Facebook Pixel
Skip to content

Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd – Mae pob swydd yn swydd werdd

Cynhelir yr Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd gyntaf erioed y mis yma.

Nod yr ymgyrch, sy’n rhedeg o fis Tachwedd 07-12, yw tynnu sylw at lwybrau gyrfa gwyrdd. Mae CITB newydd gyhoeddi Cynllun Gweithredu Sero Net deinamig sy’n edrych ar anghenion sgiliau adeiladu’r dyfodol.

Mae’r cynllun yn dilyn adborth gan y diwydiant adeiladu a oedd yn dweud bod angen mwy o eglurder ynghylch y sgiliau sydd eu hangen i baratoi ar gyfer sero net.

Bydd y cynllun yn golygu bod CITB yn datblygu safonau a chymwysterau newydd, yn targedu cyllid tuag at feysydd sgiliau blaenoriaeth sero net ac yn cynnal ymchwil i ganfod anghenion sgiliau yn y dyfodol.

Mae’r newid yn yr hinsawdd mor bwysig, fel bod pob swydd adeiladu newydd yn swydd werdd o hyn ymlaen.

Fel y dywed Prif Weithredwr Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), Tim Balcon: “Ni ddylai neb sy’n cael hyfforddiant adeiladu gwblhau ei gwrs heb gael lefel briodol o wybodaeth am newid yn yr hinsawdd – a sut gallai ei sgiliau newydd gyfrannu at nodau sero net.”

Fel rhan o ymgyrch Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd, siaradodd CITB â phrentisiaid, myfyrwyr, graddedigion ac addysgwyr o’r sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch i glywed eu barn am y mater sydd, fe ellid dadlau, yr un mwyaf sy’n wynebu’r byd heddiw.

Mae Anjali Pindoria, Syrfëwr Prosiect yn Avi Contracts a Llysgennad STEM Go Construct, yn frwd dros gynaliadwyedd ac ysbrydoli pobl eraill i ystyried gyrfa mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.

Mae cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a sero net yn eiriau cyffrous yn ein cenhedlaeth ni, ond faint ohonom sy’n deall yr ystyr a’i bwysigrwydd ar ein dyfodol? Faint ohonom sy’n gwybod bod ein gweithredoedd neu ddiffyg gweithredoedd heddiw yn effeithio ar ein dyfodol?

Er mwyn bod yn fwy cynaliadwy, mae angen i bawb fod ar y daith, ac mae angen i ni annog cydweithredu er mwyn sicrhau newid go iawn. Mae angen mwy ohonoch chi, fel arweinwyr y dyfodol, i ymuno â’n sectorau a helpu i ddylanwadu ar yr etifeddiaeth rydym yn ei gadael ar ôl.
Mae cyrraedd targedau sero net yn ffordd o feincnodi a ydym yn byw mewn byd mwy cynaliadwy neu a ydym yn dal i gyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Bydd adnewyddu adeiladau presennol yn chwarae rhan enfawr yn y ffordd yr ydym yn lleihau ein hallyriadau carbon, o gofio y gallai 95% o allyriadau o’r amgylchedd adeiledig dros y 30 mlynedd nesaf ddod o adeiladau presennol.
Ni allwn ni, fel y genhedlaeth nesaf, fforddio eistedd yn segur. Rhaid i ni weithredu gan fod ein gweithredoedd yn ddi-droi’n-ôl. Rhaid i ni weithredu neu gall y byd rydyn ni’n byw ynddo heddiw wynebu canlyniadau nad ydyn ni i gyd yn gwybod amdanyn nhw.

Cliciwch yma i weld Anjali yn siarad am bopeth sy’n ymwneud â chynaliadwyedd a sero net, yn ogystal â Diwrnod ym Mywyd Syrfëwr Prosiect.

""

Charlie Reeve, rheolwr safle dan hyfforddiant a saer yn E.N Suiter & Sons.

Fe wnes i ddechrau gwneud gwaith coed pan oeddwn i’n ifanc, gan gwblhau prosiectau gyda fy nhad. Fe wnes i brentisiaeth gwaith coed ac rydw i wedi mynd ymlaen i astudio Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig i fod yn rheolwr safle.

I mi, dyfodol adeiladu yw dileu risg a chyflwyno technolegau newydd, fel cyfarpar awtomatig a pheiriannau awtomatig i gael gwared ar y risg gysylltiedig.

Mae’n gyfrifoldeb ar bob unigolyn i wneud y gwaith adeiladu’n fwy cynaliadwy drwy geisio defnyddio dewisiadau newydd a modern, er mwyn lleihau allyriadau carbon a’u dileu os gallwn.

Cliciwch yma i wylio cyfweliad llawn â Charlie fel rhan o sgwrs y CITB a WorldSkills UK ar yrfaoedd ym maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.

Charlie Reeve

Gracie Brill, prentis saer yng Ngholeg Caeredin a The Ridge.

Ar gyfer Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd ac Wythnos Gyrfaoedd yr Alban, rydym yn dathlu Gracie, sy’n brentis saer, yn astudio yng Ngholeg Caeredin ac yn gweithio yn The Ridge, sef elusen a sefydlwyd i ddiogelu’r dreftadaeth amgylcheddol leol ac adeiladau hanesyddol yn Dunbar.

Mae fy ngwaith yn amrywiol iawn, ac rwy’n mwynhau hynny. Rydyn ni’n gwneud rhywfaint o bopeth, fel gwaith safle, a chreu a thrwsio dodrefn . Rydyn ni hefyd yn canolbwyntio ar waith a dulliau adfer hanesyddol, felly rydw i wedi cael cyfle i weithio ar bethau diddorol iawn, fel gwaith llaw ac adfer hen ffenestri dalennog.

Mae’n braf cael swydd lle rydych chi’n cael creu pethau bob dydd a dysgu sut mae’r byd adeiledig o’n cwmpas yn gweithio. Credaf fod prentisiaethau’n wych. Mae cael swydd lle mae rhan fawr o’ch gwaith yn golygu astudio a gwella eich sgiliau yn gyfle anhygoel.

Ar ôl hwylio drwy’r rowndiau rhanbarthol, bydd Gracie yn cystadlu gyda mwy na 85 o ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd Rownd Derfynol SkillBuild 2022. Mae Adeiladu Sgiliau yn cael ei ddisgrifio fel ‘Gemau Olympaidd y byd adeiladu yn y Deyrnas Unedig’, ac mae’n cael ei ddarparu gan CITB ar y cyd â WorldSkills. Caiff y rownd derfynol ei chynnal yng Ngholeg Caeredin rhwng 14 ac 17 Tachwedd.

Gracie Brill

Audrey Cumberford

Audrey Cumberford, Pennaeth Coleg Caeredin

Yn ddiweddar, roedd Coleg Caeredin wedi agor Canolfan Hyfforddi arloesol ar gyfer Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni, sy’n canolbwyntio ar ddyfodol adeiladu ac adeiladu tai gyda thechnolegau newydd a datblygol.

Nid darparu sgiliau ar gyfer heddiw yn unig yr ydym ond uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y dyfodol, drwy dechnolegau adnewyddadwy newydd a datblygol. Mae Coleg Caeredin yn hollbwysig ar gyfer sicrhau bod gan y diwydiant lif o unigolion medrus sy’n barod i fwrw ymlaen â’r agenda sero net.

Bydd y coleg hefyd yn cynnal Rownd Derfynol Genedlaethol Adeiladu Sgiliau eleni, lle bydd y goreuon yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i brofi eu sgiliau adeiladu mewn 11 o grefftau.