Facebook Pixel
Skip to content

Cyflogi Prentis yng Nghymru

Ni fu erioed amser gwell i gyflogi prentis gyda chymorth gan CITB a’r Llywodraeth. Bydd y wybodaeth isod yn rhoi gwybod i chi am bopeth sydd angen i chi ei wybod am y broses o gyflogi prentis, a sut y gall CITB eich helpu ar hyd y ffordd.

Mae prentisiaeth yn cyfuno dysgu gyda darparwr hyfforddiant neu yn y coleg gyda phrofiad ar y safle i roi’r cymysgedd cywir o sgiliau technegol ac ymarferol i brentisiaid ddod yn aelod gwerthfawr a chynhyrchiol o’r tîm mewn unrhyw fusnes adeiladu.

Mae prentisiaethau’n helpu i ddiogelu’r diwydiant ar gyfer y dyfodol ac maent yn darparu ffordd wych o sicrhau gweithlu medrus ac amrywiol yn y dyfodol.

“Mae prentisiaethau’n hanfodol i lwyddiant ein diwydiant yn y dyfodol gan eu bod yn rhoi’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen ar bobl ifanc i ddatblygu.

Mae gan y cyfuniad o hyfforddiant yn y gwaith a dysgu yn yr ystafell ddosbarth hanes o lwyddiant.”

Anwyl Homes

Beth yw prentisiaethau?

Mae prentisiaeth, sy'n gorfod para am o leiaf 12 mis, yn cyfuno gwaith ymarferol gyda'r cyfle i hyfforddi a chael cymwysterau. Mae amser prentisiaid fel arfer yn cael ei rannu gydag 20% gyda darparwr hyfforddiant – fel coleg – a’r 80% sy’n weddill yn cael ei dreulio gyda’r cyflogwr.

Ar ddiwedd y brentisiaeth, mae'r prentis yn cael ardystiad swyddogol, a fydd yn cyfateb i gymwysterau traddodiadol. Mae’r cyflogwr yn cael gweithiwr ymroddedig, brwdfrydig am ffracsiwn o gost aelod arferol o staff – ac mae’n debygol y bydd gweithiwr newydd hefyd gan fod mwyafrif y prentisiaid yn aros gyda’u cyflogwr ar ôl eu prentisiaeth.

Lefelau Prentisiaeth

Mae pedwar math neu lefel o brentisiaeth ar gael yng Nghymru.

Dylai cyflogwyr fod yn glir ynghylch pa lefel o brentisiaeth sy’n cael ei chynnig i’r prentis. Mae’r wybodaeth am y lefel wedi’i nodi yn y cytundeb prentis a lofnodwyd gan y cyflogwr, y prentis a’r darparwr dysgu.

Prentisiaethau Sylfaen (Lefel 2)

Prentisiaeth sylfaen yw’r cam cyntaf ar yr ysgol brentisiaeth, heb unrhyw ofynion mynediad penodol. Mae’n cyfateb i bum llwyddiant TGAU da. Maent fel arfer yn cymryd 12 i 24 mis i’w cwblhau, wedi’u rhannu rhwng 80% o waith ac 20% o astudio.

Uwch Prentisiaethau (Lefel 3)

Mae uwch brentisiaeth yn gyfwerth â dwy Lefel A. Yn ddelfrydol, dylai fod gan ymgeiswyr pump TGAU gradd 4 (gradd C yn flaenorol) neu uwch neu fod wedi cwblhau prentisiaeth sylfaen. Gall prentisiaid weithio tuag at gymwysterau seiliedig ar waith, fel BTEC.

Prentisiaethau Uwch (Lefel 4 - 5)

Mae prentisiaethau uwch yn rhaglenni sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion cyflogwyr ar lefelau sgiliau uwch ac sy’n cynnwys cymwysterau ar lefel sy’n cyfateb i addysg uwch (AU). Gallant gymryd hyd at bum mlynedd i’w cwblhau, ac yn aml maent yn arbenigo mewn sgiliau rheoli.

Prentisiaethau Gradd (Lefel 6 – 7)

Mae prentisiaethau gradd fel arfer yn para 3 i 6 blynedd ac maent yn llwybr hyfforddi poblogaidd mewn sectorau fel pensaernïaeth a pheirianneg sifil. Yn wahanol i brentisiaethau eraill, mae cyflogwyr yn gweithio â phrifysgolion yn hytrach na cholegau. Bydd gan y prifysgolion ofynion mynediad penodol ar gyfer ymgeiswyr.

