwaith
 • trwy asesiad ar y safle (OSAT)
 • trwy asesiad ymarferol gweithiwr profiadol (EWPA)
 • yn ôl pellter ac e-ddysgu
 • y tu allan i oriau gwaith confensiynol (gyda'r nos neu ar benwythnosau)

Nid oes grantiau cymhwyster cyfnod byr ar gael i gefnogi cyflawniadau unigol sy'n rhan o gymwysterau hirach eraill. Gweler grant cymhwyster cyfnod hir neu grantiau prentisiaeth am fanylion.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych chi wedi cofrestru â ni ac yn bodloni ein amodau a thelerau cyffredinol y Cynllun Grant a gofynion penodol y grant hwn.

Mae'r grant hwn ar gael i'r holl staff sydd wedi'u cyflogi'n uniongyrchol ar y system gyflogau a phob isgontractiwr.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am grant? 

Gweler restr lawn o'r cymwysterau sy'n gymwy am grant.

Faint yw'r grant?

Gallwch wneud cais am £600 am bob cyflawniad, hyd at uchafswm o 4 cyflawniad ar bob lefel i bob unigolyn. Dim ond unwaith y gallwch wneud cais ar gyfer unigolyn am yr un cyflawniad.

O fewn yr uchafswm o bedwar cyflawniad ar Lefel 2, gallwch wneud cais am uchafswm o dair uned VQ cysylltiedig â phlanhigion fesul unigolyn ar £300 yr un

Lle mae grant blaenorol ar gyfer VQ gweithrediadau peiriannau, dim ond ar gyfer y grant uned VQ sy'n gysylltiedig â pheiriannau y bydd cyflawniadau yn y dyfodol yn cael eu hystyried.

Sut i wneud cais

Ar gyfer cyflawniadau a ddyfarnwyd ar ôl 1 Ebrill 2021, dylech Lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais grant 2021-2022 (Excel, 165KB) erbyn 30 Mehefin 2022.

Ar gyfer cyflawniadau a ddyfarnwyd ar ôl 1 Ebrill 2022, dylech Lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais grant 2022-2023 (Excel, 638KB) erbyn 30 Mehefin 2023.

Fodd bynnag, gall y dyddiad cau hwn newid tra'n aros am awtomeiddio grantiau cymhwyster cyfnod byr.

 • Arbedwch y ffurflen, cwblhewch y tab cyflawniad SPQ ar y ffurflen gais
 • Atodwch gopi o'r dystysgrif cyflawniad neu e-bost hysbysiad cyflawniad gan y corff dyfarnu. Ni ellir prosesu eich cais heb y dystiolaeth hon
 • Anfonwch eich ffurflen wedi'i chwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk

Sylwer: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho y ffurflen. Rydym yn argymell i chi beidio â defnyddio Internet Explorer oherwydd efallai y byddwch yn cael trafferth lawrlwytho hwn.

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â'ch Cynghorydd CITB neu ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

A ydych chi wedi anfon eich manylion banc? 

Mae grantiau'n cael eu talu drwy drosglwyddiad banc. Os nad oes gennym eich manylion banc cyfredol, cwblhewch y  Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol diogel ar-lein i gael taliadau grant

A ydych chi wedi cofrestru â Grantiau CITB Ar-lein?