Facebook Pixel
Skip to content

Profiad yw'r athro gorau

Rwyf wedi dysgu llawer trwy brofiad.

Mae’r gefnogaeth a gefais gan gydweithwyr hŷn trwy gydol fy ngyrfa wedi bod yn anogaeth fawr i mi, o ddechrau fel prentis nwy, i ddod yn Brif Weithredwr yn gyntaf, rôl a oedd yn anodd iawn i mi yn fy nyddiau cynnar.

Mae gan ddiwydiant adeiladu’r DU brofiad helaeth i dynnu ohono. Mae adroddiad y CIOB Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Adeiladu (PDF) yn nodi bod dros 30% o'r gweithlu yn 50 oed a hŷn.

Ac er bod gweithlu hŷn yn cael ei ystyried yn aml, ac yn gwbl briodol, yn fater o bwys am resymau amlwg, mae’n werth ystyried ochr arall y geiniog, y manteision y gall cyfoeth o wybodaeth eu cynnig.

Mae hyn oherwydd bod gan gyn-filwyr adeiladu’r math o sgiliau na ellir eu canfod mewn llyfrau, i ddweud yn blaen.

Byddai'n drueni anhygoel pe na bai eu dawn yn cael ei drosglwyddo i'r genhedlaeth newydd o weithwyr. Felly sut allwn ni sicrhau nad yw'r wybodaeth hon yn cael ei gwastraffu?

Un ateb yw hyfforddi gweithwyr adeiladu hŷn i ddod yn hyfforddwyr medrus iawn.

Hyfforddiant

Mae hyfforddi'r hyfforddwyr yn fater testunol. Amlygodd adroddiad newydd gan Gymdeithas Penaethiaid Adeiladu Prydain (BACH) yr anhawster o recriwtio tiwtoriaid mwy aeddfed.

Dywed BACH fod angen i wybodaeth fod ar waith i wella sgiliau’r gweithlu, cefnogi dulliau modern, sgiliau gwyrdd, a gweithgynhyrchu oddi ar y safle. Rwy'n cytuno.

Yn y cyfamser, nod ymgyrch newydd yr Adran Addysg (DfE) "Mynd ag Addysgu Ymhellach" yw cynyddu nifer yr athrawon mewn Addysg Bellach. Mae'r DfE eisiau denu gweithwyr proffesiynol o'r diwydiant sydd â blynyddoedd o arfer gwych o dan eu gwregys.

Mae'r CITB yn archwilio sut i ddefnyddio profiad diwydiant i'r effaith orau. Mae ein tîm Ansawdd a Safonau newydd ddechrau gweithio ar safon a fydd yn anelu at ddod â chysondeb i arena “Hyfforddi’r Hyfforddwr”.

A chyn bo hir byddwn yn hysbysebu swyddi gwag hyfforddi yn ein Coleg Adeiladu Cenedlaethol, Bircham, rolau a fydd yn gweld athrawon yn rhannu'r sgiliau a ddysgwyd ganddynt dros y blynyddoedd gydag unigolion sy’n newydd i adeiladu.

Mae rhannu sgiliau, fel hyn, yn rhan bwysig o'r dirwedd hyfforddi.

Yn barod am waith

Fel y soniais yn fy mlog cyntaf, un o fy nodau fel Prif Weithredwr yw gwneud hyfforddiant (a chyllid) yn fwy hygyrch. Rwyf am i fusnesau gael y cymorth hyfforddi sydd ei angen arnynt. Rwyf hefyd am weld mwy o hyfforddiant o'r radd flaenaf i ddysgwyr a phobl ifanc sy'n barod am waith o ddiwrnod cyntaf eu gyrfaoedd.

Am gyfnod hir, dywedodd cyflogwyr fod dechreuwyr adeiladu newydd yn wybodus ond yn brin o sgiliau hanfodol a - y gair hwnnw eto - profiad.

Dyma pam mae Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant, a ddechreuodd ym mis Mehefin y llynedd, a’n canolfannau ar y safle, a fydd yn adeiladu ar lwyddiant ein Cronfa Sgiliau Adeiladu (CSF), mor bwysig. Maent yn ffynnu ar ddysgu ymarferol. Gwelodd y CSF 20,000 o bobl yn paratoi ar gyfer y safle, a oedd yn ganlyniad rhagorol.

Prentis

Ers i mi ddechrau fy ngyrfa fel prentis nwy rwyf wedi bod yn Hyfforddwr Hyfforddiant a Rheolwr Prosiect Cenedlaethol, ymhlith rolau eraill. Ar hyd y ffordd rwyf wedi dysgu llawer iawn gan fy nghydweithwyr.

Pan ddeuthum yn Brif Weithredwr am y tro cyntaf, mewn sefydliad blaenorol, buan y deuthum yn ymwybodol o'm diffyg profiad. Roeddwn i'n cael trafferth yn y swydd, yn dioddef syndrom ble roeddwn yn amau fy ngallu ac roeddwn yn dioddef o ddiffyg hyder.

Yn ffodus, roedd gen i Gadeirydd gwych. Eglurodd y dull y dylwn ei gymryd. Roedd ei gefnogaeth fel cael chwa o ocsigen wrth nofio mewn môr llawn siarc. Roedd yn credu ynof, yn rhannu strategaethau ymdopi ac wedi gwella fy hunangred.

Heb ei brofiad fe fyddwn i wedi ymddiswyddo. Ers hynny, rwyf wedi gofyn i mi fy hun sut y gallaf rymuso fy nhimau. Dyna un ffordd rydw i’n rhannu’r profiad rydw i wedi’i gael gyda chydweithwyr.

Gall hyfforddiant fod yn hwyl

Mae'n werth cofio y gall hyfforddiant fod yn llawer o hwyl. Gall y gwrthgyferbyniad rhwng prentisiaid newydd a gweithwyr byd-eang greu cellwair a chyfeillgarwch gwych.

Ac mae dysgu gydol oes yn gweithio'r ddwy ffordd. Gall gweithwyr hŷn, sydd efallai yn gyndyn o newid, elwa o'r dulliau newydd y mae pobl ifanc yn eu cyflwyno i'r swyddfa ac i safleoedd.

Gadewch i ni wneud ein gorau i sicrhau ein bod ni’n rhannu’r dysgu a’r doethineb rydyn ni i gyd wedi’u hennill. Bydd yn newid bywydau ac yn hwb mawr i ddiwydiant yn y blynyddoedd i ddod.

Os hoffech chi rannu eich barn, cysylltwch â ni: ceo@citb.co.uk.