Facebook Pixel
Skip to content

Gwybodaeth i gyflogwyr

Sut mae'n gweithio?

Mae'r Cynllun Prentisiaeth a Rennir yn gydweithrediad arloesol rhwng CITB a phartneriaid rhanbarthol. Fe’i sefydlwyd mewn ymateb i alw’r diwydiant, fel ffordd o roi cyfle i gontractwyr adeiladu fodloni rhwymedigaethau hyfforddi lleol, ffordd i gefnogi ac elwa o ddigwyddiad prentisiaid os na allant gynnig lleoliad hir dymor iddynt, ac i gynyddu cyfleoedd hyfforddiant ychwanegol i brentisiaid.

 • Cyflogir y prentis gan y Cynllun Prentisiaeth a Rennir, felly gofalir am gyfrifoldebau cyflogaeth ac ond am yr amser y mae'r prentis gyda chi y codir tâl arnoch chi.
 • Gall natur hyblyg y cynllun hwn roi cyfle i'ch busnes sicrhau contractau newydd ac ar yr un pryd roi cyfle i brentis.
 • Bydd eich busnes yn elwa o hwb o egni gan bobl ifanc dalentog pan fydd eich llwyth gwaith yn cyrraedd uchafbwynt.
 • Mae pob Prentis a Rennir yn cael yr hyfforddiant gorau y gall y diwydiant ei gynnig - gyda CITB.
 • Mae ein proses ddethol â phwyslais yn rhoi cyfle i chi ddewis yr unigolyn cywir ar gyfer eich cwmni.
 • Bydd eich busnes yn elwa o'r arbediad sylweddol o'r costau sydd fel arfer yn gysylltiedig â recriwtio.
 • Bydd eich prentis yn cael cefnogaeth lawn gan gynrychiolwyr CITB, sydd wedi ymrwymo i'w helpu i gwblhau eu cymwysterau a dod yn grefftwyr llwyddiannus.
 • Ar ddiwedd y cynllun, neu ar unrhyw adeg yn ystod y cynllun, mae gennych yr opsiwn i gymryd drosodd cyflogaeth y prentis - gan ychwanegu aelod wedi'i hyfforddi'n llawn i'ch gweithlu.

 

A yw'n addas i chi?

 • A oes gennych chi gyfle am hyfforddiant mewn maes nad ydych chi'n draddodiadol yn gweithio ynddo?
 • A ydych wedi dynodi cyfle hyfforddi yn eich cwmni ar gyfer prentis, ond na allwch ymrwymo i gyflogaeth hir dymor y prentis hwnnw?
 • Ydych chi wedi ymrwymo i roi cyfle i brentisiaid ddysgu a symud ymlaen?

Geirda gan Gyflogwr

“Fe wnaethon ni gymryd rhan yn y rhaglen brentisiaeth a rennir oherwydd ei hyblygrwydd. Os cawn gyfnod prysur gallwn gyflogi hyfforddai, ond nid ydym wedi ymrwymo'n ariannol am hyd arferol prentisiaeth sydd oddeutu tair blynedd. Mae'r diffyg risg hwn yn golygu ein bod yn fwy tebygol o gyflogi mwy o brentisiaid yn y dyfodol. Mae'r cynllun yn gweithio i ni gan fod (Building Skills) Adeiladu Sgiliau yn  asesu hyfforddeion cyn iddynt ddechrau. Maent yn cael sesiwn cynefino llawn a phecyn offer prentisiaeth sy'n eu paratoi ac yn sicrhau bod ganddyn nhw'r agwedd gywir. Mae hyn hefyd yn rhyddhau ein hamser. Rydyn ni'n cael anfoneb ar gyfer pob prentis gan BSFF yn hytrach na gorfod eu talu trwy ein system gyflogau fel bod gennym ni lai o waith gweinyddol. ”

“Rydym ni'n rhoi cyfle i bobl gael swydd yn y diwydiant adeiladu pan fydden nhw fel arall wedi cael trafferth dod o hyd i waith.”

Gerard McEvoy, Cyfarwyddwr Penny Lane Builders Ltd.

Manylion cyswllt

I ddarganfod mwy am SAS yn eich ardal chi, cysylltwch â'r canlynol:

Constructing the Future (Merseyside, Cumbria, Lancashire, Cheshire and Greater Manchester)

Rachel Donovan CTF Careers Service Manager, Tel: 07976 079544, Email:

CoTrain (Berkshire, Buckinghamshire, Hampshire, Isle of Wight, Oxfordshire, Surrey, West Sussex)

Tel: 0118 9207 200, Email: , Website: www.cotrain.org.uk

Evolve (London)

James Hackett Evolve Business Manager, Tel: 07891 691180, Email: 

EN:Able Futures (Yorkshire & Humber)

Julie Deeley EN:Able Futures Director of Operations, Tel: 07432 239150, Email: 

TrAC (Norfolk, Essex, Suffolk, Kent, E.Sussex)

Paul Wright TrAC Project Manager, Tel: 01603 737739, Email: 

SWSA (South West England)

Julia Coulton SWSA Business Manager, Tel: 07718 338879, Email: 

SHAC (Scottish Highlands)

Tel: 07551 736088, Email: 

ASAP (Angus)

Tel: 01241 438153. Email: