Facebook Pixel
Skip to content

Mae CITB yn sicrhau gweithrediadau peiriannau mwy diogel gyda newidiadau i hyfforddiant a phrofion

Mae CITB yn treialu newidiadau ar draws cyfres o safonau hyfforddi gweithfeydd a grantiau, a weithredir o 31 Gorffennaf, a fydd yn helpu i safoni gofynion hyfforddi a phrofi peiriannau ar draws y diwydiant adeiladu.

Mae’r set gyntaf o safonau newydd wedi’u datblygu mewn cydweithrediad â gweithgorau diwydiant, sy’n cynnwys cyflogwyr, darparwyr a ffederasiynau. Mae’r safonau newydd hyn yn cynrychioli newid gwirioneddol yn y ffordd y caiff hyfforddiant a phrofion peiriannau eu darparu, gan symleiddio’r system, a gwneud grantiau’n fwy hygyrch.

Gyda galw mawr am weithredwyr peiriannau, bydd y newidiadau hyn yn cael effaith pellgyrhaeddol. Byddant yn sicrhau bod cyflogwyr yn gweld elw ar eu buddsoddiad drwy gynhyrchu gweithredwyr peiriannau cymwys, parod am waith, sydd wedi cael hyfforddiant gan arbenigwyr, gan gynnwys dysgu am dechnolegau newydd ac eco-weithrediad peiriannau.

Bydd cam cyntaf y newidiadau yn gweld safonau newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer y canlynol:

 • Cloddiwr 360, dros 10 tunnell (wedi'i olrhain)
 • Dadlwythwr sy’n tipio o’r blaen (gydag olwynion)
 • Dadlwythwr sy’n tipio o’r cefn/lori dadlwytho: siasi cymalog (pob maint)
 • Injan y gellir eistedd arni
 • Triniwr telesgopig: pob maint heb gynnwys 360 slew
 • Fforch godi ddiwydiannol
 • Swyddog Peiriannau a Cherbydau
 • Slinger, Signaller: pob math, pob dyletswydd.

Ochr yn ochr â’r safonau newydd, bydd y cyfraddau grant ar gyfer hyfforddiant a phrofion peiriannau hefyd yn cael eu newid a’u gwella. Ar hyn o bryd, mae tri grant llai ar gael ar gyfer prawf ymarferol, prawf theori a hyfforddiant cwrs byr, y gall cyflogwyr eu cymhwyso mewn gwahanol ffyrdd. O dan y newidiadau newydd bydd un grant ar gael i bob cyflogwr cofrestredig CITB.

Mae cyfnod pontio yn ei le am ddau fis, sy'n caniatáu i gyflogwyr barhau i dderbyn grant ar gyfer naill ai'r hen safonau neu'r safonau newydd tra bydd y broses wedi'i gwreiddio. Ar ôl mis medi, dim ond yn erbyn y gofynion newydd ar gyfer hyfforddi a phrofi’r wyth categori dan sylw y bydd grantiau ar gael. Er mwyn sicrhau cymhwyster grant, bydd rhaid iddynt:

 • Bodloni â safonau newydd CITB
 • Arwain at gerdyn logo CSCS arno, a
 • Cael eu cyflwyno gan Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATO).

Wrth symud ymlaen, bydd angen i gyflogwyr roi eu rhif cofrestru CITB i ATO, a fydd yn gwneud cais am y grant ar eu rhan. Bydd unrhyw hyfforddiant peiriannau arall sydd ar wahân i’r safonau newydd yn parhau i fod yn gymwys am grant a gall cyflogwyr wneud cais am hwn yn yr un ffordd ag y maent ar hyn o bryd.

Bydd cyfradd grant uwch ar wahân i ‘nofyddion’ ar gael i gyflogwyr sy’n rhoi staff trwy hyfforddiant peiriannau, nad ydynt erioed wedi cael profiad yn y math o beiriannau y maent yn cael eu hyfforddi ynddynt. Mae hyn er mwyn helpu ymateb yn benodol i angen y diwydiant am fwy o bobl i ddod yn weithredwyr peiriannau medrus a chymwys iawn.

Dywedodd Peter Brown, Ysgrifenyddiaeth PSRO: “Cafodd Sefydliad Cynrychiolwyr y Sector Peiriannau (PSRO) – sy’n cynnwys saith ffedarasiwn mawr o ddefnyddwyr peiriannau adeiladu – ei sefydlu gan gyflogwyr a’u cyrff cynrychioliadol i ysgogi cysondeb ar gyfer safonau gweithredu ac ardystiad trwy gynlluniau cardiau. Drwy ei fframwaith cymhwysedd, mae’r PSRO yn cydnabod pwysigrwydd cyflwyno’r safonau hyfforddi CITB hyn a’u rôl o ran sicrhau ansawdd uchel a chysondeb dysgu, ynghyd â phrosesau sicrhau ansawdd cadarn, sy’n ofynnol ar gyfer y sgiliau a’r wybodaeth ar gyfer gweithrediad diogel o beiriannau.

“Mae’r PSRO yn falch o fod wedi cael y cyfle i roi cyngor ac arweiniad eang i CITB drwy ei Grŵp Adolygu Technegol ac mae’n cefnogi’r defnydd o’r safonau yn y sector adeiladu.”

Dywedodd Tim Brownbridge, Rheolwr Academi BAM Nuttall Ltd.: “Ers yn gynnar yn 2022, rwyf wedi bod yn rhan o grŵp diwydiant gwirfoddol sy’n datblygu Safonau Hyfforddiant Peiriannau CITB. Mae’r gwahanol gategorïau o beiriannau a gweithgaredd wedi’u hadolygu a’u datblygu gan arbenigwyr sydd â phrofiad ac arbenigedd sy’n berthnasol i’r hyfforddiant sydd ei angen. Mae’r grwpiau wedi bod yn cynrychioli’r holl randdeiliad o ran defnyddio peiriannau, o gyflogwyr i hyfforddwyr, perchnogion a gweithredwyr, a chredaf y bydd y canlyniad yn y pen draw o werth mawr i ddiwydiant gan ddarparu safon gyfredol, gytbwys a chadarn ar gyfer hyfforddiant.

“Rwy’n hyderus y bydd ein buddsoddiad parhaus gan randdeiliaid y diwydiant yn cael derbyniad da a bydd y safonau’n diffinio’r gofynion hyfforddi ac asesu gofynnol am flynyddoedd lawer i ddod.”

Dywedodd Christopher Simpson, Pennaeth Ansawdd a Safonau CITB: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi cyflwyno’r safonau newydd hyn, a fydd yn gwella gweithrediadau peiriannau ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. Bydd y newidiadau hyn yn helpu safoni a gwella ansawdd a chysondeb hyfforddiant peiriannau; cynyddu faint o hyfforddiant peiriannau sy’n digwydd cyn profi; a chynyddu nifer y bobl sy’n cael eu hyfforddi mewn gweithrediadau peiriannau, yn enwedig newydd-ddyfodiaid i adeiladu.

“Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r newidiadau a wnaed, sy’n helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y maes hwn. Drwy ymateb i anghenion newidiol y sector, rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ein blaenoriaeth o gefnogi’r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol nawr ac yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Grantiau a Chyllid CITB.