Facebook Pixel
Skip to content

Ynglŷn â'r prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd (HS&E)

Ynglŷn â’r prawf iechyd, diogelwch a’r amgylchedd (HS&E)

Mae prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd (HS&E) CITB yn ffordd bwysig i weithwyr adeiladu ddangos y gallant fod yn ddiogel mewn swydd. I gyflogwyr, gyda gweithwyr sydd wedi pasio prawf HS&E CITB mae sicrwydd bod eu gweithlu yn gallu parhau i fod yn ddiogel yn y gwaith.

Mae prawf Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn rhan allweddol o'r gofyniad i gael cerdyn cynllun y diwydiant adeiladu.

Mae tri math o brawf HS&E. Os ydych eisoes yn gwybod pa fath o brawf i'w sefyll, gallwch drefnu a thalu am y prawf ar-lein neu dros y ffôn.

Cost y prawf

Mae'n costio £22.50 i sefyll y prawf HS&E.

Gellir prynu talebau o'r gwerth hwn ymlaen llaw a'u defnyddio i dalu am y prawf.(sylwer mai dim ond yng Nghanolfannau Proffesiynol Pearson y gellir defnyddio talebau).

Mathau o brofion Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd (HS&E)

Mae tri math o brawf HS&E:

Gallwch ddefnyddio'r peiriant darganfod cerdyn CSCS i wirio pa brawf HS&E sydd ei angen arnoch.

Ynglŷn â'r prawf HS&E i Weithwyr

Mae prawf y Gweithwyr yn sicrhau bod gan weithwyr isafswm lefel o ymwybyddiaeth iechyd, diogelwch ac amgylcheddol cyn mynd ar y safle. Mae'r prawf hwn yn cwmpasu'r pum maes gwybodaeth craidd:

 • Amgylchedd gwaith
 • Iechyd Galwedigaethol
 • Diogelwch
 • Gweithgareddau risg
 • Arbenigwr

Y marc llwyddo ar gyfer y prawf i Weithwyr yw 90%. I lwyddo, mae angen i chi ateb o leiaf 45 allan o 50 cwestiwn yn gywir.

Mae cyhoeddiad swyddogol CITB GT100 yn cynnwys yr holl gynnwys a gwmpesir yn y prawf ar ffurf cwestiynau ac atebion fel y gallwch baratoi'n llawn ar gyfer eich prawf. Mae hefyd ar gael i'w lawrlwytho'n ddigidol. Mae yna ap ffôn clyfar sy'n darparu efelychiadau prawf fel y gallwch chi ymarfer ateb cwestiynau gwybodaeth yn erbyn y cloc ac amlygu'r meysydd lle mae angen paratoi ymhellach. Mae ap Gweithredwyr ar gael mewn 14 o ieithoedd a gynigir drwy drosleisio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y dudalen paratoi ar gyfer y prawf.

Ynglŷn â'r prawf HS&E i Arbenigwyr

Mae'r profion hyn yn cynnwys cwestiynau am y pum maes gwybodaeth craidd yn y prawf Gweithredwyr, yn ogystal â chwestiynau perthnasol yn y meysydd arbenigol a ddewisir. Gellir sefyll y prawf i Arbenigwyr yn y pynciau dilynol:

 • Goruchwylio (SUP)
 • Dymchwel (DEM)
 • Plymio (JIB) (PLUM)
 • Gwaith priffyrdd (HIW)
 • Gwaith arbenigol ar uchder (WAH)
 • Lifftiau ac esgaladuron (LAEE)
 • Twnelu (TUNN)
 • HVACR - gwasanaethau gwresogi a phlymio (HAPS)
 • HVACR - HVACR - gosod pibellau a weldio (PFW)
 • HVACR - gwaith cwndidau (DUCT)
 • HVACR - rheweiddio ac aerdymheru (RAAC)
 • HVACE - HVACR - cynnal a chadw gwasanaethau a chyfleusterau (SAF).

Y marc llwyddo ar gyfer y prawf i Arbenigwyr yw 90%. I lwyddo, mae angen i chi ateb o leiaf 45 allan o 50 cwestiwn yn gywir.

Mae cyhoeddiad swyddogol CITB GT100 yn cynnwys yr holl gynnwys a gwmpesir yn y prawf ar ffurf cwestiynau ac atebion fel y gallwch baratoi'n llawn ar gyfer eich prawf. Mae hefyd ar gael i'w lawrlwytho'n ddigidol. Mae yna ap ffôn clyfar sy'n darparu efelychiadau prawf fel y gallwch chi ymarfer ateb cwestiynau gwybodaeth yn erbyn y cloc ac amlygu'r meysydd lle mae angen paratoi ymhellach. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y dudalen paratoi ar gyfer y prawf.

