Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau'r chwiliad

Wedi canfod 47 prosiect a ariennir. Caiff prosiectau a ariennir eu didoli mewn trefn gronolegol o chwith.

I gael gwybodaeth bellach ar bob prosiect, dewiswch deitl y prosiect

Cyflwyniad i ddiddosi
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach
Arweinydd y prosiect:
Cymdeithas Gofal Eiddo
Swm a ddyfarnwyd:
£12,610
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn datblygu cwrs lefel 1 rhagarweiniol a Rhaglen Achrededig Arbenigol mewn Atal Dŵr Strwythurol.

Bydd cyrsiau'n cael eu datblygu, eu treialu a'u hychwanegu at bortffolio PCA ac fe'u hyrwyddir i aelodau a'r diwydiant ehangach i godi ymwybyddiaeth o'r cwrs a sicrhau bod pobl yn ymgymryd â'r cwrs.

Cynhyrchiant - lleihau ail-weithio - Kier (comisiwn)
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli
Arweinydd y prosiect:
Kier Construction Cyf
Swm a ddyfarnwyd:
£94,340
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn cynyddu cynhyrchiant trwy leihau'r gwallau a'r diffygion sy'n achosi ail-weithio.  Bydd modiwlau ac e-ddysgu yn cael eu datblygu a'u treialu a fydd yn cyflenwi diwylliant 'cywir y tro cyntaf' ar lefel arweinyddiaeth sefydliadau. 

I sicrhau y gall y prosiect ehangu'n gyflym, bydd set o adnoddau hyfforddi'r hyfforddwr yn cael ei chynhyrchu.

Bydd ymchwil yn nodi ac argymell dulliau o fesur cyfraddau gwallau a diffygion.  Bydd hyn yn helpu i osod llinell sylfaen diwydiant i fesur unrhyw effaith ar gynhyrchiant yn y dyfodol.

Ansawdd a diogelwch ar y briffordd - ôl-lenwi cloddiadau
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau
Arweinydd y prosiect:
Sgiliau Ynni a Chyfleustodau [Energy and Utility Skills]
Swm a ddyfarnwyd:
£51,830
Crynodeb diwedd y prosiect:

Y prosiect yw'r trydydd cam a'r cam olaf o set o dri phrosiect sydd wedi peilota  cyfres o fideos byr

Mae'r fideos hyn yn cyfathrebu gwybodaeth allweddol ar bwnc diogelwch yn y gwaith. Nod y fideos hyn yw dylanwadu ar ymddygiad a lleihau damweiniau ar y safle  i ddatblygu adnodd dysgu sy'n hyblyg a ellir ei ddarparu ar safle adeiladu gan ddefnyddio cyn lleied o adnoddau ag sy'n bosib, ac y gellir ei ymgorffori ag arferion hyfforddi presennol y safle hwnnw trwy'r aelodaeth Grŵp Hyfforddi Contractwyr Cyfleustodau.