Facebook Pixel
Skip to content

Y Tîm Rheoli

Mae ein tîm rheoli gweithredol yn gweithio i gyflawni'r strategaeth a osodwyd gan ein bwrdd. Maen nhw'n ei gwneud hi'n genhadaeth i sicrhau bod gan y sector adeiladu'r sgiliau cywir, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn.

Tim Balcon - Prif Weithredwr

Daeth Tim yn Brif Weithredwr CITB ym mis Medi 2021.

Mae Tim wedi arwain cyrff proffesiynol ac aelodaeth, gyda’r mwyaf nodedig fel Prif Weithredwr y Sefydliad Rheolaeth ac Asesu Amgylcheddol, lle trawsnewidiodd ei weledigaeth a’i berfformiad, gan arwain at dwf o flwyddyn i flwyddyn.

Mae hefyd wedi bod yn Brif Weithredwr y Cyngor Sgiliau Sector Ynni a Chyfleustodau (EU Skills), lle creodd yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Pŵer. Yn y rôl hon arweiniodd EU Skills at sicrhau cyllid sylweddol gan Ofgem, y rheoleiddiwr ynni, ar ôl dangos y risgiau economaidd sy’n deillio o’r argyfwng sgiliau sy’n wynebu’r diwydiant.

Adlewyrchwyd gwybodaeth Tim o addysg a sgiliau yn ei benodiad blaenorol i fwrdd Ofqual ar adeg o ddiwygio addysg mawr, a chyn hynny roedd hefyd yn aelod o Fwrdd Diwygio Cymwysterau Galwedigaethol y DU.

Dechreuodd Tim ar ei daith Prif Swyddog Gweithredol yn ôl ym 1999 fel Prif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Hyfforddiant Cenedlaethol Nwy a Dŵr, gan arwain sefydliad newydd o drosiant o £400k i dros £7m mewn tair blynedd. Dechreuodd o dref lofaol yn Ne Swydd Efrog fel prentis peiriannydd gwasanaeth gyda Nwy Prydain yn y 1980au cynnar, lle treuliodd ei yrfa gynnar.

Blogiau Tim

Adrian Beckingham - Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi

Daeth Adrian yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi CITB ym mis Mehefin 2022.
Mae wedi mwynhau amrywiaeth o uwch rolau yn ystod ei 18 mlynedd yn CITB. Mae'r swyddi'n cynnwys: Pennaeth Gwobrau CSkills, Pennaeth TG, Pennaeth Gwella Busnes a Chyfarwyddwr Newid CITB, sy'n arwain y gwaith o gyflawni rhaglen Vision 2020 ac, yn fwyaf diweddar, Cyfarwyddwr Perfformiad Corfforaethol.

Fel Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi, bydd Adrian yn arwain y swyddogaethau Strategaeth, Dadansoddi a Rhagweld y Diwydiant a Pholisi a Chysylltiadau Allanol.

Prif nod Adrian yw sicrhau bod gennym ni amlygrwydd o’r anghenion sgiliau presennol ac yn y dyfodol gan warantu bod y seilwaith hyfforddi yn gallu bodloni’r galw hwnnw.

Deb Madden – Cyfarwyddwr Gweithredol, Ymgysylltu Gweledydd

Ers ymuno â CITB ym 1997, mae Deb wedi chwarae rhan ganolog mewn swyddi sy’n ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid o fewn prentisiaethau, gyrfaoedd ac ymgysylltu â chyflogwyr.

Yn ystod y 15 mlynedd diwethaf mae wedi ymgymryd â rolau rheoli ardal a rhanbarthol sy’n canolbwyntio ar gyflenwi gweithredol, wedi’i ddilyn gan swydd arweiniol mewn Prentisiaethau ac yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Ymgysylltu yn Lloegr.

Cyn ymuno â CITB, cafodd brofiad yn y sectorau prentisiaethau a hyfforddi’r gweithlu, gan weithio fel tiwtor, aseswr, dilysydd, a rheolwr darparwr hyfforddiant.

Mae Deb yn frwd dros ddatblygu a meithrin ein pobl i gael y canlyniadau gorau posibl ar gyfer diwydiant. Mae ei rôl yn canolbwyntio ar ymgysylltu’n weithredol â’n cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid, ysgogi datblygiad ymyriadau newydd, a chefnogi’r defnydd o gynhyrchion a gwasanaethau CITB, trwy’r timau ymgysylltu yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Nick Payne – Prif Swyddog Ariannol

Ymunodd Nick â CITB fel Prif Swyddog Ariannol ym mis Tachwedd 2022, ac mae ei bortffolio’n cynnwys rheoli ystadau a chyfleusterau, cyllid a chasglu lefi, a thechnoleg a newid. Mae gan Nick hefyd gyfrifoldeb corfforaethol am barhad busnes a rheoli iechyd a diogelwch. Blaenoriaethau Nick yw creu amgylchedd i CITB lwyddo, a sbarduno a dangos ein gwerth a’n heffaith ar y diwydiant.

