Facebook Pixel
Skip to content

Creu perthnasau

Bydd llwyddiant eich prosiect Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu (NSAfC) yn dibynnu ar ansawdd y perthnasoedd y byddwch yn eu sefydlu gyda'ch rhanddeiliaid allweddol.

Dyma’r bobl a allai ddefnyddio’r prosiect, elwa ohono, neu’ch helpu i’w ddatblygu, a gallent gynnwys:

 • Cydweithwyr
 • Isgontractwyr
 • Rheolwyr (yn enwedig delio â recriwtio, sgiliau a hyfforddiant)
 • Awdurdodau lleol (cysylltiadau cyflogaeth a sgiliau)
 • Partneriaethau cyflogaeth lleol (LEPs)
 • Ysgolion a phrifysgolion (cynghorwyr gyrfaoedd; tiwtoriaid cwrs perthnasol)
 • Colegau (swyddogion cyswllt busnes neu gyflogaeth)
 • Canolfannau gwaith ac asiantaethau cyflogaeth
 • Darparwyr hyfforddiant
 • Myfyrwyr
 • Gweithwyr
 • Unigolion sy'n chwilio am waith
 • Cydlynwyr prosiectau NSAfC eraill.

I ddynodi eich rhanddeiliaid, meddyliwch am unrhyw un y gallai eich prosiect effeithio'n gadarnhaol neu'n negyddol arnynt, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Mae hyn yn cynnwys pobl a allai fod â diddordeb yng nghanlyniad y prosiect neu a all ddylanwadu arno.

Dylech hefyd ffurfio perthynas â chydlynwyr ar brosiectau eraill yr NSAfC. Gweler Adolygu, rhannu a dathlu eich profiadau am ragor o wybodaeth.

Gall cyflawni dadansoddiad rhanddeiliaid eich helpu i drefnu eich cyfathrebiadau a blaenoriaethu eich perthnasoedd.

Ymchwiliwch i anghenion a phryderon eich rhanddeiliaid drwy ofyn:

 • Beth sy'n eu gwneud yn rhanddeiliaid
 • Beth sydd ei angen arnynt gennych chi
 • Yr hyn sydd ei angen arnoch oddi wrthynt
 • Pa faterion y mae angen i chi eu briffio yn eu cylch.

Gallwch grynhoi'r wybodaeth a buddiannau rhanddeiliaid yn erbyn camau gweithredu a argymhellir mewn adroddiad rhanddeiliaid.

Cynnyrch terfynol eich dadansoddiad yw cynllun cyfathrebu sy'n rhan o'ch cynllun prosiect cyffredinol.

Mae hwn yn amlinellu’r ffordd orau a pha mor aml i gyfathrebu â rhanddeiliaid. Er mwyn osgoi dargyfeirio adnoddau i randdeiliaid ymylol, dylech eu blaenoriaethu yn ôl pa mor bwerus a diddordeb sydd ganddynt yn y prosiect. I’ch helpu i wneud hyn, plotiwch nhw ar y grid isod:

Grid

Dylai eich ymdrech, eich modd a'ch amlder cyfathrebu ddibynnu ar bwysigrwydd y rhanddeiliad. Mae angen diweddariadau syml ac anaml ar rai, tra bod angen cyfathrebu rheolaidd a manwl ar rai pwysicach.

Ar ôl i chi ddatblygu cynllun dadansoddi a chyfathrebu rhanddeiliaid, mae angen i chi ddarganfod pwy yw'r bobl iawn i siarad â nhw o fewn sefydliadau, os nad ydych chi'n eu hadnabod yn barod.

Ymgysylltu â'ch cadwyn gyflenwi

Dewch i adnabod yr holl isgontractwyr yn eich cadwyn gyflenwi a mynychu cyfarfodydd perthnasol fel y gallwch nodi sut y gall y dull NSAfC eu helpu i wella eu cymwyseddau presennol. Gallwch ddefnyddio ein enghraifft Holiadur Is-gontractwr i'ch helpu i gael darlun o'u sgiliau presennol a'u sefyllfa hyfforddi.

Siaradwch â rheolwr y prosiect a chael gwybod pwy sydd fel arfer yn delio â hyfforddiant neu recriwtio a'u cynnwys mewn digwyddiadau hyfforddi. Gwnewch eich hun yn adnabyddus fel yr unigolyn cyswllt ar gyfer materion sgiliau a hyfforddiant ar y safle, a byddwch ar gael iddynt a byddwch yn gyson yn eich ymagwedd. Mae’n bwysig eu bod yn gwybod am DPAau NSAfC, a’ch bod yn rhoi’r cymorth sydd ei angen arnynt – er enghraifft, i gyflogi prentisiaid – i gyflawni unrhyw ofynion cytundebol.

Efallai y bydd angen i chi ymweld â'r safle yn rheolaidd, a'u hannog i anfon eu tystysgrifau hyfforddi, cynlluniau hyfforddi, nifer yr hyfforddeion ar y safle a thystiolaeth arall y gallai fod ei hangen arnoch. Dylid mynd ar drywydd diffyg ymatebion i'ch e-byst yn bersonol. Efallai mai dim ond eich help chi sydd ei angen arnyn nhw i gwblhau rhywfaint o waith papur – a mynd drwyddo gyda nhw yw’r opsiwn mwyaf effeithiol.

Gallech hefyd drefnu i’ch cynrychiolydd CITB lleol ymweld yn rheolaidd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i isgontractwyr am fynediad at gyllid, cyrsiau hyfforddi cymeradwy a materion lefi.

Siaradwch ag unrhyw asiantaethau lleol sy’n helpu pobl i ddod o hyd i waith, boed hynny ar gyfer y rheini sy’n wynebu rhwystrau i’r farchnad swyddi (di-grefft neu ddi-waith am amser hir) neu ar gyfer pobl gymwys sy’n ystyried newid gyrfa. Gallent fod yn sefydliadau sy'n helpu cyn-droseddwyr neu'n ailsefydlu cyn-aelodau o'r lluoedd arfog.

Gallwch ymestyn eich cyrhaeddiad i dalent iau trwy siarad ag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol. Bydd gan lawer ohonynt swyddog gyrfaoedd neu dîm cyswllt sydd â phrofiad o weithio gyda busnesau lleol a gallant eich helpu i drefnu lleoliadau gwaith a digwyddiadau gyrfaoedd.

Rhan bwysig o'ch gwaith yw hyrwyddo adeiladu ymhlith y dylanwadwyr hyn, fel eu bod yn deall natur amrywiol gwaith yn y diwydiant a bod ganddynt y wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i roi'r cyngor gorau i bobl ifanc sydd ar fin gwneud penderfyniadau pwysig am eu llwybrau gyrfa.

Gall sefydliadau hyfforddi lleol eich helpu i ddod o hyd i gyrsiau addas i uwchsgilio’r prif gontractwyr a gweithlu’r isgontractwyr, yn enwedig mewn meysydd y gallech fod wedi’u nodi yn eich cynllun cyflogaeth a sgiliau.