Facebook Pixel
Skip to content

Cronfa datblygu rheoli ac arwain

Cefndir

Mae’r canllawiau, y wybodaeth a’r adnoddau ar y dudalen hon yn dod o brosiectau a gwblhawyd gan gwmnïau adeiladu mawr, gyda mwy na 250 o staff a gyflogir yn uniongyrchol, sydd wedi elwa o Gronfa Datblygu Rheoli ac Arwain CITB. Amcan y gronfa hon oedd galluogi’r cwmnïau adeiladu hynny i fuddsoddi mewn datblygu sgiliau arwain, rheoli neu oruchwylio eu staff. Gobeithiwn y bydd y canllawiau, y wybodaeth a'r adnoddau dilynol a gynhyrchwyd gan y cwmnïau adeiladu hyn yn ddefnyddiol i chi.

Mae'r ffenestr ymgeisio ar gyfer y gronfa hon bellach wedi cau. Ar gyfer ymholiadau ynglŷn â’r gronfa hon, e-bostiwch  L&MFund@citb.co.uk

Adnoddau prosiect

Drwy glicio ar bob Cwmni, byddwch yn cael crynodeb o'r prosiect sydd wedi'u hariannu. Yn ogystal â ffeil y gellir ei lawr lwytho sy'n cynnwys yr adnoddau a ddatblygwyd trwy'r rhaglen a ariannwyd.

Enw'r cwmni: AB2000

Maint y cwmni: 250 - 500

Rhanbarth: Yr Alban

Disgrifiad o'r prosiect: Galluogodd cyllid CITB AB 2000 i sefydlu rhaglen a fframwaith Arwain a Rheoli sy'n cyd-fynd ag amcanion busnes. Wrth sefydlu gweledigaeth gyffredin o sut beth yw Arweinyddiaeth a Rheolaeth dda yn erbyn perfformiad personol a pherfformiad busnes. Mae cyflawniadau'n cynnwys: Rhaglen Arwain AB2000, Rheoli Amser, Rheolaeth Fasnachol, Sgiliau dirprwyo, Sgiliau Cyfathrebu, Gwaith Tîm ac Adeiladu Tîm.

Adnoddau prosiect AB2000 - rhan 1 (ZIP, 40MB)

Adnoddau prosiect AB2000 - rhan 2 (ZIP, 40MB)

Enw'r cwmni: Alfred Bagnall & Sons Ltd

Maint y cwmni: 600

Rhanbarth: DU

Disgrifiad o'r prosiect: Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu rhaglen hyfforddiant Arwain a Rheoli gydlynol ar gyfer Goruchwylwyr Alfred Bagnall & Sons, a Rheolwyr Cangen. Mae adnoddau hyd yn hyn yn cynnwys: Cynllun gwers ymddygiadau Arwain a Rheoli a Chyfathrebu Pendant.

Adnoddau prosiect Alfred Bagnall & Sons Ltd (ZIP, 1.8MB)

Enw'r cwmni: BAM Nutall

Maint y cwmni: 1000+

Rhanbarth: DU

Disgrifiad o’r prosiect: Roedd y Rhaglen yn cefnogi rheolwyr i fodloni un o brif werthoedd y BAM, sef cydnabod eu gweithwyr fel eu hased mwyaf. Galluogodd y cyllid BAM i symud gyda’r oes trwy ddiweddaru a symud eu holl hyfforddiant rheoli ac arweinyddiaeth presennol i ddarpariaeth ar-lein, yn ogystal ag ystyried dulliau darparu eraill fel realiti estynedig/rhithiol.

Adnoddau prosiect BAM Nutall (ZIP, 16MB)

Enw'r cwmni: Bell Decorating Group

Maint y cwmni: 1450

Rhanbarth: Y DU

Disgrifiad o'r prosiect: Bydd Bell Decoating yn arwain rhaglen o'r enw 'Rhaglen Hyfforddi Rheolwyr Llinell Gyntaf'. Mae’r rhaglen wedi’i seilio ar y wybodaeth eang bod angen cymorth ar Reolwyr Llinell Gyntaf i reoli’r pontio o fod â chrefft/sgiliau i ddod yn arweinydd.

Adnoddau prosiect Hyfforddiant Rheolwyr Llinell Cyntaf Bell Decorating Group - Rhan 1 (Zip, 1.5MB)

Adnoddau prosiect Hyfforddiant Rheolwyr Llinell Cyntaf Bell Decorating Group - Rhan 2 (Zip, 2.8MB)

Enw'r cwmni: Barratt Developments PLC

Maint y cwmni: 1000+

Rhanbarth: Y DU

Disgrifiad o'r prosiect: Roedd y prosiect a ariannwyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a galluoedd graddedigion sy'n perfformio'n dda ac sy'n dangos cymwyseddau rheoli ac arwain craidd o fewn 6 phrif ddisgyblaeth busnes Barratt Developments (Adeiladu, Gwerthu, Cyllid, Technegol, Masnachol a Thir). Creu llif o dalent i’r sefydliad ei defnyddio nawr, ac yn y dyfodol.

