Facebook Pixel
Skip to content

Aelodau'r Bwrdd

Mae aelodau'r Bwrdd yn gyfrifol am lywodraethu, cyfeiriad strategol a monitro perfformiad busnes.

Bwrdd CITB yw’r corff penderfynu allweddol ac mae’n Fwrdd o Ymddiriedolwyr Elusennol anweithredol.

Yn unol â dogfen lywodraethol ITB, canllawiau cyfreithiol a rheoleiddiol, mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am lywodraethu, cyfeiriad strategol a monitro perfformiad busnes.

Mae CITB yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd o dri ar ddeg o Ymddiriedolwyr.

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr CITB yn atebol i’r Ysgrifennydd Gwladol, y Comisiwn Elusennau a buddiolwyr CITB. Gwneir penodiadau i’r Bwrdd gan Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Addysg am gyfnod o hyd at bedair blynedd, y gellir ei adnewyddu am ail dymor.

2023/24

Enw Rôl 1af Mehefin (anarferol) 6ed Mehefin 5ed Medi 5ed Rhagfyr
Peter Lauener Cadeirydd  
Tony Elliott Aelod sy’n Gyflogwr Ymddiheuriadau  
Louisa Finlay

Aelod sy’n Gyflogwr

Ymddiheuriadau Ymddiheuriadau  
Michael Green Aelod sy’n Gyflogwr Ymddiheuriadau  
Owain Jones Aelod sy’n Gyflogwr  
Kevin McLoughlin Aelod sy’n Gyflogwr  
Holly Price Aelod sy’n Gyflogwr Ymddiheuriadau  
Sophie Seddon Aelod sy’n Gyflogwr Ymddiheuriadau  
Diana Garnham Aelod Annibynnol Ymddiheuriadau  

Crynodeb o Drafodaethau Bwrdd CITB

2023

7 Mawrth 2023

Yn bresennol: Peter Lauener, Tony Elliott, Diana Garnham, Michael Green, Owain Jones, Holly Price

Ymddiheuriadau: Louisa Finlay, Kevin McLoughlin, Sophie Seddon

 1. Derbyniodd y Bwrdd Adroddiad y Prif Weithredwr a Pherfformiad ar gyfer Ch3.
 2. Cytunodd yr Ymddiriedolwyr ar Ddatganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg
 3. Bu’r Bwrdd yn trafod y dull a’r amserlen ar gyfer datblygu Cynllun Strategol newydd.
 4. Cymeradwyodd yr Ymddiriedolwyr yr amlen ariannol ar gyfer Cynllun Busnes 2023-24 a chytunwyd i gyhoeddi manylion amlen ariannol tair blynedd y Cynllun Busnes hyd at 2025-26.
 5. Adolygodd a chymeradwyodd yr Ymddiriedolwyr y DPAau arfaethedig ar gyfer Cynllun Busnes 2023-24.
 6. Derbyniodd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am y paratoadau a oedd yn cael eu gwneud cyn Adolygiad ITB.
 7. Derbyniodd a chymeradwyodd aelodau sy’n gyflogwyr y Bwrdd argymhellion y Pwyllgor Strategaeth Lefi ynghylch y mecanwaith ar gyfer cyfrifo’r Asesiad Lefi i’w ddefnyddio ar gyfer Gorchymyn Lefi 2025 sydd ar ddod, sef:Dylai ffynonellau'r Lefi barhau i fod yn TWE a Net CIS;
  • Dylid cadw'r gwahanol gyfraddau Lefi ac ni ddylai'r gymhareb bresennol rhwng cyfraddau TWE a chyfraddau Lefi CIS Net o tua 1:3.6 gael ei newid yn sylweddol;
  • Dylid cadw'r trothwy Esemptiad Lefi ynghyd â'r mecanwaith sy'n cyd-fynd â nifer y gweithwyr a'r cyflogau adeiladu cyfartalog i ddiffinio'r ffin uchaf; a
  • dylid cadw'r Trothwy Gostyngiad Lefi a sefydlu mecanwaith i ddiffinio'r ffin uchaf.
 8. Derbyniodd yr Ymddiriedolwyr yr argymhelliad i beidio â gwneud unrhyw newidiadau i Reolau Sefydlog presennol y Bwrdd, a chymeradwywyd hwy am flwyddyn arall.
 9. Cafodd y Bwrdd gyflwyniad ar gynnydd y Tasglu Prentisiaethau a'r Tîm Cymorth i Newydd-ddyfodiaid.
 10. Rhoddwyd diweddariad ar y Rhwydweithiau Cyflogwyr i'r Bwrdd.
 11. Nododd y Bwrdd yr adroddiad Iechyd, Diogelwch, Lles a Diogelu ar gyfer Ch3.
 12. Derbyniodd yr Ymddiriedolwyr yr adroddiad diogelu blwyddyn gyfan, a derbyniwyd argymhelliad y Pwyllgor Archwilio a Risg i gymeradwyo’r Polisi Diogelu Chwythu’r Chwiban wedi’i ddiweddaru.
 13. Derbyniwyd adroddiadau diweddaru gan bob un o Gadeiryddion is-bwyllgorau’r Bwrdd.
 14. Cymeradwyodd yr Ymddiriedolwyr Gylch Gorchwyl y Pwyllgor NCC a Phrentisiaethau, a phenododd Peter Lauener, Michael Green a Tony Elliott i’r Pwyllgor fel aelodau Ymddiriedolwyr, a chymeradwywyd hefyd benodiad Peter Lauener yn Gadeirydd y Pwyllgor a phenodiad Michael Green yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor.
 15. Derbyniodd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfodydd diweddar y Cynghorau’r Gwledydd, a thrafodwyd ei ymatebion i adborth blaenoriaeth y Cynghorau’r Gwledydd.