Am y prawf Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol

Mae rheolwyr a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant adeiladu yn gyfrifol am gydymffurfio ag arferion iechyd a diogelwch effeithiol, eu gwreiddio a'u rhoi ar waith. Yn y pen draw, mae hyn yn lleihau nifer y marwolaethau a damweiniau. Er mwyn sicrhau bod gan reolwyr a gweithwyr proffesiynol y wybodaeth gywir am iechyd, diogelwch ac amgylcheddol i’w cefnogi i gyflawni eu rôl, mae’r prawf yn cwmpasu’r chwe maes gwybodaeth craidd a ganlyn:

 • Cyfreithiol a rheolaeth
 • Iechyd, lles a llesiant galwedigaethol
 • Diogelwch cyffredinol
 • Gweithgareddau risg uchel
 • Amgylchedd
 • Gweithgareddau arbenigol

Bydd gweithgareddau arbenigol yn cynnwys cwestiynau ar waith Dymchwel a Phriffyrdd.

Fodd bynnag, yn seiliedig ar adborth gan y diwydiant, mae'r pynciau canlynol wedi'u gwella o fewn y meysydd allweddol presennol.

 • Iechyd meddwl
 • Arweinyddiaeth
 • Llywodraethu iechyd galwedigaethol
 • Diogelwch ymddygiadol
 • Technolegau newydd
 • Gwella cydymffurfiad deddfwriaethol.

Y marc pasio ar gyfer y prawf Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol yw 90%. I basio, mae angen i chi ateb o leiaf 45 allan o 50 cwestiwn yn gywir.

Rydym yn argymell yn gryf bod pob ymgeisydd yn adolygu er mwyn rhoi'r cyfle gorau iddynt lwyddo yn eu prawf.

 • Mae yna sampl o brawf a fydd yn rhoi syniad i chi o'r mathau o gwestiynau a'r gwahanol feysydd pwnc sydd wedi'u cynnwys yn y prawf MAP. Mae 14 cwestiwn i chi roi cynnig arnynt. Ni ddylid defnyddio'r prawf sampl ar ei ben ei hun, ond fel rhan o'ch adolygiad.
 • Mae cyhoeddiad swyddogol CITB GT200 yn cynnwys yr holl gynnwys a gwmpesir yn y prawf ar ffurf cwestiynau ac atebion fel y gallwch baratoi'n llawn ar gyfer eich prawf. Mae hefyd ar gael i'w lawrlwytho'n ddigidol.
 • Mae ap ffôn clyfar ar gael i'w lawrlwytho o Siop Apiau Apple a Siop Google Play. Mae’r ap, sy’n costio £6.99, yn darparu efelychiadau prawf er mwyn i chi allu ymarfer ateb cwestiynau gwybodaeth yn erbyn y cloc ac amlygu’r meysydd lle mae angen paratoi ymhellach. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y dudalen paratoi ar gyfer y prawf.

Strwythur y prawf


Mae pob un o'r profion Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd yn para 45 munud ac yn cynnwys 50 cwestiwn.

Mae CITB yn adolygu’r prawf yn barhaus i sicrhau ei fod yn parhau i helpu gweithwyr adeiladu a chyflogwyr i gael y wybodaeth, y sgiliau a’r hyfforddiant cywir i allu gweithio’n ddiogel yn y diwydiant.

Prawf demo Iechyd, diogelwch a’r amgylchedd

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld prawf demo. Dyma ragolwg o sut mae'r prawf yn edrych gyda sampl o wahanol arddulliau cwestiwn. Nid yw'n brawf â sgôr ond bydd yn eich galluogi i ymgyfarwyddo â golwg y prawf ac ymarfer sut i ateb pob math o gwestiwn.

Cymorth arbennig ar gyfer y prawf


Mae CITB yn cynnig y trefniadau cymorth arbennig dilynol i ymgeiswyr sy'n sefyll y prawf Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd mewn Canolfan Proffesiynol Pearson.
Mae’r trefniadau mynediad canlynol ar gael i drefnu cymorth ar unwaith fel rhan o’r broses archebu safonol ar gyfer y prawf Iechyd a Diogelwch:

Opsiynau trefnu ar unwaith ar gyfer y prawf Iechyd a Diogelwch
Opsiynau Trefnu ar Unwaith Math o brawf HS&E
  Gweithwyr Arbenigol Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol

Troslais

Gallwch ddewis sefyll eich prawf gyda chymorth recordiad sain troslais yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Os ydych yn sefyll y prawf Gweithredwyr, gallwch ddewis o blith 12 iaith arall.

