Facebook Pixel
Skip to content

Ein Cyngor

Mae Cynghorau Lloegr, Yr Alban a Chymru'n chwarae rôl allweddol i helpu i lunio dyfodol y diwydiant adeiladu ledled Prydain Fawr a rhoi cyngor strategol i'r Bwrdd i fodloni anghenion sgiliau'r diwydiant yn well.

Mae Cynghorau’r Genedl yn cyflawni galwad sylweddol gan ddiwydiant trwy ein hymgynghoriad Consensws diwethaf a'r Llywodraeth trwy'r Adolygiad ITB, i lywodraethu CITB fod yn fwy cynrychioliadol o'r Diwydiant y mae'n ei wasanaethu

 

 1. Mae pob un o Gynghorau'r Gwledydd yn gyfrifol am wella'r sylfaen dystiolaeth o ble mae CITB yn llunio a datblygu ei Gynllun Strategol, er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn gwybod am faterion, cysyniadau a chyfleoedd allweddol y diwydiant sy'n effeithio ar y Genedl unigol a'r Cenhedloedd ar y cyd.  O'r sylfaen dystiolaeth gasgliadol hon, bydd CITB yn adlewyrchu a blaenoriaethu'r materion, fel sy'n briodol, wrth lunio a gweithredu'r Cynllun ar gyfer cyflwyno Gyrfaoedd, Safonau a Chymwysterau a Hyfforddiant a Datblygu ledled y tair Cenedl.
 2. Bydd canllawiau'r Llywodraeth, mandadau deddfwriaethol a rheoleiddiol yn llywio ac arwain gwaith Cynghorau'r Cenhedloedd.

 3. Gan gyfeirio'n benodol at y Genedl unigol, bydd y Cyngor yn: 

 • Darparu cipolwg ar yr heriau a chyfleoedd i'r Genedl mae'n ei chynrychioli

 • Llywio a dylanwadu ar y Bwrdd ar ddatblygu a chyflwyno'r Cynllun Strategol yn effeithiol gan annog addasiadau i'r ddarpariaeth er mwyn adlewyrchu digwyddiadau/newidiadau nas rhagwelwyd sy'n effeithio ar y Genedl/diwydiant yn fwy cyffredinol

 • Dadlau a chynnig her adeiladol o ran y cynllun arfaethedig o ddyrannu adnoddau yn ôl blaenoriaethau'r diwydiant sy'n cystadlu ledled Prydain Fawr

 • Darparu persbectif cenedlaethol ar fylchau sgiliau adeiladu yn ôl anghenion rhagolwg cytunedig.

Aelodaeth

 • Cadeirydd, Seamus Keogh, Prif Swyddog Gweithredol, Clancy Docwra Cyf
 • Diane Bourne – Rheolwr Gyfarwyddwr, Eric Wright Civil Engineering & Group
 • James Flannery – Cyfarwyddwr Adeiladu, Cunard Construction Ltd.
 • Andrew Harvey – Rheolwr Gyfarwyddwr, Harvey Shopfitters Cyf
 • Sharon Llewellyn – Rheoli Risg a Chyfarwyddwr Prosiectau, JPR Roofing and Flooring Cyf
 • Kevin McLoughlin - Managing Director, McLoughlin Group Holdings, and CITB Trustee 
 • Ged Simmonds – Cyfarwyddwr Uned Fusnes, Mace Cyf
 • Rob Tansey – Cyfarwyddwr AD y Grŵp, Barrett Developments Ccc
 • Julie White – Rheolwr Gyfarwyddwr, D-Drill (Masters Drillers) Cyf.
 • Cadeirydd, Tony Elliott, Cyfarwyddwr AD y Grŵp, Robertson Group

 • Maureen Douglas - Group HR Director, the Forster Group, and CITB Trustee
 • Zeshan Afzal – Rheolwr Safle, BAM Construction UK

 • Nicola Barclay – Prif Weithredwr, Homes for Scotland

 • Mark Bramley – Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Pat Munro (Alness) Cyf

 • Craig Bruce – Cyd-reolwr Gyfarwyddwr, Pert Bruce Construction Cyf

 • Marion Forbes, Cyfarwyddwr, Mactaggart and Mickel Homes Cyf

 • Richard Steedman – Rheolwr Gyfarwyddwr, Cameron Drywall Contractors Cyf

 • Jim Young – Cyfarwyddwr Adeiladu, Chap Group (Aberdeen) Cyf

 • Penodiad i'w wneud.