Adnoddau prosiect Barratt Developments PLC  (Zip, 11.5MB)

Enw'r cwmni: Grŵp CALA Group

Maint y cwmni: 1000+

Rhanbarth: Lloegr a'r Alban

Disgrifiad o'r prosiect: Nod y prosiect hwn oedd datblygu a chyflwyno Dyfarniad ILM L3 peilot mewn Arferion Rheoli ac Arwain ar gyfer y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. Nod y peilot oedd cefnogi dyfodol Academi Adeiladu CALA, gan eu galluogi i barhau i gyflawni mewn amgylchedd ôl-Covid. Mae'r modiwlau a ariennir yn cynnwys: Sgyrsiau anodd, Sefyllfaoedd Anodd, Rheoli ac Arwain, Rheoli ac Arwain Pobl, taflenni cwrs a modiwl terfynol ar gyfer yr ILM.

Rhaglennu a Gweithrediadau Safle (PDF, 3.4MB)

Arwain a Rheoli Pobl (Zip, 11.6MB

Rheoli ac Arwain (Zip, 3.5MB)

Sefyllfaoedd Anodd (Zip, 600KB)

Sgyrsiau Anodd (Zip, 2.9MB)

Taflenni Cwrs (Zip, 11.8MB)

Enw'r cwmni: Morgan Sindall

Maint y cwmni: 2400

Rhanbarth: Y DU

Disgrifiad o'r prosiect: Mae'r prosiect hwn a ariannwyd wedi elwa nid yn unig ar yr unigolion a gymerodd ran, ond hefyd wedi cael effaith ar y timau y maent yn gweithio gyda nhw a'r gadwyn gyflenwi. Roedd y rhaglen yn cysylltu â'r strategaeth fusnes a'r canlyniadau diwylliannol yr oeddent am eu cyflawni. Drwy ganolbwyntio ar bedwar maes allweddol: Ymddiriedaeth a pherthyn, gwrando a chyfathrebu, hyfforddi a datblygu, a, bod yn arloesol ac ysbrydoledig.

Mae’r adnoddau sydd ar gael yn cynnwys: Gwaith cyn ac ar ôl i’r hyfforddeion ei gyflawni cyn y rhaglen, Croeso a Chyflwyniad, Cam Ymlaen at Reoli, Hyfforddi a Datblygu, Ymddiriedaeth a pherthyn, Arloesi ac Ysbrydoli, Gwrando a Chyfathrebu, a Chofnod Dysgwr i alluogi'r hyfforddai i gofnodi ei ddysgu drwy gydol y rhaglen.

Trosolwg o Raglen Cam Ymlaen at Reoli ac Arwain (PDF, 2.1MB)

Trosolwg o Raglen Cam Ymlaen at Reoli (PDF, 468MB)

Cynnwys y Cwrs (Zip, 15MB)

Cofnod y Dysgwr (Zip, 1.1MB)

Gwaith ar ôl y rhaglen (Zip, 949KB)

Gwaith cyn y rhaglen (Zip, 62KB)

Cam ymlaen at Reoli 1 (Zip, 3.5MB)

Cam ymlaen at Reoli3 (Zip, 233KB)

Ymddiriedaeth a pherthyn(Zip, 5.7MB)

Croeso a Rhagarweiniad (196KB)

Darperir yr holl gynnwys a rennir ar y dudalen we hon (gan gynnwys canllawiau, gwybodaeth ac adnoddau ac unrhyw ddolenni rhyngrwyd allanol ynddi) (y "Deunydd") er hwylustod cyffredinol a dibenion gwybodaeth yn unig ac nid yw'n gyfystyr â chyngor cyfreithiol, proffesiynol nac unrhyw fath arall o gyngor, argymhelliad. neu gynrychiolaeth gan CITB.

Ni fwriedir i'r Deunydd gymryd lle cyngor cyfreithiol, proffesiynol neu unrhyw fath arall o gyngor ac ni ddylid dibynnu arno felly. Nid yw CITB yn gwneud unrhyw gynrychioliadau na gwarantau o unrhyw fath, yn ddatganedig nac yn oblygedig, am gyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd neu addasrwydd neu argaeledd mewn perthynas â’r dudalen we hon neu’r Deunydd sydd ynddi at unrhyw ddiben.

Nid yw penderfyniad CITB i sicrhau bod y Deunydd hwn ar gael yn golygu bod CITB yn cymeradwyo nac yn cymeradwyo unrhyw ran o gynnwys y Deunydd na’i addasrwydd ac unrhyw gynnyrch, gwasanaethau, barn a/neu gasgliadau a fynegir ynddo yw eiddo’r awdur (derbynnydd y cyllid). ) yn unig. Nid yw CITB yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb, addasrwydd, dibynadwyedd na chyfreithlondeb y Deunydd, nac am unrhyw golled a allai ddeillio o unrhyw ddibyniaeth arno.

Dylech gysylltu ag awdur cymwys y Deunydd am atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â chynnwys eu Deunydd. Fel y nodir ym mholisi preifatrwydd CITB a thelerau safonol defnyddio’r wefan (Darllenwch delerau ac amodau’r wefan) rydych yn cytuno na fydd CITB yn atebol o dan unrhyw amgylchiadau am unrhyw golled neu anaf uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol neu unrhyw fath arall o golled neu anaf sy’n deillio o’ch defnyddio neu lawrlwytho unrhyw gynnwys (gan gynnwys y Deunydd) ar ein gwefan.