Facebook Pixel
Skip to content

Cyflawni perfformiad trwy bobl

Cyflawni perfformiad trwy bobl

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddefnyddio sgiliau arwain a rhyngbersonol i sefydlu timau effeithiol a chyflawni lefelau uchel o berfformiad trwy bobl fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Hyd

14 awr o ddysgu dan arweiniad

Diben / sgôp

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddefnyddio sgiliau arwain a rhyngbersonol i sefydlu timau effeithiol a chyflawni lefelau uchel o berfformiad trwy bobl fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Sgôp

 • sut mae arddull arweinyddiaeth bersonol yn effeithio ar berfformiad eraill
 • sefydlu a chynnal tîm effeithiol
 • cymell y tîm i wella cynhyrchiant
 • pwysigrwydd cyfathrebu i berfformiad tîm a pherfformiad safle
 • pwysigrwydd rhoi adborth ar berfformiad unigolyn a pherfformiad tîm
 • defnyddio technegau hyfforddi cydnabyddedig i ddatblygu a gwella perfformiad aelodau'r tîm
 • perswadio a dylanwadu ar eraill i gyflawni amcanion

Perthnasedd galwedigaethol

Byddai hyfforddiant a ddarperir yn erbyn y safon hon yn berthnasol i'r grwpiau galwedigaethol canlynol: goruchwylio, rheoli ac arwain.

Rhagofynion Cynrychiolwyr

Nid oes unrhyw ragofynion cynrychiolwyr fel rhan o'r safon hon.

Cyfarwyddyd/goruchwyliaeth

Fel isafswm, rhaid i hyfforddwyr cwrs allu dangos, mewn perthynas â’r safon hon, bod:

 • ganddynt ddyfarniad mewn addysg a hyfforddiant (neu gyfwerth, yn unol â gofynion sefydliadau hyfforddi cymeradwy)
 • wedi cwblhau hyfforddiant i’r safon hon yn llwyddiannus (o fewn y 3 blynedd diwethaf)
 • o leiaf 3 blynedd o brofiad diwydiannol perthnasol
 • CV gwiriadwy
 • gwybodaeth am brosesau dysgu ac asesu ILM VRQ (dewisol)

Darpariaeth

Gall darpariaeth fod mewn amgylchedd gwaith neu i ffwrdd o'r gwaith.

Rhaid i'r holl ddeunyddiau ac offer fod o ansawdd a maint addas er mwyn i gynrychiolwyr gyflawni canlyniadau dysgu a rhaid iddynt gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol.

Rhaid i faint y dosbarth a'r gymhareb cynrychiolwyr/hyfforddwr ganiatáu i hyfforddiant gael ei gyflwyno mewn modd diogel a galluogi'r cynrychiolwyr i gyflawni'r canlyniadau dysgu. Ni ddylai nifer y cynrychiolwyr fod yn fwy nag 20 fesul hyfforddwr.

Gellir defnyddio'r dulliau dosbarthu canlynol wrth gyflawni'r safon hon: wyneb yn wyneb; rhithiol.

Ystyrir bod y safon hon yn cynnwys 51% neu fwy o ddysgu damcaniaethol.

Ystyrir bod y safon hon wedi'i gosod ar lefel ganolradd.

Asesiad

Er mwyn cwblhau hyfforddiant yn llwyddiannus, rhaid i gynrychiolwyr gwblhau asesiad diwedd cwrs sy'n mesur yr holl ddeilliannau dysgu ac yn bodloni'r meini prawf llwyddo ar gyfer pob un.

Y dull asesu ffurfiol a ystyrir yn briodol ar gyfer hyfforddiant a gyflwynir yn erbyn y safon hon yw trwy bapur o 20 cwestiwn yn seiliedig ar un cwestiwn fesul pwynt meini prawf asesu o fewn y deilliannau dysgu gyda chronfa o 2 set o bapurau cwestiwn. Rhaid i gynrychiolwyr gael 75% o atebion cywir i lwyddo. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, rhaid cael atebion enghreifftiol er mwyn sicrhau cysondeb.

Sicrwydd Ansawdd

Sicr

Er mwyn sicrhau sicrwydd ansawdd yn erbyn y safon hon, bydd angen cymeradwyaeth gychwynnol gan y sefydliad hyfforddi a bydd eu cynnwys wedi'i fapio i'r safon.

