Facebook Pixel
Skip to content

Mwy o bobl ifanc yn dangos diddordeb mewn gyrfa adeiladu

Mae mwy o bobl ifanc yn dangos diddordeb mewn gyrfaoedd sy'n ymwneud ag adeiladu, yn ôl canfyddiadau Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB).

Mae'r pwysau ar yr economi ar hyn o bryd yn rhoi pwysau ar gyflogwyr, sydd eisoes yn wynebu bylchau sgiliau a phrinder gweithwyr.

Ond yn ddiweddar mae CITB wedi gweld cynnydd o 45% yn nifer y bobl sy'n ceisio gwybodaeth am yrfa yn y diwydiant adeiladu.

Mae wedi gweld bron i filiwn o ymweliadau â’i gwefan Am Adeiladu hyd yn hyn eleni. Dangosodd arolwg diweddar fod traean o ddefnyddwyr o dan 18 oed, tra bod 33% yn fenywod.

Roedd y canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn adroddiad perfformiad y CITB, hefyd yn dangos cynnydd o 13% yn nifer y cyflogwyr sy’n cyrchu cymorth hyfforddi CITB (yn uwch na tharged CITB o 3%) a 11,020 o sesiynau blasu gwaith a ddarparwyd (yn uwch na tharged CITB o 4,600).

Mae mwy na 700 o gyflogwyr ychwanegol wedi’u cefnogi, gyda thua £59m wedi’i fuddsoddi mewn grantiau. Mae dros 1,500 o gyflogwyr micro a bach wedi derbyn bron i £8miliwn o gronfa Sgiliau a Hyfforddiant CITB – cynnydd blynyddol o 40%.

Mae ein cynllun grant cyrsiau byr wedi cefnogi dros 6,600 o fusnesau, busnesau bach a chanolig yn bennaf, gyda’u gofynion hyfforddiant craidd. Gyda nifer y prentisiaid a gefnogir gan gyllid CITB wedi cynyddu 15%, ynghyd â naid o 10% yn nifer y cyflogwyr sy’n cael mynediad at ein grantiau, mae’r awydd am brentisiaethau yn parhau’n gryf.

Dywedodd prif weithredwr CITB, Tim Balcon: “Gyda chynnydd o 45% mewn traffig blynyddol – ymhell uwchlaw ein targed – rydym yn cyrraedd cynulleidfa ehangach, mwy amrywiol am y cyfleoedd niferus sydd ar gael ym maes adeiladu.

“Yn galonogol, mae nifer y bobl sy’n symud ymlaen o Am Adeiladu i Talentview i ddod o hyd i swydd neu brentisiaeth wedi cynyddu’n barhaus fis ar ôl mis.

“Dyma dystiolaeth bellach o sut mae Am Adeiladu yn parhau i gadarnhau ei enw da fel cartref gwybodaeth ddibynadwy a diddorol am yrfaoedd adeiladu.

“Rydym yn gobeithio harneisio’r diddordeb hwn i annog mwy o bobl i mewn i swyddi sy’n ymwneud ag adeiladu, gan eu cyfeirio at hyfforddiant a phrentisiaethau addas, a’u rhoi mewn cysylltiad â chyflogwyr sy’n edrych i gau eu bwlch sgiliau.”

Dywedodd Mimi-Isabella Nwosu, peiriannydd deunyddiau cynorthwyol: “Mae adeiladu yn hwyl, yn gyflym, yn heriol ac yn yrfa werth chweil.

“Byddwch yn cwrdd â phobl amrywiol ar bob lefel o fusnesau – a gyda hynny daw cyfleoedd anhygoel.”

Ychwanegodd peiriannydd safle Ellie Shirley: “Mae gweithio ym maes adeiladu yn yrfa gyffrous a gwerth chweil i fynd iddi.

“Rydych chi'n cael gweithio gydag amrywiaeth fawr o bobl i greu rhywbeth a fydd o fudd i gymdeithas.”

Dywedodd y rheolwr adeiladu, Hayden Wills: “Mae’r diwydiant adeiladu yn ddiwydiant bywiog, cyffrous ac ar hyn o bryd mae’n cynyddu ei alw am weithwyr.

“Rydych chi'n elwa ar gyflogau cystadleuol a llif gwaith.”