Facebook Pixel
Skip to content

Polisi ailwerthu profion i drydydd parti

Darganfyddwch fwy am bolisi ailwerthu profion i drydydd parti CITB gan gynnwys y cefndir, y meini prawf a'r broses.

Mae'r bolisi Ailwerthu Profion i Drydydd Parti yn weithredol o 17 Chwefror 2017 (cyf: V1.2 Polisi Ailwerthu cynrychiolwyr Archebu Trydydd Parti).

1.1. Mae Bwrdd Hyfforddi'r diwydiant Adeiladu (“CITB”) yn gorff statudol ac yn gorff cyhoeddus anadrannol a sefydlwyd o dan Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982 (yr ITA). Mae hefyd yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif cofrestredig 264289).

1.2. Mae ei bwerau statudol a'i wrthrychau elusennol (a ddisgrifir yn yr ITA) yn cynnwys ardystio cymhwysedd y rhai sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu.

1.3. Fel rhan o weithgareddau elusennol CITB, mae'n darparu'r Prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd, i'r diwydiant adeiladu. Mae'r rhain yn ffordd o brofi gwybodaeth a gedwir gan unigolion sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu. Defnyddir y Prawf hwn gan y rhan fwyaf o gynlluniau cerdyn cymhwysedd ac ardystio yn y diwydiant fel rhan o'r meini prawf y maent yn eu defnyddio wrth gyhoeddi eu cerdyn. Mae hyn yn golygu bod cynlluniau fel “CSCS / CPCS / CISRS” ac eraill, yn nodi, os yw unigolyn wedi llwyddo yn y Prawf, yna mae hon yn dystiolaeth addas i ddangos ei bod wedi bodloni rhan o'r meini prawf ar gyfer cael cerdyn Cynllun. Mae hyn, yn ei dro, yn golygu y gall unigolion sy'n dal cerdyn gyflwyno hwn i'w cyflogwr fel tystiolaeth o'u cymhwysedd yn eu crefft. Mae hyn yn cynorthwyo Cyflogwyr i gyflawni eu dyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod eu gweithlu'n gymwys.

1.4. Mae CITB o'r farn ei bod yn hanfodol bod cyn lleied o rwystrau â phosibl o ran mynediad at y Prawf ac i wneud cais am gerdyn Cynllun. Mae hyn yn ymwneud â'r baich ariannol ar unigolion a Chyflogwyr ond hefyd rhwyddineb a symlrwydd argaeledd y Prawf. Byddai unrhyw rwystr neu faich diangen a roddir ar yr unigolyn neu'r Cyflogwr yn ei gwneud hi'n fwy costus i'r Cyflogwr brofi bod ei weithlu'n gymwys. Byddai hyn yn cynyddu'r risg y byddai Cyflogwyr yn methu â gwneud hyn, gan arwain at fwy o debygolrwydd o ddamwain ac anaf i'r gweithlu Adeiladu yn gyffredinol, ond hefyd i aelodau'r cyhoedd.

1.5. Yn ogystal, mae CITB yn pryderu bod prisiau gormodol yn cael eu codi ar ddefnyddwyr y Prawf a'u bod yn cael gwasanaeth cwsmer gwael, neu ddim gwasanaeth, yn aml mae defnyddwyr o'r fath yn camddeallt eu bod yn delio'n uniongyrchol â CITB pan fyddant wedi cysylltu mewn gwirionedd â trydydd parti sy'n ailwerthu'r Prawf. Mae hyn yn achosi niwed sylweddol i enw da CITB ac o ystyried y nifer sylweddol o gwynion gan gwsmeriaid, mae'n golygu cost i CITB i ddelio â'r materion a godir a lliniaru'r niwed i'w enw da.

1.6. Mae CITB yn pryderu nad yw ei fuddiolwyr yn y diwydiant Adeiladu (gan gynnwys unigolion a chyflogwyr) yn cael eu camarwain a bod ganddynt wybodaeth glir a chywir ynghylch yr hyn y maent yn ei brynu, gan bwy a faint y maent yn ei dalu.

2.1. Ar hyn o bryd mae CITB yn cyflenwi profion i'r mathau canlynol o gwsmeriaid: - Unigolion - Cyflogwyr (sy'n prynu'r Prawf i'w Gweithwyr) - Canolfannau Prawf Annibynnol ar y Rhyngrwyd (sydd wedi'u hachredu gan CITB i fod yn ddarparwyr y Prawf. Mae'r “ITC's” hyn yn darparu'r Prawf yn eu hadeiladau ei hunain o dan ofynion ansawdd cytundebol) - Ailwerthwyr sy'n prynu'r Prawf i ailwerthu'r Prawf hwnnw i drydydd parti, naill ai'n gysylltiedig neu'n “ei gyfuno” gyda chynnyrch arall neu beidio â “Ailwerthwyr i Drydydd Parti”.

