Facebook Pixel
Skip to content

Polisi Gwrthdaro Rhwng Buddiannau

Yn y polisi hwn:


1. Sgôp 

Yr holl weithgaredd a wneir gan Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO) a rhwydwaith canolfannau cymeradwy gan gynnwys Site Safety Plus (SSP), Cynllun Cymhwysedd Offer Adeiladu (CPCS) a Chanolfannau Prawf Ar-lein (ITC). Gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r perthnasoedd canlynol:

 • Uwch ymgynghorydd ansawdd neu gynrychiolydd CITB sydd â diddordeb neu hanes gyda chanolfan neu Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy;
 • Uwch gynghorydd ansawdd neu gynrychiolydd CITB sydd â pherthynas ag unigolyn mewn canolfan neu Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO);
 • Staff y ganolfan sydd â pherthynas ag ymgeisydd, dirprwy neu weithredwr;
 • Staff y ganolfan sydd â pherthynas â'i gilydd;
 • Staff y ganolfan sydd â diddordeb masnachol yng nghanlyniad yr asesiad.

2. Cyflwyniad

Mae CITB yn gweithio gyda nifer o Sefydliadau Hyfforddiant Cymeradwy (ATOs) a chanolfannau ac mae ganddo gysylltiadau â chyrff eraill, p'un a ydynt yn adrannau CITB, masnach, diwydiant ac eraill.

Mae'n bosibl y bydd y cysylltiadau hyn yn arwain at wrthdaro rhwng buddiannau posibl. Felly, trwy'r polisi hwn, mae CITB yn barod i nodi sut y bydd gwrthdaro rhwng buddiannau'n cael ei reoli a'i adrodd gan CITB a'r hyn y mae'n rhaid i Sefydliadau a Chanolfannau Hyfforddi Cymeradwy ei wneud i gydymffurfio.

Mae'r polisi hwn wedi'i ddatblygu i sicrhau bod cywirdeb cyrsiau, cardiau, profion ac asesiadau y mae CITB yn eu cadarnhau yn cael eu cynnal.

3. Diffiniad

Nid yw'n bosibl darparu diffiniad cynhwysfawr o'r math o amgylchiadau a fydd yn arwain at wrthdaro rhwng buddiannau, ond mae'r canlynol yn enghreifftiau o'r sefyllfaoedd mwyaf tebygol a fydd yn arwain at wrthdaro rhwng buddiannau canfyddedig.

Mewn unrhyw sefyllfa lle mae gweithiwr yn ansicr ynghylch priodoldeb trefniant penodol, dylid cael cyngor gan y Rheolwr Ansawdd a Gwirio yn CITB.

Gellir diffinio gwrthdaro rhwng buddiannau yn gyffredinol mewn dau faes: staff CITB, a Sefydliadau a Chanolfannau Hyfforddi Cymeradwy.

Staff CITB

Gwrthdaro rhwng cynrychiolydd swyddogol CITB ac unrhyw fuddiannau eraill a allai fod gan yr unigolyn penodol: er enghraifft, lle gall yr unigolyn fod mewn sefyllfa i ddylanwadu ar fusnes CITB er budd personol gwirioneddol neu bosibl, neu er budd aelod agos o'r teulu, i gael buddion o'r fath ar draul CITB.

Nid yw gwrthdaro rhwng buddiannau wedi'i gyfyngu i achosion lle mae unigolyn mewn gwirionedd yn cael rhywfaint o fantais. Maent hefyd yn codi a gallant fod yr un mor niweidiol lle mae gwrthdaro yn bodoli neu'n ymddangos yn bodoli heb unrhyw effaith ymddygiadol ganlyniadol.

Nid yw polisi CITB ar wrthdaro rhwng buddiannau yn awgrymu unrhyw ddiffyg ymddiriedaeth yn ei staff. Ar ben hynny, mae wedi'i gynllunio i'w hamddiffyn rhag beirniadaeth trwy sicrhau eu bod yn cydnabod ac yn datgelu sefyllfaoedd gwrthdaro o'r fath, ac yn cymryd camau i osgoi a / neu reoli'r sefyllfaoedd wrth iddynt godi.

Canolfannau a sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATO) 

Gwrthdaro rhwng yr ATO / canolfan a'u cynrychiolwyr / ymgeiswyr lle mae gan staff y ganolfan a'r ymgeisydd berthynas bersonol a allai wanhau'r broses asesu / profi / hyfforddi a sicrhau ansawdd, a chywirdeb tystysgrifau / cardiau a chanlyniadau a gyhoeddwyd wedi hynny.

Yn ogystal, gallai'r gwrthdaro godi os yw staff y ganolfan sy'n ymwneud â'r broses asesu / profi / hyfforddi a sicrhau ansawdd yn perthyn, ac mewn sefyllfa i ddylanwadu ar fusnes CITB er budd proffesiynol neu bersonol gwirioneddol neu bosibl trwy ei weithgaredd.

Nid yw gwrthdaro rhwng buddiannau wedi'i gyfyngu i achosion lle mae unigolyn mewn gwirionedd yn cael rhywfaint o fantais. Maent hefyd yn codi a gallant fod yr un mor niweidiol lle mae gwrthdaro yn bodoli neu'n ymddangos yn bodoli heb unrhyw effaith ymddygiadol ganlyniadol.