Cadeirydd

Peter Lauener

Penodwyd Peter Lauener yn Gadeirydd CITB ym mis Mai 2018. Daeth Peter i CITB gyda chyfoeth o brofiad yn y sector addysg a sgiliau, ar ôl cynnal rolau Prif Weithredwr yr Asiantaeth Ariannu Addysg a Sgiliau (ESFA), Prif Weithredwr dros dro y Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau (IfATE).

Ynghyd â'i waith ar Fwrdd CITB, ers mis Mawrth 2020 mae Peter wedi bod yn Gadeirydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC), cwmni dielw sy'n eiddo i'r Llywodraeth, sydd hefyd yn gorff cyhoeddus an-adrannol gweithredol (NDPB). Mae'r sefydliad hwn yn gweinyddu benthyciadau a grantiau i fyfyrwyr mewn prifysgolion a cholegau yn y DU.

Mae Peter yn Gadeirydd Coleg Orchard Hill, sy'n goleg anghenion arbennig annibynnol wedi'i leoli yn Sutton, gyda safleoedd ledled Llundain a'r De Ddwyrain. Mae'r coleg hwn yn noddwr ymddiriedolaeth academi anghenion arbennig gyda nifer o academïau yn yr un ardal.

Aelodau sy'n gyflogwyr

Kevin McLoughlin - Rheolwr Gyfarwyddwr, McLoughlin Group Holdings Ltd

Kevin McLoughlin MBE yw sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr busnesau bach a chanolig Llundain, McLoughlin Group Holdings Ltd. Dechreuodd Kevin y busnes ym 1988. Mae'r cwmni wedi bod yn gefnogwr brwd o brentisiaethau. Mae'r cwmni'n cyflogi sawl tiwtor sy'n helpu i hyfforddi prentisiaid mewn peintio ac addurno ac ers 2012 maent wedi cynnig rhaglen cyn-gyflogaeth pedair wythnos ar gyfer bob oed.

Mae Kevin yn Aelod Panel ar gyfer y Diwydiant Adeiladu i'r Sefydliad Prentisiaethau. Dyfarnwyd MBE i Kevin yn 2014 am ei wasanaethau i sgiliau a phrentisiaethau, ac mae'n Gymrawd Sefydliad Siartredig yr Adeiladwyr. Mae Kevin hefyd yn Aelod o GMB, Liveryman of Painters and Stainers, Aelod o FCIOB, Freeman Dinas Llundain, Aelod o Grŵp Hyfforddi Ffederasiwn y Prif Adeiladwyr, Aelod o Grŵp Hyfforddi Adeiladu Rhanbarthol Llundain, Aelod o Grŵp Cynghori Diwydiant MCA , Grŵp Llywio FIR, Grŵp Cyflenwi Sgiliau a Strategaeth Islington a Grŵp Gweithredu Lle Cyflog Byw Islington.

