Facebook Pixel
Skip to content

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf?

Canfod beth sydd angen i chi ei wneud i wneud cais am Brentisiaeth CITB a pha gyllid sydd ar gael.

Yn gyffredinol, nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol ar gyfer prentisiaethau Crefft Adeiladu, ond efallai y bydd gofynion TGAU penodol ar gyfer rhai prentisiaethau goruchwyliol a thechnegol. 

Yr hyn sy'n bwysicach yw ymroddiad, parodrwydd i ddysgu ac i weithio fel rhan o dîm.

Darllenwch y gofynion mynediad ar gyfer pob rhanbarth yn y DU:

Beth sydd ei angen arnoch?

Byddai'n ddefnyddiol cael TGAU mewn Mathemateg a Saesneg, pynciau technoleg neu gymhwyster Crefftau Adeiladu Sgiliau Gwaith fel y gallwch wneud y cyfrifiadau, mesuriadau a theori angenrheidiol.

Fodd bynnag, mae nifer o ddulliau i chi fynd i mewn i raglen brentisiaeth. Gallech symud ymlaen i un o unrhyw un o'r llwybrau hyn:

 • TGAU a gyflawnir yn yr ysgol neu'r coleg
 • Y Fenter Rhowch gynnig ar Adeiladu
 • Llwybrau i Adeiladu
 • Cynllun Prentisiaeth Ifanc mewn Adeiladu (14-16)
 • Diploma Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (14-19)
 • Sgiliau Ymarferol mewn Saesneg a Mathemateg
 • Sgiliau Allweddol mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu
 • Haen Dysgu Sylfaenol (galwedigaeth grefft ar Lefel 1)
 • Menter Llwybrau'r Sector Menywod a Gwaith (W&WSPI)
 • Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu sy'n cefnogi taith pobl ifanc i fyd gwaith
 • Cyrsiau Crefftau Adeiladu Sgiliau Gwaith
 • Dyfarniad Dilyniant Cenedlaethol (cyrsiau cyn-alwedigaethol neu cyn-brentisiaeth) yn y coleg
 • Rhaglenni Paratowch am Waith neu Hyfforddiant ar gyfer Gwaith
 • Prosiectau megis Youthbuild sy'n cefnogi taith pobl ifanc i fyd gwaith.

Hefyd bydd angen arnoch lefel addas o ffitrwydd corfforol i wneud rhai swyddi gan eu bod yn cynnwys symud a thrin adnoddau, lleoli a gosod deunyddiau.

Peidiwch â phoeni os oes gennych anabledd gan fod prentisiaethau ar gael a allai fod yn addas i chi o hyd.

Ydw i'n gymwys i gael cyllid?

Mae'r mwyafrif o newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant adeiladu yn gymwys i gael rhyw fath o gyllid - siaradwch â ni i wirio.

Sut fydd fy nghais yn cael ei asesu?

Fe gewch eich asesu unwaith y byddwch  yn barod i ddechrau eich prentisiaeth.

Mae'r asesiad hwn yn ymwneud â gwirio beth y gallwch ei wneud rhag ofn y bydd arnoch angen cymorth neu gyfarwyddyd ychwanegol. Bydd yn helpu CITB i weld pa gymwysterau a phrofiad sydd gennych fel y gellir teilwra eich rhaglen i ddiwallu eich anghenion.

Mae rhai prentisiaethau hefyd yn golygu bod angen i chi fod yn gyfforddus wrth weithio ar uchder ac hyn yr awyr agored ym mhob math o dywydd. Efallai y bydd angen i chi deithio i safleoedd ac aros mewn llety tra'n gweithio i ffwrdd.

Beth sydd ei angen arnaf?

Byddai'n ddefnyddiol i chi gael Graddau Safonol mewn Mathemateg a Saesneg, pynciau technoleg neu gymhwyster Crefftau Adeiladu Sgiliau ar gyfer Gwaith fel y gallwch wneud y cyfrifiadau, y mesuriadau a'r theori angenrheidiol.

Fodd bynnag, mae yna nifer o ffyrdd i chi fynd ar raglen brentisiaeth. Gallech symud ymlaen i un o unrhyw un o'r llwybrau hyn:

 • Graddau Safonol, Canolradd 1 neu 2, Uchelwyr neu Uwch Uchelwyr a gyflawnir yn yr ysgol neu'r coleg
 • Menter Llwybrau Sector Menywod a Gwaith (W & WSPI)
 • Cyrsiau Crefftau Adeiladu Sgiliau ar gyfer Gwaith
 • Gwobr Dilyniant Cenedlaethol (cyrsiau cyn-alwedigaethol neu gyn-brentisiaeth) yn y coleg
 • Cronfa Cyflogadwyedd
 • Prosiectau fel 'Youthbuild' sy'n cefnogi taith pobl ifanc i'r gwaith.

Bydd angen lefel addas o ffitrwydd corfforol arnoch hefyd i wneud rhai swyddi gan eu bod yn cynnwys symud a thrafod adnoddau a gosod a thrwsio deunyddiau.

Peidiwch â phoeni os oes gennych chi anabledd serch hynny gan fod prentisiaethau a allai fod yn addas i chi o hyd.

Ydw i'n gymwys i gael cyllid?