Gallwch ddarganfod mwy am brentisiaethau ar Am Adeiladu

Sut i gyflogi prentis

Gall dod o hyd i brentis a’i recriwtio fod yn syml – mae chwe cham allweddol: creu cyfrif Gwasanaeth Prentisiaethau, dewis rhaglen, dod o hyd i ddarparwr hyfforddiant, hysbysebu, cyfweld a chyflogi eich prentis.

Os oes arnoch angen cymorth pellach, mae ein Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid (NEST) wrth law i'ch helpu bob cam o'r ffordd.

Y Gwasanaeth Prentisiaethau yw’r ganolfan ddigidol i’ch helpu chi i hysbysebu, rheoli ac olrhain eich swyddi gwag, yn ogystal â’ch helpu i recriwtio prentis.

Bydd pob prentis yng Nghymru yn dilyn Fframwaith Prentisiaethau cymeradwy. Maent yn sicrhau bod gan brentis y wybodaeth, y sgiliau a'r cymwysterau perthnasol.

Mae fframweithiau’n nodi’r gofynion mynediad, y lefelau sydd ar gael a chyfleoedd i ddatblygu, enghreifftiau o rolau, cymwysterau a geir ar ôl cwblhau’r brentisiaeth yn llwyddiannus, faint o amser y bydd yn ei gymryd i’w chwblhau ac unrhyw ddysg ychwanegol sydd ar gael.

I ddewis Fframwaith, meddyliwch am ba sgiliau a hyfforddiant a fyddai o fudd i'ch busnes, neu feysydd penodol yr hoffech eu hehangu.

Mae gan Lywodraeth Cymru fwy o wybodaeth am Fframweithiau Prentisiaeth.

Unwaith y byddwch wedi dewis cwrs, mae angen sefydliad arnoch i'w ddarparu.

Mae porth ar-lein y llywodraeth yn dangos y gwahanol ddarparwyr hyfforddiant sydd ar gael ar gyfer eich cwrs.

Mae ein hadran sut i ddod o hyd i’r darparwr hyfforddiant iawn yn rhoi’r holl wybodaeth sydd arnoch ei hangen.

Nesaf, bydd angen i chi ddod o hyd i'r ymgeisydd delfrydol ar gyfer eich swydd wag.

Sut i ysgrifennu hysbyseb swydd prentisiaeth

Cyn llunio hysbyseb prentis, dyma rai pethau allweddol y bydd angen i chi wybod:

 • Enw’r hysbyseb – rhaid i hwn ymwneud â’r hyfforddiant prentisiaeth a dylech ddefnyddio’r gair ‘prentis’ neu ‘prentisiaeth’.
 • Yr hyfforddiant y bydd y prentis yn ei gwblhau
 • Darparwr hyfforddiant a fydd yn darparu'r hyfforddiant
 • Nifer y swyddi sydd ar gael
 • Enw, cyfeiriad a lleoliad eich sefydliad
 • Y dyddiad dechrau, dyddiad cau'r cais ac a yw'r swydd yn hyderus o ran anabledd
 • Sgiliau a dyletswyddau sy'n ofynnol gan y prentis
 • Hyd y brentisiaeth a manylion wythnos waith arferol
 • Cyflog y byddwch yn ei gynnig.

Bydd hysbyseb wych yn hyrwyddo'ch cwmni ac yn annog y bobl orau sydd â'r sgiliau a'r rhinweddau cywir i wneud cais.

Yn ogystal â’r uchod, rhannau allweddol hysbyseb prentisiaeth yw’r fanyleb bersonol a’r disgrifiad swydd:

 • Dylai manyleb bersonol gynnwys meini prawf gwybodaeth hanfodol a dymunol, profiad blaenorol a'r sgiliau penodol yr ydych yn chwilio amdanynt yn yr ymgeisydd llwyddiannus
 • Dylai disgrifiad swydd gynnwys teitl y swydd, prif ddyletswyddau a phwrpas y rôl, gwybodaeth am y cwmni a lleoliad y swydd.