Perthynas gytundebol: Mae Kevin yn Gyfarwyddwr McLoughlin Group Holdings Ltd a Chwmni Buddiant Cymunedol Ysgolion Addurno McLoughlin, y ddau ohonynt wedi'u cofrestru aâ Lefi gyda CITB. Mae hefyd yn Bartner i Bartneriaeth Busnes Eiddo Maxine a Kevin.

Holly Price - Cyfarwyddwr Hyfforddiant a Datblygu, Grŵp Keltbray

Mae Holly Price wedi bod yn Gyfarwyddwr Hyfforddi a Datblygu yn Keltbray Group er 2007 hyd at 2022, gan chwarae rhan hanfodol mewn peirianneg twf cynaliadwy a sylweddol trwy gael y bobl iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Dechreuodd Holly ei gyrfa yn y diwydiant dymchwel yn ddim ond 17 oed, gan hyfforddi i fod yn beiriannydd, ac aeth ymlaen i fod yr unig beiriannydd ffrwydron benywaidd yn Ewrop yn y sector. Drwy gydol ei chyfnod yn Keltbray, bu Holly hefyd yn arwain ar gyflwyno Gwerth Cymdeithasol a chwaraeodd ran weithredol mewn partneriaethau diwydiant gyda chymdeithasau masnach a sefydliadau addysgol eraill yn hyrwyddo sgiliau yn y sector adeiladu.

Yn gynnar yn 2022, penodwyd Holly yn Gyfarwyddwr Grŵp Cynaliadwyedd ac mae ei hymagwedd arwain gydweithredol wedi ei gosod orau i gymryd cyfrifoldeb am weithredu targedau cyhoeddedig Keltbray ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Mae Holly yn hyrwyddo’n frwd yr angen i ehangu’r gronfa dalent trwy gofleidio amrywiaeth a denu newydd-ddyfodiaid o bob cefndir i’r diwydiant, ac mae hi’n ymgyrchu’n ddiddiwedd i wella safonau’r diwydiant yn barhaus.

Mae Holly hefyd yn Is-lywydd Oes Anrhydeddus Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Dymchwel, sydd â rheolaeth ariannol y Grŵp Hyfforddiant Dymchwel Cenedlaethol, ac sy'n elwa o gyllid CITB. Mae hi hefyd yn Ymddiriedolwr o Construction Youth Trust, sy’n derbyn cyllid CITB i gefnogi ieuenctid difreintiedig i mewn i swyddi adeiladu trwy hyfforddiant a mentora.

Sophie Seddon - Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant Novus

Mae Sophie Seddon wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu ers mwy na 10 mlynedd – ymunodd â busnes ei theulu ar ôl cael gradd mewn Rheoli Busnes. Pan ddechreuodd ar ei gyrfa yn Seddon Property Services, chwaraeodd ran allweddol yn y gwaith o newid enw’r cwmni i Novus. Ar ôl hynny, daeth yn Bennaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu â Chleientiaid yn 2018 cyn ymgymryd â’i rôl fwyaf diweddar yn 2020.Mae Sophie’n deall pwysigrwydd meithrin talent ifanc, am fod Novus yn cynnig sawl llwybr i'r diwydiant ar gyfer pobl ifanc. Mae hefyd yn frwd dros ddefnyddio technoleg newydd, gwella cynaliadwyedd ac annog cynhwysiant yn y diwydiant.

Mae Sophie hefyd yn gyfranddaliwr JSSH Ltd, daliadau grŵp Novus Property Solutions Ltd ac yn Gyfarwyddwr ac yn gyfranddaliwr i Hall Estates Ltd, cwmni datblygu eiddo.

