Facebook Pixel
Skip to content

CITB yn cyhoeddi cynllun peilot radical newydd i wella mynediad at hyfforddiant

Mae CITB wedi cyhoeddi buddsoddiad o fwy na £800,000 ar gyfer lansio prosiect peilot rhwydwaith cyflogwr newydd, a allai chwyldroi’r ffordd y mae’r sector adeiladu yn cyrchu ac yn cael cyllid ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol.

Bydd dros 3,800 o fusnesau adeiladu sydd wedi’u cofrestru â lefi yn gymwys i elwa o’r cynllun peilot, a gynigir ar draws pum lleoliad yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Er bod y cynllun peilot yn agored i fusnesau o bob maint, mae prif nod i symleiddio’r broses ar gyfer busnesau bach a micro, gan helpu i’w gosod wrth wraidd darpariaeth hyfforddiant lleol.

Trwy gefnogaeth partneriaid darparu sefydledig a phrofiadol, mae'r cynllun peilot yn galluogi cyflogwyr i gydnabod eu blaenoriaethau o ran hyfforddiant a chael arweiniad ar y ffordd orau o ddod o hyd i'r hyfforddiant sydd fwyaf priodol iddynt a'i ariannu. Mae’r ffordd drawsnewidiol hon o weithio yn rhoi cyfle enfawr i gyflogwyr nid yn unig leisio eu gofynion hyfforddiant, ond hefyd chwarae rhan sylfaenol wrth benderfynu sut y caiff arian ei ddefnyddio yn eu hardal leol.

Fel rhan o’r model newydd hwn, ni fydd angen i fusnesau adeiladu gael mynediad at y cynllun grant, gan fod CITB yn cefnogi’r rhwydwaith cyflogwr i helpu i drefnu ac ariannu hyfforddiant yn uniongyrchol. Bydd y rhwydweithiau'n ceisio bodloni anghenion hyfforddiant adeiladu cymaint o gyflogwyr â phosibl. Bydd rhwydweithiau felly’n ystyried cefnogi hyfforddiant sy’n helpu busnes i weithio’n well, boed hynny’n sgil adeiladu; cwrs iechyd a diogelwch; sgil busnes; neu angen sgiliau yn y dyfodol, fel sero net.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB:

“Rwy’n gyffrous iawn am y cynllun peilot hwn – mae hyn yn ymwneud â rhoi cyflogwyr ar flaen y gad i nodi a mynd i’r afael â’u heriau sgiliau lleol a’r ffordd orau i CITB alinio ein cyllid a’n hadnoddau i gefnogi eu hanghenion sgiliau. Byddwn yn annog cyflogwyr yn yr ardaloedd peilot i gymryd rhan a defnyddio eu llais i lunio ac ymgysylltu â’r ddarpariaeth hyfforddi leol.

“Mae’r cynlluniau peilot yn cael eu hariannu gan CITB a’u darparu gan sefydliadau lleol sydd â hanes o ran dod o hyd i hyfforddiant a’i ddarparu yn eu hardal.”

Y pum maes peilot a gwmpesir yw:

  • Inverness yn yr Alban, a ddarperir gan Scottish Civils Training Group
  • Norfolk yn Lloegr, a ddarperir gan Norfolk Construction Training Group
  • Lincoln yn Lloegr, a ddarperir gan Lincoln Group Training Association
  • De-orllewin Cymru, a ddarperir gan Cyfle Building Skills
  • Mae'r peilot terfynol yn benodol ar gyfer cwmnïau Peirianneg Sifil yng Nghanolbarth Lloegr, a ddarperir gan CECA Canolbarth Lloegr.

Dywedodd Anthony Rees, Rheolwr Rhanbarthol, Cyfle Building Skills Ltd:

“Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o gynllun peilot rhwydwaith cyflogwyr y rhanbarth. Bydd hwn yn gyfle gwych i gyflogwyr adeiladu o ardal de-orllewin Cymru ddatblygu eu gweithlu gyda hyfforddiant perthnasol. Bydd y cynllun peilot yn helpu sefydliadau adeiladu i ymgysylltu â chyflogwyr lleol eraill, ein tri grŵp hyfforddi lleol, a rhanddeiliaid y diwydiant, a rhoi cyfle iddynt ddweud eu dweud ar sut y caiff arian ei wario i ddatblygu eu hanghenion hyfforddi.”

Dywedodd John Farley, Cadeirydd, Norfolk Construction Training Group:

“Fel grŵp hyfforddi hynod weithgar, rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r peilot ar gyfer y Peilot Rhwydwaith Cyflogwr newydd, sydd â’r nod o annog y gymuned adeiladu ehangach i gymryd rhan mewn hyfforddiant.

“Rydym yn dynodi bod hyfforddiant yn hanfodol i’r diwydiant dyfu a ffynnu – mae’r rhaglen hon yn gyfle cyffrous i wneud i hynny ddigwydd.

“Rydym yn teimlo unwaith y caiff ei roi ar waith y bydd yn cael effaith ddifrifol gyda chyflogwyr ac yn gwella lefelau sgiliau y mae mawr eu hangen yn yr ardal leol.”

Dywedodd Herman Kok, Cadeirydd, Lincoln Group Training Association:

“Fel cadeirydd Cymdeithas Hyfforddiant Grŵp Lincoln (LGTA) rwy’n gyffrous ac yn edrych ymlaen at gyflwyno’r cynllun peilot rhwydwaith cyflogwr a darparu cymorth gyda hyfforddiant arloesol i gwmnïau adeiladu yn Lincoln a’u cadwyn gyflenwi. Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth a gawn gan CITB ar gyfer y gweithgareddau hyn.”

Trwy ddull mwy cydweithredol, y gobaith yw mynd i'r afael â phrinder sgiliau lleol penodol a'i gwneud yn haws cael gafael ar hyfforddiant, yn enwedig i fusnesau llai heb staff gweinyddol neu staff hyfforddi penodol yn y swyddfa. Mae’r peilot hwn yn rhan o ymdrechion parhaus CITB i greu gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol, nawr ac yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am y peilot a'i ardaloedd cysylltiedig, edrychwch ar wefan CITB.