Lawr lwythwch ein templed hysbyseb prentisiaeth fel man cychwyn

Sut i hysbysebu eich prentisiaeth wag

Mae pob prentisiaeth wag yng Nghymru yn cael ei rheoli drwy’r Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag. Mae wedi'i gynllunio i:

 • Eich helpu i hysbysebu, rheoli ac olrhain eich swyddi gwag
 • Eich helpu i recriwtio prentis
 • Caniatáu i brentisiaid y dyfodol chwilio am swyddi gwag.

Mae'n cynnwys dangosfwrdd rhyngweithiol sy'n eich galluogi i gadw golwg ar swyddi gwag a cheisiadau, yn ogystal â phroffiliau cyflogwyr i roi cipolwg o'ch busnes i ddarpar ymgeiswyr.

Gallwch naill ai ddefnyddio ffurflenni’r gwasanaeth neu ein templed i hysbysebu eich swyddi prentisiaeth gwag.

Mae'r gwasanaeth yn gwbl ddwyieithog, sy'n eich galluogi i lwytho cyfleoedd yn Gymraeg neu Saesneg.

Hysbysebwch eich prentisiaeth wag.

Er y gall cyflogi prentis fod yn broses gymharol debyg i recriwtio unrhyw aelod arall o staff – gall y cyfweliadau fod yn dra gwahanol.

Mae cyfweliadau swyddi traddodiadol yn ymwneud â gwerthuso profiad, sgiliau a gwybodaeth y rhai sy'n cael eu cyfweld sydd eisoes yn bodoli, tra bod cyfweld â phrentis yn ymwneud â deall eu potensial.

Wrth recriwtio ar gyfer prentis, mae’n bwysig cofio y gallai hwn fod yn gyfweliad cyntaf un ymgeisydd. Bydd angen i chi fabwysiadu agwedd hyblyg – canolbwyntio ar eu brwdfrydedd a’u hawydd i ddysgu, ac a yw eu cymhellion a’u hagwedd yn cyd-fynd â’ch busnes.

Gyda hyn mewn golwg, dyma rai cwestiynau cyfweliad enghraifft y gallech chi eu gofyn:

 • Pam rydych chi wedi dewis y llwybr prentisiaeth?
 • Pam rydych chi'n angerddol am y swydd hon?
 • Ble ydych chi'n gweld eich hun ymhen pum mlynedd?
 • Pa gyflawniad ydych chi fwyaf balch ohono a pham?
 • Mae prentisiaethau yn swydd ac yn golygu cyfnod o astudio, sut fyddech chi'n rheoli'ch amser?
 • Pam rydych chi eisiau gweithio yma?
 • A oes gennych chi unrhyw brofiad – naill ai yn y gwaith neu’r ysgol – yn y math hwn o rôl?
 • Disgrifiwch broblem neu her rydych chi wedi gorfod delio â nhw
 • Beth ydych chi'n ei ddeall am yr hyn rydym ni'n ei wneud yma?

I gael rhagor o gyngor ar gyfweld a recriwtio prentisiaid yn y ffordd gywir, mae modiwl yr Ysgol Cynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi ar yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod.

Unwaith y byddwch wedi dewis yr unigolyn gorau ar gyfer eich busnes, bydd angen i chi lofnodi cytundeb dysgu prentisiaeth gyda nhw – sy’n gweithredu fel contract rhwng y cyflogwr, y darparwr hyfforddiant a’r prentis.

Cyfrifoldeb y darparwr hyfforddiant yw trefnu’r cytundeb dysgu prentisiaeth.

Mae hyn yn cynnwys hyd y gyflogaeth, yr hyfforddiant a ddarperir, eu hamodau gwaith a'r cymwysterau y byddant yn gweithio tuag atynt.

Cymorth ariannol ar gael i helpu

Mae prentisiaethau yn fuddsoddiad ariannol gwych. Mae gweithiwr sydd wedi cwblhau prentisiaeth yn ddiweddar yn cynyddu cynhyrchiant yn ei fusnes £214 yr wythnos.

Gall busnesau micro, bach a chanolig elwa o gyllid o 95% tuag at gostau hyfforddiant prentisiaeth trwy grantiau’r Llywodraeth.

Cymorth ariannol CITB

Rydym yma i gefnogi busnesau adeiladu o bob maint gyda hyfforddiant, recriwtio a chyllid - gan sicrhau bod prentisiaethau yn parhau i gynrychioli gwerth da am arian i gyflogwyr.