Louisa Finlay – Prif Swyddog Pobl, Grŵp Kier

Penodwyd Louisa yn Brif Swyddog Pobl yn Ngrŵp Kier ym mis Mawrth 2023, yn dilyn mwy na 30 mlynedd o wasanaeth parhaus gyda’r busnes. Yn y rôl hon, mae Louisa yn gyfrifol am AD, cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol, iechyd, diogelwch a lles yn ogystal â rheoli asedau a sicrwydd busnes.

Cyn dod yn Brif Swyddog Pobl, bu Louisa yn gweithio mewn amryw o rolau cenedlaethol, rhanbarthol a sector ar draws ei busnes Adeiladu, gan gynnwys fod yn Rheolwr Gyfarwyddwr busnes y de ac yn fwyaf diweddar fel Rheolwr Gyfarwyddwr swyddogaeth cleientiaid a marchnadoedd.

Dechreuodd Louisa ei gyrfa fel peiriannydd o dan hyfforddiant ar radd ryngosod. Mae hi’n angerddol dros gyflwyno’r genhedlaeth nesaf o seilwaith ar draws y DU, ac mae wedi ymrwymo i gael diwylliant yn Kier lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn, yn cael eu cefnogi ac yn gallu ffynnu.

Mae Louisa yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB) a Chylch Mentora’r Diwydiant Adeiladu ac Eiddo.

Owain Jones - Cyfarwyddwr, Richard Jones (Betws) Ltd

Mae gan Owain Jones dros 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu ar ôl ymuno â busnes BBaCh teuluol ar ôl graddio yn wreiddiol mewn Busnes a Chyllid ac yn ddiweddarach mewn Rheolaeth Adeiladu. Wedi’i leoli yn Ne-orllewin Cymru, cafodd TRJ ei gydnabod yn 2015 fel Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn CITB ar gyfer Cymru a Phrydain Fawr.

Mae Owain yn ymddiriedolwr sefydlu ac yn gadeirydd Sgiliau Adeiladu Cyfle, elusen sy’n gweithredu’r Cynllun Rhannu Prentisiaethau Adeiladu mwyaf yn y DU. Cydnabuwyd cyflawniadau Cyfle gyda dwy Wobr y Frenhines, am arloesi ac am hyrwyddo cyfleoedd o ran symudedd cymdeithasol. Mae Owain wedi bod yn Gyfarwyddwr Gweithredol Carmarthenshire Construction Training Association Ltd ers ei sefydlu ac mae’n frwd dros uwchsgilio’r gweithlu lleol.

Mae Owain yn un o Ymddiriedolwyr Sefydliad Jac Lewis, elusen iechyd meddwl a lles. Yn siaradwr Cymraeg rhugl, mae Owain yn gefnogwr brwd o’r iaith Gymraeg a’i diwylliant.

Michael Green – Rheolwr Gyfarwyddwr RED Systems Ltd

Mae gyrfa Michael Green wedi datblygu’n sylweddol ers ei leoliad Technegwyr YTS CITB cychwynnol gyda Alfred McAlpine yn Bircham Newton. Nawr, mae’n rhedeg ei gwmni gwydro a llenfuriau ei hun, sy’n ehangu’n gyflym, RED Systems.

Wedi’i sefydlu yn 2003, mae’r cwmni wedi tyfu i fod yn fusnes â throsiant gwerthu o £14m+ ac mae bellach yn un o gontractwyr gwydro arbenigol uchaf ei barch yn y diwydiant.

Yn eiriolwr angerddol dros hyfforddiant, datblygiad a datblygiad proffesiynol, gyda dros 60% o dîm ei hun yn astudio ar gyfer rhyw fath o gymhwyster, mae wedi ymrwymo i feithrin sgiliau a denu talent newydd i’r diwydiant.

Bellach, â dros 33 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, ac yn ddiweddar wedi cwblhau’r cam mwyaf heriol ar ei daith addysgol ei hun, sef MBA, mae Michael nawr yn aelod o’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig.

