Facebook Pixel
Skip to content

Ein blaenoriaethau cyllid

Nod cyllid CITB yw helpu diwydiant i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau mewn adeiladu. Rydym yn buddsoddi mewn prosiectau sy'n cyd-fynd â'n tair blaenoriaeth:

 • Gyrfaoedd
  - Hyrwyddo'r diwydiant adeiladu fel sector deniadol i weithio ynddo.
 • Hyfforddiant a datblygiad
  - Sicrhau bod yr hyfforddiant yno pan fydd ei angen ar gyflogwyr, a'u bod yn ymwybodol o ba hyfforddiant sydd ar gael gan ddefnyddio'r holl ddulliau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg.
 • Arloesi
  - Cynnig ymatebion creadigol ac arloesol i heriau diwydiant yn y dyfodol.

Sut rydym ni'n ei rannu

Bob blwyddyn rydym yn anelu at fuddsoddi £20 miliwn o'r lefi diwydiant a dderbyniwn mewn tair cronfa:

 • Cronfa sgiliau a hyfforddi
  - Mae'r gronfa hon yn cefnogi cyflogwyr bach i ddarparu sgiliau a hyfforddiant i'w gweithlu. Yn y flwyddyn gronfa o Ebrill 2018, mae hyd at £5 miliwn ar gael yn y gronfa hon.
 • Cronfa arloesi a hyfforddi cydweithredol
  - Mae'r gronfa hon yn ymateb i broblemau sgiliau a nodwyd ac a gyflwynir gan ddiwydiant. Yn y flwyddyn gronfa o Ebrill 2018, mae hyd at £ 4 miliwn ar gael yn y gronfa hon.
 • Cronfa prosiectau a gomisiynwyd gan CITB
  - Mae'r gronfa hon yn buddsoddi mewn datrys problemau sgiliau lle mae CITB wedi dynodi angen gan ddefnyddio'r dystiolaeth sydd ar gael. Yn y flwyddyn gronfa o Ebrill 2018, mae hyd at £ 11 miliwn ar gael yn y gronfa hon.

Er mwyn sicrhau bod ein cyllid o fudd gwirioneddol i ddiwydiant ac yn mynd i'r afael â'n blaenoriaethau, rydym yn dyrannu cyllid yn seiliedig ar effaith a chanlyniadau prosiect, yn hytrach nag ar gyfer cyflawni gweithgaredd.

Rheoli'r cronfeydd

Er mwyn sicrhau bod cronfeydd CITB yn helpu i adeiladu'r sgiliau cywir i fodloni anghenion y diwydiant, byddwn yn:

 • Adolygu ein rhaglen ariannu yn rheolaidd fel y gallwn ymateb i adborth cwsmeriaid, anghenion y diwydiant a newidiadau i faint o gyllid sydd ar gael.

 • Ystyried sut y gall prosiectau sydd â nodau ac amcanion tebyg ymuno i alluogi arbedion maint ac i ddosbarthu'r buddion ar draws y diwydiant yn well.

Gweler y prosiectau rydym ni eisoes wedi buddsoddi ynddynt


Gan fod terfyn i'r cyllid sydd ar gael, gallai'r galw am gyllid fod yn fwy na chyfanswm yr arian sydd ar gael.

Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn:

 • Blaenoriaethu'r cymwysiadau sy'n sgorio uchaf.
 • Gohirio cynigion sydd wedi sgorio'r radd ofynnol, ond nad ydynt wedi'u rhestru ymhlith y ceisiadau sy'n sgorio uchaf.
 • Dyrannu swm llai o arian i brosiectau.
 • Ailddyrannu cronfeydd ar draws y portffolio buddsoddi.

Gwerthuso prosiectau

Er mwyn gwella perfformiad, mae angen i ni fonitro a gwerthuso pob prosiect o'r dechrau.

Mae gwerthuso'n cynnwys casglu a defnyddio data i ateb eich cwestiynau eich hun am eich gwaith ac i reoli a dysgu o'r hyn rydych chi'n ei wneud. Mae ein dull o werthuso yn canolbwyntio ar ganlyniadau, ac rydym yn golygu'r gwahaniaeth cyffredinol a mesuradwy y mae prosiect yn gobeithio ei wneud. Gofynnwn:

 • Sut mae'r bobl a ddefnyddiodd eich cynnyrch neu wasanaeth wedi elwa ohono?
 • Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud ar ôl i'ch cyllid ddod i ben?
 • A yw'ch prosiect wedi cael effaith gadarnhaol yn eich sector?

Bydd gwerthuso pob prosiect yn helpu CITB i wneud penderfyniadau ynghylch cyllid yn y dyfodol.

Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrthym, gall aelod o dîm gwerthuso CITB gysylltu â chi i edrych ar ddatblygu deunyddiau ychwanegol fel astudiaethau achos.

Gweler rhai astudiaethau achos o sut mae cyllid CITB wedi helpu busnes fel eich un chi.