Facebook Pixel
Skip to content

Safonau a fframweithiau cymwysterau galwedigaethol cenedlaethol (NVQs) a chymwysterau galwedigaethol yr Alban (SVQs)

Chwefror 2023: Mae COVID-19 wedi cyflwyno amgylchiadau eithriadol sydd wedi ei gwneud yn ofynnol i CITB adolygu’r dull ar gyfer darparu S/NVQ a chyhoeddi’r canllawiau dros dro ar gyfer y strategaeth asesu gyfunol.

Mae’r ddogfen ganlynol wedi’i diweddaru a gellir ei hystyried yn ganllaw i’r canlynol:

  • Strategaeth Asesu Cyfunol
  • Strategaeth Asesu ar gyfer Gweithrediadau Gweithfeydd a Gweithrediadau Codi

Canllawiau COVID-19 i’r Strategaeth Asesu Cyfunol (PDF, 142KB)

Mae’r dogfennau canlynol wedi’u diweddaru er mwyn ehangu’r datrysiad ymhellach i sicrhau bod yr holl brentisiaid sy’n bodloni’r ddau faen prawf canlynol yn cael eu cynnwys:

Mae'r datrysiad dros dro hwn ond yn berthnasol i ddysgwyr sydd wedi'u cofrestru ar y SVQs a achredwyd rhwng Awst 2017 a Gorffennaf 2022. Sylwer: Rhaid i brentisiaid sydd wedi'u cofrestru ar SVQs a achredwyd o fis Mawrth 2022 fodloni'r Strategaeth a'r Fethodoleg Asesu gysylltiedig.

Beth yw NVQ a SVQs?

Mae Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol a Chymwysterau Galwedigaethol yr Alban yn gymwysterau 'yn seiliedig ar gymhwysedd', sy'n golygu eich bod chi'n dysgu tasgau ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i wneud swydd yn effeithiol.

Mae cynnwys dysgu NVQ a SVQs yn seiliedig ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn y maes perthnasol. Mae'r safonau hyn yn diffinio'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i wneud swydd benodol.

Canfod strwythur cymwysterau

Mae CITB yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu strwythurau cyfoes gyda'r mesurau newydd sy'n ofynnol gan ddeddfwriaeth ar gyfer pob cymhwyster mewn adeiladu.

Mae'r strwythurau hyn wedi'u cynllunio i fodloni anghenion newidiol pob sector ym maes adeiladu.

Chwilio am strwythurau a restrir yn ôl ardal alwedigaethol.

Sefydliadau dyfarnu

Os oes gennych gynnig am gymhwyster galwedigaethol, agorwch y ddogfen word isod, arbedwch y ffeil, cwblhewch y ffurflen a'i hanfon fel atodiad i'r tîm safonau.

Ffurflen gais cymorth cymhwyster.

Rheoleiddio cymwysterau ledled y DU

Mae'r fframweithiau cymwysterau yn cael eu rheoleiddio'n wahanol ledled y DU.

The RQF provides a single, simple system for cataloguing all qualifications regulated by Ofqual and the qualifications are now indexed by their level and size.

The levels are the same as the previous frameworks but with new level descriptors.  All qualifications will now have a measure of size known as Total Qualification Time (TQT) which indicates the time a typical candidate would take to achieve the learning outcomes.

See Ofqual's infographic describing the new RQF structure.

Under Scottish Government legislation, SQA Accreditation quality assures qualifications offered in Scotland by approving awarding bodies and accrediting their qualifications. Awarding bodies and their qualifications are regulated against published regulatory requirements.

SQA Accreditation website.

Mae'r CQFW yn fframwaith hollgynhwysol sy'n cydnabod pob math o ddysgu ar draws pob lefel a gallu. Mae'r fframwaith wedi'i gynllunio i ddarparu mwy o eglurder ar y system gymwysterau yng Nghymru.

Gweler y manylion ar wefan y Fframwaith Credyd a Chymwysterau ar gyfer Cymru.

Cymwysterau yng Nghymru yw rheolydd cymwysterau nad yw'n radd a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae'r gronfa ddata yn cynnwys manylion yr holl gymwysterau sy'n cael eu cymeradwyo i'w haddysgu yng Nghymru i ddysgwyr dan 19 oed, ac eithrio addysg uwch.

Gweler cronfa ddata QiW i gael gwybodaeth am gymwysterau.

Hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith

I basio NVQ neu uned am gymhwyster yn llwyddiannus, mae'n rhaid i ddysgwyr ddarparu tystiolaeth yn seiliedig ar waith o'u gallu. Ar gyfer nifer gyfyngedig o eitemau ychwanegol mewn uned, mae'n bosibl dangos eu sgiliau mewn amgylchedd efelychiadol (i ffwrdd o'r gwaith) - er bod yn rhaid cynnal hyn yn unol â rheoliadau asesu.

Gweler y rhestr gyfredol o unedau y mae'n bosibl eu cwblhau mewn amgylchedd i ffwrdd o'r gwaith (PDF, 66KB)