Facebook Pixel
Skip to content

Cynlluniau Cenedl

Trosolwg

Yn dilyn ein Cynllun Busnes, mae ein Cynlluniau Cenedl yn nodi pa weithgareddau y bydd CITB yn canolbwyntio arnynt yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i gefnogi’r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol, nawr ac yn y dyfodol.

Ac fel ein Cynllun Busnes, mae’r Cynlluniau Cenedl yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â thri maes blaenoriaeth allweddol:

 1. Gwella piblinell adeiladu pobl
 2. Creu llwybrau hyfforddi diffiniedig
 3. Darparu cyflenwad hyfforddiant effeithlon

Gallwch ganfod rhagor o fanylion am yr heriau hyn drwy fynd i’n Cynllun Busnes.

Cynllun Cenedl: Cymru – Uchafbwyntiau

Piblinell Pobl

Denu newydd-ddyfodiaid i adeiladu, trwy:

 • Cyflwyno mentrau Gweld Eich Safle i bobl ifanc
 • Cyflwyno digwyddiadau Menywod mewn Adeiladu i ferched ym mlynyddoedd 7, 8 a 9
 • Cymryd rhan yn nigwyddiadau Drysau Agored Build UK
 • Cyrraedd 800 o ddysgwyr trwy ddigwyddiadau Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau
 • Cynyddu nifer y Llysgenhadon STEM Am Adeiladu i 55
 • Tyfu’r Rhwydwaith CSR i 62 o aelodau.

Ein nodau

 • Cynnydd o 10% mewn cyfranogiad Gweld Eich Safle
 • 20 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn Hyfforddeiaethau Gwaith Saer Safle
 • Cynnydd o 10% yn nifer y ceisiadau i gystadlaethau sgiliau.

Llwybrau Hyfforddi

Sicrhau bod hyfforddiant yn darparu’r sgiliau sydd eu hangen, drwy:

 • Gweithredu’r Fframwaith Prentisiaethau Trin Adeiladau Diwydiannol
 • Datblygu prentisiaethau lefel gradd newydd
 • Adolygu a datblygu safonau hyfforddi.

Ein nodau

 • Prentisiaethau gradd yn barod erbyn Medi 2024
 • Cyflogwyr wedi’u paratoi ar gyfer y Fframweithiau Prentisiaeth newydd.

Cyflenwad Hyfforddiant

Rhoi’r hyfforddiant cywir yn y lle cywir, drwy:

 • Recriwtio dau Gynghorydd Cymorth i Newydd-ddyfodiaid
 • Gwella ymwybyddiaeth o grantiau a chyllid CITB
 • Darparu datrysiad cyflawn ar gyfer hyfforddiant prentisiaeth arbenigol.

Ein nodau

 • Cyflwyno 20 prentisiaeth arbenigol
 • Darpariaeth prentisiaeth newydd ar gyfer gwaith daear, toi a gosod lloriau
 • Cynnydd o 10% yn nifer y cyflogwyr sy’n cael mynediad i hyfforddiant trwy Grwpiau Hyfforddi a’r Rhwydwaith Cyflogwyr.