Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau cymwysterau cyfnod hir

Rydym yn talu grantiau am gymwysterau cymeradwy lefel uwch sy'n cymryd mwy na blwyddyn i'w cwblhau ac sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Ar y dudlaen hon, gallwch weld y canlynol

Trosolwg

Rydym yn talu grantiau am fynychu a chyflawni cymwysterau cymeradwy lefel uwch sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant. Rydym yn cefnogi cyrsiau a wneir trwy ddysgu o bell ac e-ddysgu. Mae cymwysterau lefel uwch yn cynnwys:

  • Diploma a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNCs and HNDs)
  • Gradd
  • Cymwysterau ôl-raddedig

Nid yw'r grantiau hyn ar gyfer cymwysterau cyfnod hir yn cefnogi prentisiaethau. Gweler grantiau prentisiaeth am fanylion y gefnogaeth sydd ar gael.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Mae'r grantiau hyn ar gael i gefnogi staff sydd wedi'u cyflogi'n uniongyrchol ar y system gyflogau a phob is gontractwr.

Yn ogystal â chyflawni amodau a thelerau ein Cynllun Grantiau cyffredinol, rhaid i chi allu cynnig y lefel briodol o brofiad gwaith i'r hyfforddai, a, dylai dreulio o leiaf 16 awr yr wythnos yn gwneud y swydd y mae'n datblygu sgiliau ynddi. Gellir gweithio ar gyfartaledd dros gyfnod treigl o bedair wythnos.

Os nad ydym yn fodlon eich bod yn darparu hyfforddiant digonol, gallwn leihau, dal yn ôl neu adennill y grant.

Rhaid i chi hefyd ddweud wrthym ar unwaith a yw'ch hyfforddai'n gadael ei raglen hyfforddi neu ei gyflogaeth. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at gamau i adennill gordaliadau.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am grant?

Gweler restr lawn o'r cymwysterau sy'n gymwys am grant.

Os na welwch gymhwyster yn y rhestr gyfredol o'r rhai sy'n gymwys i gael grant, gallwch gwblhau ffurflen ar-lein i'w awgrymu i'w hystyried.

Faint yw'r grant?

Mae hyn yn dibynnu ar ba mor hir y mae'r hyfforddiant yn para. Cyfradd y grant presenoldeb ar gyfer y flwyddyn gyfredol yw £1,125.

Mae grant ar gael am bresenoldeb o chwe blynedd ar y mwyaf.

Gallwch wneud cais am grant cyflawniad o £1,875 ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus.

Gallwch hefyd wneud cais am grantiau ar gyfer unrhyw gwrs cyfnod byr nad yw wedi'i gynnwys yn y cymhwyster cyfnod hir, ond sy'n angenrheidiol ac yn briodol. Rhaid i chi dalu cost yr hyfforddiant hwn, ac ni chewch wneud cais am unrhyw fath arall o grant ar gyfer yr unigolyn.

Sut i wneud cais

Dylech wneud cais am y grant presenoldeb pan fydd eich prentis yn dechrau ar ei brentisiaeth. Mae'n rhaid i ni dderbyn y cais o fewn 20 wythnos i'r dyddiad dechrau er mwyn caniatáu ôl-ddyddio grant i'r dyddiad hwn. Os cyflwynwch eich cais fwy nag 20 wythnos ar ôl y dyddiad dechrau, telir grant o'r dyddiad y derbynnir y cais. Dylech wneud cais am y grant cyflawniad pan fydd y prentis wedi cwblhau’r brentisiaeth lawn.

Ceisiadau presenoldeb

I wneud cais am grant presenoldeb, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais(PDF, 127KB)

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais Excel (Excel, 779KB).

  • Arbedwch ac e-bostiwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk 
  • Atodwch gopi o'r dystiolaeth ategol gan y darparwr hyfforddiant. Ni ellir prosesu eich cais heb hyn.

Rhaid darparu’r dystiolaeth hon ar bapur pennawd neu mewn e-bost gan y darparwr hyfforddiant (o gyfeiriad e-bost sy’n gorffen .ac.uk) a chynnwys y canlynol:

  • Enw llawn y dysgwr
  • Teitl y cwrs llawn
  • Dyddiad dechrau'r cwrs

Cyn belled â'n bod yn derbyn y gwaith papur cywir o fewn 20 wythnos i ddechrau'r cwrs, byddwn yn dechrau gwneud eich taliadau grant, wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad hwn.

Byddwn yn anfon ffurflen neu hysbysiad e-bost atoch bob 13 wythnos i gadarnhau bod y dysgwr yn dal mewn hyfforddiant a chyflogaeth. Rhaid i chi wneud y cadarnhad o fewn 3 mis i'r dyddiad cyhoeddi er mwyn parhau i dderbyn taliadau.

Os bydd y dysgwr yn gadael eich cyflogaeth, rhaid i chi roi gwybod i ni, a byddwn yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad y gadawodd.

Os bydd dysgwr yn symud o un cyflogwr i'r llall yn ystod y cymhwyster, dim ond am yr amser y cawsant eu cyflogi gennych y telir grant presenoldeb i chi.

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd CITB lleol neu ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

Cyflwyniadau hwyr

Os na fyddwch yn cyflwyno'ch cais o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r cwrs, byddwn ond yn gwneud taliadau grant presenoldeb wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad y byddwn yn derbyn eich cais. Ni fyddwn yn ôl-ddyddio taliadau i ddyddiad cychwyn y cwrs.

Ceisiadau cyflawniad

Ar gyfer cyflawniadau a ddyfarnwyd rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (PDF, 142KB) a'i hanfon atom erbyn 30 Mehefin 2023.

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais Excel (Excel, 779KB).

  • Arbedwch ac e-bostiwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk 
  • Atodwch gopi o'r dystysgrif cyflawniad neu’r e-bost hysbysu cyflawniad gan y corff dyfarnu. Ni ellir prosesu eich cais heb y dystiolaeth hon.

Ar ôl ennill y cymhwyster, byddwn yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad dysgu olaf.
I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â'ch Cynghorydd CITB neu ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

Newidiadau a throsglwyddiadau

Trosglwyddo i gyflogwr arall

Os yw'r hyfforddai'n trosglwyddo ond yn parhau yn yr un grefft neu alwedigaeth, mae taliadau grant yn parhau i fod ar gael ac yn cael eu rhannu rhwng cyflogwyr yn ôl nifer y diwrnodau cyflogaeth y mae'r hyfforddai wedi'u cael gyda phob un.

Newid lefelau neu grefftau

Gallwch wneud cais am grant ar gyfer hyfforddai sy'n symud ymlaen i lefel uwch mewn crefft neu sy'n gwneud ail gymhwyster cyfnod hir mewn maes galwedigaethol gwahanol. Gallwch wneud hyn am hyd at ddau gymhwyster cyfnod hir fesul lefel fesul unigolyn.

A ydych wedi anfon eich manylion banc atom?

Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc. Os nad oes gennym eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwynwch Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs ar-lein i gael taliadau grant.