Yn flaenorol, penodwyd Nick yn Brif Swyddog Gweithredu cyntaf Swyddfa Gogledd Iwerddon (NIO) ym mis Chwefror 2022, ac roedd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau corfforaethol yn effeithlon ac yn effeithiol, gan gynnwys cyllid, adnoddau dynol, ystadau, digidol a thechnoleg, diogelwch adrannol, rheoli gwybodaeth a hysbysrwydd, a chyfathrebu, yn ogystal â swyddfeydd preifat y gweinidogion, y tîm cymorth gweithredol a’r uned seneddol. Ym mis Medi 2022, bu Nick hefyd yn arwain y seremonïau a’r teyrngedau i’w Ddiweddar Fawrhydi’r Frenhines, a Chyhoeddiad Ei Fawrhydi’r Brenin, yng Ngogledd Iwerddon.

Cyn hynny, mae Nick wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau cyllid a masnachol ar draws y llywodraeth, ym maes plismona a’r sector preifat.
Mae diddordebau personol Nick yn cynnwys ymweld â’r sinema a’r theatr, cerdded, henebion hanesyddol a hynafol, a chrefft ymladd, lle mae’n hyfforddi ac yn cynrychioli Prydain Fawr yn Tang Soo Do.

Nadine Pemberton Jn Baptiste – Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfreithiol, Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Dros Dro

Ymunodd Nadine â CITB ym mis Rhagfyr 2023 ac mae ei phortffolio’n cynnwys Cyfreithiol, Risg Gwybodaeth, Cydymffurfiaeth ITA, Llywodraethu Corfforaethol, Archwilio a Risg, a Chaffael a Rheoli Contractau.

Cyn ymuno â CITB, roedd rolau Nadine yn cynnwys Cyfarwyddwr Gweithredol a Chwnsler Cyffredinol yn y Comisiwn Hapchwarae, Cyfarwyddwr Gweithredol Social Work England, a Phennaeth Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol yn y Comisiwn Ansawdd Gofal.

Wedi cymhwyso fel cyfreithiwr am dros 20 mlynedd, mae gan Nadine hanes profedig o gynghori a thrawsnewid sefydliadau cymhleth a chyflawni prosiectau mawr Llywodraeth y DU. Mae hi hefyd yn arbenigwraig mewn newid a thrawsnewid tîm ac mae ganddi ymrwymiad sefydledig a phrofedig i degwch a chynhwysiant ym mhob maes o’i gwaith.

Mae Nadine yn Aelod o’r Cyngor ac yn Ymddiriedolwr o’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, yn hyfforddwr ardystiedig, ac yn 2024 bydd yn hwylusydd a Hyfforddwr Time to Think cymwys. Mae hi wedi ymrwymo i wneud hyfforddiant yn fwy cynhwysol a hygyrch i bawb, ac i greu mannau lle gall pobl feddwl yn annibynnol, meddwl yn dda, a gwneud y penderfyniadau gorau y gallant.

Mae Nadine hefyd yn Gyfarwyddwr Bwrdd ar gyfer y Rotary Club for Global Action, ac Out for Equality, sefydliad dielw yn yr Unol Daleithiau sy’n ymroddedig i sicrhau hawliau dynol dinasyddion LHDTC+ ledled y byd.

Kirsty Evans – Pennaeth Gweithredol, Coleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC) a Phrentisiaethau CITB Yr Alban

Ymunodd Kirsty â CITB ym mis Mawrth 2024 fel Pennaeth Gweithredol, Coleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC) a Phrentisiaethau CITB Yr Alban. Mae hi’n gyfrifol am ddarpariaeth prentisiaethau a hyfforddiant ar draws safleoedd yr NCC yn Lloegr (Bircham Newton ac Erith) a’r Alban (Inchinnan), yn ogystal â darpariaeth Prentisiaethau Modern ledled yr Alban mewn partneriaeth â cholegau.

Cyn hynny, bu Kirsty’n gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Rhanbarthau a Darparwyr yn yr Adran Addysg, lle bu’n goruchwylio iechyd a pherfformiad ariannol colegau AB a darparwyr hyfforddiant. Bu hefyd yn gweithio mewn uwch swyddi o fewn yr Asiantaeth Ariannu Addysg a Sgiliau, yn gyfrifol am ariannu, rheoleiddio a goruchwylio rhaglenni addysg a sgiliau ôl-16.

 gyrfa sy’n canolbwyntio ar AB a datblygu sgiliau, mae Kirsty’n frwd dros sicrhau bod addysg a hyfforddiant o fudd i ddysgwyr, cyflogwyr a’r economi ehangach. Yn ei rôl bresennol yn CITB, mae’n anelu at hyrwyddo rhagoriaeth wrth ddarparu hyfforddiant adeiladu ledled y DU.