Facebook Pixel
Skip to content

Cynlluniau Cenedl

Trosolwg

Yn dilyn ein Cynllun Busnes, mae ein Cynlluniau Cenedl yn nodi ar ba weithgareddau y bydd CITB yn canolbwyntio arnynt yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i gyflawni blaenoriaethau’r sefydliad dros y flwyddyn i ddod.

Ac fel ein Cynllun Busnes, mae’r cynlluniau cenedl yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â thair her allweddol i’r diwydiant:

 1. Ymateb i'r galw am sgiliau
 2. Datblygu capasiti a gallu darpariaeth hyfforddiant adeiladu
 3. Anghenion sgiliau yn y dyfodol

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am yr heriau hyn trwy ymweld â'n Cynllun Busnes.

Ein nodau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Gwella sut mae'r system hyfforddi a datblygu yn gweithio ym maes adeiladu, fel bod mwy o gwmnïau'n gallu cael mynediad at yr hyfforddiant o ansawdd uchel sydd ei angen arnynt a lleihau lefel y bylchau sgiliau.

Gofynion sgiliau

Byddwn yn darparu:

 • Cyfranogwyr See Your Site
 • Digwyddiadau Menywod mewn Adeiladu

Byddwn yn hwyluso:

 • Adeiladu ar lwyddiannau digwyddiadau ‘Open Doors’
 • Digwyddiadau Wythnos Genedlaethol Prentisiaid wedi'u targedu

Byddwn yn annog:

 • 30 o Lysgenhadon STEM Cymru
 • Cynyddu nifer y ceisiadau i gystadlaethau sgiliau 10%
 • Hyrwyddo Hyfforddiant Adnoddau Rhith-amgylchedd Adeiladu

Darpariaeth hyfforddiant

 • Mwy o ymwybyddiaeth o grantiau, cynnyrch a chyllid CITB – gan sicrhau bod gan gyflogwyr fynediad at y cymorth cywir ar gyfer eu hanghenion sgiliau
 • Cynnydd o 10% yn nifer y cyflogwyr sy'n cael hyfforddiant ac sy'n elwa o aelodaeth y Grŵp Hyfforddi
 • Cynyddu nifer y fframweithiau prentisiaeth a gwblhawyd yn llwyddiannus.

Siapio'r dyfodol

 • Cyllid grant CITB a chyfraddau ariannu Llywodraeth Cymru wedi'u cytuno ar gyfer Llwybrau Prentisiaethau Newydd
 • Datblygu'r Fframwaith Prentisiaeth Trin Adeiladau Diwydiannol
 • Cymwysterau digidol newydd ar gyfer y fframwaith prentisiaeth adeiladu newydd
 • Safonau hyfforddi newydd a diwygiedig

Darllenwch fwy, lawr lwythwch Gynllun CITB Cymru 2022-2023 (PDF, 644kb)