2.2. Mae CITB yn codi'r un pris ar bob cwsmer am brawf Diogelwch Iechyd a'r Amgylchedd, sef £22.

2.3. Mae CITB wedi bod yn derbyn cwynion yn gynyddol gan ddefnyddwyr y Prawf (h.y. unigolion a Chyflogwyr) mewn cysylltiad ag Ailwerthwyr i Drydydd Parti ac mae'r cwynion hynny yn fras yn perthyn i'r categorïau canlynol:

 • Dryswch ynghylch hunaniaeth Ailwerthwr i Drydydd Parti - gan gredu eu bod yn CITB gyflenwr cyswllt y prawf;
 • Dryswch ynghylch y cynhyrchion a'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu;
 • Cwynion am y pris gormodol a godir gan Ailwerthwyr Profion i Drydydd Parti (o ran naill ai cost y Prawf neu am Brawf wedi'i gyfuno â darpariaeth cerdyn Cynllun);
 • Slotiau Prawf Annisgwyl (trydydd parti yn trefnu lle i unigolion ar slotiau amser a dyddiad anghywir);
 • Gwasanaeth gwael i gwsmeriaid gan Ailwerthwyr Profion i Drydydd Parti (yn enwedig yn ymwneud ag ymdrin â chwynion cwsmeriaid eu hunain);
 • Methu â darparu'r gwasanaeth y talwyd amdano
 • Diffyg gwybodaeth am ofynion ID neu ddiffyg cymorth ychwanegol ar gael i sefyll y Prawf.
 • Diffyg gwybodaeth bersonol sydd ei hangen i allu gwneud cais am Gerdyn Cynllun, isafswm o enw cyntaf, cyfenw dyddiad geni, cyfeiriad llawn gan gynnwys cod post a rhif Yswiriant Gwladol.

2.4. Mae telerau cyflenwi CITB y Prawf yn nodi y gall wrthod cyflenwi Ailwerthwyr Profion i Drydydd Parti pan fydd CITB yn credu ei fod yn angenrheidiol, yn rhesymol ac yn briodol iddo arfer yr hawl honno. Mae'r polisi hwn yn nodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw ac yn cadarnhau'r meini prawf y bydd yn eu defnyddio, ynghyd â'r broses y bydd yn ei dilyn.

3.1. Ni fydd CITB yn cyflenwi'r Prawf i Ailwerthwyr i Drydydd Parti os yw eu gweithgareddau'n perthyn i un neu fwy o'r categorïau canlynol:

 • Cam gyfleu cysylltiad â CITB [neu, cyflenwr dan gontract y prawf]
 • Prisiau aneglur;
 • Terminoleg anghywir a ddefnyddir sy'n ymwneud â'r Profion;
 • Torri hawliau eiddo deallusol CITB;
 • Derbyn cwynion gan ddefnyddwyr am y gwasanaeth a ddarperir gan yr Ailwerthwyr Profion i Drydydd Parti;
 • Darparu gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol;
 • Cam-fynegi ei hunain fel yr unigolyn (mewn unrhyw amgylchiad).
 • Methu â darparu digon o wybodaeth bersonol am yr ymgeisydd fel y'i rhestrir yn 2.3 ac yn ychwanegol at 2.3 heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol, manylion cyswllt personol fel rhif ffôn a chyfeiriad e-bost

3.2. Mae Atodlen 1 y ddogfen hon yn rhoi rhestr o rai o'r enghreifftiau o weithgaredd gan yr Ailwerthwr Profion i Drydydd Parti y mae CITB yn eu hystyried yn annerbyniol. Nid yw'n rhestr gynhwysfawr.

4.1. 90 diwrnod o gyhoeddi'r polisi hwn, lle mae CITB yn credu bod prynwr y Prawf yn Ailwerthwr i Drydydd Parti a bod y dystiolaeth sydd ar gael i CITB yn nodi ei fod yn torri'r meini prawf hyn, bydd CITB yn cysylltu â'r Ailwerthwr i Drydydd Parti, gan ddod â'r Meini Prawf a'r dystiolaeth sydd ar gael i'w sylw a nodi pa gamau y mae'n rhaid i'r Ailwerthwr i Drydydd Parti ei gymryd (ac ym mha gyfnod o amser). Bydd CITB hefyd yn ei gwneud yn glir os na chaiff y camau penodol eu cwblhau yna bydd CITB yn stopio / peidio â gwerthu’r Prawf i’r Ailwerthwr i Drydydd Parti ar ac o ddyddiad penodol.

