Facebook Pixel
Skip to content

Ynglŷn â Grwpiau Hyfforddi

Beth yw Grwpiau Hyfforddi

Rhwydweithiau cymorth o gyflogwyr adeiladu yw Grwpiau Hyfforddi. Maent yn helpu cyflogwyr i gael mynediad at hyfforddiant cost-effeithiol o ansawdd uchel sy'n addas ar gyfer eu hanghenion unigol.

Gan ddefnyddio eu pŵer bargeinio maent yn cyflawni cyfraddau hyfforddi gostyngol gan Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATOs) a darparwyr hyfforddiant eraill. Mae rhai Grwpiau'n cyflawni arbedion o hyd at 40% yn erbyn cyfradd y farchnad ac yn trosglwyddo hyn yn uniongyrchol i'w haelodau.

Mae Grwpiau Hyfforddi yn trefnu hyfforddiant, yn cynghori ar ofynion gorfodol a sgiliau-benodol, yn cynorthwyo gyda cheisiadau am gyllid, yn helpu i gael mynediad at grantiau CITB, yn trefnu cyfleoedd rhwydweithio a mwy.

Maent yn sefydliadau dielw ac yn cael eu hariannu drwy Lefi CITB. Gan weithredu ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban, mae pob cwmni sydd wedi cofrestru gyda'r Lefi yn gymwys i ymuno â Grŵp Hyfforddi. Os nad ydych wedi cofrestru gyda CITB, gallwch gofrestru yma.

Dod o hyd i Grŵp Hyfforddi

Buddion ymuno â Grŵp Hyfforddi

 • Help gyda chynllunio a dod o hyd i hyfforddiant ar gyfer eich gweithlu
 • Cymorth i hawlio grantiau a chyllid gan CITB a ffynonellau eraill
 • Mynychu cyfarfodydd, gweithdai a digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiant
 • Arbed amser wrth drefnu hyfforddiant
 • Diogelu eich gweithlu at y dyfodol
 • Cymryd rhan mewn cyfleoedd rhwydweithio sefydliadau lleol neu arbenigol
 • Dod yn rhan o lais torfol
 • Datblygu hyfforddiant a fydd yn helpu eich busnes i dyfu fwyaf.

Beth mae cyflogwyr yn ei ddweud

"Mae ein Grŵp Hyfforddi wedi ein helpu i gael mynediad at hyfforddiant cost-effeithiol i gannoedd o weithwyr ac mae'n darparu cymorth hanfodol sy'n ein galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ar feysydd allweddol o hyfforddiant."

Thames Valley Construction & Civil Engineering

“Mae ein Swyddog Hyfforddiant Grŵp yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am ddatblygiadau adeiladu, cyfleoedd am gyllid a hyfforddiant gwerth am arian. Ni fyddai ein busnes wedi tyfu yn y 3 blynedd diwethaf heb y cymorth hwn.”

Lee Roofing

Y gwahanol fathau o Grŵp Hyfforddi

Mae tri math o Grŵp Hyfforddi: Grwpiau Hyfforddi Lleol, Grwpiau Hyfforddi Arbenigol Rhanbarthol a Grwpiau Hyfforddi Arbenigol Cenedlaethol.

Gall penderfynu gyda pha Grŵp i ymuno ag ef ddibynnu ar eich anghenion hyfforddi unigol. Gallwch ymuno â Grŵp Hyfforddi Lleol ac Arbenigol.

Grwpiau Hyfforddi Lleol

Cyflogwyr o amrywiaeth o grefftau sy'n gweithredu yn yr un ardal ddaearyddol.

Gallai hyn fod yn rhanbarth, sir neu ddinas.

 • Yn darparu mynediad at hyfforddiant lleol, cost-effeithiol i gyflogwyr micro a bach
 • Ffordd wych o adeiladu cysylltiadau agosach gyda chwmnïau lleol eraill
 • Mae pob Swyddog Hyfforddiant Grŵp yn dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad lleol

Grwpiau Hyfforddi Arbenigol Rhanbarthol

Masnachol neu sector-benodol, yn gweithredu o fewn rhanbarth penodol.

 • Galluogi cyflogwyr sector-benodol i ddod ynghyd a chael mynediad at hyfforddiant arbenigol
 • Yn darparu cymorth wedi'i dargedu at ranbarth ac arbenigedd eich busnes
 • Cefnogi cyflogwyr i gael eu hachredu neu eu hardystio o fewn maes penodol.

Grwpiau Hyfforddi Arbenigol Cenedlaethol

Crefft neu sector-benodol, yn gweithredu ledled y wlad.

 • Darparu sgiliau, hyfforddiant a datblygiad i gefnogi gofynion mwy pwrpasol, sector-benodol
 • Gweithio i fynd i'r afael â'r materion sy'n wynebu eich rhan chi o'r diwydiant
 • Darparu mynediad at hyfforddiant arbenigol am bris gostyngol a chymwysterau i wella sgiliau eich gweithlu.

Sut i ymuno â Grŵp Hyfforddi

Mae dod o hyd i Grŵp Hyfforddi ac ymuno ag ef yn gyflym ac yn syml.

Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth sylfaenol am eich cwmni, gan gynnwys ble mae wedi’i leoli, faint o weithwyr sydd gennych, yr hyfforddiant y mae gennych ddiddordeb ynddo a’ch rhif cofrestru CITB.

Dewch o hyd i'r Grŵp Hyfforddi sy'n addas ar eich cyfer chi gan ddefnyddio'r botwm isod.

Dod o hyd i Grŵp Hyfforddi