Facebook Pixel
Skip to content

Arfer arwain a rheoli mewn Adeiladu

Arfer arwain a rheoli mewn Adeiladu

Pwrpas y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddefnyddio sgiliau arwain a rheoli i sicrhau bod gofynion diogelwch ac ansawdd a safonau ymddygiad priodol yn cael eu bodloni wrth gyflawni cynlluniau prosiect a gwaith fel sy’n ofynnol gan arweinydd tîm gweithredol neu ddarpar arweinydd tîm neu oruchwyliwr safle.

Hyd

14 awr o ddysgu dan arweiniad

Diben / sgôp

Pwrpas y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddefnyddio sgiliau arwain a rheoli i sicrhau bod gofynion diogelwch ac ansawdd a safonau ymddygiad priodol yn cael eu bodloni wrth gyflawni cynlluniau prosiect a gwaith fel sy’n ofynnol gan arweinydd tîm gweithredol neu ddarpar arweinydd tîm neu oruchwyliwr safle.

Sgôp

 • rolau a chyfrifoldebau goruchwyliwr safle neu arweinydd tîm
 • y gwahaniaethau rhwng arwain a rheoli a'r berthynas rhwng y ddau
 • rheoli ansawdd wrth reoli safleoedd
 • pwysigrwydd iechyd a diogelwch wrth reoli safleoedd

Perthnasedd galwedigaethol

Byddai hyfforddiant a ddarperir yn erbyn y safon hon yn berthnasol i'r grwpiau galwedigaethol canlynol: goruchwylio, rheoli ac arwain.

Rhagofynion Cynrychiolwyr

Nid oes unrhyw ragofynion cynrychiolwyr fel rhan o'r safon hon.

Cyfarwyddyd/goruchwyliaeth

Fel isafswm, rhaid i hyfforddwyr cwrs allu dangos, mewn perthynas â’r safon hon, bod:

 • ganddynt ddyfarniad mewn addysg a hyfforddiant (neu gyfwerth, yn unol â gofynion sefydliadau hyfforddi cymeradwy)
 • wedi cwblhau hyfforddiant i’r safon hon yn llwyddiannus (o fewn y 3 blynedd diwethaf)
 • o leiaf 3 blynedd o brofiad diwydiannol perthnasol
 • CV gwiriadwy
 • gwybodaeth am brosesau dysgu ac asesu ILM VRQ (dewisol)

Darpariaeth

Gall darpariaeth fod mewn amgylchedd gwaith neu i ffwrdd o'r gwaith.

Rhaid i'r holl ddeunyddiau ac offer fod o ansawdd a maint addas er mwyn i gynrychiolwyr gyflawni canlyniadau dysgu a rhaid iddynt gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol.

Rhaid i faint y dosbarth a'r gymhareb cynrychiolwyr/hyfforddwr ganiatáu i hyfforddiant gael ei gyflwyno mewn modd diogel a galluogi'r cynrychiolwyr i gyflawni'r canlyniadau dysgu. Ni ddylai nifer y cynrychiolwyr fod yn fwy nag 20 fesul hyfforddwr.

Gellir defnyddio'r dulliau dosbarthu canlynol wrth gyflawni'r safon hon: wyneb yn wyneb; rhithiol.

Ystyrir bod y safon hon yn cynnwys 51% neu fwy o ddysgu damcaniaethol.

Ystyrir bod y safon hon wedi'i gosod ar lefel uwch.

Asesiad

Er mwyn cwblhau hyfforddiant yn llwyddiannus, rhaid i gynrychiolwyr gwblhau asesiad diwedd cwrs sy'n mesur yr holl ddeilliannau dysgu ac yn bodloni'r meini prawf llwyddo ar gyfer pob un.

Y dull asesu ffurfiol a ystyrir yn briodol ar gyfer hyfforddiant a gyflwynir yn erbyn y safon hon yw trwy bapur o 21 cwestiwn yn seiliedig ar un cwestiwn fesul pwynt meini prawf asesu o fewn y deilliannau dysgu gyda chronfa o 2 set o bapurau cwestiwn. Rhaid i gynrychiolwyr gael 80% o atebion cywir i lwyddo. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, rhaid cael atebion enghreifftiol er mwyn sicrhau cysondeb.

Sicrwydd Ansawdd

Sicr

Er mwyn sicrhau sicrwydd ansawdd yn erbyn y safon hon, bydd angen cymeradwyaeth gychwynnol gan y sefydliad hyfforddi a bydd eu cynnwys wedi'i fapio i'r safon.

Bydd CITB hefyd yn cynnal ymyriad cymeradwyo, naill ai ymweliad desg neu ganolfan, i sicrhau y gall y sefydliad hyfforddi fodloni gofynion y safon hyfforddi.

