Facebook Pixel
Skip to content

Ynglŷn â'r prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd (HS&E)

 

Mae prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd (HS&E) CITB yn ffordd bwysig i weithwyr adeiladu ddangos y gallant fod yn ddiogel mewn swydd. Mae hefyd yn ffordd iddynt wybod bod eu cyd-weithwyr yr un mor ddiogel ar y safle a pheidio â'u rhoi mewn perygl o gael eu hanafu.

I gyflogwyr, gyda gweithwyr sydd wedi pasio prawf HS&E CITB mae sicrwydd bod eu gweithlu yn gallu parhau i fod yn ddiogel yn y gwaith.

Mae tri math o brawf HS&E. Os ydych eisoes yn gwybod pa fath o brawf i'w sefyll, gallwch drefnu a thalu am y prawf ar-lein neu dros y ffôn.


Strwythur y prawf

Mae’r prawf Iechyd a Diogelwch yn cynnwys 50 cwestiwn sy’n ymdrin â phum maes gwybodaeth graidd:

 • cyfreithiol a rheolaethol
 • iechyd a lles
 • diogelwch cyffredinol
 • gweithgareddau risg uchel
 • Amgylchedd

Mae gan ymgeiswyr 45 munud i ateb y 50 cwestiwn. Mae'r prawf bellach yn cynnwys arddulliau cwestiynau newydd. Defnyddir astudiaethau achos ymddygiadol hefyd yn y prawf i wirio dealltwriaeth ymgeisydd o faterion iechyd, diogelwch ac amgylcheddol, a sut i ymddwyn yn ddiogel ar y safle.

Mae CITB yn adolygu’r prawf yn barhaus i sicrhau ei fod yn parhau i helpu gweithwyr adeiladu a chyflogwyr i gael y wybodaeth, y sgiliau a’r hyfforddiant cywir i allu gweithio’n ddiogel yn y diwydiant. Mae gwelliannau pellach i'r prawf  ar y gweill dros y 12 i 18 mis nesaf.

Cost y prawf

Mae'n costio £22.50 i sefyll y prawf HS&E.

Gellir prynu talebau o'r gwerth hwn ymlaen llaw a'u defnyddio i dalu am y prawf.(sylwer mai dim ond yng Nghanolfannau Proffesiynol Pearson y gellir defnyddio talebau).

Mathau o brofion Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd

Mathau o brofion HS&E

Mae tri math o brawf HS&E:

 • Gweithwyr
 • Arbenigwyr
 • Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol

Ynglŷn â'r prawf HS&E i Weithwyr

Mae prawf y Gweithwyr yn sicrhau bod gan weithwyr isafswm lefel o ymwybyddiaeth iechyd, diogelwch ac amgylcheddol cyn mynd ar y safle. Mae'r prawf hwn yn cwmpasu'r pum maes gwybodaeth craidd a restrir uchod (gweler Strwythur y prawf).

Y marc llwyddo ar gyfer y prawf i Weithwyr yw 90%. I lwyddo, mae angen i chi ateb o leiaf 45 allan o 50 cwestiwn yn gywir.

Ynglŷn â'r prawf HS&E i Arbenigwyr

Mae'r profion hyn yn cynnwys cwestiynau am y pum maes gwybodaeth craidd yn ogystal â chwestiynau perthnasol yn y meysydd arbenigol a ddewisir. Gellir sefyll y prawf i Arbenigwyr yn y pynciau dilynol:

 • Goruchwylio (SUP)
 • Dymchwel (DEM)
 • Plymio (JIB) (PLUM)
 • Gwaith priffyrdd (HIW)
 • Gwaith arbenigol ar uchder (WAH)
 • Lifftiau ac esgaladuron (LAEE)
 • Twnelu (TUNN)
 • HVACR - gwasanaethau gwresogi a phlymio (HAPS)
 • HVACR - HVACR - gosod pibellau a weldio (PFW)
 • HVACR - gwaith cwndidau (DUCT)
 • HVACR - rheweiddio ac aerdymheru (RAAC)
 • HVACE - HVACR - cynnal a chadw gwasanaethau a chyfleusterau (SAF).

Y marc llwyddo ar gyfer y prawf i Arbenigwyr yw 90%. I lwyddo, mae angen i chi ateb o leiaf 45 allan o 50 cwestiwn yn gywir.

Ynglŷn â'r prawf Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol

Mae'r prawf hwn yn cwmpasu'r un pum maes craidd ond mae hefyd yn cynnwys cwestiynau ar y pynciau dilynol:

 • Rheoliadau adeiladu (dylunio a rheoli)
 • Dymchwel
 • Gwaith priffyrdd.

Y marc llwyddo ar gyfer y prawf i Reolwyr a Gweithwyr Proffesiynol yw 92%. I lwyddo, mae angen i chi ateb o leiaf 46 allan o 50 cwestiwn yn gywir. Sylwch: O 27 Mehefin 2023 mae'r marc pasio ar gyfer y prawf Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol yn newid. I ddarganfod mwy am y newidiadau hyn, ewch i dudalen prawf Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol.