Herman Kok - Ysgrifennydd y Cwmni, Lindum Group Ltd

Herman Kok yw Ysgrifennydd y Cwmni yn Lindum Group, lle mae wedi bod yn allweddol wrth lywio strategaeth a llywodraethiant sefydliadol. Ymunodd â Lindum ym 1987, ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Cyllid i Almet Aluminium yn flaenorol ac yn bennaeth ar Drysorlys Pechiney Ugine Kuhlmann yn y DU. Cafodd ei eni a’i addysgu yn yr Iseldiroedd lle astudiodd Economeg a Llenyddiaeth ym Mhrifysgol Amsterdam. Fel Ysgrifennydd Cwmni Lindum, mae’n arwain y gweithgareddau hyfforddi a chynnwys cymunedol.

Mae Herman yn Gadeirydd Investors in Lincoln Ltd, partneriaeth sector cyhoeddus/preifat sy’n ymroddedig i adfywio Lincoln Fwyaf ac yn gyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Lincoln City (yr Impiaid). Bu’n gyfarwyddwr LEP Lincoln Fwyaf (GLLEP), Siambr Fasnach Swydd Lincoln ac roedd yn Gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Swydd Lincoln.

Mae Herman yn gyn-bencampwr gwyddbwyll ar lefel sirol, yn ogystal â Chyn-Bencampwr Cylchol y Byd ac yn ddiweddar mae wedi cael ei bleidleisio fel pencampwr Gwerth Cymdeithasol y DU ar gyfer 2023/24 gan Social Value UK.

Bydd ei arbenigedd mewn strwythur corfforaethol a’i ymrwymiad i’r sector adeiladu yn amhrisiadwy i Fwrdd CITB.

Rachael Cunningham - Arweinydd Cynnig, Laing O’Rourke

Mae Rachael yn Arweinydd Cynnig yn Laing O’Rourke. Mae ei rôl yn cyfuno pob agwedd ar ennill prosiectau fawr o fewn y tîm Cleientiaid a Marchnadoedd, o reoli cynigion hyd at gyflawni prosiectau cyn-adeiladu.

Yn ystod gyrfa 17 mlynedd o hyd yn y diwydiant adeiladu, mae Rachael wedi bod yn gyfrifol am ennill llawer o brosiectau nodedig ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, sy’n amrywio o byllau nofio, adeiladau preswyl uchel, ysgolion a phrifysgolion, labordai a phrosiectau portffolio ystadau’r weinyddiaeth amddiffyn.

Mae Rachael yn frwd dros arddangos fod y sector adeiladu cymaint mwy na brics a morter – mae’n ddiwydiant sy’n sicrhau newid cymdeithasol drwy adeiladu asedau sy’n llywio sut rydym yn byw ac yn gweithio. Bydd cefnogi datblygiad talent drwy’r CITB yn sicrhau bod unigolion yn cael cyfle i fod yn rhan o’r newid cymdeithasol hwnnw er mwyn diogelu’r diwydiant ar gyfer y dyfodol.

Stephen Gray - Pennaeth Datblygu Peirianneg, BAM Nuttall Ltd

Penodwyd Stephen Gray yn Bennaeth Datblygu Peirianneg yn BAM Nuttall Ltd yn 2023, yn dilyn gyrfa weithredol o fwy na 35 mlynedd yn y diwydiant adeiladu.

Dechreuodd Stephen ei yrfa ym 1988, fel peiriannydd cynorthwyol gydag Edmund Nuttall Ltd ac mae wedi dal amryw o rolau peirianneg a rheoli prosiect trwy fwy na 30 mlynedd o wasanaeth gyda BAM yn ne-ddwyrain Lloegr ac o fewn yr uned fusnes Prosiectau Mawr

Yn ei rôl bresennol, mae Stephen yn ymwneud yn helaeth â phrentisiaid technegol Gyrfaoedd Cynnar, israddedigion a graddedigion, yn enwedig peirianwyr sifil. Mae’n rhoi arweiniad ar eu gyrfaoedd technegol a rheolaethol yn ogystal â llwybrau datblygiad proffesiynol o fewn Sefydliad y Peirianwyr Sifil.

Drwy gydol ei yrfa, mae Stephen wedi bod yn frwd dros hyfforddi’r gweithlu ac aelodau staff fel ei gilydd. Gyda’r prinder sgiliau presennol, mae’n bwysicach fyth arallgyfeirio cronfeydd talent a fydd hefyd yn cynyddu’r angen am hyfforddiant mwy penodol. Mae Stephen wedi bod yn fentor i lawer o staff trwy gydol ei yrfa ac yn fwy diweddar mae’n chwarae rhan weithredol o fewn BAM i gefnogi a gwella Iechyd Meddwl a Lles gweithwyr.

