Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau'r chwiliad

Wedi canfod 47 prosiect a ariennir. Caiff prosiectau a ariennir eu didoli mewn trefn gronolegol o chwith.

I gael gwybodaeth bellach ar bob prosiect, dewiswch deitl y prosiect

BIM - astudiaeth parodrwydd, achos busnes a chynllun gweithredu
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Newid diwylliant y diwydiant, Adnoddau dysgu, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Sectorau a rolau
Arweinydd y prosiect:
Stewart Milne
Swm a ddyfarnwyd:
£177,999
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn ymgymryd ag ymchwil trwy gynnal astudiaethau peilot a mapio busnes, i werthuso pobl a pharodrwydd busnes ynghylch BIM, gan arwain at achos busnes am fuddsoddiad pellach mewn pobl, prosesu arloesedd, cydweithio, newid diwylliannol, hyfforddiant, systemau a thechnoleg meddalwedd dylunio newydd.

Adeiladu'r dyfodol
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli, Cymwysterau a chyrsiau newydd
Arweinydd y prosiect:
Grŵp Hyfforddi Contractwyr Gogledd Orllewin Lloegr
Swm a ddyfarnwyd:
£52,400
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn meithrin gallu yn y Gogledd-orllewin trwy ychwanegu at y gwasanaethau presennol y mae Grŵp Hyfforddi Contractwyr y Gogledd-orllewin yn eu cynnig i'w aelodau.

Bydd y gwasanaethau hyn yn darparu gwelliant busnes trwy becyn cymorth sy'n cynnwys 12 modiwl.  Bydd y 12 modiwl hyn yn cael eu peilota trwy gyfres o weithdai a gynlluniwyd i gynorthwyo aelodau wrth ddarparu'r pecyn cymorth hwn i'w cyflogeion.  

Adeiladu Eich Busnes - Gwneud Y Gwaith
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli
Arweinydd y prosiect:
Grŵp Hyfforddi Adeiladu Gogledd Swydd Efrog [North Yorkshire Construction Training Group]
Swm a ddyfarnwyd:
£36,267
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn mynd i'r afael â'r rhwystrau cyffredin a wynebir gan BBaChau'r sector adeiladu, a bydd yn gwella twf hirdymor a chynaliadwyedd ariannol y cwmni.

Mae'r prosiect yn rhaglen fusnes sy'n cyfuno gweithdai strwythuredig sy'n mynd i'r afael â'r problemau generig a'r materion a wynebir gan BBaChau, ynghyd â hyfforddiant a chymorth un i un pwrpasol.