Facebook Pixel
Skip to content

Canolfannau CITB Presennol: y broses i gael eich cadarnhau fel ATO

Os ydych chi'n ganolfan CITB bresennol, rydych chi wedi'ch cymeradwyo ymlaen llaw i ddod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO). Fodd bynnag, mae rhai pethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud cyn i'ch statws ATO CITB gael ei gadarnhau.

Fel Canolfan CITB bresennol, rydych chi wedi'ch cymeradwyo ymlaen llaw i ddod yn ATO CITB. Fodd bynnag, cyn i ni gadarnhau eich statws, mae angen i chi:

 1. Lawr lwytho a darllen y dogfennau canlynol yn ofalus:
  Gofynion ar gyfer Sefydliadau Hyfforddiant Cymeradwy (PDF, 588kb)
  Telerau cytundeb y Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy - atodiad A (PDF, 25kb)
 2. Amodau a thelerau defnyddiwr Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu a Chofrestr Hyfforddiant  (PDF, 197kb)
 3. Dywedwch wrthym eich bod yn bwriadu dod yn ATO CITB trwy e-bostio'r tîm Sicrwydd Ansawdd.

Bydd y tîm Sicrwydd Ansawdd:

 1. Proseu'ch cais i ddod yn ATO CITB.
 2. Yna byddant yn anfon manylion atoch ar gyfer y Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu (CTD) lle bydd angen i chi lofnodi'r Ffurflen Gytundeb newydd yn electronig.Gweler Creu eich proffil a rhestru'ch cyrsiau ar CTD isod am fanylion pellach.


Sylwer: Ni fydd cost ychwanegol i ddod yn ATO i ganolfannau CITB presennol sy'n cyflenwi cynhyrchion CITB. Gweler Ffioedd blynyddol i fod yn ATO am fanylion.

Os ydych chi am ehangu'ch portffolio trwy gynnig cynhyrchion Sicr neu Gydnabyddedig yn ogystal â chynhyrchion CITB, rhaid i chi lenwi'r ffurflen gais ATO. Gweler y Broses am gynnig mwy o gynhyrchion hyfforddi am fanylion.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion a'r telerau cytundeb hyn yn llawn gan fod y rhain yn sail i'ch contract gyda CITB.

Cyn i chi wneud cais

Os ydych chi am gynnig cynhyrchion Sicr neu Gydnabyddedig yn ychwanegol at y cynhyrchion CITB rydych chi eisoes yn eu cynnig, mae angen i chi:

 1. Adolygu'r safonau ar gyfer hyfforddiant byr i gynorthwyo'ch penderfyniad ar ba gynhyrchion hyfforddi rydych chi am eu cynnig.
 2. Canfod y ffioedd blynyddol i ATOs gynnig cynhyrchion Sicr neu Gydnabyddedig. Mae'r rhain yn ychwanegol at y ffioedd rydych chi eisoes yn eu talu i gynnig cynhyrchion CITB.
 3. Lawr lwytho a darllen y dogfennau canlynol yn ofalus cyn cyflwyno'ch cais:
  Gofynion ar gyfer Sefydliadau Hyfforddiant Cymeradwy (PDF, 588kb)
  Telerau safonol cytundeb y Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (PDF, 408kb)
  Telerau cytundeb y Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy - atodiad A (PDF, 25kb)
  Amodau a thelerau defnyddiwr Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu a Chofrestr Hyfforddiant Adeiladu  (PDF, 197kb)


Paratoi eich cais

Ar ôl i chi ddeall y gofynion a'r telerau yn llawn, mae angen i chi gasglu'r darnau canlynol o wybodaeth ar gyfer eich cais:

 • manylion cwmni - rhaid i'r rhain fod yr enw a'r cyfeiriad fel y'u cofrestrwyd gyda Thŷ'r Cwmnïau (h.y. eich endid cyfreithiol)
 • Rhif Tŷ'r Cwmnïau neu rif elusen gofrestredig (fel sy'n berthnasol)
 • manylion canolfan hyfforddi / cyfleuster (os yw'n wahanol i fanylion y cwmni)
 • manylion cyswllt adran cyfrifon eich cwmni
 • os yw'n berthnasol, manylion cymwysterau cysylltiedig ag adeiladu gan sefydliad dyfarnu yr ydych wedi'ch cymeradwyo i'w cyflawni.

Cwblhewch ffurflen gais CITB ATO ar-lein.

Gallwch hefyd wylio'r fideo hon i ddarganfod sut i lenwi'r ffurflen gais:

https://www.youtube.com/watch?v=iaJhVayWViQ

Ar ôl cyflwyno'ch cais

Byddwn yn adolygu'ch cais i gynnig mwy o gynhyrchion hyfforddi i wirio'r wybodaeth rydych wedi'i darparu.

