Facebook Pixel
Skip to content

Diweddariad ar newidiadau i Safonau a Grantiau Peiriannau CITB

Mae CITB wedi cyhoeddi diweddariad i newidiadau arfaethedig i safonau a grantiau peiriannau i safoni gofynion hyfforddi a phrofi ar draws y diwydiant adeiladu.

Gwnaed cynnydd rhagorol ac rydym yn falch o gadarnhau bod y set gyntaf o safonau newydd yn barod ac wedi'u datblygu ar y cyd â gweithgorau'r diwydiant sy'n cynnwys cyflogwyr, darparwyr a ffederasiynau. Gan fod y safonau newydd hyn yn fanylach nag unrhyw safon mae CITB wedi'u cynhyrchu o'r blaen ac yn cynrychioli newid gwirioneddol yn y ffordd y caiff hyfforddiant a phrofi peiriannau ei ddarparu, mae angen i ni sicrhau bod y newidiadau y mae'r diwydiant wedi gofyn amdanynt yn cael eu cyflawni'n iawn.

Gan weithio'n agos gyda'r cynlluniau cardiau i'w cyflawni, amcangyfrifir y bydd y newidiadau'n dod i rym yn y Gwanwyn, er mwyn caniatáu digon o amser i roi'r hyfforddiant angenrheidiol ar waith yn iawn cyn ei gyflwyno yn y maes diogelwch hollbwysig hwn.

Dywedodd Christopher Simpson o CITB, Pennaeth Ansawdd a Safonau: "Er ein bod wedi gobeithio gallu cyflwyno'r safonau newydd ym mis Ionawr, mae'n gwbl angenrheidiol i'w gael yn iawn ar gyfer diwydiant a gweithredu'n briodol y newidiadau sydd wedi cael eu galw amdanynt. Rydym yn hyderus y bydd yr amser ychwanegol yn caniatáu hyn, a byddwn yn gweld y newidiadau yn dod i rym yn y Gwanwyn.

"Bydd cyflwyno'r newidiadau hyn yn helpu i safoni a gwella ansawdd a chysondeb hyfforddiant peiriannau; cynyddu faint o hyfforddiant peiriannau sy'n digwydd cyn profi; a chynyddu nifer y bobl sydd wedi'u hyfforddi mewn gweithrediadau peiriannau, yn enwedig newydd-ddyfodiaid i'r gwaith adeiladu.

"Trwy ymateb i anghenion newidiol y sector, rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ein blaenoriaeth o gefnogi'r diwydiant adeiladu i gael gweithlu medrus, cymwys a chynhwysol nawr ac yn y dyfodol."

Dywedodd Peter Brown, Ysgrifenyddiaeth PSRO dros dro "Mae Grŵp Adolygu Technegol PSRO ynghyd â chynrychiolwyr y diwydiant wedi buddsoddi llawer o amser, ynni ac ymdrech drwy'r presenoldeb ar gweithgorau i ddarparu cynnwys hyfforddiant technegol gwell a gofynion cyflenwi ar gyfer y swp cyntaf o safonau peiriannau.

"Mae aelodau'r PSRO a'r grŵp diwydiant wedi gweithio gyda CITB i dynnu sylw at yr angen i ganiatáu digon o amser ar gyfer y cyfnodau datblygu a chyflwyno fel bod y safonau, a geisir gan ddiwydiant i gysoni gofynion sgiliau a gwybodaeth ar gyfer gweithrediadau pheiriannau, yn briodol, yn addas i'r diben ac yn cael eu cyflawni pan gânt eu rhyddhau.

"Felly, rydym yn cefnogi penderfyniad CITB i ryddhau'r swp cyntaf yn unig, sef y model ar gyfer yr holl safonau sy'n weddill, pan fydd gan bawb sy'n ymwneud â chyflawni ac archwilio eu trefniadau ofynnol yn llawn yn eu lle."