Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau Prentisiaeth Cymru

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Rydym yn talu grantiau am Brentisiaethau cymeradwy ar gyfer Lefel 2 ac uwch sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru gyda Lefi CITB a bod eich Ffurflenni Lefi'n gyfredol. Yn ogystal â chyflawni telerau ac amodau ein Cynllun Grantiau cyffredinol a gofynion penodol ar gyfer y grant hwn.

Mae’r grant ar gyfer Prentisiaethau yn cynnwys:

 • Presenoldeb i ffwrdd o'r gwaith gyda darparwr Prentisiaethau cymeradwy
 • Cyflawni Prentisiaeth.

Rhaid i chi ddefnyddio darparwr Prentisiaeth cymeradwy sydd â chontract uniongyrchol gyda Llywodraeth Cymru.

Gallwch wneud cais am grantiau ar gyfer unigolion a gyflogir yn uniongyrchol ar Brentisiaethau cymeradwy yn unig.

Mae fframweithiau prentisiaethau yng Nghymru yn cael eu llywodraethu gan Fanyleb Safonau Prentisiaethau Cy.

Pa gyrsiau sy'n gymwys?

Gweler rhestr lawn o Brentisiaethau sy'n gymwys ar gyfer grant.

Faint yw'r grant?

 • £2,500 y flwyddyn ar gyfer presenoldeb tra’n cwblhau’r brentisiaeth, hyd at uchafswm hyd a ddiffinnir o fewn pob prentisiaeth. Mae'r grant hwn yn daladwy bob 13 wythnos.
 • Y grant cyflawniad yw £3,500 ar ôl cwblhau'r brentisiaeth yn llwyddiannus.

Cynnydd grant ar gyfer leinin sych

Yn ogystal â hyn mae £2,000 ychwanegol yn daladwy ar gyfer prentisiaid leinin:

 • £1,000 wedi’i dalu gyda’r taliad presenoldeb chwarterol cyntaf (13 wythnos),
 • £1,000 wedi'i dalu gyda'r taliad presenoldeb chwarterol olaf.

Rhaid i'ch prentis gwblhau 13 wythnos o'r brentisiaeth cyn bod hawl i'r taliad ychwanegol cyntaf o £1,000. Mae uchafswm ychwanegiad o £2,000 ar gyfer cwrs leinin sych yn daladwy fesul prentis.

Sut i wneud cais

Dylech wneud cais am y grant presenoldeb pan fydd eich prentis yn dechrau ar ei brentisiaeth. Mae’n rhaid i ni dderbyn y cais o fewn 52 wythnos i’r dyddiad dechrau er mwyn caniatáu ôl-ddyddio grant i’r dyddiad hwn. Os cyflwynwch eich cais fwy na 52 wythnos ar ôl y dyddiad dechrau, bydd grant yn cael ei ôl-ddyddio am uchafswm o 52 wythnos cyn dyddiad derbyn y cais. Os yw’r dyddiad dechrau cyn 1 Ebrill 2022, yna telir grant presenoldeb o ddyddiad y cais ac nid y 52 wythnos cyn hynny. Dylech wneud cais am y grant cyflawniad pan fydd y prentis wedi cwblhau’r brentisiaeth lawn.

Ceisiadau presenoldeb

I wneud cais am grant presenoldeb, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (PDF, 133KB).

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais Excel (Excel, 80KB).

 • Arbedwch ac e-bostiwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i Customer.ServicesYNET@citb.co.uk 
 • Atodwch gopi o'r dystiolaeth ategol gan y darparwr hyfforddiant. Ni ellir prosesu eich cais heb hyn.

Rhaid darparu’r dystiolaeth hon ar bapur pennawd neu mewn e-bost gan y coleg neu ddarparwr hyfforddiant (o gyfeiriad e-bost sy’n gorffen .ac.uk) a chynnwys y canlynol:

 • Enw llawn y prentis.
 • Teitl a lefel y cwrs Safon Prentisiaeth lawn gan gynnwys y llwybr (h.y. gwaith saer safle neu saernïaeth bensaernïol).
 • Dyddiad dechrau'r prentis gyda’r coleg neu ddarparwr hyfforddiant.
 •  Cadarnhad pwynt mynediad (dim ond ar gyfer rhai prentisiaethau y mae angen hyn, cliciwch yma i gael gwybod pa rai)

Cyn belled â'n bod yn derbyn y gwaith papur cywir o fewn 52 wythnos i ddechrau'r cwrs, byddwn yn dechrau gwneud eich taliadau grant, wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad hwn.