Byddwch yn cael clustffonau fel y gallwch glywed y cwestiynau prawf ac atebion posibl yn eich dewis iaith.

Bydd y cwestiynau a'r atebion a ddangosir ar y sgrin yn aros yn Saesneg.

 • Saesneg
 • Cymraeg
 • Bwlgareg
 • Tsiec
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Hwngari
 • Lithwaneg
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Pwnjabi
 • Rwmania
 • Rwsieg
 • Sbaeneg
 • Saesneg
 • Cymraeg
 • Saesneg

Fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Gallwch gymryd y prawf Gweithredwyr gyda chymorth recordiad fideo o arwyddwr BSL, a fydd yn chwarae ar y sgrin yn ystod y prawf.

Gellir Na Na

Cyfieithu Cymraeg ar y sgrin

Gallwch ddewis sefyll eich prawf yn Gymraeg. Mae ap adolygu Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol hefyd yn rhoi'r opsiwn i chi weld cynnwys y prawf yn Gymraeg.

Na Na Gellir

Gellir gwneud cais am y trefniadau mynediad canlynol drwy’r tîm Cymorth Arbennig drwy ffonio 0344 994 4491 neu anfon e-bost at citb.additionalsupport@pearson.com (sylwer efallai y bydd angen tystiolaeth i gymeradwyo’ch cais):

Opsiynau ar gais ar gyfer y prawf Iechyd a Diogelwch
Opsiynau ar gais Math o Brawf HS&E
  Gweithwyr Arbenigol Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol

Cyfieithydd

Os nad oes troslais ar gyfer eich iaith, gallwch sefyll y prawf Gweithredwyr neu’r prawf Arbenigol gyda chymorth cyfieithydd.

Gellir Gellir Na

Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Gallwch sefyll unrhyw un o'r profion gyda chymorth dehonglydd BSL.

Na Gellir Gellir

Darllenydd neu Ddarllenydd-Recordydd

Gallwch sefyll unrhyw un o'r profion gyda chymorth darllenydd neu ddarllenydd-recordydd cyn belled â'ch bod yn gallu darparu tystiolaeth* i gefnogi'ch cais.

Mae darllenydd yn unigolyn a fydd yn darllen cwestiynau'r prawf ac atebion posibl i chi ac mae darllenydd-recordydd yn berson a fydd yn darllen cwestiynau'r prawf ac atebion posibl i chi ac yn cofnodi'r atebion wrth i chi eu darparu.

 

Gellir Gellir Gellir
Os byddwch yn sefyll eich prawf gyda chymorth cyfieithydd, cyfieithydd BSL, darllenydd neu ddarllenydd-recordydd, byddwch yn cael ystafell ar wahân yn y ganolfan brawf ac amser ychwanegol i gwblhau eich prawf.

Wrth gysylltu â’r tîm Cymorth Arbennig i wneud cais, rhowch y wybodaeth ganlynol:

 • pa brawf HS&E yr ydych am ei sefyll (Gweithiwr, Arbenigwyr neu Reolwyr a Gweithwyr Proffesiynol - gallwch ddefnyddio'r darganfyddwr cerdyn CSCS i wirio pa brawf HS&E sydd ei angen arnoch)
 • ble hoffech chi sefyll eich prawf (pa ganolfan brawf)
 • pa drefniant mynediad sydd ei angen arnoch
 • unrhyw dystiolaeth sydd gennych i gefnogi eich cais (*gall tystiolaeth gynnwys llythyr gan feddyg neu ddogfen asesu ffurfiol gan arbenigwr â chymwysterau priodol)

Unwaith y derbynnir eich cais, bydd aelod o’r tîm Cymorth Arbennig yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion a chwblhau eich archeb (yn amodol ar argaeledd).

Pan fyddwch chi'n trefnu'ch prawf, gallwch wirio'r trefniadau hygyrchedd yn eich Canolfan Brofi Proffesiynol Pearson, er enghraifft, rampiau neu fannau parcio i yrwyr anabl.

Os oes angen unrhyw drefniadau mynediad neu addasiadau rhesymol arnoch nad ydynt wedi’u rhestru uchod, ffoniwch 0344 994 4491 neu e-bostiwch citb.additionalsupport@pearson.com.