Facebook Pixel
Skip to content

Gyda phwy rydym yn gweithio

Mae CITB yn gweithio gyda chyflogwyr adeiladu, darparwyr hyfforddiant, a'r Llywodraeth i sicrhau bod ein polisïau yn cyd-fynd â pholisi cenedlaethol a lleol ledled y DU.

Mae CITB yn cynnal perthnasoedd ar draws y dirwedd sgiliau adeiladu gyfan.

Ein cysylltiadau pwysicaf yw cyflogwyr adeiladu. Maen nhw'n ein hariannu trwy Lefi CITB, ac yn gyfnewid maent yn cael cynhyrchion, gwasanaethau a chefnogaeth i'w helpu i hybu sgiliau adeiladu. Rydym yn gweithio gydag ystod o gyflogwyr, o gyflogwyr mawr fel Balfour Beatty, Kier a Wates i gyflogwyr bach a chanolig fel Chestnut Homes Ltd yn Lloegr, Calmax Construction Ltd yn yr Alban ac Albion Workplace Solutions yng Nghymru. Chwiliwch y i weld rhai o'r sefydliadau rydyn ni'n darparu cyllid iddyn nhw.

Mae CITB yn cefnogi dros 75 o grwpiau hyfforddi ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r grwpiau hyn yn caniatáu i gyflogwyr adeiladu lleol ymuno ac elwa ar hyfforddiant gostyngedig, rhwydweithio a chymryd rhan mewn prosiectau sy'n hyrwyddo adeiladu fel gyrfa ddeniadol a hyfyw.

Rydym hefyd yn ymgysylltu â darparwyr hyfforddiant i sicrhau mynediad at hyfforddiant o ansawdd uchel ledled y DU.

Gan weithio gyda chyflogwyr, mae CITB wedi datblygu ystod o wasanaethau ar gyfer ac awdurdodau lleol i gefnogi cyflawni nodau ar gyfer cynlluniau datblygu economaidd a thwf

Rydym yn cynnal perthynas agos â llywodraeth leol, adrannau llywodraeth ar draws Whitehall, a'r gweinyddiaethau datganoledig. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod blaenoriaethau CITB ac yn cyd-fynd â pholisi cenedlaethol a lleol ledled y DU.

Sylwer: mae'r rhestrau canlynol yn ddangosol, nid yn gynhwysfawr a gallant newid.

Lleol

Cenedlaethol

Cynllun ar gyfer Swyddi

Mae llywodraeth y DU wedi gosod targed i gael hanner miliwn o bobl ddi-waith i mewn i waith erbyn diwedd mis Mehefin 2022, er mwyn helpu i gyflymu adferiad economaidd ar ôl Covid-19.

Gwelodd Cynllun ar gyfer Swyddi llywodraeth y DU fuddsoddiad o £400 biliwn ac mae’n cael ei ystyried yn llwyddiant ar ôl cynnydd mewn cyflogaeth, ond mae gwaith i’w wneud o hyd, gyda thua 1.2 miliwn o swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd, 59% yn uwch na’r lefelau cyn y pandemig.

Gan ddechrau ar 27 Ionawr 2022, bydd yr ymgyrch 'Ffordd i Weithio' yn ymgyrch genedlaethol, gan dargedu unigolion sy'n hawlio Credyd Cynhwysol yn bennaf. Gyda llacio cyfyngiadau Covid-19 ar draws y DU, nod yr ymgyrch yw cael yr hawlwyr hyn mewn cyflogaeth o fewn pedair wythnos yn hytrach na meincnod presennol yr Adran Gwaith a Phensiynau o dri mis.

Er mwyn cyflymu’r broses o gysylltu pobl â gwaith, bydd hawlwyr yn treulio mwy o amser gyda’u hafforddwyr gwaith yn eu paratoi ar gyfer dechrau newydd. Bydd y Ganolfan Byd Gwaith hefyd yn gweithio'n agos iawn gyda chyflogwyr i baru pobl â rolau swyddi a bydd yn targedu ymdrechion mewn ardaloedd o'r wlad lle mae swyddi gweigion yn arbennig o uchel. Mae CITB yn gweithio'n agos gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a'r Ganolfan Byd Gwaith i godi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd gwaith sydd ar gael i geiswyr gwaith ar draws y diwydiant adeiladu.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch 'Ffordd i Weithio' cliciwch yma.

Lloegr

Yr Alban

Cymru