Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau cymwysterau cyfnod hir

Rydym yn talu grantiau am gymwysterau cymeradwy lefel uwch sy'n cymryd mwy na blwyddyn i'w cwblhau ac sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Ar y dudlaen hon, gallwch weld y canlynol

Trosolwg

Rydym yn talu grantiau am fynychu a chyflawni cymwysterau cymeradwy lefel uwch sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant. Rydym yn cefnogi cyrsiau a wneir trwy ddysgu o bell ac e-ddysgu. Mae cymwysterau lefel uwch yn cynnwys:

  • Diploma a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNCs and HNDs)
  • Gradd
  • Cymwysterau ôl-raddedig

Nid yw'r grantiau hyn ar gyfer cymwysterau cyfnod hir yn cefnogi prentisiaethau. Gweler grantiau prentisiaeth am fanylion y gefnogaeth sydd ar gael.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych yn gyflogwr cofrestredig CITB ac yn gyfredol â’ch Ffurflenni Lefi. Yn ogystal â chyflawni telerau ac amodau ein Cynllun Grantiau cyffredinol a gofynion penodol ar gyfer y grant hwn.

Gallwch wneud cais am y grant hwn ar gyfer yr holl staff a gyflogir yn uniongyrchol ar y gyflogres a phob is-gontractwr.

Rhaid i’r dysgwr fod yn cwblhau’r cwrs yn rhan amser. Nid yw’r grant hwn ar gael i fyfyrwyr llawn amser neu fyfyrwyr ar leoliad.

Rhaid i chi allu cynnig y lefel briodol o brofiad gwaith i ddysgwr, fel y dylent dreulio o leiaf 16 awr yr wythnos yn gwneud y swydd y maent yn datblygu sgiliau ynddi. Gellir cyfrifo’r oriau hyn ar gyfartaledd dros gyfnod treigl o bedair wythnos.

Os nad ydym yn fodlon eich bod yn darparu hyfforddiant digonol, gallwn leihau, atal neu adennill y grant.

Rhaid i chi hefyd ddweud wrthym ar unwaith os bydd eich dysgwr yn gadael ei raglen hyfforddi neu gyflogaeth. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at gamau i adennill gordaliadau.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am grant?

Gweler restr lawn o'r cymwysterau sy'n gymwys am grant.

Rydym yn defnyddio meini prawf penodol i farnu pa gymwysterau y gellir eu cefnogi â grantiau. I weld sut rydym yn penderfynu pa gymwysterau sy’n gymwys, cliciwch yma.

Faint yw'r grant?

£1,125 y flwyddyn am bresenoldeb wrth gwblhau’r cymhwyster, hyd at uchafswm o chwe blynedd. Mae’r grant hwn yn daladwy bob 13 wythnos.

Grant cyflawniad o £1,875 ar ôl cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus.

Sut i wneud cais

Dylech wneud cais am y grant presenoldeb pan fydd y dysgwr yn dechrau’r cwrs. Mae’n rhaid i ni dderbyn y cais o fewn 52 wythnos i’r dyddiad dechrau er mwyn caniatáu ôl-ddyddio grant i’r dyddiad hwn. Os cyflwynwch eich cais fwy na 52 wythnos ar ôl y dyddiad dechrau, bydd grant yn cael ei ôl-ddyddio am uchafswm o 52 wythnos cyn dyddiad derbyn y cais. Os yw’r dyddiad dechrau cyn 1 Ebrill 2022, yna telir grant presenoldeb o ddyddiad y cais ac nid y 52 wythnos cyn hynny. Dylech wneud cais am y grant cyflawniad pan fydd y dysgwr wedi cwblhau’r cwrs ac wedi ennill y cymhwyster.

Ceisiadau presenoldeb

I wneud cais am grant presenoldeb, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (PDF, 178KB) a’i hanfon atom trwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost isod.

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (Excel, 156KB).

  • Arbedwch ac e-bostiwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk 
  • Atodwch gopi o'r dystiolaeth ategol gan y darparwr hyfforddiant. Ni ellir prosesu eich cais heb hyn.

