Facebook Pixel
Skip to content

Mae Rownd Derfynol SkillBuild yn croesawu ymwelwyr i roi cynnig ar adeiladu

Ar ôl mwy na 1,000 o gofrestriadau ac 17 o rhagbrawf rhanbarthol, mae'r hyfforddeion adeiladu gorau o bob rhan o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi'u henwi fel cystadleuwyr yn Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild 2023.

Cyflwynir SkillBuild gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) ac mae'n arddangos rhai o'r talentau mwyaf disglair ym maes adeiladu. Mae'r gystadleuaeth fawreddog yn dwyn ynghyd ddysgwyr a phrentisiaid medrus iawn i frwydro i ennill eu crefft ddewisol. Yn dilyn y rowndiau rhagbrofol rhanbarthol, a gynhaliwyd yr haf hwn, bydd y rownd derfynol yn gweld yr wyth cystadleuydd sydd â’r sgôr uchaf o bob categori yn cystadlu.

Am y tro cyntaf, bydd y rownd derfynol eleni yn cael ei chynnal yn Arena Marshall ym Milton Keynes, Lloegr ar 21, 22 a 23 o Dachwedd 2023. Mae'r arena wedi bod yn gartref i'r Pencampwriaethau Cenedlaethol Badminton o'r blaen, twrnameintiau dartiau mawr a chyngherddau cerddorol amrywiol, a bydd bellach yn gweld 80 o'r hyfforddeion adeiladu gorau yn dangos eu harbenigedd.

Dros y tridiau bydd cystadleuwyr yn cael y dasg o adeiladu prosiect a ddyluniwyd gan banel arbenigol o feirniaid, o fewn amserlen 18 awr. Bydd y prosiect yn profi gwybodaeth a sgiliau'r unigolyn, yn ogystal â'u gallu i weithio dan bwysau, gan sicrhau eu bod yn cadw at brotocolau iechyd a diogelwch.

Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i fynychu'r gystadleuaeth i arsylwi a rhoi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau yn y ganolfan profiad gyrfa ddynodedig, yr Arddangosiad Adeiladu. Gall ymwelwyr brofi eu sgiliau cydsymud llaw i lygad yn yr orsaf addurno, adeiladu eu blwch adar eu hunain yn yr orsaf gwaith coed, neu hyd yn oed gymryd rhan mewn gemau realiti rhithwir ac efelychwyr. Bydd cyfle hefyd i ymwelwyr fynychu sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus, a fydd yn cael eu cynnal gan y panel arbenigol o feirniaid ar draws pob un o'r 10 categori crefft.

Mae adroddiad diweddaraf Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) CITB yn nodi y bydd yn ofynnol i bron i 225,000 o weithwyr ychwanegol ateb y galw am adeiladu'r DU erbyn 2027. Mae hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod disgwyl i'r gwaith adeiladu barhau i fod yn sector lle mae galw am weithwyr, er gwaetha'r ansicrwydd economaidd presennol. Mae SkillBuild yn gyfle gwych i newid camdybiaethau cyffredin o'r diwydiant a hyrwyddo'r ystod amrywiol o rolau sydd ar gael.

Dywedodd Mike Burdett, beirniad gosod brics SkillBuild: "Mae'r gystadleuaeth yn ffordd wych i bobl ifanc arddangos eu sgiliau a'u doniau, nid yw byth yn fy synnu yr ymrwymiad a'r ymroddiad y maent yn ei ddangos i'w crefft.

"Fel beirniad rydym yn edrych i ddod o hyd i'r gorau o'r gorau, gan brofi eu gwybodaeth a'u lefelau sgiliau drwy'r prosiect prawf. Mae pob milimetr o anghywirdeb yn costio pwyntiau i'r cystadleuwyr, ond mae hyn hefyd yn cael ei osod yn erbyn pwysau amser, gan ei wneud hyd yn oed yn fwy heriol iddynt. Nid yn unig y mae angen iddynt fod yn gywir, ond mae angen iddynt hefyd gynllunio ac adolygu eu gwaith yn gyson i fodloni'r terfynau amser heriol."

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: "Rwy'n falch iawn o fod yn cynnal Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild eleni yn Arena Marshall, gan roi cyfle i ni wahodd aelodau'r cyhoedd i arsylwi ar y dalent anhygoel sy'n dod drwodd i ddiwydiant. Mae SkillBuild yn fenter wych sy'n ceisio denu ystod amrywiol o recriwtiaid, a gyda'r bwlch sgiliau presennol, mae'n rhoi hyd yn oed mwy o bwysigrwydd ar y gystadleuaeth a'i gallu i hyrwyddo gyrfaoedd adeiladu i gynulleidfa ehangach.

"Mae SkillBuild nid yn unig yn helpu pobl ifanc i dyfu'n bersonol, gan gynyddu eu hyder a'u sgiliau cymdeithasol, ond mae hefyd yn profi i'w cynorthwyo'n broffesiynol trwy ddatblygu eu sgiliau technegol a chyflogadwyedd. Er ei fod yn brofiad heriol, os ydych o ddifrif am yrfa ym maes adeiladu, mae SkillBuild yn gyfle gwych. Rwy'n dymuno pob lwc i'n holl Gystadleuwyr Cenedlaethol, ac edrychwn ymlaen at eich gweld ym mis Tachwedd!"

Hoffai CITB ddiolch i holl noddwyr gwych SkillBuild eleni, sy'n cynnwys: British Gypsum, Crown Paints, BAL Adhesives, NFRC, TARMAC, SPAX, Schluter, Weber, The Tile Association, Nicobond, Stabila, The Keystone Group, Forterra, tesa, Tilgear, Permavent, SR Timber, BMI Redland, Stone Restoration Services, Midland Lead, Hambleside Danelaw, NSITG, Rollins Group, Albion Stone, a Felder Group.

Gweler y rhestr lawn o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar Am Adeiladu, ac ewch i'r dudalen Eventbrite i gael tocynnau i fynychu SkillBuild.