Facebook Pixel
Skip to content

Ynglŷn â Grwpiau Hyfforddi

Mae CITB yn cefnogi 88 o Grwpiau Hyfforddi ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae 58 o'r rhain yn Grwpiau Hyfforddi Lleol sy'n cefnogi cyflogwyr yn eu hardal i ddynodi a chael mynediad at hyfforddiant cost-effeithiol. Mae'r 30 sy'n weddill yn Grwpiau Hyfforddi Arbenigol sy'n cefnogi cyflogwyr mewn crefft benodol i gael mynediad at hyfforddiant sgiliau technegol.

Mae Grwpiau Hyfforddi yn cael cyllid gan CITB i gefnogi cyflogwyr cofrestredig lefi i ddynodi a chael mynediad at hyfforddiant cost-effeithiol o ansawdd uchel. Maent yn darparu cyngor ac arweiniad ar hyfforddiant gorfodol a sgiliau-benodol, yn cynnig cefnogaeth i gynllunio anghenion hyfforddi, ac yn helpu cyflogwyr i gael mynediad at Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy o ansawdd uchel a chost-effeithiol.

Mae Grwpiau Hyfforddi yn gweithio law yn llaw â thîm Ymgysylltu CITB, i sicrhau bod cymaint o gyflogwyr cofrestredig â phosibl yn cael mynediad at eu hanghenion hyfforddi.

Nid yw'r grant Grŵp Hyfforddi yn ariannu gweithgaredd heblaw hyfforddiant, fel gyrfaoedd neu ddatblygiad safonol.

Rhwydweithiau o gyflogwyr adeiladu yw Grwpiau Hyfforddi Lleol sy'n 'dod at ei gilydd' ac yn defnyddio eu pŵer prynu ar y cyd i gael disgownt ar hyfforddiant i'w gweithwyr. Gall grŵp gynnwys cyflogwyr mewn amrywiaeth o grefftau, neu yn achos grwpiau hyfforddi arbenigedd, mae aelodau o'r un sector adeiladu arbenigol neu grefft.

Mae Cadeirydd etholedig yn arwain pob grŵp i arwain y grŵp wrth gynllunio gweithgareddau. Mae Swyddog Hyfforddi Grŵp pwrpasol yn cefnogi aelodau'r grŵp trwy roi cyngor ac arweiniad ar anghenion hyfforddi, cydlynu'r amserlen hyfforddi a threfnu hyfforddiant - yn aml yn trefnu ar gyfer cyflogwyr, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a meicro.

Mae rhai Grwpiau Hyfforddi yn codi ffi fach i ymuno. Mae hyn yn helpu i gefnogi'r Grŵp Hyfforddi i ddarparu cyfleoedd rhwydweithio a gweithgareddau eraill.

Gall aelodau'r grŵp sydd hefyd wedi'u cofrestru â Lefi hefyd elwa o grantiau hyfforddi CITB eraill ar gyfer cyrsiau neu gymwysterau.

Dewch o hyd i Grŵp Hyfforddi yn eich ardal a dysgwch am y rhaglenni hyfforddi sydd ar gael a gweithgareddau grŵp eraill.

Mae aelodau'r Grŵp Hyfforddi yn angerddol am eu Grwpiau, ac mae'n hawdd gweld pam.

Hyfforddiant cost-effeithiol - Trwy sicrhau'r arbedion maint sydd gan Grwpiau Hyfforddi gyda sawl cyflogwr yn cael mynediad at yr un hyfforddiant, gall y Swyddog Hyfforddi Grŵp (GTO) drafod hyfforddiant gyda disgownt yn uniongyrchol gyda Darparwyr Hyfforddiant. Mae rhai Grwpiau yn sicrhau arbediad o hyd at 40% yn erbyn cyfradd y farchnad ar gyfer rhai cyrsiau hyfforddi, ac yn trosglwyddo'r arbediad hwn yn uniongyrchol i'w haelodau.

Rhwyddineb adnabod hyfforddiant - mae GTOs yn meithrin cysylltiadau â Darparwyr Hyfforddiant o safon, fel arfer ATOs, felly gallant helpu cyflogwr i ddynodi'r hyfforddiant a'r darparwr mwyaf addas ar gyfer eu hanghenion.

