Facebook Pixel
Skip to content

Mae cwrs NFDC yn helpu rheolwyr dymchwel i aros yn 'llygaid a chlustiau' eu cwmni

Â'r rheoliadau sy'n effeithio ar ddymchwel mewn sefyllfa gyfnewidiol, roedd y Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel (NFDC) am ei wneud yn haws i Reolwyr Dymchwel adnewyddu eu cerdyn Tystysgrif Cymhwysedd Gweithredwyr Dymchwel (CCDO).

“Mae deddfwriaeth sy'n newid yn gyson yn y diwydiant dymchwel, felly mae'n bwysig pobl ar y lefel hon yn aros yn cael gwybodaeth gyfoes,” meddai Howard Button, Prif Swyddog Gweithredol NFDC.

Felly, â pheth cyllid CITB ac mewn cydweithrediad â Perses Training, fe wnaeth NFDC gynllunio a datblygu cwrs gloywi Rheolwr Dymchwel i redeg yn rheolaidd ledled y wlad.

“Mae'r cwrs yn eu diweddaru ar ddeddfwriaeth newydd fel rheoleiddio Cynllunio a Rheoli Adeiladu a rheoleiddio gwastraff ac yn eu galluogi i adnewyddu eu cerdyn,” meddai Howard. “Rydym wedi cael adborth ardderchog ac mae rhywbeth newydd maent yn ei ddysgu drwy'r amser.”

Mae unrhyw un sy'n mynychu cwrs poblogaidd Rheolwr Dymchwel y Ffederasiwn cymhwyso i gymryd y cwrs gloywi fel mater o drefn, a ddarparwyd 105 o weithiau rhwng Awst 2017 ac Awst 2018.

Datblygiad proffesiynol parhaus

“Un o rannau allweddol y cwrs yw pwysleisio eu cyfrifoldebau fel rheolwyr,” meddai Howard. “Rydym yn dweud wrthynt eich bod chi yma i sicrhau eich bod yn darparu'r neges gywir i'ch cwmni. Chi yw llygaid a chlustiau eich cwmni ac rydych chi'n rheoli'r tîm.”

Mae'r cyfranogwyr yn derbyn cyhoeddiadau CITB perthnasol, llyfryn cwrs a nodiadau cyfarwyddyd. Ar ôl cwblhau'r cwrs undydd, rhoddir Tystysgrif Cymhwysedd Dymchwel Gweithredwyr (CCDO) iddynt, gan ganiatáu iddynt adnewyddu eu cardiau. 

Mae Howard yn dweud y byddai'r Ffederasiwn wedi cael trafferth i ddarparu rhywbeth gwerth chweil heb gyllid gan CITB. “Mae cymorth ariannol gan CITB wedi ein galluogi i gynhyrchu cwrs sy'n addas i'r diben. Mae CITB erioed wedi bod y prif le ar gyfer hyfforddiant yn y diwydiant. Â'u cymorth nhw, rydym yn dod yn brif le ar gyfer hyfforddiant dymchwel.”

Rhannu arfer gorau

Fe fu effeithiau canlynol cadarnhaol hefyd. Yn gyntaf, mae derbyniad y cwrs wedi rhoi hwb i aelodaeth NFDC (“ar ôl iddynt weld ei werth, maent yn cael eu ‘trosi,’” meddai Howard), sy'n cynnwys hyfforddiant yn ei feini prawf aelodaeth.

Ac yn ail, mae wedi cael effaith bwysig ar y diwydiant dymchwel y tu hwnt i adnewyddu cerdyn a chadw gwybodaeth gyfreithiol yn gyfredol. Mae NFDC wedi canfod bod y cwrs hefyd wedi creu fforwm i gyfoedion rannu gwybodaeth ac arfer gorau ym maes dymchwel.

Ciplun

Cwmni: Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel (NFDC)

Sector: Gwasanaethau adeiladu

Yr her: Sicrhau bod Rheolwyr Dymchwel y wlad yn cael eu diweddaru â gofynion deddfwriaethol a dulliau dymchwel modern

Cyllid: £11,500

Math o gronfa: Cronfa Hyblyg

Lleoliad: Ledled y wlad

Effaith: Fe wnaeth NFDC greu cyfle ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus pwysig ac adnoddau sy'n caniatáu i arferion gorau gael eu rhannu ar draws y diwydiant.

“Mae CITB erioed wedi bod y prif le ar gyfer hyfforddiant yn y diwydiant. Â'u cymorth nhw rydym yn dod yn brif le ar gyfer hyfforddiant dymchwel.”

- Howard Button, Prif Swyddog Gweithredol, NFDC

“Dydyn ni ddim am i gwmnïau deimlo bod rhai materion wedi digwydd iddynt hwy yn unig,” meddai Howard. “Nid ydym yn caniatáu am fwy na dau gyfranogwr o gwmni unigol gan ein bod am gychwyn trafodaeth. Ein gwaith ni yw dod â phobl at ei gilydd a gwella safonau diogelwch.

“Mae rheolwyr dymchwel yn hoffi rhannu eu profiadau. Maent yn hoffi gweld beth sy'n digwydd yn y diwydiant. Un o'r rhannau gorau yw'r rhyngweithio rhwng mynychwyr y cwrs,”

Ac ers ei lansio, mae CITB wedi galluogi unrhyw gyflogwr sy'n cymryd y cwrs gloywi Rheolwr Dymchwel i fod yn gymwys ar gyfer grant CITB, gan ei wneud yn hygyrch i ystod hyd yn oed ehangach o weithwyr proffesiynol.