Facebook Pixel
Skip to content

Paratoi eich cais am gyllid

I roi'r siawns orau o lwyddo i'ch cais am gronfa, gwnewch yn siŵr eich bod wedi paratoi'n dda.

Eich cynnig

Cyn gwneud cais, gwiriwch eich bod yn gymwys i wneud cais a bod eich cynnig yn cyd-fynd â blaenoriaethau'r gronfa.

Darllenwch yr amodau a thelerau

Cyn gwneud cais dylech ddarllen yr holl amodau a thelerau perthnasol. Sicrhewch fod eich sefydliad yn gymwys i wneud cais am gyllid, a'i fod yn gallu derbyn y telerau cynnig a chyllid sydd eu hangen arnom.


Ffynonellau cyllid amgen

A ydych wedi archwilio grantiau CITB i gynnwys eich anghenion hyfforddi o ddydd i ddydd? Gweler:

 

Os nad yw eich syniad neu brinder sgiliau yn bodloni meini prawf CITB, mae yna ffynonellau eraill y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid addysg bellach. Mae fel arfer yn cael ei ddosbarthu trwy golegau a darparwyr hyfforddiant, ond hefyd trwy brosiectau sy'n targedu grwpiau neu flaenoriaethau penodol. Yn Lloegr, prif ffynhonnell y cyllid yw'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau ac Addysg; yng Nghymru, Porth Sgiliau Llywodraeth Cymru ac yn yr Alban, Datblygu Sgiliau'r Alban.

Yn Lloegr gallwch hefyd wneud cais am fwrsariaethau neu grantiau am hyfforddiant os ydyn nhw'n cwrdd â meini prawf penodol, a gyrchir trwy'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol. Mae'r Undeb Ewropeaidd hefyd yn cynnig cynllun Erasmus sy'n caniatáu i unigolion astudio ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Partneriaethau Menter Lleol yn dosbarthu buddsoddiad economaidd i ariannu prosiectau neu weithgaredd a nodwyd fel sectorau blaenoriaeth ranbarthol a lleol.

Gall cyllid ddod o feysydd eraill o'r llywodraeth hefyd. Gwiriwch holl grantiau llywodraeth y DU.

Mae ymddiriedolaethau a sefydliadau yn darparu cefnogaeth ar gyfer meysydd neu flaenoriaethau penodol. Os yw'ch prosiect yn cael ei arwain gan y gymuned neu'n gysylltiedig ag effaith gymdeithasol mewn unrhyw ffordd, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cyllid o'r Gronfa Loteri Fawr. Dyma'r mwyaf, ond mae yna lawer iawn o ddarparwyr o'r math hwn o grant.