Arbed amser ac adnoddau i gyflogwyr - mae GTOs yn helpu cyflogwyr gyda'r gwaith o drefnu hyfforddiant. Gall aelodau Grwpiau Hyfforddi wneud un galwad i'w GTO a fydd yn dynodi Darparwr Hyfforddiant addas o ansawdd uchel ac mewn sawl achostrefnu'r hyfforddiant ar eu rhan. Mae'r gefnogaeth hon yn arbennig o werthfawr i gyflogwyr bach a micro nad oes ganddynt eu hadran Adnoddau Dynol eu hunain.

Cyngor, arweiniad a chefnogaeth - Mae gan GTOs gyfoeth o wybodaeth a phrofiad mewn hyfforddiant adeiladu, a gall aelodau Grwpiau Hyfforddig gael y cyngor, yr arweiniad neu'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt ganddynt yn hytrach nag ymchwilio eu hunain. Mae GTOs yn gweithio'n agos gyda Chynghorwyr Ymgysylltu CITB i ddarparu gwasanaeth cydgysylltiedig i gyflogwyr.

Cynllunio'r dyfodol - Mae rhai Grwpiau Hyfforddi'n gweithio gyda'u haelodau i gefnogi gyda chynllunio hyfforddiant yn y dyfodol. Mae hyn hefyd yn helpu cyflogwyr sy'n ceisio am arian, fel cronfa Sgiliau a Hyfforddiant CITB, trwy gwmpasu gofynion y dyfodol. Gellir darparu cyngor ar hyfforddiant gwerth ychwanegol yn ogystal â hyfforddiant gorfodol.

Rhwydweithio - Mae Grwpiau Hyfforddi'n aml yn trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau lle gall cyflogwyr ddod at ei gilydd a rhannu arfer gorau neu syniadau eraill.

Mae Grwpiau Hyfforddi'n helpu i roi llais i CITB a diwydiant ehangach i gyflogwyr bach a meicro - mae Grwpiau Hyfforddi'n gallu bod yn ‘lais’ cyfunol i’w haelodau, ac yn gallu helpu pob cyflogwr i roi adborth ar faterion diwydiant.

Dewch o hyd i'ch Grŵp Hyfforddi lleol ac ymuno ag ef.

Ar hyn o bryd mae 88 o Grwpiau Hyfforddi, yn ymestyn yr holl ffordd o Shetland i Gernyw. Ar hyn o bryd nid ydym yn bwriadu sefydlu unrhyw Grwpiau Hyfforddi ychwanegol.

Dyfyniadau gan gyflogwyr

"Mae'r gefnogaeth ariannol gan y CITB i Grwpiau Hyfforddi yn ddefnydd da o arian lefi, gan gefnogi busnesau bach fel ein un ni i dyfu a datblygu." Clarks Construction, Skills4Site

"Mae ein GTO yn ein diweddaru gyda datblygiadau adeiladu, cyfleoedd am gyllid a hyfforddiant gwerth am arian. Ni fyddai ein busnes wedi tyfu yn y 3 blynedd diwethaf heb y gefnogaeth hon." Lee Roofing, Skills4Site

"Rydyn ni wedi bod yn aelod gweithgar o'r MCTG ers dros ugain mlynedd. Fe'i sefydlwyd i gefnogi cwmnïau ag anghenion hyfforddi unigol ac i rannu arfer gorau, ond mae wedi dod yn gymuned." CLM Construction, Midlands Construction TG

"Mae'r Grwpiau Hyfforddi wedi ein helpu i gael mynediad at hyfforddiant cost-effeithiol i gannoedd o weithwyr ac mae'n darparu cefnogaeth hanfodol sy'n ein galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ar feysydd hyfforddi allweddol."Thames Valley Construction & Civil Engineering, Gwent TG

"Mae'n ddefnyddiol iawn bod yn rhan o grŵp ehangach o bobl sy'n gweithio yn y Diwydiant a derbyn cefnogaeth ar gyfer gofynion hyfforddi mawr eu hangen." JM Building Developments, South Lincolnshire TG

"Mae Skills4Site yn cynnal mwyafrif y weinyddiaeth sy'n gysylltiedig â hyfforddiant; maen nhw'n gweithio allan yn union pa gyrsiau sydd eu hangen ar gyfer ein gweithwyr ac yn datrys popeth eu diwedd." Extreme Scaffolding, Skills4Site

"Rydym yn fusnes bach gyda dim ond un unigolyn i drefnu hyfforddiant. Mae Action for Construction yn dod yn ôl atom o fewn diwrnod gyda'r holl wybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnom, gan arbed amser gwerthfawr inni." John Day Decorators Ltd, AfC