Yr Aelodau Cyfredol (ym mis Medi 2022) yw:

Leigh Hughes - Cyfarwyddwr CSR, Bouygues Construction UK, a Chadeirydd Cyngor Cenedl Cymru CITB Cymru

Leigh yw Cadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarth Prifddinas Caerdydd ar hyn o bryd ac mae'n cynrychioli rhanbarth De Ddwyrain Cymru ar Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Llywodraeth Cymru (WESB). Mae wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu ers 30 mlynedd ac mae'n Gyfarwyddwr CSR ar gyfer Bouygues Construction UK a'i endidau. Mae Bouygues UK, Bouygues Energies & Services, Bouygues TP a VSL yn darparu adeiladu, tai, datblygu, adfywio, perfformiad a rheolaeth ynni gan gynnwys atebion arloesol dinasoedd craff gan ddefnyddio ein profiad byd-eang a lleol ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae'r cwmni'n cyflogi tua 4,400 o bobl ar draws busnesau'r DU.

Gareth Davies - Cyfarwyddwr Adeiladu, Knox a Wells Limited

Gareth yw Cyfarwyddwr Adeiladu Knox a Wells Limited. Mae ei rôl yn cyfuno pob agwedd ar wasanaethu cleientiaid, o reoli cynigion i gyflawni prosiectau, ynghyd â chyfrifoldeb am gyswllt strategol â rhanddeiliaid allweddol y Diwydiant fel Llywodraeth Cymru, CITB a CIOB. Cyn ymuno â Knox a Wells, roedd Gareth yn gweithio gyda Britannia Construction Ltd o 2010 fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol (Cymru), Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru ar gyfer  Carillion Building (Adeilad Mowlem cyn trosfeddiannu yn 2006) ac o 2001-5 ymlaen roedd Cyfarwyddwr Adeiladu Cymru ar gyfer Mowlem Building. Yn ystod gyrfa tri deg pump o flynyddoedd yn y diwydiant adeiladu mae Gareth wedi bod yn gyfrifol am gyflawni llawer o brosiectau mawreddog yn ne Cymru, De-Orllewin Lloegr a Jersey, ar draws amrywiaeth o sectorau. Mae Gareth yn Gymrawd y Sefydliad Adeiladu Siartredig (FCIOB) ac roedd yn aelod o Gyngor Cenedlaethol CITB o 2015 hyd at ei ad-drefnu yn 2018. Cadeiriodd Fforwm Adeiladu Rhanbarthol de-ddwyrain Cymru ers ei sefydlu yn 2010 i'w ail-gyfansoddi. yn 2018. Mae Gareth hefyd yn aelod gweithredol o Adeiladu Rhagoriaeth yng Nghymru ac yn Asesydd Proffesiynol ar gyfer y CIOB ac mae wedi bod yn farnwr ac yn Gadeirydd y Panel ar Gystadleuaeth Rheolwr Adeiladu'r Flwyddyn CIOB er 2004. Roedd Gareth hefyd yn aelod o gyn weithgor Lefi CITB ac mae bellach yn aelod o'r Grŵp Strategaeth Lefi.