Ar ôl cwblhau'r cam hwn yn llwyddiannus, byddwn yn rhoi mynediad i chi i'r Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu (CTD) i lofnodi'r ffurflen (au) cytundeb a chwblhau hunanasesiad:

 • dylech gael e-bost gyda dolen i'r CTD fel y gallwch greu manylion mewngofnodi gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost
 • gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost a roddwyd yn eich cais wrth fewngofnodi i'r CTD
 • os nad ydych wedi derbyn yr e-bost hwn ar ôl i chi gael gwybod eich bod wedi pasio'r cam hwn, e-bostiwch neu ffoniwch 0844 994 4047.

Gwnewch yn siŵr nad yw e-byst gan CITB yn cael eu rhoi yn eich ffolder sbam e-bost yn awtomatig.

Ar ôl i chi greu eich mewngofnodi, bydd angen i chi:

 1. Llofnodi'r ffurflen (ni) y cytundeb yn electronig
 2. Dewis y cyrsiau o'r rhestr o hyfforddiant cyfnod byr diwydiant y cytunwyd arnynt gan y diwydiant:

Os ydych chi am ddarparu cynhyrchion Sicr, bydd angen i chi gwblhau'r hunanasesiad ar-lein sy'n cynnwys disgrifio sut y gallwch chi ddarparu hyfforddiant i'r safon ofynnol ar gyfer y cwrs hwnnw. Gallwch hefyd lwytho dogfennau * fel maes llafur cwrs i gefnogi'ch hunanasesiad.

Os yw'r safon yn dal i gael ei datblygu, gallwch barhau i ddewis y cwrs hwnnw i'w gynnwys yn eich portffolio hyfforddiant. Ni fydd angen i chi gwblhau'r hunanasesiad ar hyn o bryd.
Ar ôl i'r safon gael ei datblygu a'i chyhoeddi, yna bydd angen i chi gwblhau'r hunanasesiad ar gyfer y cwrs hwnnw. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd safon y cwrs hwnnw wedi'i chyhoeddi.

Os ydych chi am ddarparu cynhyrchion Cydnabyddedig, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bod gennych ganiatâd i gyflenwi'r cynhyrchion hynny.
Bydd hyn ar ffurf ardystiad a / neu gytundeb rhwng eich sefydliad a'r corff dyfarnu.
Bydd angen i chi lwytho copi o'r dogfennau hyn * i'r system.

* Byddwn yn derbyn copi wedi'i sganio fel ffeil ddelwedd (e.e. JPG neu PNG), neu gopi ffeil PDF / MS Word o'r ddogfen. Gallwch lwytho cymaint o ddogfennau / ffeiliau ag y dymunwch gefnogi'ch cais, ond rhaid i bob ffeil fod yn llai na 20MB.

Gwyliwch y fideo ar sut i gwblhau'r hunanasesiad a darparu tystiolaeth.

https://www.youtube.com/watch?v=bugowsfQLbk

Ar ôl i ni wirio'r dystiolaeth a uwchlwythwyd gennych, byddwn yn cadarnhau eich statws fel Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO). Bydd angen i chi dalu eich ffioedd ATO blynyddol ychwanegol bryd hynny.

Ar ôl i ni brosesu'ch cais i fod yn ATO CITB a'ch bod wedi llofnodi'r ffurflen (ni) cytundeb, byddwn yn ehangu eich caniatâd i'r Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu (CTD):

 • dylech gael e-bost gyda dolen i'r CTD fel y gallwch greu manylion mewngofnodi gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost
 • gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost a roddwyd yn eich cais wrth fewngofnodi i'r CTD
 • os nad ydych wedi derbyn yr e-bost hwn ar ôl i chi gael gwybod eich bod wedi pasio'r cam hwn, e-bostiwch neu ffoniwch 0844 994 4047.

Gwnewch yn siŵr nad yw e-byst gan CITB yn cael eu rhoi yn eich ffolder sbam e-bost yn awtomatig.

Gyda'ch mewngofnodi, gallwch:

 • rhoi mynediad i'ch staff i'ch helpu chi i reoli'ch proffil ATO a rhestru cyrsiau
 • rhestru'r cyrsiau rydych chi'n eu cynnig gyda dyddiadau, lleoliadau, ffioedd cyrsiau a manylion archebu
 • darparu tystiolaeth neu gwblhau eich hunanasesiad os ydych hefyd yn cynnig cynhyrchion Cydnabyddedig neu Sicr.


Gwyliwch y fideo isod i ddysgu sut i greu defnyddiwr i'ch helpu chi i reoli'ch proffil CTD.

https://youtu.be/DzxizRpeJdw

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu sut i restru'ch cyrsiau a'ch lleoliadau.

https://youtu.be/HoiBXZ7k_no