Facebook Pixel
Skip to content

Ein heffaith

Ar draws cyfres o ganolfannau ledled y DU, mae'r Gronfa Sgiliau Adeiladu (CSF), hyd yma, wedi hyfforddi dros 20,000 o bobl ac wedi helpu mwy na 6,000 i gael gwaith parhaus ym maes adeiladu.

Mae hyn wedi caniatáu i gyflogwyr gynyddu eu gweithlu a llenwi bylchau trwy recriwtio gweithwyr sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig sydd wedi dod yn syth o'r ysgol, diweithdra, neu sydd wedi newid gyrfa.

Ond sut mae hyn wedi effeithio ar unigolion? Rydyn ni'n taflu goleuni ar rai o brosiectau mwyaf llwyddiannus y cynllun ac yn eich cyflwyno i rai o'r gweithwyr, yr hyfforddwyr a'r cyflogwyr sydd wedi elwa o'r cynllun gwerthfawr hwn.

Gorsaf Bŵer Battersea, Llundain

Gorsaf Bŵer Battersea yw un o'r datblygiadau newydd mwyaf sy'n digwydd yng nghanol Llundain. Mae'r adeilad rhestredig Gradd II * a'r ardal gyfagos yn cael eu datblygu fel cymdogaeth newydd, fywiog.

Yn unol â galw cyflogwyr, mae'r CSF wedi datblygu gweithwyr mewn rolau sy'n amrywio o godi, i arolygu a logisteg i gyfrannu at y datblygiad hwn.

Rydyn ni wedi casglu rhai straeon am y bobl sydd wedi profi'r cynllun yn uniongyrchol.

Colin - gyrrwr teclyn codi a hyfforddai CSF

 • Cafodd ei hun yn ddi-waith yn ei 60au
 • Cyfeiriwyd at ddatblygiad Gorsaf Bŵer Battersea gan y cynllun 'Workmatch' yn ei Ganolfan Waith leol ar ôl mynegi diddordeb mewn adeiladu, sector yr oedd wedi cychwyn ynddo cyn newid gyrfaoedd
 • Nid oedd eisiau swydd a oedd yn rhy feichus yn gorfforol, felly cafodd ei gyfeirio at rôl fel gyrrwr teclyn codi
 • Wedi ymgymryd â phythefnos o hyfforddiant, wedi sicrhau cerdyn CSCS glas ac mae bellach yn gweithio fel gyrrwr teclyn codi yn natblygiad Battersea
 • Er gwaethaf ei oedran, mae'n teimlo bod parch mawr iddo ar y safle ac mae ei gyflog uwch yn golygu bod ganddo well safon byw
 • Yn teimlo ei fod wedi dod o hyd i yrfa y gall aros ynddi hyd nes iddo ymddeol a thu hwnt.

“I feel like I’ve done something with my day.”

 Colin, hoist driver

Gareth - sawl sy'n recriwtio

 • Yn gweithio fel rheolwr logisteg ar gyfer Clipfine, contractwr sy'n gweithio yng Ngorsaf Bŵer Battersea
 • Yn gofyn am lif cyson o weithwyr sydd newydd eu hyfforddi, felly mae wedi elwa'n fawr o'r cynllun CSF
 • Yn cyfarfod â recriwtiaid newydd yn unigol ar gyfer cynefino wyneb yn wyneb, lle mae'n egluro beth i'w ddisgwyl a beth a ddisgwylir ganddynt
 • Wedi cael adborth rhagorol am ansawdd a brwdfrydedd recriwtiaid newydd sy'n dod yn syth o'r rhaglen CSF.

Tom - hyfforddwr hyfforddi CSF

 • Mae'n cynnig hyfforddiant iechyd a diogelwch i bobl sydd am ddechrau gyrfa ym maes adeiladu
 • Yn cynnal cyrsiau deuddydd yn ymwneud â diogelwch tân, gweithio mewn lleoedd cyfyng a gweithio'n ddiogel ar uchder
 • Mae'n darparu hyfforddiant sy'n berthnasol ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd sy'n gysylltiedig ag adeiladu, ar gyfer y rhai sydd neu nad ydyn nhw'n gwybod ym mha ran o'r diwydiant maen nhw am ddilyn gyrfa
 • Mae ei swydd yn werth chweil, yn enwedig pan fydd yn gweld pobl y mae wedi'u hyfforddi yn symud ymlaen ac yn dechrau gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant.

“The more training you have, the more opportunities that open up.”

Tom, HSS training instructor

Tony - gweithredwr logisteg a hyfforddai CSF

 • Roedd yn 50 oed ac eisiau rhoi cynnig ar rôl newydd ar ôl gyrfa yn y sector gofal
 • Roedd bob amser eisiau gweithio ym maes adeiladu a darganfyddodd am y cyfle mewn ffair swyddi leol - roedd wrthi’n hyfforddi ychydig ddyddiau’n ddiweddarach
 • Nawr yn gweithio fel gweithredwr logisteg yng Ngorsaf Bŵer Battersea, gan ddod o hyd i le ar gyfer deunyddiau adeiladu wrth iddynt gael eu danfon i'r safle
 • Er gwaethaf ei oedran, mae ei hyfforddiant wedi caniatáu iddo ddangos ei fod yn dal yn alluog.

Canolfan Hyfforddiant CSF, Sheffield 

Bydd cynllun uchelgeisiol adeiladu cartrefi Sheffield yn gweld adeiladu mwy na 10,000 o gartrefi newydd ledled y ddinas dros ddegawd. Er mwyn bodloni'r galw am sgiliau, mae cannoedd o swyddi newydd yn cael eu creu yn y sector adeiladu lleol.

Darperir hyfforddiant CSF gan The Building Block, canolfan hyfforddi sy'n cynnig profiad gwaith a chyrsiau cyflym mewn ystod o grefftau, yn ogystal â hyfforddiant cardiau CSCS.

Darganfyddwch y straeon isod i ddarganfod sut mae'r cynllun hwn yn agor drysau ac yn newid bywydau.

Eisiau cymryd rhan?

Ydych chi am lenwi bylchau yn eich gweithlu? Neu a ydych yn gobeithio ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Mae’r Gronfa Sgiliau Adeiladu bellach wedi dod i ben, ond gallwch gysylltu ag un o’n canolfannau Profiad Ar y Safle newydd yng Nghymru a Lloegr i gael cyngor ar y camau nesaf, p’un a ydych yn gyflogwr neu’n rhywun sy’n chwilio am waith.