I gael cymorth ariannol gan CITB, mae'n rhaid i chi ddefnyddio darparwr hyfforddiant prentisiaeth gymeradwy sydd â chontract uniongyrchol â Llywodraeth Cymru.

Canfod darparwr hyfforddiant prentisiaeth gymeradwy.  

Mae pob cwmni adeiladu sydd wedi cofrestru gyda CITB, hyd yn oed y rhai nad ydynt yn talu’r Lefi, yn gymwys i gael:

 • Grant presenoldeb CITB o £2,500 y prentis y flwyddyn
 • Grant cyflawniad CITB o £3,500 y prentis, sy'n cael ei ddyfarnu ar ôl i brentisiaeth gael ei chwblhau'n llwyddiannus.

Os yw prentis yn cwblhau rhaglen brentisiaeth 3 blynedd gallech gael £11,000 mewn grantiau CITB yn unig.

Gwiriwch a yw eich prentisiaeth yn gymwys ar gyfer grantiau CITB yma. 

Teithio i Hyfforddi

Mae cyllid ychwanegol ar gael hefyd os oes angen i'ch prentis deithio i gwblhau ei gymhwyster. Byddwn yn ariannu 80% o gostau llety ar gyfer prentisiaid sy’n mynd i golegau neu at ddarparwyr hyfforddiant lle mae angen aros dros nos a theithio yn ôl ac ymlaen o westy i fan hyfforddi.

Yn ogystal, gall cyflogwyr hawlio costau ychwanegol ar gyfer teithiau prentis os yw’r gost yn fwy na £20 yr wythnos.

 • Telir grant teithio ar gyfer teithio i'r coleg neu at ddarparwr hyfforddiant ac oddi yno. Mae teithio i ac o weithle prentis wedi’i eithrio
 • Mae prentisiaid sydd mewn llety yn gymwys ar gyfer costau teithio dwyffordd i'r llety o'u cartref ar gyfer pob cyfnod o hyfforddiant.

Gallwch wneud cais am y cyllid hwn os ydych wedi cofrestru gyda ni ac mae eich prentis yn gymwys ar gyfer grantiau presenoldeb prentis neu Raglen Sgiliau Cymhwysol Arbenigol (SAP).

Teithio i Hyfforddi

Cymorth ariannol gan y Llywodraeth

Gall cymorth ariannol gan y Llywodraeth helpu:

 • I gefnogi hyfforddiant ac asesu prentisiaeth
 • Fel tâl anogaeth ar gyfer costau eraill.

Tâl anogaeth ar gyfer cyflogi pobl anabl

 • £2,000 ar gyfer pob prentis newydd a gaiff ei recriwtio
 • Cyfyngir taliadau i 10 dysgwr i bob busnes
 • Nid yw taliadau anogaeth yn berthnasol i brentisiaethau gradd.

Bydd y taliadau’n cael eu talu i’ch darparwr hyfforddiant, a byddwch yn ei gael ganddynt hwy.

Tâl anogaeth y Llywodraeth 

Mae prentisiaethau Cymru yn newid

O fis Medi 2022 ymlaen, bydd prentisiaethau adeiladu yng Nghymru yn wahanol a bydd gan gyflogwyr yng Nghymru rôl ehangach o ran eu darparu.

Bydd cyflogwyr yn cael eu hannog i recriwtio prentisiaid yn uniongyrchol o ddarpariaeth amser llawn a byddant hefyd yn chwarae mwy o ran yn y broses o gymeradwyo eu cymhwysedd ar ddiwedd eu cwrs.

Mae CITB yn gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys City and Guilds i baratoi cyflogwyr yng Nghymru ar gyfer y newidiadau hyn a sicrhau bod ganddynt yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Rhagor o wybodaeth

Gwybodaeth am y cymwysterau newydd (PDF 1.06MB)

Gwybodaeth i gyflogwyr

Beth yw prentisiaeth?

