Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau Prentisiaeth Cymru

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Rydym yn talu grantiau am Brentisiaethau cymeradwy ar gyfer Lefel 2 ac uwch sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru gyda Lefi CITB a bod eich Ffurflenni Lefi'n gyfredol. Yn ogystal â chyflawni telerau ac amodau ein Cynllun Grantiau cyffredinol a gofynion penodol ar gyfer y grant hwn.

Mae’r grant ar gyfer Prentisiaethau yn cynnwys:

 • Presenoldeb i ffwrdd o'r gwaith gyda darparwr Prentisiaethau cymeradwy
 • Cyflawni Prentisiaeth.

Rhaid i chi ddefnyddio darparwr Prentisiaeth cymeradwy sydd â chontract uniongyrchol gyda Llywodraeth Cymru.

Gallwch wneud cais am grantiau ar gyfer unigolion a gyflogir yn uniongyrchol ar Brentisiaethau cymeradwy yn unig.

Pa gyrsiau sy'n gymwys?

Gweler rhestr lawn o Brentisiaethau sy'n gymwys ar gyfer grant.

Os gwyddoch am Brentisiaeth sy'n gysylltiedig ag adeiladu nad yw eisoes ar y rhestr o Brentisiaethau sy'n gymwys am grant, gallwch gyflwyno ffurflen awgrymu cwrs i'w hystyried ymhellach.

Mae fframweithiau prentisiaethau yng Nghymru yn cael eu llywodraethu gan Fanyleb Safonau Prentisiaethau Cymru (SASW).

Faint yw'r grant?

 • Cyfradd grant presenoldeb yw £2,500 y flwyddyn.
 • Y grant cyflawniad yw £3,500 ar ôl cwblhau'r brentisiaeth yn llwyddiannus.

Yn ogystal â hyn mae £2,000 ychwanegol yn daladwy ar gyfer prentisiaid leinin sych ar gyfer dechreuwyr newydd o 1 Ebrill 2022.

 • £1,000 wedi’i dalu gyda’r taliad presenoldeb chwarterol cyntaf (13 wythnos),
 • £1,000 wedi'i dalu gyda'r taliad presenoldeb chwarterol olaf.

Rhaid i'ch prentis gwblhau 13 wythnos o'r brentisiaeth cyn bod hawl i'r taliad ychwanegol cyntaf o £1,000.

Mae uchafswm ychwanegiad o £2,000 ar gyfer cwrs leinin sych yn daladwy fesul prentis. Mewn achosion lle mae prentisiaid yn newid cyflogwyr:

 • telir y grant cyntaf o £1,000 i'r cyflogwr y mae'r prentis yn cwblhau 13 wythnos o'i brentisiaeth ag ef
 • telir y grant terfynol o £1,000 i'r cyflogwr y mae'r prentis yn cwblhau ei bresenoldeb ag ef.

Sut i wneud cais

Prentisiaethau CITB

Os mai ni yw eich darparwr Prentisiaeth, bydd eich Swyddog Prentisiaeth penodol yn eich helpu i gwblhau eich cais yn gywir. Cyhyd â'n bod yn derbyn eich cais o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r Brentisiaeth, byddwn yn dechrau gwneud eich taliadau grant, wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad cychwyn hwn.

Telir eich grant presenoldeb yn awtomatig bob 13 wythnos.

Darparwyr Prentisiaethau Eraill

Os nad ni yw eich darparwr Prentisiaeth, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais.

Lawrlwythwch ac arbedwch y cais Grant Presenoldeb Prentisiaeth 2022-2023 (Excel, 207KB) a sicrhewch eich bod yn llenwi pob adran.

Sylwer: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawr lwytho'r rhaglen. Rydym yn argymell nad ydych yn defnyddio Internet Explorer oherwydd efallai y byddwch yn cael problemau wrth lawr lwytho.

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth gan eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant bod eich prentis wedi'i gofrestru ar raglen Prentisiaeth gymeradwy.

Rhaid i’r dystiolaeth hon ddod gan Wasanaeth Prentisiaethau Digidol y Llywodraeth (DAS) h.y. sgrinlun, neu gan y coleg neu ddarparwr hyfforddiant naill ai ar eu papur pennawd neu o’u cyfeiriad e-bost a rhaid iddi gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Enw llawn y prentis.
 • Teitl a lefel y cwrs Safon Prentisiaeth lawn gan gynnwys y llwybr (h.y. gwaith saer safle neu saernïaeth bensaernïol).
 • Dyddiad dechrau'r prentis gyda’r coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Nid yw tystiolaeth uniongyrchol gan gyflogwr, tystysgrifau neu adroddiadau credyd uned yn dystiolaeth dderbyniol.

Anfonwch eich cais wedi'i gwblhau a thystiolaeth ategol fel y manylir uchod i Customer.servicesYNET@citb.co.uk

Cyhyd â'n bod yn derbyn y gwaith papur cywir cyn pen 20 wythnos o ddechrau'r Brentisiaeth, byddwn yn dechrau gwneud eich taliadau grant, wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad dechrau hwn.

