Facebook Pixel
Skip to content

Mae Coleg Cambria, CITB a chwmnïau adeiladu gogledd Cymru yn dod at ei gilydd i roi cyngor cyflogadwyedd i ddysgwyr

Ymunodd dros 100 o ddysgwyr adeiladu â digwyddiad cyflogadwyedd CITB yn ddiweddar yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy.

Nod y digwyddiadau hyn yw rhoi cipolwg i ddysgwyr yn y coleg ar yr hyn y mae cwmnïau yn chwilio amdano mewn prentis, pa lefel o ymddygiad y maent yn ei ddisgwyl a sut i fynd ati orau i gael rhywfaint o brofiad gwaith a phrentisiaeth. Mae'r dysgwyr hefyd yn clywed pwysigrwydd Iechyd a Diogelwch ar y safle.

Mae digwyddiadau fel hyn yn rhan o waith CITB i baru dysgwyr â chwmnïau a fydd yn elwa o gymryd prentis.

Mae Coleg Cambria yn rhagweithiol wrth weithio gyda CITB i ddod â diwydiant ar y safle i gyflwyno cyflogwyr i ddysgwyr sydd â chyfleoedd gwirioneddol yn y rhanbarth yn ogystal â chyfleoedd yn eu cadwyn gyflenwi.

Dywedodd Emrys Roberts, Cynghorydd Ymgysylltu â Chwsmeriaid yng ngogledd Cymru: “Mae dod â chyflogwyr adeiladu lleol i mewn i amgylchedd y coleg yn beth dwy ffordd. Mae o fudd i gwmnïau drwy roi cyfle iddynt gwrdd â’r dysgwyr, sbotio’r talent a’u cynghori ar y ffordd orau i ymgeisio a chyflwyno eu hunain am waith. Mae hyn yn ei dro yn helpu’r diwydiant i bontio’r bwlch sgiliau mawr sy’n ein hwynebu drwy annog dysgwyr sydd wedi ymrestru ar gyrsiau i barhau yn y diwydiant adeiladu.”

Yn ôl ffigurau Gofyniad Recriwtio Blynyddol CSN diweddaraf y diwydiant CITB, byddai’n rhaid i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru gynyddu’r recriwtio presennol o 2,300 o weithwyr newydd bob blwyddyn. Mae digwyddiadau cyflogadwyedd CITB yn annog cwmnïau i ddenu a hyfforddi newydd-ddyfodiaid i’r gweithlu o blith y rhai sy’n gadael ysgol, addysg bellach neu addysg uwch.

Mae Coleg Cambria yn cynnig ystod eang o Gymwysterau Adeiladu Cymru newydd gyda chyrsiau wedi’u hailwampio yr haf diwethaf yn y wlad i ddarparu cymwysterau sy’n arwain yn well at gyflogaeth. Mae’r coleg wedi buddsoddi’n sylweddol mewn datblygu ei ystâd a’i adnoddau i allu cyflwyno unedau Toi a Gweithrediadau Adeiladu Cyffredinol ar y campws yng Nghei Connah.

Dywedodd Cyfarwyddwr Read, Karen Heaton-Morris: “Rydym yn credu ei bod yn allweddol i gefnogi myfyrwyr i ddeall beth fydd yn eu helpu i sefyll allan o’r gystadleuaeth wrth iddynt ddechrau ystyried ymuno â’r gweithlu. Er bod y diwydiant yn wynebu prinder sgiliau enfawr, mae cystadleuaeth am brentisiaethau yn parhau i fod yn ffyrnig, ac roeddem yn falch iawn o allu cefnogi myfyrwyr o bob rhan o ardal Sir y Fflint gyda’n profiad, arweiniad ar sut i fentro a rhoi cyfle i ddysgwyr ofyn cwestiynau a allai fod ganddynt.

Rhoddodd Alison Hourihane, Rheolwr Gwerth Cymdeithasol yn Wynne Construction, gyflwyniad 30 munud i’r holl ddysgwyr, gan ganolbwyntio ar ddulliau modern o adeiladu, contractio a phwysigrwydd Iechyd a Diogelwch wrth iddynt deithio trwy eu gyrfa a chadw eu gwybodaeth yn gyfredol.

Dywedodd Alison: “Roedd y digwyddiad cyflogwyr yng Nglannau Dyfrdwy yn gyfle perffaith i ni esbonio sut mae’r sgiliau a enillwyd yn y coleg yn cael eu trosglwyddo i weithio ar ein prosiectau adeiladu. Rydym hefyd yn cynnig lleoliadau profiad gwaith ym mhob crefft ac ers y digwyddiad rydym wedi derbyn llawer o ffurflenni cais wedi’u cwblhau, felly edrychwn ymlaen at groesawu’r dysgwyr hyn i brosiect ailddatblygu cam 2 Iâl yn Wrecsam a safleoedd eraill”.

Ni allai tiwtoriaid y coleg gytuno mwy am fanteision y digwyddiadau hyn.

Mark Davies yw’r hyfforddwr Gwaith Brics yng Ngholeg Cambria a dywedodd fod y digwyddiadau cyflogwyr hyn yn rhoi llawer mwy o ymwybyddiaeth i fyfyrwyr o’r hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd yn y diwydiant gan gwrdd â phobl sydd â phrofiad ymarferol o’r materion cyfredol.

“Mae’n rhoi syniad iddyn nhw o’u rôl fel prentis a lle gallan nhw symud ymlaen hefyd.”

Eglurodd Mark hefyd ei fod yn gyfle gwych i’w fyfyrwyr ar y cwrs Gwaith Brics Lefel 3 newydd glywed gan Gynghorydd Ymgysylltu â Chwsmeriaid Emrys Roberts yng ngogledd Cymru.

Meddai: “O fewn y cymwysterau Lefel 3 newydd, rhan o’r meini prawf asesu yw bod yn rhaid i’r dysgwyr fod yn ymwybodol o beth yw rôl CITB o fewn y diwydiant adeiladu, sut mae’r lefi yn gweithio a sut y gallant gael cyllid i hybu eu taith ddysgu. Mae hyn yn unigryw i Gymru.

“Bydd gwneud y dysgwyr yn ymwybodol o sut mae’r diwydiant yn gweithio mewn gwirionedd yn gwella eu llwybrau gyrfa ac fel y gallant edrych tuag at y dyfodol.”

Os hoffech chi ddarganfod sut i gymryd rhan mewn Digwyddiad Dysgu ar gyfer Diwydiant, cysylltwch â ceri.jones2@citb.co.uk.