Facebook Pixel
Skip to content

Cyngor i weithwyr

Nid niwsans yn unig yw llwch adeiladu, gall achosi niwed difrifol i'ch ysgyfaint. Gall yr effeithiau hyn newid bywyd a gall hyd yn oed yn angheuol.

Rydych chi fwyaf mewn perygl os ydych chi'n gwneud unrhyw un o'r swyddi canlynol yn rheolaidd heb y rheolyddion cywir:

 • Defnyddio llif torri ar ymylfaen, blociau, slabiau, teils to a chynhyrchion concrit eraill
 • Siasio, crafu neu falu concrit
 • Drilio neu lanio am gyfnodau hir, yn enwedig y tu mewn
 • glanhau â deunydd sgrafellog
  Torri a llyfnu pren gydag offer
 • Ysgubo sych
 • Dymchwel mewnol a stripio meddal.

Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau a chyngor y mae eich cyflogwr yn eu rhoi i chi. Yn benodol, dylech:

 • Defnyddio dŵr neu offer echdynnu a ddarperir i gadw llwch allan o'r awyr
 • Cadw eich offer a'ch adnoddau mewn trefn dda
 • Osgoi ysgubo sych
 • Gwisgwch eich masg wyneb i'ch amddiffyn rhag unrhyw lwch sy'n weddill

Mae'r rheolyddion hyn yno i amddiffyn eich iechyd a'ch dyfodol.

Mae'n ddyletswydd ar eich cyflogwr i roi'r rheolyddion cywir ar waith i amddiffyn eich iechyd. Os credwch nad ydynt yn gwneud hyn yna gofynnwch iddynt amdano neu gofynnwch am gymorth gan wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

Chi sydd fwyaf mewn perygl o'r gronynnau llwch lleiaf na allwch eu gweld. Nid yw hynny'n golygu nad ydynt yno.

Hyd yn oed pan ydych chi'n cadw'r llwch i lawr, mae'n debygol y bydd angen masg wyneb arnoch chi o hyd.

Mae'n hawdd defnyddio masg yn wael. Mae hyn yn golygu efallai na fydd yn rhoi UNRHYW amddiffyniad i chi. Yn gyntaf, dylid rhoi prawf i chi i sicrhau bod y masg yn iawn i chi. Yna mae angen i chi ei wisgo'n gywir fel na all y llwch mân iawn fynd i mewn trwy unrhyw fylchau. Storiwch fasgiau yn iawn. Peidiwch â'u gadael mewn pentwr o faw !!

Os na wnewch hynny, byddwch yn parhau i achosi niwed anadferadwy i'ch ysgyfaint. Gall hyn olygu:

 • Nid oes gennych ddigon o anadl i wneud tasgau syml yn y gwaith na mwynhau eich bywyd cartref
 • Efallai na fyddwch yn gallu darparu ar gyfer eich hun na'ch teulu
 • Rydych chi wedi'ch cysylltu'n rheolaidd neu'n barhaol â silindr ocsigen i'ch helpu chi anadlu
 • Rydych chi'n destun marwolaeth gynnar ddiangen

Sut alla i ddarganfod mwy?

Edrychwch ar y dudalen Adnoddau i gael mwy o wybodaeth ddefnyddiol.