Facebook Pixel
Skip to content

Ymateb i anghenion diogelwch tân y diwydiant

Mae un gair yn esbonio pam mae sgiliau diogelwch tân modern yn fwy hanfodol nag erioed i bob gweithiwr adeiladu yn y DU: Grenfell.

Ar 14 Mehefin 2017, dechreuodd tân ym mloc o fflatiau 24-llawr Tŵr Grenfell yng ngorllewin Llundain.

Collodd saith deg dau o bobl eu bywydau yn y trychineb.

Fis ar ôl y drasiedi cafodd adolygiad i ddiogelwch tân, dan arweiniad y Fonesig Judith Hackitt, ei gomisiynu.

Yn rhagair adroddiad interim yr adolygiad, Adeiladu Dyfodol Mwy Diogel, ysgrifennodd y Fonesig Judith: “Rhaid rhoi’r gorau i’r meddylfryd o wneud pethau mor rhad â phosib a throsglwyddo cyfrifoldeb am broblemau a diffygion i eraill.”

Un o ganfyddiadau allweddol y Fonesig Judith oedd nad oedd rheoliadau adeiladu’r DU “yn addas i’r diben”.

Argymhellodd gamau i wella'r diffyg ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelwch tân yn y gweithlu adeiladu a chynnal a chadw adeiladau.

Mae eGwrs diogelwch tân newydd CITB, a fydd yn cael ei lansio ym mis Rhagfyr, yn ymateb i’r argymhelliad hwnnw.

Datblygedig

Gadewch imi ddweud wrthych sut y datblygwyd y cwrs mynediad rhad ac am ddim hwn a’r sefydliadau a weithiodd gyda CITB i’w ddatblygu.

Yn dilyn Grenfell, sefydlwyd gweithgorau gan yr Ymchwiliad i edrych ar wahanol feysydd ffocws.

Tasg Gweithgor 2 yr Ymchwiliad (WG2) oedd asesu cymhwysedd pobl sy’n gosod systemau diogelwch tân.

Daeth WG2 i'r casgliad bod angen hyfforddiant diogelwch tân cyflym a syml.

Gofynnwyd i CITB fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau hwn a chreu cwrs hygyrch, cost isel.

Mewn ymateb, bydd ein eGwrs rhyngweithiol newydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr wella eu hymwybyddiaeth o bynciau diogelwch tân fel:

  • Dyluniad adeilad gan gynnwys ei gyfanrwydd strwythurol
  • Goblygiadau cyfaddawdu elfennau adeiladu sydd eisoes wedi'u gosod
  • Peryglon tân cyffredin ar safle adeiladu
  • Arfer gweithio diogel ar y safle
  • Sut i seinio’r larwm a gwacáu’n ddiogel (gan gynnwys eich cartref eich hun)
  • Pwysigrwydd atal a chyfyngiant tân
  • Canlyniadau tân i fusnesau, cymunedau ac unigolion.

Yn gyffredinol, bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut mae tân yn ymddwyn mewn adeilad gyda'r nod o atal trychineb arall.

Bydd yn rhoi cyfrifoldeb i unigolion godi pryderon am unrhyw agwedd ar ansawdd neu ddiogelwch adeiladu ar y safle.

Cyflawniad

Mae gan yr eGwrs astudiaethau achos i gefnogi dysgu ac mae'n cynnwys cyfweliadau gyda diffoddwyr tân a fynychodd ddigwyddiadau mawr.

Oherwydd natur uchel y fantol yn y pwnc, gofynnodd y diwydiant am arholiad dan oruchwyliaeth ar gyfer y cwrs. Mae'r arholiad, y gellir ei sefyll ar-lein neu mewn canolfan brawf Pearson VUE, yn costio £20 yn unig.

Bydd tystysgrif cyrhaeddiad y cwrs yn ddilys am bum mlynedd ac yn cael ei hychwanegu at y Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu.

Arbenigedd

Mae ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân yn gyfrifoldeb i bawb. Gall atal trychinebau ac achub bywydau.

Hoffwn ddiolch i WG2, y Gymdeithas Diogelu Rhag Tân, y Gymdeithas Diogelu Rhag Tân Arbenigol a Choleg y Gwasanaeth Tân am rannu eu harbenigedd yn ystod datblygiad y cwrs hwn.

Anogwch eich cydweithwyr i gofrestru ar yr eGwrs newydd hwn.

Gyda'n gilydd gallwn adeiladu amgylchedd byw mwy diogel.

Os hoffech chi rannu eich barn ar flog Tim, cysylltwch â ceo@citb.co.uk.

Sut i gofrestru ar y cwrs: Bydd yr eGwrs ar gael ar wefan eGyrsiau CITB ym mis Rhagfyr. Yn syml, dilynwch y camau i gofrestru a gallwch gwblhau'r cwrs ar eich cyflymder eich hun. Unwaith y byddwch wedi gorffen y cwrs gallwch archebu eich arholiad. Sylwch nad yw'r cwrs hwn yn gymwys ar gyfer Grant.

Daeth ymchwiliad cyhoeddus Tŵr Grenfell i ben ar 11 Tachwedd, 2022. Disgwylir yr adroddiad i’w gyhoeddi ddiwedd 2023/dechrau 2024.