 • Mae prentisiaethau yn swyddi sy’n cynnwys cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy’n benodol i swydd
 • Maent yn cyfuno dysgu mewn coleg neu ddarparwr hyfforddiant gyda phrofiad ar y safle, er mwyn rhoi’r cymysgedd iawn o sgiliau technegol ac ymarferol i brentisiaid
 • Mae prentisiaid yn ennill cyflog wrth weithio ac yn cael eu cyflogi i wneud swydd wrth astudio am gymhwyster ffurfiol - mae nifer o gymwysterau yn rhan o'r fframwaith prentisiaeth
 • Mae prentisiaid ym mhob rôl yn dilyn rhaglen astudio gymeradwy, sy’n golygu y byddant yn ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol
 • Mae gwahanol fathau a lefelau o brentisiaethau yn amrywio o Lefel 2 i Lefel 6

Pa newidiadau sy’n cael eu gwneud i fframweithiau prentisiaeth yng Nghymru?

 • Aeth Cymwysterau Cymru ati i a chanfu y dylid gwneud nifer o newidiadau, er mwyn diwallu anghenion sgiliau cyflogwyr yng Nghymru yn well.
 • Mae cyfres newydd o gymwysterau y gellir eu hariannu wedi cael ei datblygu, a fydd yn helpu i ddiogelu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen yn y diwydiant yn y dyfodol.
 • Bydd y cymwysterau newydd hyn, sydd wedi’u cynllunio gyda chyflogwyr, yn llai cymhleth, yn gwella canlyniadau dysgu ac yn sicrhau bod dysgwyr yn addas i symud ymlaen i’r gweithle modern.
 • Mae CITB yn cefnogi’r newidiadau hyn yn llwyr ac wedi bod yn rhan o’r broses ddatblygu.

Pryd fydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?

Mae’r cymwysterau amser llawn Sylfaen a Dilyniant newydd wedi cael eu dysgu mewn colegau o 01 Medi 2021 ymlaen. Bydd y cymwysterau Prentisiaeth Lefel 3 newydd yn dechrau o fis Medi 2022 ymlaen. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi’r fframweithiau prentisiaeth newydd ddydd Llun 01 Awst 2022.

Fel cyflogwr yng Nghymru, beth yw fy nghyfrifoldebau yn y fframwaith prentisiaeth newydd?

 • Mae gan gyflogwyr fwy o rôl yn y gwaith o ddarparu’r cymwysterau newydd, i weithio gyda phrentisiaid a’u cefnogi drwy gydol eu prentisiaeth. Bydd angen i chi wneud y canlynol:
 • Gweithio gyda darparwyr hyfforddiant i arwain a chefnogi’r prentis ar hyd y daith
 • Darparu cyfleoedd i’r prentis gyflawni gweithgareddau
 • Cwrdd â darparwyr hyfforddiant i adolygu a chofnodi cynnydd prentisiaid
 • Cefnogi’r prentis i lunio portffolio tystiolaeth
 • Cadarnhau pan fydd y prentis wedi cyrraedd y safon ofynnol ar gyfer y grefft
 • Cefnogi’r prentis i wneud cais am gerdyn cymhwysedd perthnasol y diwydiant

Fel cyflogwr, a allaf hawlio grant o hyd os byddaf yn cymryd prentis?

Mae CITB yn parhau i ddarparu cyllid grant i gyflogwyr cymwys. Mae’r cyllid grant yn seiliedig ar hyd y brentisiaeth, a fydd yn amrywio yn dibynnu ar yr alwedigaeth ynghyd â grant cyflawniad a delir ar ôl cwblhau’r brentisiaeth yn llwyddiannus.

Pa gardiau CSCS y bydd prentisiaid yn gymwys i'w cael ar ddiwedd eu prentisiaethau?

Gellir cael manylion pa gardiau CSCS y bydd y crefftau yr effeithir arnynt yn eu hennill ar wefan Cymwysterau Cymru.

Deall y Cymwysterau a'r Fframweithiau Prentisiaeth newydd

Mae prentisiaethau’n darparu’r gweithwyr medrus sydd eu hangen ar gyflogwyr ar gyfer y dyfodol. Mae prentisiaethau yng Nghymru yn swyddi sy'n cynnwys cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy’n benodol i swydd. Mae City & Guilds a EAL wedi bod yn gweithio gyda chyflogwyr yn y sector amgylchedd adeiledig ledled Cymru i ddatblygu cymwysterau newydd fel bod dysgwyr yn fwy hyderus ac yn barod am y gweithle.

Mae hyfforddi a datblygu prentisiaid ar draws y sector adeiladu yn cael ei gymryd o ddifrif ac mae hyn wedi’i gynllunio i sicrhau eich bod yn deall y newidiadau i’r fframweithiau prentisiaeth a chymwysterau a rolau a chyfrifoldebau’r partneriaid sy’n ymwneud â’r newidiadau hynny.