Rhaid darparu’r dystiolaeth hon ar bapur pennawd neu mewn e-bost gan y darparwr hyfforddiant (o gyfeiriad e-bost sy’n gorffen .ac.uk) a chynnwys y canlynol:

  • Enw llawn y dysgwr
  • Teitl y cwrs llawn
  • Dyddiad dechrau'r cwrs

Cyn belled â'n bod yn derbyn y gwaith papur cywir o fewn 52 wythnos i ddechrau'r cwrs, byddwn yn dechrau gwneud eich taliadau grant, wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad hwn.

Byddwn yn anfon ffurflen neu hysbysiad e-bost atoch bob 13 wythnos i gadarnhau bod y dysgwr yn dal mewn hyfforddiant a chyflogaeth. Rhaid i chi wneud y cadarnhad o fewn 3 mis i'r dyddiad cyhoeddi er mwyn parhau i dderbyn taliadau.

Os bydd y dysgwr yn gadael eich cyflogaeth, rhaid i chi roi gwybod i ni, a byddwn yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad y gadawodd.

Os bydd dysgwr yn symud o un cyflogwr i'r llall yn ystod y cymhwyster, dim ond am yr amser y cawsant eu cyflogi gennych y telir grant presenoldeb i chi.

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd CITB lleol neu ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

Cyflwyniadau hwyr

Os na fyddwch yn cyflwyno’ch cais o fewn 52 wythnos i ddyddiad dechrau’r cwrs, byddwn ond yn ôl-ddyddio taliadau grant presenoldeb am uchafswm o 52 wythnos cyn dyddiad derbyn y cais. Os yw dyddiad cychwyn y cwrs cyn 1 Ebrill 2022 yna mae grant presenoldeb yn daladwy o’r dyddiad y byddwn yn derbyn eich cais ac nid am y 52 wythnos cyn hynny.

Ceisiadau grant cyflawniad

Rhaid ichi gyflwyno’ch cais am grant cyflawniad o fewn 52 wythnos i’r dyddiad cyflawni, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (PDF, 188KB) a’i hanfon atom trwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost isod.

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y cais swmp am grant (Excel, 180KB).

  • Arbedwch ac e-bostiwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk 
  • Atodwch gopi o'r dystysgrif cyflawniad neu’r e-bost hysbysu cyflawniad gan y corff dyfarnu. Ni ellir prosesu eich cais heb y dystiolaeth hon.

Ar ôl ennill y cymhwyster, byddwn yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad dysgu olaf.
I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â'ch Cynghorydd CITB neu ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

Newidiadau a throsglwyddiadau

Trosglwyddo i gyflogwr arall

Os yw’r dysgwr yn trosglwyddo cyflogwyr ond yn aros yn yr un grefft neu alwedigaeth, caiff taliadau grant eu rhannu rhwng y cyflogwyr yn unol â nifer y diwrnodau cyflogaeth y maent wedi’u treulio â phob un wrth gwblhau’r cymhwyster.

Newid lefelau neu grefftau

Gallwch wneud cais am grant ar gyfer hyfforddai sy'n symud ymlaen i lefel uwch mewn crefft neu sy'n gwneud ail gymhwyster cyfnod hir mewn maes galwedigaethol gwahanol. Gallwch wneud hyn am hyd at ddau gymhwyster cyfnod hir fesul lefel fesul unigolyn.

Grantiau eraill

Tra byddwch yn derbyn grant cymhwyster cyfnod hir ni allwch wneud cais am unrhyw grantiau eraill ar gyfer yr un dysgwr, ac eithrio grant cwrs byr ar gyfer unrhyw gyrsiau nad ydynt wedi’u cynnwys yn y cymhwyster cyfnod hir, ond sy’n angenrheidiol ac yn briodol.

A ydych wedi anfon eich manylion banc atom?

Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc. Os nad oes gennym eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwynwch Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs ar-lein i gael taliadau grant.