Terry Edwards - Rheolwr Gyfarwyddwr, John Weaver Contractors

Mae Terry Edwards wedi bod yn Rheolwr Gyfarwyddwr Contractwyr John Weaver ers mis Mawrth 2015. Dechreuodd Terry ei yrfa adeiladu fel prentis gosod brics gyda CITB ac yna aeth ymlaen trwy'r rhengoedd fel rheolwr dan hyfforddiant gyda Fairclough Construction, ac yn ystod yr amser hwnnw cwblhaodd ei Grefft Uwch mewn Gosod Brics, ONC a HNC mewn Astudiaethau Adeiladu. Yna symudodd Terry ymlaen i weithio i Gee Walker & Slater fel Rheolwr Safle, Brunswick Construction (Rheolwr Prosiect / Contractau), Andrew Scott (Dirprwy MD / Cyfarwyddwr Gweithrediadau), MIDAS (Rheolwr Rhanbarthol) ac yna JWC fel eu MD cyfredol. Daeth Terry yn Siartredig yn 2005 ac yna enillodd Gymrodoriaeth i'r Sefydliad Adeiladu Siartredig yn 2008. Mae Terry yn chwarae rhan weithredol wrth weithredu a rheoli Rhaglen Hyfforddi Prentisiaethau JWC lle mae'r cwmni'n cyflogi dau brentis bob blwyddyn, ac ar hyn o bryd mae'n cyflogi 5 prentis. Mae tri o'r cyn brentisiaid bellach wedi symud ymlaen trwy'r rhengoedd ac ar hyn o bryd yn cael eu cyflogi fel rheolwyr safle cynorthwyol.

Owain Jones - Cyfarwyddwr, Richard Jones (Betws) Ltd.

Addysgwyd yn Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Dyffryn Aman, astudiodd Owain ar gyfer Diploma Cenedlaethol Uwch a B.A. (Anrh) mewn Busnes a Chyllid yn Abertawe ac yn ddiweddarach dychwelodd i Brifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste lle dyfarnwyd MSc mewn Rheoli Adeiladu iddo. Mae ganddo hefyd gymhwyster NEBOSH yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladu. Yn gyfarwyddwr T. Richard Jones (Betws) Ltd “TRJ” cwmni a sefydlwyd gan ei daid ym 1935, mae Owain wedi arwain datblygiad y cwmni dros y ddau ddegawd diwethaf, gan adeiladu ar ei sylfeini cadarn fel un o'r busnesau bach a chanolig blaenllaw yn y rhanbarth. Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n cyflogi gweithlu rhif 190 yn uniongyrchol gan gynnwys prentisiaid masnach a hyfforddeion rheoli. I gydnabod cefnogaeth hirsefydlog Owain a TRJ i Brentisiaethau, cafodd y cwmni ei gydnabod yn 2015 fel Cyflogwr Prentis y Flwyddyn CITB i Gymru a Phrydain Fawr. Mae Owain yn aelod o Gyngor Cenedl CITB Cymru ac yn Cadeirio Fforwm Adeiladu De Orllewin Cymru. Mae'n gyn-Gadeirydd Cymdeithas Hyfforddi Adeiladu Sir Gaerfyrddin Cyf CCTAL ac mae'n parhau i eistedd ar ei Fwrdd Cyfarwyddwyr. Mae Owain yn Ymddiriedolwr sefydlu ac yn Cadeirio Bwrdd Cyfarwyddwyr Cyfle Building Skills y Cynllun Prentisiaeth a Rennir Adeiladu mwyaf yn y DU sydd ar hyn o bryd yn cynnig cyflogaeth i dros 170 o bobl ifanc ac a gafodd ei gydnabod gyda Gwobr Arloesi Queens yn 2017. Roedd Owain hefyd yn allweddol yn sefydlu cangen De Orllewin Cymru o'r Elusen Peirianwyr Datblygu Tramor (EFOD). Mae Owain yn aelod o Grŵp Clwstwr Adeiladu Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol De Orllewin Cymru. Yn siaradwr Cymraeg rhugl, mae Owain yn gefnogwr angerddol i'r iaith a'r diwylliant Cymraeg.