Os oes gennych eisoes ychydig o wybodaeth, cymwysterau neu brofiad, ni fydd yn rhaid i chi ailadrodd yr un pethau eto, ond bydd angen i ni wirio'ch cymhwysedd i gael cyllid gan y llywodraeth.

Bydd angen i chi gysylltu â CITB os oes gennych ddysg blaenorol, fel ar ôl dechrau neu gwblhau SVQ / NVQ adeiladu arall.

Ar ôl i chi wneud cais byddwch hefyd yn cael eich asesu.

Sut fydd fy nghais yn cael ei asesu?

Byddwch yn cael eich asesu unwaith y byddwch yn barod i ddechrau eich prentisiaeth.

Nid yw'r asesiad hwn yn ymwneud â'i gwneud hi'n anodd mynd ymlaen i brentisiaeth, ond â gweld beth allwch chi ei wneud rhag ofn y bydd angen cefnogaeth neu arweiniad ychwanegol arnoch chi. Bydd yn helpu CITB i weld pa gymwysterau a phrofiad sydd gennych fel y gellir teilwra'ch rhaglen i fodloni'ch anghenion.

Mae rhai prentisiaethau hefyd angen i chi fod yn gyffyrddus â gweithio ar uchder a thu allan ym mhob tywydd. Efallai y bydd angen i chi deithio i safleoedd hefyd ac aros mewn llety wrth weithio i ffwrdd.

Ar ôl i chi ddod yn brentis byddwch yn parhau i gael eich asesu i weld pa mor addas ydych chi i symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch (Lefel 3).

Byddai'n ddefnyddiol cael TGAU/Graddau Safonol mewn Mathemateg, Saesneg/Cymraeg neu Dechnoleg fel y gallwch wneud y cyfrifiadau, mesuriadau a theori angenrheidiol.

Fodd bynnag, mae nifer o ddulliau i chi fynd i mewn i raglen brentisiaeth. Gallech symud ymlaen i un o unrhyw un o'r llwybrau hyn:  

 • TGAU a gyflawnir yn yr ysgol neu'r coleg
 • Llwybrau at Brentisiaid
 • Llwybrau Dysgu Seiliedig ar Waith mewn Adeiladu
 • Dysgu Egwyddorion mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (14-19)
 • Bagloriaeth Cymru
 • Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu
 • Cymhwyster Mynediad/Crefft ar Gymwysterau Lefel 1 mewn Adeiladu
 • Menter Llwybrau'r Sector Menywod a Gwaith (W&WSPI)
 • Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu sy'n cefnogi taith pobl ifanc i fyd gwaith
 • Rhaglenni Hyfforddiant i Weithio (e.e. Hyfforddeiaethau, Camau at Gyflogaeth)

Hefyd bydd arnoch angen lefel addas o ffitrwydd corfforol i wneud rhai swyddi gan eu bod yn cynnwys symud a thrin adnoddau a lleoli a gosod deunyddiau.

Peidiwch â phoeni os oes gennych anabledd gan fod prentisiaethau ar gael a all fod yn addas i chi o hyd.

Ydw i'n gymwys i gael cyllid?

Os oes gennych rywfaint o wybodaeth, cymwysterau neu brofiad eisoes, ni fydd rhaid i chi ailadrodd yr un pethau eto, ond bydd angen i ni wirio eich bod yn gymwys i gael cyllid gan y llywodraeth.

Yng Nghymru, byddwch yn gymwys i gael cyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru os ydych:

 • Wedi gadael yr ysgol yn gyfreithlon neu heb fod o oedran ysgol gorfodol
 • Nad ydych yn mynychu ysgol neu goleg yn amser llawn neu mewn addysg uwch amser llawn
 • Fel arfer yn byw yng Nghymru neu mae eich gwaith wedi'i leoli yng Nghymru
 • Heb fod yn wladolyn tramor
 • Heb fod yn y ddalfa nac ar remánd
 • Heb fod yn derbyn grant dysgu neu lwfans cynhaliaeth addysg gan y cynulliad
 • Heb fod yn cael eich cefnogi gan weithgaredd parth cyflogaeth
 • Heb fod yn cymryd rhan mewn unrhyw raglen gyflogaeth, dysgu neu fenter arall a gyllidir yn uniongyrchol gan Lywodraeth y DU neu Weinidogion Cymru
 • Heb fod yn cymryd rhan mewn unrhyw raglen hyfforddiant galwedigaethol arall a gyllidir gan yr UE.

Ar ôl i chi wneud cais fe gewch eich asesu hefyd.

Sut fydd fy nghais yn cael ei asesu?

Fe gewch eich asesu unwaith y byddwch  yn barod i ddechrau eich prentisiaeth.

Mae'r asesiad hwn yn ymwneud â gwirio beth y gallwch ei wneud rhag ofn y bydd arnoch angen cymorth neu gyfarwyddyd ychwanegol. Bydd yn helpu CITB i weld pa gymwysterau a phrofiad sydd gennych fel y gellir teilwra eich rhaglen i ddiwallu eich anghenion.

Mae rhai prentisiaethau hefyd yn golygu bod angen i chi fod yn gyfforddus gyda gweithio ar uchder a thu allan ym mhob tywydd. Efallai y bydd angen i chi deithio i safleoedd ac aros mewn llety tra'n gweithio i ffwrdd.

Ar ôl i chi ddod yn brentis byddwch yn parhau i gael eich asesu i weld pa mor addas ydych chi i symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch (Lefel 3).