Byddwn yn anfon ffurflen neu hysbysiad e-bost atoch bob 13 wythnos i gadarnhau bod y dysgwr yn dal mewn hyfforddiant a chyflogaeth. Rhaid i chi wneud y cadarnhad o fewn 3 mis i'r dyddiad cyhoeddi er mwyn parhau i dderbyn taliadau.

Os bydd y dysgwr yn gadael eich cyflogaeth, rhaid i chi roi gwybod i ni, a byddwn yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad y gadawodd.

Os bydd dysgwr yn symud o un cyflogwr i'r llall yn ystod y cymhwyster, dim ond am yr amser y cawsant eu cyflogi gennych y telir grant presenoldeb i chi.

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd CITB lleol neu ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

Cyflwyniadau Hwyr

Os na fyddwch yn cyflwyno’ch cais o fewn 52 wythnos i ddyddiad dechrau’r brentisiaeth, byddwn ond yn ôl-ddyddio taliadau grant presenoldeb am uchafswm o 52 wythnos cyn dyddiad derbyn y cais. Os yw dyddiad dechrau’r brentisiaeth cyn 1 Ebrill 2022, yna mae grant presenoldeb yn daladwy o’r dyddiad y byddwn yn derbyn eich cais ac nid am y 52 wythnos flaenorol.

Ceisiadau cyflawniad

Ar gyfer cyflawniadau a ddyfarnwyd rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (PDF, 133KB) a'i hanfon atom erbyn 30 Mehefin 2023.

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais Excel (Excel, 178KB).

 • Arbedwch ac e-bostiwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk 
 • Atodwch gopi o'r dystysgrif cyflawniad neu’r e-bost hysbysu cyflawniad gan y corff dyfarnu. Ni ellir prosesu eich cais heb y dystiolaeth hon.

Ar ôl cwblhau'r Brentisiaeth, byddwn yn talu grant presenoldeb hyd at ddyddiad olaf eich prentisiaid mewn addysg.

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd CITB neu ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0344 994 4455. 

Newidiadau a throsglwyddiadau

Os bydd prentis yn newid cyflogwr ond yn parhau ar yr un brentisiaeth, rhennir taliadau grant yn ôl nifer y diwrnodau cyflogaeth y mae wedi’u treulio gyda phob cyflogwr.

Mae uchafswm ychwanegiad o £2,000 ar gyfer cwrs leinin sych yn daladwy fesul prentis. Mewn achosion lle mae prentisiaid yn newid cyflogwyr:

 • telir y grant cyntaf o £1,000 i'r cyflogwr y mae'r prentis yn cwblhau 13 wythnos o'i brentisiaeth ag ef.
 • telir y grant terfynol o £1,000 i'r cyflogwr y mae'r prentis yn cwblhau ei bresenoldeb ag ef.

Rhaid i chi hefyd roi gwybod inni ar unwaith os bydd eich hyfforddai'n gadael ei raglen hyfforddi neu gyflogaeth. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at gamau i adennill gordaliadau.

Grantiau eraill

 • Tra byddwch yn cael grant Prentisiaeth ni allwch wneud cais am unrhyw grantiau eraill ar gyfer yr un prentis, ac eithrio ar gyfer cyflawniadau Hyfforddiant Cyfnod  Byr a chymwysterau Peiriannau sy’n angenrheidiol, yn briodol ac nad ydynt wedi’u cynnwys yn y Brentisiaeth.
 • Rhaid i chi dalu cost hyfforddiant ychwanegol arall.

Cyllid teithio a llety prentisiaeth

Rydym yn ehangu'r cymorth a gynigir i gyflogwyr sydd â phrentisiaid sy'n gorfod 'Teithio i Hyfforddi'.

Byddwn yn ariannu 80% o gostau llety ar gyfer prentisiaid cymwys cyflogwyr sy’n gymwys am grant sy’n mynychu colegau neu ddarparwyr hyfforddiant lle mae angen aros dros nos a theithio i westy ac oddi yno i fan hyfforddi.

Gall cyflogwyr hefyd hawlio costau ychwanegol ar gyfer teithiau prentis os yw’r gost yn fwy na £20 yr wythnos.

Darganfyddwch fwy am "Teithio i Hyfforddi" ar y dudalen teithio a llety prentisiaeth a chyllid.