Cymorth arbennig ar gyfer y prawf

Mae CITB yn cynnig y trefniadau cymorth arbennig dilynol i ymgeiswyr sy'n sefyll y prawf Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd mewn Canolfan Proffesiynol Pearson.

Mae’r trefniadau mynediad canlynol ar gael i drefnu cymorth ar unwaith fel rhan o’r broses archebu safonol ar gyfer y prawf Iechyd a Diogelwch:

Opsiynau trefnu ar unwaith ar gyfer y prawf Iechyd a Diogelwch
Opsiynau Trefnu ar Unwaith Math o brawf HS&E
  Gweithwyr Arbenigol Managers and Professionals

Troslais

Gallwch ddewis sefyll eich prawf gyda chymorth recordiad sain troslais yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Os ydych yn sefyll y prawf Gweithredwyr, gallwch ddewis o blith 12 iaith arall.

Byddwch yn cael clustffonau fel y gallwch glywed y cwestiynau prawf ac atebion posibl yn eich dewis iaith. Bydd y cwestiynau a'r atebion a ddangosir ar y sgrin yn aros yn Saesneg.

 • Saesneg
 • Cymraeg
 • Bwlgareg
 • Tsiec
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Hwngari
 • Lithwaneg
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Pwnjabi
 • Rwmania
 • Rwsieg
 • Sbaeneg
 • Saesneg
 • Cymraeg
 • English
 • Welsh

Fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Gallwch gymryd y prawf Gweithredwyr gyda chymorth recordiad fideo o arwyddwr BSL, a fydd yn chwarae ar y sgrin yn ystod y prawf.

Gellir Na

Gellir gwneud cais am y trefniadau mynediad canlynol drwy’r tîm Cymorth Arbennig drwy ffonio 0344 994 4491 neu anfon e-bost at citb.additionalsupport@pearson.com (sylwer efallai y bydd angen tystiolaeth i gymeradwyo’ch cais):

Opsiynau ar gais ar gyfer y prawf Iechyd a Diogelwch
Opsiynau ar gais Math o Brawf HS&E
  Gweithiwr Arbenigol

Cyfieithydd

Os nad oes troslais ar gyfer eich iaith, gallwch sefyll y prawf Gweithredwyr neu’r prawf Arbenigol gyda chymorth cyfieithydd.

Gellir Na  

Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Gallwch sefyll unrhyw un o'r profion gyda chymorth dehonglydd BSL.

Gellir Gellir  

Darllenydd neu Ddarllenydd-Recordydd

Gallwch sefyll unrhyw un o'r profion gyda chymorth darllenydd neu ddarllenydd-recordydd cyn belled â'ch bod yn gallu darparu tystiolaeth* i gefnogi'ch cais.

Mae darllenydd yn unigolyn a fydd yn darllen cwestiynau'r prawf ac atebion posibl i chi ac mae darllenydd-recordydd yn berson a fydd yn darllen cwestiynau'r prawf ac atebion posibl i chi ac yn cofnodi'r atebion wrth i chi eu darparu.

Gellir Gellir  
Os byddwch yn sefyll eich prawf gyda chymorth cyfieithydd, cyfieithydd BSL, darllenydd neu ddarllenydd-recordydd, byddwch yn cael ystafell ar wahân yn y ganolfan brawf ac amser ychwanegol i gwblhau eich prawf.

Wrth gysylltu â’r tîm Cymorth Arbennig i wneud cais, rhowch y wybodaeth ganlynol:

 • pa brawf HS&E yr ydych am ei sefyll (Gweithiwr, Arbenigwyr neu Reolwyr a Gweithwyr Proffesiynol - gallwch ddefnyddio'r darganfyddwr cerdyn CSCS i wirio pa brawf HS&E sydd ei angen arnoch)
 • ble hoffech chi sefyll eich prawf (pa ganolfan brawf)
 • pa drefniant mynediad sydd ei angen arnoch
 • unrhyw dystiolaeth sydd gennych i gefnogi eich cais (*gall tystiolaeth gynnwys llythyr gan feddyg neu ddogfen asesu ffurfiol gan arbenigwr â chymwysterau priodol)

Unwaith y derbynnir eich cais, bydd aelod o’r tîm Cymorth Arbennig yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion a chwblhau eich archeb (yn amodol ar argaeledd).

Pan fyddwch chi'n trefnu'ch prawf, gallwch wirio'r trefniadau hygyrchedd yn eich Canolfan Brofi Proffesiynol Pearson, er enghraifft, rampiau neu fannau parcio i yrwyr anabl.

Os oes angen unrhyw drefniadau mynediad neu addasiadau rhesymol arnoch nad ydynt wedi’u rhestru uchod, ffoniwch 0344 994 4491 neu e-bostiwch citb.additionalsupport@pearson.com.