Facebook Pixel
Skip to content

Mae CITB yn talu £5 miliwn yn fwy mewn grantiau yn y flwyddyn ariannol hon ac mae'n bwriadu cefnogi hyd yn oed mwy o fusnesau yn 2023

Eleni, mae CITB wedi talu dros £5m yn fwy mewn grantiau ac wedi cefnogi bron i 700 yn fwy o gyflogwyr i gymharu â’r un cyfnod yn 2021.

Wrth i ni agosáu at ddiwedd 2022, mae data CITB yn datgelu bod bron i 12,500 o fusnesau wedi'u cefnogi ar ffurf grantiau, gyda £54.6 miliwn wedi’u talu hyd yma (Ebrill – Tachwedd 2022), a mwy na hanner yn cael eu talu i fusnesau bach neu ficro.

Mae Cynllun Grantiau CITB yn darparu grantiau i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu sy'n darparu hyfforddiant o ddydd i ddydd ar gyfer eu gweithlu. Mae sawl maes lle gall busnesau wneud cais am grant, gan gynnwys prentisiaethau, cyrsiau byr, a chymwysterau. Mae'r cynllun yn un o'r nifer o ffyrdd y mae CITB yn helpu cyflogwyr i sicrhau bod eu gweithlu'n fedrus ac yn gymwys ac yn sicrhau bod gan y diwydiant y sgiliau cywir i dyfu.

Mae'r data hefyd yn dangos arwyddion cynnar o batrwm yn ffurfio, gan fod prentisiaethau yn parhau i fod y maes grant a ddefnyddir fwyaf hyd yn hyn. Yn dilyn hwb mewn arian grant ar gyfer prentisiaethau, mae £37.4m wedi'i dalu ers mis Ebrill, sef 68.5% o gyfanswm gwariant y grant eleni. Datgelodd adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu CITB (CSN), a ryddhawyd yn gynharach eleni, y bydd angen tua 50,000 o weithwyr ychwanegol bob blwyddyn i ateb y galw erbyn 2026. Mae hyn yn amlygu mai recriwtio a datblygu gweithlu medrus iawn fydd heriau mwyaf y diwydiant adeiladu wrth symud ymlaen o bell ffordd.

Fel ymateb i adborth gan gyflogwyr, mae CITB wedi bod yn gweithio ar symleiddio'r broses ymgeisio am grant, gyda'r nod o gefnogi hyd yn oed mwy o fusnesau drwy'r Cynllun Grant yn y flwyddyn newydd. Fel rhan o hyn, mae ffurflen PDF un dudalen newydd bellach ar gael ar wefan CITB, sy'n gydnaws ag unrhyw ddyfais ac yn darparu arweiniad defnyddiol ar gyfer pob maes pan gaiff ei defnyddio gydag Adobe Acrobat Reader (meddalwedd am ddim). Mae'r ffurflen gais flaenorol yn Excel yn dal ar gael i gyflogwyr sy'n dymuno parhau i'w ddefnyddio neu angen gwneud cais am grantiau lluosog ar unwaith.

Un busnes sydd wedi elwa o'r Cynllun Grantiau CITB yw Nick Hancox Groundworks Ltd. Mae'r busnes o Swindon yn arbenigo mewn gwaith ystadau gwledig pwrpasol gan gynnwys tanategu, tirlunio, sylfeini, a draenio, ac wedi defnyddio'r cynllun grant i ariannu sawl cymhwyster byr.

Meddai Martin Pockett, Rheolwr Contractau: "Mae Cynllun Grantiau CITB wedi cefnogi ein gweithlu gydag hyfforddiant hanfodol. Mae ein holl staff parhaol bellach wedi'u hyfforddi ar dwmpwyr, ac mae gennym yrrwr cloddwyr ychwanegol sy'n helpu rhedeg y safle. Mae hyn yn golygu y gall goruchwyliwr safle nawr weithio oddi ar y safle yn fwy, gan ganolbwyntio ar ochr gwaith papur a marchnata'r cwmni, sy'n hanfodol i lwyddiant ein busnes."

Ychwanegodd Martin: "Mae dod yn ymwybodol o'r holl gyfleoedd y gall y system gymorth hon eu cyflwyno wedi golygu ein bod wedi gallu rhoi mwy o ddewisiadau datblygu a gyrfa i'n staff. Rydym nawr yn gobeithio parhau i dyfu'n gyson, gyda buddsoddiad pellach yn ein pobl."

Yn yr un modd, mae'r gwneuthurwr dodrefn pwrpasol o Stamford, JC+CO, wedi defnyddio'r Cynllun Grantiau CITB i ddatblygu sgiliau eu tîm, tra hefyd yn ehangu eu gweithlu.

Dywedodd Lucy Willows, Rheolwr Gweithrediadau: "Cawsom grant hyfforddi cwrs byr, gan ganiatáu i dri aelod o'n tîm fynychu cwrs adnewyddu dodrefn gosodedig. Mae hyn wedi ein helpu i ymestyn allan ac rydym nawr yn cynnig gorffen yn ein gweithdy. Rydym hefyd yn derbyn grantiau prentisiaeth ar hyn o bryd gan CITB i gefnogi ein prentis gwaith coed ac asiedydd, sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r busnes.”

Ychwanegodd Lucy: "Mae'r cymorth grant wedi caniatáu inni gynnig braich newydd i'r busnes ac mae'r ffaith bod mwy o'r tîm bellach wedi'u hyfforddi yn golygu ei fod yn lleddfu'r pwysau ar aelodau eraill y tîm, gan wneud llif gwaith yn llyfnach ac yn gyflymach.

"Mae gwneud cais am grant yn syml, ac mae'n hawdd cysylltu â CITB ac maent wrth law i ddarparu unrhyw gefnogaeth os ydych yn ei chael hi'n anodd. "

Wrth edrych i'r dyfodol, dywed Lucy fod ganddynt uchelgeisiau mawr ar gyfer y dyfodol gyda'r nod o gynyddu eu cynhyrchiad dodrefn, a gyda'u sgiliau newydd wedi'u caffael, maent yn cynnig chwistrellu dodrefn fel busnes ar wahân.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: "Mae'r effaith y mae'r Cynllun Grant wedi gallu ei ddarparu mewn dim ond y chwe mis diwethaf yn wych! Mae edrych ar y gymhariaeth â gwariant grant y llynedd yn dangos pa mor werthfawr yw'r cyllid i gyflogwyr, ac we'n hynod o falch o barhau i gefnogi'r diwydiant i wneud yn siŵr bod ganddyn nhw'r sgiliau cywir a phobl i ateb y galw.

"Mae'r cynllun yn ei le ar gyfer pob cyflogwr cymwys sydd wedi'u cofrestru gyda CITB, a gobeithiwn y bydd y dull ymgeisio newydd yn annog hyd yn oed mwy o bobl i ddod ymlaen ac elwa o'r arian. Os hoffech ragor o wybodaeth am ddod yn gofrestredig a hawlio grant, cysylltwch â ni a siarad ag un o'n cynghorwyr."

I gael gwybod mwy am sut y gallwch dderbyn cefnogaeth, ewch i'r dudalen Grantiau a Chyllid.