Facebook Pixel
Skip to content

CITB yn cyhoeddi cefnogaeth ar gyfer Cynllun Sgiliau’r Sector Adeiladu Cartrefi

Mae CITB wedi cyhoeddi cefnogaeth i Gynllun Sgiliau’r Sector Adeiladu Cartrefi (PDF. 452kb) sy’n cynrychioli ffordd newydd o weithio â’r sector i wella sgiliau, hyfforddiant a recriwtio.

Mae’r cynllun wedi’i greu mewn partneriaeth â rhanddeiliaid yn y sector adeiladu cartrefi a’i nod yw cynyddu argaeledd gweithwyr medrus, er mwyn helpu i ddiwallu anghenion y piblinell adeiladu cartrefi.

Mae CITB am fuddsoddi £3m i’r fenter hon dros y ddwy flynedd nesaf, a fydd yn cynnwys creu canolfannau aml-sgil ar y safle; dosbarthiadau meistr ar waith brics a thoi ar y safle; uwchsgilio drwy gyflwyno safonau gwaith brics CITB mewn colegau AB; ymestyniad i’r Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid (NEST) i gefnogi’r gadwyn gyflenwi â phrentisiaethau; a chreu fframweithiau cymhwysedd newydd.

Mae hon yn fenter barhaus, a fydd yn gweld cefnogaeth bellach wrth iddi fynd yn ei blaen ac sy’n ategu ein cynnig presennol.

Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant a’r cymorth yn ymateb i anghenion y sector adeiladu cartrefi, mae’r cynllun wedi’i greu yn dilyn syniadau a chyfraniadau gan brif adeiladwyr cartrefi, ac ar y cyd â’r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF), Cymdeithas Contractwyr Gwaith Brics (ABC), Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB), Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr (NFB) a’r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC)

Mae’r cynllun yn adlewyrchu’r blaenoriaethau a’r gweithgareddau sydd eu hangen i ddenu a datblygu gweithlu’r dyfodol, ac wrth wneud hynny newid diwylliant y diwydiant adeiladu cartrefi.

Mae’r cynllun yn amlygu prif flaenoriaethau’r sector o ran cyflawni gwahaniaeth mesuradwy ac mae wedi’i gyfeirio yn erbyn cynlluniau strategol CITB a CLC, â chytundeb NFB, FMB, ABC, a HBF.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: “Cynllun Sgiliau’r Sector Adeiladu Cartrefi yw’r cyntaf mewn rhaglen gyffrous o fentrau sgiliau sector-benodol, a fydd yn wirioneddol yn rhoi’r cyflogwyr mewn rheolaeth.

“Trwy ymateb i anghenion y sector a gweithio ar y cyd ag ystod o bartneriaid a rhanddeiliaid, mae CITB yn parhau i gefnogi’r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol, nawr ac yn y dyfodol.”

Dywedodd Stewart Baseley, Cadeirydd Gweithredol HBF: “Mae’r Cynllun Sgiliau’r Sector Adeiladu Cartrefi yn ganlyniad i ddiwydiant yn dod at ei gilydd i bennu’r buddsoddiad sydd ei angen i ddarparu’r cartrefi o ansawdd uchel sydd eu hangen ar gymunedau.

“Bydd y dyfarniad cyllid hwn yn ein galluogi i ymestyn y gwaith o gyflwyno ein Dosbarthiadau Meistr llwyddiannus ar Waith Brics a chyflwyno cynnig newydd o doi, a fydd felly o fudd i filoedd o grefftwyr yn y diwydiant adeiladu cartrefi dros y ddwy flynedd nesaf.”

Dywedodd Eve Livett, Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Contractwyr Gwaith Brics: “Mae ABC yn falch iawn o fod wedi bod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu Cynllun Sgiliau’r Sector Adeiladu Cartrefi. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Adeiladwyr Tai i gynyddu cynhyrchiant drwy wella sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad ar eu safleoedd, yn ogystal â pharhau â’n gwaith mewn colegau AB ac ehangu ein darpariaeth i ardaloedd eraill yn y DU.

“Mae gennym ni’r Hyfforddwyr Gwaith Brics mwyaf gwybodus, ac rydw i’n falch o bopeth maen nhw wedi’i gyflawni hyd yn hyn. Bydd y cyllid hwn yn galluogi eu gwaith caled i barhau ac rwy’n hyderus y byddwn yn llwyddo i ddod â mwy o weithwyr medrus i mewn i’r diwydiant – rhywbeth sydd ei angen i gefnogi targedau’r llywodraeth.”

Rhoi cyflogwyr mewn rheolaeth drwy wella piblinell pobl y diwydiant adeiladu, ynghyd â chreu llwybrau hyfforddi diffiniedig a darparu model hyfforddiant effeithlon, yw tair blaenoriaeth allweddol CITB, fel yr amlinellir yn ein Cynllun Busnes 2023-24.