 • Llywodraeth Cymru – Cyfrifoldeb cyffredinol am addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyfeiriad strategol cyffredinol ar gyfer addysg a hyfforddiant safonau prentisiaeth. Maent yn gyfrifol am gymeradwyo, cyhoeddi ac ariannu fframweithiau prentisiaethau.
 • – mae’n rheoleiddio cymwysterau sy’n cael eu datblygu a’u darparu gan y cyrff dyfarnu cydnabyddedig sy’n cynnwys City & Guilds a EAL. Mae Cymwysterau Cymru yn gorff statudol annibynnol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu bod unrhyw benderfyniad a phob penderfyniad a chyfeiriad ynghylch cymwysterau newydd (yng Nghymru) yn cael eu gwneud gan Cymwysterau Cymru gan gynnwys y Cymwysterau Prentisiaeth Adeiladu newydd. Mae hefyd yn golygu eu bod yn goruchwylio'r safonau y dyfernir cymwysterau iddynt. Mae dileu’r cymwysterau fframwaith prentisiaeth lefel 2 (NVQ a Diploma) ar gyfer prentisiaethau yn benderfyniad gan Cymwysterau Cymru yn dilyn adolygiad 2018 o Gymwysterau Adeiladu a gynhaliwyd gan Cymwysterau Cymru.
 • City & Guilds & EAL - yw'r ddau gorff dyfarnu a benodwyd gan Cymwysterau Cymru ac sydd wedi dod at ei gilydd i gydweithio ar ddatblygu a chynnwys y cymwysterau peirianneg adeiladu a gwasanaethau adeiladu newydd i Gymru. Cynlluniodd y ddau gorff dyfarnu'r gyfres o gymwysterau yn erbyn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol. Mae'r ddau gorff dyfarnu cydnabyddedig yn cael eu monitro gan Cymwysterau Cymru i wirio eu bod yn cynnal y safonau gofynnol ac yn darparu cymwysterau'n effeithiol.
 • Darparwr Dysgu’n Seiliedig ar Waith – Sefydliadau sydd wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru i ddarparu prentisiaethau yng Nghymru. Dyma’r sefydliad sy’n gyfrifol am gefnogi cyflogwyr gyda’u gwaith recriwtio a monitro prentisiaethau. Mae’n cynnwys cysylltu â'r coleg/canolfan hyfforddi i sicrhau cynnydd y prentis. Maent yn gyfrifol am holl ofynion fframwaith y brentisiaeth.
 • Coleg/Canolfan Hyfforddi – sefydliad a fydd yn addysgu ac yn asesu prentisiaid ar gydrannau unigol fframweithiau’r brentisiaeth. Hwy yw'r sefydliad sy'n gyfrifol am gymeradwyo cymhwysedd y prentisiaid yn erbyn y safonau a osodwyd gan y corff dyfarnu.
 • CITB – Corff arweiniol y diwydiant a gefnogodd Lywodraeth Cymru a Cymwysterau Cymru i ymgysylltu â diwydiant a rhanddeiliaid a chynnal ymgynghoriad ar y cymwysterau a’r fframweithiau newydd trwy’r Grŵp Cynghori ar Ddatblygu Fframwaith. Mae’r grŵp hwn sy’n cael ei hwyluso gan CITB yn cynnwys Cwmnïau Adeiladu, cyrff a ffederasiynau sy’n cynrychioli’r diwydiant, cynrychiolwyr a enwebwyd gan NTFW a Cholegau Cymru a Darparwyr Colegau, cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, CADW, Cynrychiolaeth Undebau a chyrff Dyfarnu. Mae CITB hefyd yn cefnogi’r sector i ddeall effaith y cymwysterau newydd.

Ble mae cael rhagor o wybodaeth a chymorth?

Mae gwefan Sgiliau i Gymru wedi cael ei datblygu fel un ffynhonnell wybodaeth ar gyfer cyflogwyr, dysgwyr a darparwyr hyfforddiant yng Nghymru. Mae’r adran Cyflogwyr yn cynnwys Canllaw Cadarnhad y Cyflogwr gyda manylion i’ch cefnogi drwy’r broses gyfan.