Paul Tedder - Sylfaenydd, Atlantic Dwellings

Sefydlodd Paul Atlantic Dwellings yn 2006, gan greu cwmni adeiladu sy'n darparu tai ac estyniadau o ansawdd uchel, gyda thîm o weithwyr sy'n falch o'u gwaith. Anogir yr holl dîm i ddysgu sgiliau newydd ac mae prentisiaid yn cael eu mentora ar y safle gan brif grefftwyr. Mae Paul yn angerddol am hyfforddi a chaniatáu i bobl ddatblygu i'w llawn botensial. Cyn sefydlu Atlantic Dwellings bu’n gweithio yn y diwydiant papur i ddechrau ac fel uwch reolwr yn y sector nwyddau defnyddwyr sy’n symud yn gyflym i Pepsi International. Mae gan Paul radd mewn Peirianneg Fecanyddol a diploma ôl-radd mewn Peirianneg Drydanol. Mae'n aelod gweithgar o fwrdd Ffederasiwn Meistr Adeiladwyr Cymru ac yn Gadeirydd Cangen Caerdydd.

Andrew Dobbs – Cyfarwyddwr Busnes Newydd, Willmott Dixon Construction

Andrew yw’r Cyfarwyddwr Busnes Newydd yn Willmott Dixon Constructions Rhanbarth Cymru a’r Gorllewin. Mae ei rôl yn cyfuno pob agwedd ar ymgysylltu â chwsmeriaid o ddatblygu busnes, gwerth cymdeithasol, marchnata, cynaliadwyedd, amrywiaeth a rheoli cynigion.

Yn ystod gyrfa tri deg chwech o flynyddoedd, gan ddechrau fel Syrfëwr Meintiau dan Hyfforddiant, mae wedi bod yn ymwneud â llawer o brosiectau o amgylch De Cymru ac mae ganddo berthynas hirsefydlog â chwsmeriaid, ymgynghorwyr a phartneriaid cadwyn gyflenwi.

Mae Andrew yn Aelod o Sefydliad Siartredig Adeiladu (MCIOB)

Monique Jones – Rheolwr Gweithrediadau a Datblygu Busnes, J Randall Roofing Contractors Ltd

Monique yw Rheolwr Gweithredol a Strategol J Randall Roofing Contractors Limited sy'n fusnes teuluol. Mae ei rôl yn cyfuno pob agwedd ar wasanaethu Cleientiaid, o reoli cynigion, caffael i gyflawni prosiectau, ynghyd â’r cyfrifoldeb am gydgysylltu strategol a rhanddeiliaid allweddol yn y Diwydiant fel y Llywodraeth, CITB a CIOB.

Cyn ymuno â J Randall Roofing Contractors, mae Monique wedi gweithio gydag Ysgolion, Colegau a Chymdeithasau Cefnogol mewn arweinyddiaeth, Mentora ac addysgu, gyda gwybodaeth fanwl ym meysydd Awtistiaeth ac Asperger. Cefnogi a meithrin cysylltiadau gwaith da yw ei maes, cefnogi unigolion i wella eu sgiliau i'w nodau dymunol. Mae Monique wedi bod yn eirioli dros y Diwydiant Adeiladu am y 25 mlynedd diwethaf, bob amser yn ceisio cefnogi ac ymgysylltu i wella datblygiad y diwydiant adeiladu.

Mae Monique yn credu bod gwella sgiliau yn y Diwydiant Adeiladu yn hollbwysig, gan groesawu'r genhedlaeth nesaf, arwain Prentisiaid i gyrraedd eu llawn botensial a dim ond drwy gydweithio â’i gilydd y gellir cyflawni hyn.

Mewnwelediadau cenedl

I awgrymu mewnwelediadau neu safbwyntiau cyfredol diwydiant i Gynghorau Cenedl eu hystyried, cysylltwch â'r Cyngor perthnasol trwy e-bost:

Cyngor Lloegr
Cyngor yr Alban
Cyngor Cymru

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio aelodau Cyngor y Genedl ar gyfer Cymru a'r Alban