Facebook Pixel
Skip to content

CITB yn ymuno â Build UK ac arbenigwyr y diwydiant tân

Mae eGwrs newydd rhad ac am ddim wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â Build UK ac arbenigwyr y diwydiant tân, â’r nod o wella gwybodaeth y sector am fesurau diogelwch tân mewn adeiladau.

Yn dilyn trasiedi Tŵr Grenfell yn 2017 a’r ymchwiliad dilynol, mae’r diwydiant wedi gweithio’n galed i godi safonau diogelwch ac atal digwyddiad o’r fath rhag digwydd eto. Mae eGwrs Diogelwch Tân mewn Adeiladau CITB wedi’i greu fel ymateb uniongyrchol i argymhellion a wnaed gan Weithgor 2 (WG2), a ddyfeisiwyd i gefnogi’r ymchwiliad, fel yr amlinellwyd yn adroddiad Setting the Bar.

Amlygodd un canlyniad o’r ymchwiliad yr angen i gynyddu ymwybyddiaeth a chreu diwylliant iechyd a diogelwch mwy cadarnhaol ar draws y diwydiant, gyda’r cais i CITB gynhyrchu datrysiad hyfforddi syml, cost isel. Mae'r cwrs rhad ac am ddim ar gael yn hawdd, gan alluogi dysgwyr i astudio yn eu hamser eu hunain, yng nghysur eu cartref eu hunain.

Bu CITB yn gweithio’n agos gyda diwydiant i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau a nodwyd, gan greu’r cwrs ar y cyd â WG2, Build UK, y Gymdeithas Diogelu Rhag Tân, y Gymdeithas Diogelu Rhag Tân Arbenigol, a Choleg y Gwasanaeth Tân. Wedi'i rannu'n bum modiwl, mae'n canolbwyntio ar: Grenfell, deunyddiau, amddiffyn rhag tân, cymhwysedd, a gosod. Mae’n addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio ym maes dylunio, adeiladu, neu gynnal a chadw adeiladau, â ffocws penodol ar osodwyr, er y bydd angen ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelwch tân ar ddysgwyr.

Er nad oes arholiad, mae cyfres o weithgareddau a chwestiynau gwirio gwybodaeth trwy gydol y cwrs i asesu dealltwriaeth y dysgwr a gwella datblygiad personol. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd tystysgrif cyrhaeddiad ddigidol ar gael i’w lawrlwytho o Ddangosfwrdd eGyrsiau CITB, sy’n ddilys am bum mlynedd.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: “Mae un gair yn esbonio pam mae sgiliau diogelwch tân modern yn fwy hanfodol nag erioed i bob gweithiwr adeiladu yn y DU: Grenfell. Roeddem yn gwybod bod mwy o arweiniad a hyfforddiant yn gydrannau allweddol i sicrhau diogelwch pawb, ac rydym wedi ei gwneud yn flaenoriaeth i gyflawni hyn. Mae’n bod pawb yn rhagweithiol wrth arfogi eu hunain â’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i atal trychinebau, fel Grenfell, ac achub bywydau yn y pen draw.

“Hoffwn hefyd ddiolch i WG2, Build UK, y Gymdeithas Diogelu Rhag Tân, y Gymdeithas Diogelu Rhag Tân Arbenigol, a Choleg y Gwasanaeth Tân am rannu eu harbenigedd amhrisiadwy yn ystod datblygiad y cwrs hwn. Mae wedi bod yn wych cydweithio i sicrhau bod ein hadeiladau’n darparu amgylchedd diogel i bawb.”

Dywedodd Suzannah Nichol MBE, Prif Weithredwr Build UK: “Mae gan bawb yn y diwydiant gyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn nodi, yn dylunio, yn adeiladu ac yn cynnal a chadw adeiladau sy’n ddiogel ac yn ddiogel i’w meddiannu. Mae gan gontractwyr a gosodwyr arbenigol ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan rôl allweddol i’w chwarae i sicrhau eu bod yn gwneud gwaith yn unol â’u hyfforddiant a chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr, nad ydynt yn peryglu unrhyw fesurau diogelwch tân ac yn adrodd am unrhyw bryderon.

“Byddwn yn argymell bod unrhyw un sy’n gweithio ar brosiect adeiladu yn cwblhau’r cwrs ar-lein hwn i wneud yn siŵr eu bod yn deall pa mor bwysig ydyn nhw o ran darparu adeiladau diogel.”

Canfyddwch fwy am Ddiogelwch Tân mewn Adeiladau a chael y sgiliau sydd eu hangen i achub bywydau.