Facebook Pixel
Skip to content

Cyflogwyr gyda hyfforddiant mewnol

Os ydych yn gwmni adeiladu gydag adran hyfforddi fewnol sy'n darparu hyfforddiant anfasnachol, gallech wneud cais i ddod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) CITB.

Pan fyddwch yn dod yn ATO CITB, rydych yn dangos bod ansawdd eich hyfforddiant mewnol yn bodloni'r safon y cytunwyd arni gan y diwydiant a'i fod yn debyg i'r hyn a gynigir gan ddarparwyr masnachol.

Byddwch hefyd yn gallu ychwanegu cyflawniadau hyfforddi eich staff at y Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR) i gefnogi eu dilyniant gyrfa o fewn y diwydiant.

Gallwch ddewis darparu cynhyrchion hyfforddi Sicrwydd, Cydnabyddedig neu'r ddau fath o hyfforddiant. Ac fel cyflogwr gyda chyfleusterau hyfforddi mewnol, ni chodir ffi flynyddol arnoch i fod yn ATO CITB.

Mae yna sawl cam y mae'n rhaid i chi fynd drwyddynt er mwyn cael eich derbyn. Y newyddion da yw mai dim ond unwaith y bydd yn rhaid i chi wneud hyn. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud:

Cyn i chi wneud cais i ddod yn ATO CITB, mae angen i chi wneud y canlynol:

 1. Adolygwch y rhestr o gyrsiau cyfnod byr a'r safonau cysylltiedig i gyfateb â'ch cyrsiau hyfforddi mewnol.
 2. Lawrlwythwch a darllenwch y dogfennau canlynol yn ofalus cyn cyflwyno'ch cais:

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y gofynion a'r telerau cytundeb hyn yn llawn gan mai'r rhain yw sail eich contract gyda CITB.

Bydd angen i chi gael y darnau canlynol o wybodaeth ar gael pan fyddwch yn cwblhau eich cais i ddod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO):

 • manylion cwmni – rhaid i’r rhain fod yr enw a’r cyfeiriad a gofrestrwyd gyda Thŷ’r Cwmnïau (h.y. eich endid cyfreithiol)
 • rhif Tŷ'r Cwmnïau neu elusen gofrestredig (fel sy'n berthnasol)
 • manylion canolfan hyfforddi/cyfleuster (os yw'n wahanol i fanylion y cwmni)
 • manylion cyswllt adran gyfrifon eich cwmni
 • os yw'n berthnasol, manylion cymwysterau cysylltiedig ag adeiladu gan sefydliad dyfarnu yr ydych wedi'ch cymeradwyo i'w darparu.

Cwblhewch ffurflen gais ATO CITB ar-lein (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd).

Gallwch hefyd wylio'r fideo hwn i ddarganfod sut i lenwi'r ffurflen gais.

https://www.youtube.com/watch?v=iaJhVayWViQ 

Ar ôl i chi gyflwyno eich ffurflen gais ar-lein, byddwn yn adolygu eich cais.

Unwaith y byddwn wedi gwirio'r wybodaeth a ddarparwyd gennych, byddwn wedyn yn rhoi mynediad i chi i'r Cyfeiriadur Hyfforddiant Adeiladu (CTD) i lofnodi'r ffurflen(ni) cytundeb a chwblhau hunanasesiad:

 • dylech gael e-bost gyda dolen i'r CTD fel y gallwch greu eich manylion mewngofnodi gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost
 • gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost a roddwyd yn eich cais wrth fewngofnodi i'r CTD
 • os nad ydych wedi derbyn yr e-bost hwn ar ôl i chi gael gwybod eich bod wedi pasio'r cam hwn, cysylltwch â'n tîm Cymorth i Gwsmeriaid ar ctdservices@citb.co.uk neu 0844 994 4047.

 

Gwnewch yn siŵr nad yw e-byst gan CITB yn cael eu rhoi yn eich ffolder sbam yn awtomatig.

Unwaith y byddwch wedi creu eich mewngofnodi, bydd angen i chi:

Llofnodwch y ffurflen(ni) cytundeb yn electronig

Dewiswch y cyrsiau o'r rhestr o gyrsiau hyfforddi cyfnod byr y cytunwyd arnynt gan y diwydiant

 • Os ydych chi'n darparu cynhyrchion hyfforddi Sicr, bydd angen i chi gwblhau'r hunanasesiad ar-lein sy'n cynnwys disgrifio sut y gallwch chi ddarparu hyfforddiant i'r safon ofynnol ar gyfer y cwrs hwnnw. Gallwch hefyd uwchlwytho dogfennau* megis maes llafur cwrs i gefnogi eich hunanasesiad.

 

Os yw'r safon yn dal i gael ei datblygu, gallwch barhau i ddewis y cwrs hwnnw i'w gynnwys yn eich portffolio hyfforddi. Ni fydd angen i chi gwblhau'r hunanasesiad ar hyn o bryd.

Unwaith y bydd y safon wedi'i datblygu a'i chyhoeddi, bydd angen i chi wedyn gwblhau'r hunanasesiad ar gyfer y cwrs hwnnw. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd safon y cwrs hwnnw wedi'i chyhoeddi.

 

 • Os ydych am ddarparu cynhyrchion Cydnabyddedig, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bod gennych ganiatâd i ddosbarthu'r cynhyrchion hynny.

Bydd hyn ar ffurf ardystiad a/neu gontract cytundeb rhwng eich sefydliad a'r corff dyfarnu.

Bydd angen i chi lanlwytho copi o'r dogfennau hyn* i'r system.

* Byddwn yn derbyn copi wedi’i sganio fel ffeil delwedd (e.e. JPG neu PNG), neu gopi ffeil PDF/MS Word o’r ddogfen. Gallwch uwchlwytho cymaint o ddogfennau/ffeiliau ag y dymunwch i gefnogi eich cais, ond rhaid i bob ffeil fod yn llai na 20MB.

Gwyliwch y fideo ar sut i gwblhau'r hunanasesiad a darparu tystiolaeth.

https://www.youtube.com/watch?v=bugowsfQLbk (Dolen Saesneg allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd)

Unwaith y byddwn wedi gwirio’r dystiolaeth a lanlwythwyd gennych, byddwn yn cadarnhau eich statws fel Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) CITB.

Yna byddwn yn ehangu eich caniatâd ar y CTD fel y gallwch adeiladu eich proffil a rhestru'r cyrsiau hyfforddi adeiladu mewnol a ddarperir i'ch staff ar y cyfeiriadur.

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu sut i sefydlu defnyddiwr i'ch helpu i reoli eich proffil CTD.

https://www.youtube.com/watch?v=DzxizRpeJdw (Dolen Saesneg allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd)

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu sut i restru'ch cyrsiau a'ch lleoliadau.

https://www.youtube.com/watch?v=HoiBXZ7k_no