Mae Stephen yn Beiriannydd Sifil Siartredig ac yn aelod o Sefydliad y Peirianwyr Sifil lle mae’n chwarae rhan weithredol yn adolygu Peirianwyr Siartredig a Chorfforedig yn ogystal â bod yn Aseswr cymeradwy ar gyfer Asesiadau Terfynol Prentisiaeth achrededig.

Aelodau Annibynnol

Julia Heap - Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol, Coleg a Chanolfan y Brifysgol Hopwood Hall

Julia yw Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg a Chanolfan y Brifysgol Hopwood Hall. Yn ei rôl yn arwain Coleg Addysg Bellach bywiog mae Julia yn arwain coleg bywiog, cynhwysol sy’n cynnig ystod eang o brentisiaethau technegol, galwedigaethol ac Addysg Uwch o ansawdd uchel yn Rochdale a Gogledd-ddwyrain Manceinion Fwyaf. Mae Coleg Hopwood Hall yn sefydliad angorol yn Rochdale ac mae Julia’n gweithio mewn partneriaeth ar draws Rochdale a Manceinion Fwyaf, gyda chyfrifoldeb am gyswllt strategol gyda rhanddeiliad allweddol o’r cyhoedd a diwydiant fel y Llywodraeth, Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf, Cyngor Rochdale a Grŵp Colegau MF.

Cyn ymuno â Choleg Hopwood Hall yn 2015 a chael ei phenodi’n Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol yn 2019, roedd Julia yn Gyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol i Gyngor Oldham. Gyda dros 25 mlynedd o brofiad ariannol yn y sector cyhoeddus gan gynnwys Awdurdodau Lleol a’r GIG, mae gan Julia gyfoeth o brofiad o ddarparu rhaglenni refeniw a chyfalaf cymhleth gwerth miliynau o bunnoedd a chefnogi prosiectau trawsnewid gan weithio mewn timau amlddisgyblaethol.

Mae Julia yn Gymrawd Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Cyllid Cyhoeddus (FCPFA), yn aelod o fwrdd Asiantaeth Datblygu Rochdale, yn gynghorydd ar sgiliau i Fwrdd Atom Valley, yn Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Arloeswyr Rochdale ac yn Arweinydd Gyrfaoedd ar gyfer Grŵp Colegau MF.

Nikki Davis - Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol, Coleg Adeiladu Leeds

Nikki yw Pennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol Coleg Adeiladu Leeds. Ei rôl yng Ngholeg Adeiladu Leeds yw sicrhau darpariaeth o ansawdd uchel o raglenni addysg i gefnogi’r sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, gan ganolbwyntio’n benodol ar brentisiaethau. Mae’r Coleg yn gweithio i wella amrywiaeth yn ei boblogaeth myfyrwyr a sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad at gyfleoedd gyrfa o fewn y sector adeiladu.

Cyn ymuno â Choleg Adeiladu Leeds, bu Nikki yn gweithio yng Ngholeg Efrog fel Is-Bennaeth Addysg Dechnegol a Phroffesiynol, a chyn hynny mae wedi gweithio mewn Addysg Bellach ers dros 20 mlynedd, ar draws sawl Coleg yng Ngorllewin Swydd Efrog. Dechreuodd Nikki ei gyrfa yn y sector lletygarwch cyn hyfforddi i addysgu mewn Addysg Bellach ac mae’n angerddol dros ddarparu cyfleoedd i bob myfyriwr.

Mae Nikki hefyd yn ymddiriedolwr Prifysgol Gelf Leeds a Chynghrair Dysgu Leeds, partneriaeth addysg sy’n canolbwyntio ar ddatblygu arfer cynhwysol.

Arsylwyr y Llywodraeth

 • Charlotte Govan (Adran Addysg)
 • TBC (Llywodraeth yr Alban)
 • Simon Phelps (Llywodraeth Cymru).

Mae'r manylion ynghylch aelodaeth yn gywir ar 18 Mehefin 2024.