Facebook Pixel
Skip to content

Pwy ddylai gofrestru â CITB

O dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982 a'r Gorchmynion Lefi canlynol, mae'n rhaid i CITB godi asesiad lefi ar bob cyflogwr yn y diwydiant adeiladu. Fodd bynnag, gall y diwydiant adeiladu at ein dibenion ni fod yn wahanol iawn i'r hyn rydych yn ei ddychmygu. Nodir gweithgareddau'r diwydiant adeiladu isod.

Rydych yn "ymwneud yn gyfan gwbl neu'n bennaf â gweithgareddau yn y diwydiant adeiladu" pan mae gweithgareddau adeiladu yn cymryd mwy na hanner cyfanswm amser eich gweithwyr (gan gynnwys isgontractwyr). Os yw hynny'n wir mae angen i chi gofrestru'ch busnes gyda CITB a chwblhau Ffurflen Lefi blynyddol fel y gallwn ni gynnal asesiad lefi.

Beth yw cyflogwr?  

At ddibenion lefi CITB, cyflogwr yw unigolyn neu gwmni ag un neu fwy o weithwyr, gan gynnwys staff ar y system gyflogau ac isgontractwyr.

Beth yw cyflogai/gweithiwr?

Diffinnir "cyflogai" yn Neddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982 fel term sy'n cynnwys "unigolyn a gyflogir o dan gontract ar gyfer gwasanaethau".  Mae hyn yn golygu, yn ogystal â chyflogeion uniongyrchol ar y gyflogres, a gyflogir o dan gontractau gwasanaeth, ei fod yn cynnwys isgontractwyr (boed yn unigolion, cwmnïau neu gwmnïau cyfyngedig) a gyflogir o dan gontractau ar gyfer gwasanaethau.

Beth yw gweithgaredd y diwydiant adeiladu?

Gallwch weld rhestr lawn o weithgareddau sy'n ymwneud â'r diwydiant adeiladu yn Atodlen 1 paragraff 1 o'r Gorchymyn Hyfforddiant Diwydiannol (Bwrdd Adeiladu) 1964 (Diwygio) Gorchymyn 1992 ("Gorchymyn Cwmpas"). Rhestrir eithriadau penodol ym mharagraff 2.

Mae'r gweithgareddau dilynol yn golygu gweithgareddau adeiladu at ddibenion Lefi CITB.  Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr.

 • Lloriau 
 • Newid i adeilad neu ran o adeilad
 • Gosod gwaith dur pensaernïol
 • Artecsio
 • Cael gwared â asbestos
 • Chwistrellu asffalt a thar
 • Gosod briciau a phwyntio
 • Adeiladu a pheirianneg sifil
 • Atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau
 • Inswleiddio wal geudod, atal drafftiau neu inswleiddio llofftydd
 • Leinio simneiau
 • Peirianneg sifil
 • Gosod llawr concrit
 • Atgyweirio concrit
 • Ystafelloedd tŷ gwydr
 • Asiantaeth llafur adeiladu / darparwr system gyflog
 • Llenwaliau / gwydro strwythurol
 • Atal lleithder
 • Dymchwel
 • Datblygwyr
 • Drilio â diamwnt a llifo
 • Drilio cyfeiriadol
 • Leinio sych a rhannu ystafelloedd
 • Leinio sych
 • Codi adeiladau ffrâm bren
 • Codi neu ddatgymalu stondinau arddangosfa
 • Cadwraeth ffasâd
 • Toi ffelt
 • Plastro ffeibrog
 • Gosod cegin / ystafell wely / ystafell ymolchi
 • Gwydriad fflat a gosod planciau mewn argyfwng
 • Ffurfwaith
 • Gosod drysau garej
 • Adeiladu cyffredinol
 • Gwaith llawr caled
 • Tirlunio caled
 • Toi metel caled (gan ddefnyddio copr, sinc, alwminiwm, titaniwm, dur di-staen ac efydd)
 • Adeiladu tai
 • Arbenigwyr lloc wedi'i inswleiddio (h.y. contractwyr storio oer)
 • Ffurfwaith concrit wedi'i inswleiddio
 • Rendr a chladin wedi'i inswleiddio
 • Ffitiadau mewnol 
 • Gwaith coed a saernïaeth (gwaith safle yn bennaf) 
 • Gweithgynhyrchu saernïaeth
 • Drilio tir
 • Gweithio â phlwm
 • Systemau gwrth-ddŵr hylifol
 • Asffalt mastig
 • Rhwydo a rigio
 • Mwyngloddio glo brig
 • Paentio ac Addurno
 • Rhannu ystafelloedd
 • Amddiffyniadau tân goddefol
 • Palmant
 • Gweithrediadau pyst
 • Llogi offer a thrwsio offer
 • Plastro
 • Gosod meysydd chwarae
 • Mynediad â phwer
 • Paratoi a gosod carreg ar gyfer adeiladu, gan gynnwys gwaith saer maen
 • Gwaith contractio rheilffordd
 • Llogi peiriannau ac atgyweirio rheilffordd
 • Concrit wedi'i atgyfnerthu
 • Lloriau resin
 • Plaenio ffyrdd
 • Marcio diogelwch ar y ffordd
 • Triniaethau arwyneb y ffordd
 • Dalennau a chladin ar doeau
 • Toi, gan gynnwys llechi a theils
 • Sgaffaldiau
 • Gosod deunydd selio
 • Silffoedd a raciau
 • Ffitiadau siopau
 • Toi haen sengl
 • Paratoi safle neu waith tir
 • Concrit wedi'i chwistrellu
 • Peirianneg simneiwr neu ddargludydd mellten
 • Gosod nenfydau wedi'u crogi
 • Gosod platfformau wedi'u crogi
 • Adeiladu pyllau nofio
 • Cynnal a chadw tymhorol - adeiladau
 • Llogi offer a chyfarpar
 • Twnbek
 • Tanategu
 • Cyfleustodau
 • Teilsio wal a llawr
 • Gosod haen ffenest