Bydd yn ofynnol i sefydliadau hyfforddi cymeradwy (ATOs) gyflwyno gwybodaeth am gofnodion hyfforddi ac asesu ar gais i CITB i'w dadansoddi wrth ddesg. Bydd tîm sicrwydd ansawdd CITB hefyd yn ymweld â nhw bob blwyddyn.

Adnewyddu

Nid oes unrhyw ofynion adnewyddu gorfodol na gofynion gloywi a argymhellir ar gyfer y safon hon.

Dosbarthiad

Oes (Sylwer mai dim ond unwaith fesul cynrychiolydd y bydd safonau sy'n defnyddio'r dosbarthiad hwn yn cael cymorth grant)

Dyddiad Cymeradwyo

Mai 2022

Cylch adolygu

Ar gais neu 5 mlynedd ar ôl y dyddiad cymeradwyo.

Canlyniadau dysg

Bydd y cynrychiolydd yn gallu:

 • disgrifio rolau a chyfrifoldebau goruchwyliwr safle neu arweinydd tîm
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio cyfrifoldebau goruchwyliwr y safle neu arweinydd tîm o ran sicrhau diogelwch ar y safle
   • disgrifio cyfrifoldebau goruchwyliwr y safle neu arweinydd tîm ynghylch sicrhau bod gofynion ansawdd yn cael eu bodloni
   • disgrifio cyfrifoldebau goruchwyliwr y safle neu arweinydd tîm o ran sicrhau bod targedau cynhyrchiant yn cael eu bodloni
   • disgrifio cyfrifoldebau goruchwyliwr y safle neu arweinydd tîm o ran sicrhau bod safonau ymddygiad ar y safle yn briodol ac yn cyfrannu at gyflawni cynlluniau prosiect a gwaith
   • egluro rôl y goruchwyliwr safle neu arweinydd tîm mewn gweithdrefnau sefydliadol yn ymwneud â pherfformiad neu ymddygiad gwael

 • egluro'r gwahaniaethau rhwng arwain a rheoli a'r berthynas rhwng y ddau
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio arferion rheolwr ac arweinydd i egluro pam mae angen i oruchwyliwr safle neu arweinydd tîm fod yn rheolwr ac yn arweinydd
   • egluro rôl y goruchwyliwr safle neu arweinydd tîm fel rheolwr wrth gyflawni amcanion a chanlyniadau tîm
   • disgrifio prif nodweddion dwy arddull arweinyddiaeth i egluro sut i gymhwyso amrywiaeth o arddulliau arwain
   • egluro sut rydych yn gosod cyfeiriad a chyfleu hyn i eraill
   • disgrifio sut rydych yn cymell ac yn grymuso eich tîm
   • dynodi a blaenoriaethu dau faes neu fwy ar gyfer datblygiad personol i wella eich gallu eich hun i arwain o fewn cyd-destun manwl a phriodol

 • disgrifio rôl rheoli ansawdd wrth reoli safleoedd
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio arferion rheoli ansawdd er mwyn egluro, gydag enghreifftiau, yr hyn a olygir gan ‘gost ansawdd’
   • disgrifio un safon ansawdd ar gyfer cwsmeriaid mewnol ac un safon ansawdd ar gyfer cwsmeriaid allanol i egluro sut a pham y maent yn berthnasol i gwsmeriaid mewnol ac allanol
   • disgrifio prif nodweddion y broses cadw cofnodion ar gyfer cynnal ansawdd

 • egluro pwysigrwydd iechyd a diogelwch wrth reoli safleoedd
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • rhestru deddfwriaeth gyfredol a rheoliadau diwydiant sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch yn y gwaith sy'n berthnasol i gyfrifoldebau goruchwyliwr safle neu arweinydd tîm
   • disgrifio polisi eich sefydliad mewn perthynas ag un eitem benodol o ddeddfwriaeth neu reoliad
   • disgrifio prif nodweddion asesiad risg a sut i gynnal un
   • egluro’r gwahaniaeth rhwng asesiad risg a datganiad dull
   • disgrifio sut i sicrhau bod y tîm yn ymwybodol o ofynion iechyd a diogelwch
   • egluro pam ei bod yn bwysig monitro iechyd a diogelwch a chadw cofnodion cywir
   • egluro rôl y goruchwyliwr neu arweinydd tîm wrth fonitro iechyd a diogelwch a chynnal cofnodion cywir

Gwybodaeth ychwanegol am y safon hon

Mae'r safon Dirprwyo hon yn deillio o Lefel 3 ILM mewn Arfer Arwain a Rheoli ar gyfer y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, uned 8626-300 Arferion Arwain a Rheoli ar gyfer y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig.