Facebook Pixel
Skip to content

Gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu

 • Aerdymheru
 • Gwasanaethau dylunio pensaernïol (fel gweithgaredd masnachol annibynnol)
 • Lawntiau bowlio (gosod lawntiau bowlio)
 • Elusennau (gweithgareddau elusen gofrestredig)
 • Gwaith arolygu siartredig (fel gweithgaredd masnachol annibynnol)
 • Decin
 • Gwydr dwbl (gwneuthur, gosod, ffitio, symud i ffwrdd ac amnewid gwydr uned wedi'i selio)
 • Glanhau draeniau
 • Contractio trydanol (pan ymgymerir ag ef, yn, ar, uwchben neu o dan yr adeilad)
 • Ffermio
 • Ffensys
 • Gorchuddion llawr (gorchuddion llawr meddal megis carped, finyl a lino)
 • Garddio (gosod gardd, hadu, plannu, tocio, tywarchu, torri gwrychoedd a glaswellt)
 • Peirianneg geotechnegol (cymryd samplau pridd, profion labordy ac adrodd)
 • Meysydd golff (gosod meysydd golff)
 • Cludo (cludo nwyddau ar y ffordd neu ar y rheilffordd)
 • Gweithgareddau gwresogi ac awyru
 • Cymdeithasau tai
 • Inswleiddio unrhyw gyfarpar, peiriannau neu offer cemegol, trydanol neu fecanyddol
 • Gweithgynhyrchu saernïaeth o ddodrefn sy'n sefyll yn annibynnol h.y. byrddau, cadeiriau, cypyrddau llyfrau
 • Awdurdodau lleol
 • Gwaith saer cloeau
 • Patios (gosod, trwsio neu ddymchwel patios)
 • Plymio
 • Paratoi cerrig at ddibenion cofebau
 • Gosod eiddo
 • Cloddio
 • Ailgylchu
 • Ynni adnewyddadwy (gosod paneli solar, adeiladu ffermydd gwynt, codi tyrbinau gwynt)
 • Llogi sgipiau
 • Tirlunio meddal (hadu, plannu, tocio, tywarchu, torri gwrychoedd a glaswellt)
 • Gwaith panel solar (gosod, trwsio neu symud i ffwrdd paneli solar)
 • Gwneuthur dur
 • Gwaith dur strwythurol
 • Gwaith arolygu 
 • Gwaith Teraso-mosäig
 • Triniaethau pren (gosod unrhyw fath o driniaeth gemegol ar bren i atal neu adfer presenoldeb pryfed, gwiddon, ffyngau neu organebau morol)
 • Rheoli traffig
 • Gweithgareddau awyru