Byddwch yn gymwys i gael grantiau presenoldeb unwaith y bydd eich prentis wedi cwblhau 13 wythnos o'r Brentisiaeth.

Byddwn yn anfon ffurflen neu hysbysiad e-bost atoch bob 13 wythnos i gadarnhau bod eich prentis yn dal mewn hyfforddiant a chyflogaeth. Rhaid i chi wneud y cadarnhad o fewn 3 mis i'r dyddiad cyhoeddi i barhau i dderbyn taliadau.

Cyflwyniadau Hwyr

Os na fyddwch yn cyflwyno’ch cais cyn pen 20 wythnos i ddyddiad dechrau’r Brentisiaeth, byddwn ond yn gwneud taliadau grant presenoldeb wedi’u hôl-ddyddio i’r dyddiad y byddwn yn derbyn eich cais. Ni fyddwn yn ôl-ddyddio taliadau i ddechrau’r Brentisiaeth.

Cais Cyflawniad

Efallai y byddwch yn cael ffurflen neu hysbysiad e-bost i awdurdodi eich grant cyflawniad pan fydd eich prentis yn cwblhau safon Prentisiaeth yn llwyddiannus.

Dylech awdurdodi'r grant o fewn 3 mis o'i gyhoeddi i dderbyn y grant cyflawniad.

Os na fyddwch yn cael ffurflen neu hysbysiad e-bost o fewn 1 mis i'r dyddiad cyflawni, cwblhewch y cais isod.

 • Ar gyfer cyflawniadau a ddyfarnwyd rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 lawrlwythwch y cais Grant 2021-2022 (Excel, 767KB) a'i gyflwyno cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin 2022.
 • Ar gyfer cyflawniadau a ddyfarnwyd rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023 lawrlwythwch y cais Grant 2022-2023 (Excel, 767KB) a'i gyflwyno cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin 2023.

Sylwer: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawr lwytho'r rhaglen. Rydym yn argymell nad ydych yn defnyddio Internet Explorer oherwydd efallai y byddwch yn cael problemau wrth lawr lwytho.

 • Arbed a chwblhau'r tab cyflawniad Prentisiaeth ar y cais.
 • Atodwch gopi o dystysgrif cyflawniad y Brentisiaeth neu e-bost yn hysbysu cyflawniad gan y Corff Dyfarnu.

Ni ellir prosesu eich cais heb y dystiolaeth hon.

Ar ôl cwblhau'r Brentisiaeth, byddwn yn talu grant presenoldeb hyd at ddyddiad olaf eich prentisiaid mewn addysg.

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd CITB neu ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

Newid cyflogwyr

Os bydd eich prentis yn newid cyflogwr yn ystod ei Brentisiaeth rhaid i chi roi gwybod i ni. Telir grantiau presenoldeb a chyflawniad pro rata yn unol â'r gyfran o gyfanswm y pecyn hyfforddi a gwblheir gyda phob cyflogwr.

Mae uchafswm ychwanegiad o £2,000 ar gyfer cwrs leinin sych yn daladwy fesul prentis. Mewn achosion lle mae prentisiaid yn newid cyflogwyr:

 • telir y grant cyntaf o £1,000 i'r cyflogwr y mae'r prentis yn cwblhau 13 wythnos o'i brentisiaeth ag ef.
 • telir y grant terfynol o £1,000 i'r cyflogwr y mae'r prentis yn cwblhau ei bresenoldeb ag ef.

Rhaid i chi hefyd roi gwybod inni ar unwaith os bydd eich hyfforddai'n gadael ei raglen hyfforddi neu gyflogaeth. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at gamau i adennill gordaliadau.

Grantiau eraill

 • Tra byddwch yn cael grant Prentisiaeth ni allwch wneud cais am unrhyw grantiau eraill ar gyfer yr un prentis, ac eithrio ar gyfer cyflawniadau Hyfforddiant Cyfnod  Byr a chymwysterau Peiriannau sy’n angenrheidiol, yn briodol ac nad ydynt wedi’u cynnwys yn y Brentisiaeth.
 • Rhaid i chi dalu cost hyfforddiant ychwanegol arall.

Ydych chi wedi anfon eich manylion banc atom?

Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc. Os nad ydym yn cadw eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwynwch y Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs diogel i gael taliadau grant.

Cyllid teithio a llety prentisiaeth

Rydym yn ehangu'r cymorth a gynigir i gyflogwyr sydd â phrentisiaid sy'n gorfod 'Teithio i Hyfforddi'.

Byddwn yn ariannu 80% o gostau llety ar gyfer prentisiaid cymwys cyflogwyr sy’n gymwys am grant sy’n mynychu colegau neu ddarparwyr hyfforddiant lle mae angen aros dros nos a theithio i westy ac oddi yno i fan hyfforddi.

Gall cyflogwyr hefyd hawlio costau ychwanegol ar gyfer teithiau prentis os yw’r gost yn fwy na £30 yr wythnos.

Darganfyddwch fwy am "Teithio i Hyfforddi" ar y dudalen teithio a llety prentisiaeth a chyllid.