Bydd CITB hefyd yn cynnal ymyriad cymeradwyo, naill ai ymweliad desg neu ganolfan, i sicrhau y gall y sefydliad hyfforddi fodloni gofynion y safon hyfforddi.

Bydd yn ofynnol i sefydliadau hyfforddi cymeradwy (ATOs) gyflwyno gwybodaeth am gofnodion hyfforddi ac asesu ar gais i CITB i'w dadansoddi wrth ddesg. Bydd tîm sicrwydd ansawdd CITB hefyd yn ymweld â nhw bob blwyddyn.

Adnewyddu

Nid oes unrhyw ofynion adnewyddu gorfodol na gofynion gloywi a argymhellir ar gyfer y safon hon.

Dosbarthiad

Oes (Sylwer mai dim ond unwaith fesul cynrychiolydd y bydd safonau sy'n defnyddio'r dosbarthiad hwn yn cael cymorth grant)

Dyddiad Cymeradwyo:

Mai 2022

Cylch adolygu

Ar gais neu 5 mlynedd ar ôl y dyddiad cymeradwyo.

Canlyniadau dysg

Bydd y cynrychiolydd yn gallu:

 • disgrifio sut mae arddull arweinyddiaeth bersonol yn effeithio ar berfformiad eraill
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio prif nodweddion dau neu fwy o ffactorau a fydd yn dylanwadu ar y dewis o arddulliau neu ymddygiadau arwain ar y safle
   • disgrifio dau neu fwy o gamau gweithredu priodol i wella eich ymddygiad arweinyddiaeth yng nghyd-destun model arweinyddiaeth gywir a phriodol

 • egluro sut i sefydlu a chynnal tîm effeithiol
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio'r arferion sy'n gysylltiedig â datblygu a chynnal tîm effeithiol i egluro dwy neu fwy o fanteision datblygu a chynnal tîm effeithiol
   • disgrifio camau model sefydledig o ffurfio tîm
   • disgrifio dau neu fwy o gamau gweithredu priodol i wella effeithiolrwydd eich tîm eich hun

 • egluro sut i gymell y tîm i wella cynhyrchiant
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio damcaniaeth gymhelliant cydnabyddedig
   • egluro sut y gellir defnyddio techneg ysgogi i wella perfformiad eich safle ei hun

 • Egluro pwysigrwydd cyfathrebu i berfformiad tîm a pherfformiad y safle
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio'r camau yn y cylch cyfathrebu
   • disgrifio dau rwystr posibl i gyfathrebu ar y safle o fewn cyd-destun manwl a phriodol
   • egluro pam ei bod yn bwysig goresgyn rhwystrau i gyfathrebu ar y safle
   • disgrifio dau neu fwy o gamau gweithredu i wella effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu eich hun ar y safle er mwyn gwella perfformiad tîm a safle

 • egluro pwysigrwydd rhoi adborth ar berfformiad unigolyn a pherfformiad y tîm
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio sut i roi adborth effeithiol
   • egluro dau fath gwahanol o adborth, a sut y gellir defnyddio pob un i wella perfformiad unigolion a pherfformiad y tîm

 • egluro sut i ddefnyddio technegau hyfforddi cydnabyddedig i ddatblygu a gwella perfformiad aelodau'r tîm
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • egluro sut i reoli proses hyfforddi trwy gytuno ar nodau a dilyn model hyfforddi syml
   • disgrifio adnodd neu dechneg y gellir ei ddefnyddio i gefnogi hyfforddi effeithiol
   • dynodi dau rwystr i hyfforddi effeithiol o fewn cyd-destun manwl a phriodol
   • egluro dwy neu fwy o strategaethau addas i oresgyn y rhwystrau hyn

 • egluro sut i berswadio a dylanwadu ar eraill i gyflawni amcanion
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • egluro arferion perswadio a dylanwadu i egluro'r gwahaniaethau rhyngddynt
   • disgrifio'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn perswadio'n effeithiol
   • egluro techneg berthnasol ar gyfer dylanwadu ar eraill a sut y caiff ei defnyddio i gyflawni amcanion

Gwybodaeth ychwanegol am y safon hon

Mae'r safon hyfforddi hon yn deillio o Lefel 3 ILM mewn Arfer Arwain a Rheoli ar gyfer y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, uned 8626-305 Cyflawni Perfformiad Trwy Bobl.