4.2. Mae CITB hefyd yn cadw'r hawl i ddirymu canlyniadau profion pe na bai'r wybodaeth a ddarperir gan yr Ailwerthwr i Drydydd Parti yn ddigon i ddynodi'r ymgeisydd ar gyfer y dull o gynhyrchu cerdyn:

 • Enw llawn (Enw cyntaf a Chyfenw)
 • Dyddiad Geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cyfeiriad cartref yr ymgeisydd, gan gynnwys cod post.

4.3. Ni fydd unrhyw beth ym mharagraff 4.1 neu fel arall yn y polisi hwn yn atal nac yn cyfyngu CITB rhag ei ​​gwneud yn ofynnol i Ailwerthwr i Drydydd Parti roi'r gorau i ddefnyddio hawliau eiddo deallusol CITB ar unwaith ac mae CITB yn cadw'r hawl i ddechrau achos cyfreithiol ar unwaith am unrhyw achos o dor ei hawliau yn hyn o beth.

4.4. Pe bai'r Ailwerthwr i Drydydd Parti yn dymuno apelio yn erbyn y penderfyniad a wnaed gan CITB, rhaid iddo ysgrifennu at y Rheolwr Cynnyrch, Gwasanaethau Profi, CITB, Sand Martin House, Bittern Way, Fletton Quays, Peterborough, PE2 8TY. cyn pen 30 diwrnod o'r dyddiad y mae CITB yn stopio / gwrthod gwerthu'r Prawf. Rhaid i apêl o'r fath ddarparu manylion pam mae'r Ailwerthwr i Drydydd Parti yn credu nad oedd gweithgareddau yn perthyn i baragraff 3 a / neu pam ei fod wedi newid ei weithgareddau fel nad ydyn nhw'n gwneud hynny nawr.

4.5. Bydd CITB yn ystyried apêl Ailwerthwyr i Drydydd Parti cyn pen 28 diwrnod o'i dderbyn. Yna bydd CITB yn ysgrifennu at yr Ailwerthwr i Drydydd Parti yn ei hysbysu o'i benderfyniad ac yn cynnwys manylion am sut y gall Ailwerthwr i Drydydd Parti apelio yn erbyn y penderfyniad.

Atodlen 1
1. Cam-gyfleu cysylltiad â CITB, neu Pearson VUE


Enghreifftiau

1.1 Cyfeirio atynt ei hunain fel CITB / Cyflenwr dan gontract y prawf.

1.2 Defnyddio'r person cyntaf “ein” mewn cysylltiad â chynhyrchion neu wasanaethau CITB

1.3 Cyfeirio atynt ei hunain fel unigolion cymeradwy neu unigolion swyddogol mewn cysylltiad â chynhyrchion neu wasanaethau CITB, pe na baent yn cynnal Contract Cymeradwyo Canolfan cyfredol gyda CITB.

2. Cost aneglur

Enghreifftiau

2.1 Peidio â nodi cost gyfredol y Prawf

2.2 Peidio â nodi cost y cerdyn y gofynnwyd amdano

2.3 Peidio â nodi'r gost am y gwasanaethau ychwanegol sy'n cael eu darparu

3. Terminoleg anghywir a ddefnyddir sy'n ymwneud â'r Profion

Enghreifftiau

3.1 Disgrifio'r Prawf fel “prawf CSCS” neu brawf tebyg

4. Torri hawliau eiddo deallusol CITB

Enghreifftiau

4.1 Defnyddio unrhyw logo neu nod masnach CITB

4.2 Defnydd anawdurdodedig o unrhyw ddeunydd hawlfraint CITB

5. Derbyn cwynion gan ddefnyddwyr am y gwasanaeth a ddarperir gan yr Ailwerthwyr i Drydydd Parti

Enghreifftiau

5.1 Cwynion gan gwsmeriaid sy'n anfodlon

5.2 Diffyg proses gwynion

5.3 Methu â darparu gwasanaeth rhesymol

5.4 Methu â darparu ad-daliadau y gellir eu cyfiawnhau

6. Darparu gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol

Enghreifftiau

6.1 Cyfradd llwyddo anwir

6.2 Gofynion cynllun anghywir

6.3 Gwybodaeth anghywir am y broses a'r strwythur profi

7. Cam-fynegi ei hunain fel yr unigolyn (mewn unrhyw amgylchiad)

Enghreifftiau

7.1 Camarwain CITB neu ei gyflenwyr eu bod yn delio â'r unigolyn

7.2 Darparu gwybodaeth unigol gyffredinol i CITB / ei gyflenwr am yr ymgeisydd.