Nid yw polisi CITB ar wrthdaro rhwng buddiannau yn awgrymu unrhyw ddiffyg ymddiriedaeth yn ei sefydliadau / canolfannau hyfforddi cymeradwy. Ar ben hynny, mae wedi'i gynllunio i'w hamddiffyn rhag beirniadaeth trwy sicrhau eu bod yn cydnabod ac yn datgelu sefyllfaoedd gwrthdaro o'r fath ac yn cymryd camau i'w hosgoi a / neu eu rheoli wrth iddynt godi.

4. Datgelu ac adolygu

Mae'r canlynol yn amlinellu cyfrifoldebau partïon sy'n ymwneud â datrys y gwrthdaro.

Staff CITB

Mae'n ddyletswydd ar holl weithwyr CITB i ddatgelu unrhyw wrthdaro rhwng buddiannau gwirioneddol neu bosibl. Dylai unrhyw weithiwr sy'n credu bod ganddo wrthdaro neu wrthdaro rhwng buddiannau posibl ymgynghori â'i reolwr llinell neu'r rheolwr sicrhau ansawdd.

Dylid rhoi gwybod i'r rheolwr llinell a'r rheolwr ansawdd a gwirio am wrthdaro rhwng buddiannau ar unwaith. Bydd y cofnod datgelu yn cynnwys:

 • y math o wrthdaro posib;
 • natur y gweithgaredd;
 • disgrifiad o'r holl bartïon dan sylw;
 • y buddion a'r gwobrau ariannol posibl; a
 • unrhyw wybodaeth arall y mae'r gweithiwr yn teimlo sy'n angenrheidiol i werthuso'r datgeliad.

Yng ngoleuni unrhyw ddatgeliad, efallai y bydd angen i'r Rheolwr Ansawdd a Gwirio ymgynghori â'r Pennaeth Cynhyrchion fel bo'n briodol.

Ar ôl gwerthusiad priodol, gellir penderfynu nad yw cytundeb arfaethedig neu barhaus a buddiannau personol y gweithiwr yn dangos unrhyw wrthdaro na gwrthdaro ymddangosiadol ac yn dderbyniol heb adolygiad pellach.

I'r gwrthwyneb, gellir penderfynu bod rhai cwestiynau priodoldeb sy'n gofyn am lefel uwch o adolygiad wedi'u dynodi. Rhaid cwblhau'r gofrestr gwrthdaro ar gyfer pob sefyllfa, i ddangos bod diwydrwydd dyladwy wedi'i arfer a bod y gwrthdaro wedi'i reoli.

Canolfannau a sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATO) 

Os yw'r gwrthdaro yn effeithio'n uniongyrchol ar

 • asesiad;
 • profi;
 • hyfforddiant;
 • gweithgaredd sicrhau ansawdd; neu
 • gofynion gweinyddol (ardystio, hawlio cyllid, hawlio canlyniadau dysgu),

Rhaid i sefydliadau / canolfannau hyfforddi cymeradwy ddangos eu bod wedi dynodi gwrthdaro rhwng buddiannau posibl a bod ganddynt bolisi o reoli'r risg.

Os na ellir cymryd camau rhesymol i liniaru'r risg a ddynodwyd, rhaid hysbysu cynrychiolydd ansawdd CITB cyn i'r gweithgaredd ddigwydd. Mae hyn er mwyn caniatáu i arweiniad gael ei ddarparu a chymryd camau i liniaru.

Rhaid bod gan y sefydliad / canolfan hyfforddi gymeradwy systemau ar waith i reoli'r gwrthdaro buddiannau a lliniaru'r risg. Rhaid i hwn fod ar gael i CITB ar gais.

5. Darparwyr mewnol / Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy 

Mae CITB yn cydnabod bod gwrthdaro rhwng buddiannau posibl na ellir ei osgoi yn bodoli o fewn ATOs, yn enwedig ar gyfer darparwyr mewnol, * h.y. cyflogwyr. Felly yn y cam ymgeisio cychwynnol, gall yr ATO nodi'r gwrthdaro posibl a chofnodi'r systemau a fydd ar waith i oresgyn hyn. Er enghraifft:

 • gwahanu rôl glir o ddiweddaru'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu gyda dyddiad cyflawni a darparu hyfforddiant;
 • gwahanu rôl glir o ran sicrhau ansawdd a darparu hyfforddiant;
 • osgoi darpariaeth hyfforddiant i weithwyr gan reolwyr / goruchwylwyr llinell uniongyrchol neu aelodau'r teulu.

Yna gellir monitro unrhyw gamau y cytunwyd arnynt yn ôl yr angen gan ymyriadau ansawdd CITB arferol. Dim ond sefyllfaoedd nad ydynt wedi'u cynnwys yn y gweithdrefnau hyn sydd angen eu nodi i gynrychiolydd ansawdd CITB a'u cofnodi at ddibenion archwilio.

* Eglurhad: Nid yw'r broses uchod yn berthnasol ar gyfer ATOs / canolfannau lle mae'r ddarpariaeth fusnes arferol yn hyfforddiant allanol ar sail fasnachol. Yn y sefyllfaoedd hyn, mae'r broses adolygu ar gyfer sefydliadau / canolfannau hyfforddi cymeradwy a amlinellir yn adran 4 yn berthnasol, ynghyd ag unrhyw ganllaw rheol cynllun penodol, h.y. hunan-proctorio ar gyfer prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd (HS&E) CITB.

6. Atodiad 1: Dogfen cofnodi enghreifftiol

Mae'r ddogfen enghreifftiol hon hefyd ar gael i'w lawr lwytho fel ffeil PDF (9kb).

6. Atodiad 1: Dogfen cofnodi enghreifftiol
Dyddiad Enw Disgrifiad o'r gwrthdaro Rheoli camau mesur