Facebook Pixel
Skip to content

Cynlluniau cerdyn eraill

Mae cardiau CSCS yn darparu tystiolaeth bod gan unigolion sy'n gweithio ar safleoedd adeiladu yr hyfforddiant a'r cymwysterau angenrheidiol ar gyfer y math o waith maent yn ei wneud.

Mae CSCS yn gwmni cyfyngedig di-elw. Mae ei gyfarwyddwyr yn dod o sefydliadau cyflogwyr ac undebau sy'n cynrychioli ehangder y diwydiant.

Dysgu rhagor am y cynllun CSCS.

Cynllun Cofnod Sgaffaldwyr y Diwydiant Adeiladu (CISRS) fu'r cynllun hyfforddi gwaith sgaffaldio cydnabyddedig y diwydiant ers dros 40 mlynedd.

Dyma'r cymhwyster sgaffaldio a ffefrir gan yr holl brif sefydliadau, gan gynnwys CSCS, NSAC, HSE, Build UK ymhlith eraill ynghyd â'r gweithgynhyrchwyr systemau sgaffaldiau mwyaf.

Dysgu rhagor am y cynllun CISRS.

GRŵp NOCN sy'n berchen ar y Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu ac mae'n darparu cardiau sgiliau ar gyfer sector peiriannau'r diwydiant Adeiladu a  diwydiannau perthynol.

Sefydliad dielw yw Grŵp NOCN sy'n ymroddedig i greu cyfleoedd trwy ddysgu a sgiliau. Mae'r Grŵp yn cynnwys NOCN, un o'r Sefydliadau Dyfarnu mwyaf ar gyfer Adeiladu.

Darganfyddwch fwy am y cynllun CPCS

Dewch o hyd i ddeunyddiau cymorth CPCS a chwestiynau cyffredin

Cael neu adnewyddu cerdyn CPCS - cardiau CPCS ar gyfer gweithredwyr neu brofwr, neu adnewyddwch eich cerdyn

Dewch o hyd i ganolfan ar gyfer profion CPCS

Y rhestr swyddogol o beirianwyr nwy sydd wedi cofrestru i weithio'n ddiogel ac yn gyfreithlon ar offer nwy.

Gwefanwww.gassaferegister.co.uk

Mae'r Gymdeithas Fasnach Mynediad Rhaff Diwydiannol (IRATA International) yn cynnwys o fewn ei aelodaeth gwmnïau gweithredu sy'n cyflogi'r technegwyr sydd wedi dysgu eu sgiliau gan gwmnïau hyfforddi'r Gymdeithas.

Mae'r rhaglen hyfforddi IRATA drylwyr, ymroddedig yn cyflenwi gweithlu medrus a all ddefnyddio dull profedig o weithio ar uchder yn ddibynadwy.

Gwefanwww.irata.org

Mae'r Ffederasiwn Rhyngwladol Mynediad a Yrrir gan Bŵer (IPAF) yn hyrwyddo'r defnydd diogel ac effeithiol o gyfarpar mynediad a yrrir gan bŵer ledled y byd yn yr ystyr ehangaf - trwy ddarparu cyngor a gwybodaeth dechnegol, trwy ddylanwadu ar a dehongli deddfwriaeth a safonau, trwy ei fentrau diogelwch a rhaglenni hyfforddiant.

Mae'n sefydliad di-elw sy'n eiddo i'w aelodau ac sy'n cynnwys gweithgynhyrchwyr, cwmnïau rhentu, contractwyr a defnyddwyr.

Gwefanwww.ipaf.org

Mae'r JIB yn sefydliad diduedd sy'n gosod y safonau ar gyfer hyfforddiant ym mysydd cyflogaeth, lles, graddio a phrentisiaid yn y diwydiant contractio trydanol.

Mae eu gwaith wedi'i dargedu ar wella'r diwydiant, ei statws a'i gynhyrchiant.

Gwefanwww.jib.org.uk

Mae Lantra'n cefnogi unigolion a chwmnïau i gyflawni twf personol a busnes.

Mae eu cynhyrchion wedi'u cynllunio i ddiwallu'n benodol anghenion busnes ac unigolion y rhai hynny sy'n gweithio'n bennaf yn y sector tir ac amgylcheddol.

Gwefanwww.lantra.co.uk

Mae'r Scottish Construction Operatives Registration Executive (SCORE) yn gynllun achredu ar gyfer profi cymhwysedd yn y diwydiant adeiladu.

Sentinel yw un o'r prif systemau diogelwch sy'n cael eu defnyddio ar draws y diwydiant rheilffyrdd. Maent yn darparu pasbort i weithwyr rheilffyrdd i weithio ar y seilwaith rheilffyrdd ledled y Deyrnas Unedig

Gwefanwww.railsentinel.co.uk

Mae cynlluniau cerdyn partner yn seiliedig ar yr un safon â'r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) sy'n galw ar y deiliad i ennill N / SVQ a phasio'r Prawf Iechyd a Diogelwch.

I ganfod rhagor o gynlluniau cerdyn partner CSCS, ewch i'r wefan CSCS am ragor o fanylion, gan gynnwys rhifau cyswllt ar gyfer y cynlluniau hyn.

Mae Safleoedd Adeiladu Niwclear Triphlyg Bar (TBNNBS) wedi'u hanelu at yr holl weithwyr sy'n gweithio i adeiladu un o orsafoedd pŵer niwclear newydd y DU. Yn benodol, y bwriad yw hyfforddi gweithwyr mewn ffordd benodol o weithio na fyddent efallai wedi arfer â hi os mai dim ond yn flaenorol y buont yn gweithio ar brosiectau adeiladu nad ydynt yn rhai niwclear.

I gael mwy o wybodaeth am TBNNBS, ewch ar

Nodyn arbennig

Nid yw'r prawf Bar Triphlyg ar gyfer Safleoedd Adeiladu Niwclear Newydd (TBNNBS) bellach yn ofyniad annibynnol ar gyfer mynediad i Brosiect Pwynt C Hinckley. Mae'r deunyddiau a'r amcanion dysgu bellach wedi'u hymgorffori yn y cyfnod sefydlu i'r safle a fydd yn rhan o'r broses sefydlu lawn.

Ar gyfer unigolion a hoffai baratoi ar gyfer sefydlu'r safle, gellir cwblhau hyfforddiant TBNNBS ar y.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddeunydd y cwrs neu'r prawf, cysylltwch â desg gymorth NTN. Mae'r ddesg gymorth ar agor rhwng 08:30 a 16:30, o ddydd Llun i ddydd Gwener.