Facebook Pixel
Skip to content

Pwyllgor Archwilio a Risg

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Risg yn gyfrifol am sicrhau bod y Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu yn ennill y sicrwydd sydd ei angen arnynt ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau CITB ar gyfer rheoli risg, llywodraethu a rheoli.

Bydd y Pwyllgor Archwilio a Risg yn cynghori'r Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu ar:

 • y prosesau strategol ar gyfer rheoli risg a llywodraethu a'r datganiad llywodraethu;
 • polisïau cyfrifyddu, cyfrifon ac adroddiad blynyddol y sefydliad gan gynnwys y broses i'w hadolygu;
 • gweithgaredd wedi'i gynllunio a chanlyniadau archwilio mewnol ac allanol; digonolrwydd y rheolwyr i ymateb i faterion a ddynodwyd gan weithgaredd archwilio gan gynnwys llythyr rheoli archwiliad allanol;
 • sicrwydd gan gynnwys ffynonellau allanol neu bartneriaid gwasanaeth a rennir, sy'n ymwneud â rheoli risg a gofynion llywodraethu corfforaethol ar gyfer y sefydliad;
 • cynigion ar gyfer tendro ar gyfer gwasanaethau archwilio mewnol neu allanol neu ar gyfer prynu gwasanaethau heblaw archwilio gan gontractwyr sy'n darparu gwasanaethau archwilio;
 • polisïau gwrth-dwyll a llwgrwobrwyo, prosesau chwythu'r chwiban, a threfniadau ar gyfer ymchwiliadau arbennig;
 • ac ystyried pynciau eraill fel y'u diffinnir gan y Bwrdd.

Aelodau presennol y pwyllgor (ar Ebrill 2021) yw:

Diana Garnham - Cadeirydd ac ymddiriedolwr CITB

Sophie Seddon - ymddiriedolwr CITB

Richard Plumb - Pennaeth Risg a Sicrwydd, Arolwg Ordnans

Mae Richard yn Bennaeth Risg a Sicrwydd yn yr Arolwg Ordnans, cwmni sy'n eiddo i'r Llywodraeth, gyda chyfrifoldeb am archwilio mewnol, rheoli risg, diogelwch gwybodaeth a diogelu data.

Cyn ymuno â'r Arolwg Ordnans roedd Richard yn Bartner am ddeng mlynedd gydag RSM, practis gwasanaethau proffesiynol byd-eang, gyda chyfrifoldeb am ddatblygu a darparu darpariaeth gwasanaethau archwilio mewnol, rheoli risg a llywodraethu i'r cyhoedd ac nid er elw. sectorau yn Llundain a'r De Ddwyrain.

Mae Richard sydd â dros 30 mlynedd o brofiad yn y proffesiwn archwilio mewnol a risg yn gyfrifydd cymwysedig CCAB CIPFA, yn Gysylltiedig â'r Sefydliad Rheoli Risg, Arbenigwr Gwrth-Dwyll Achrededig a Dadansoddwr Achos Gwreiddiau.

Presenoldeb 2022

Enw Rôl Chwefror Ebrill Awst Tachwedd

Diana Garnham

(Cadeirydd) Ymddiriedolwr CITB 

 

 

Sophie Seddon

Ymddiriedolwr CITB 

Ymddiheuriadau

 

 

Richard Plumb

Aelod Annibynnol

 

 

Lee Jones 

Aelod Annibynnol

Ymddiheuriadau

 

 

Presenoldeb 2021

Presenoldeb 2021
Enw Rôl Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Awst Tachwedd

Diana Garnham

(Cadeirydd) Ymddiriedolwr CITB

Sophie Seddon

Ymddiriedolwr CITB

x

x

n/a

n/a

n/a

Chris Richardson (ymddiswyddodd 2021)

Aelod Annibynnol

x

x

x

x

Richard Plumb

Aelod Annibynnol

x

x

Peter Lauener

Cadeirydd Bwrdd CITB

n/a

n/a

n/a

Presenoldeb 2020

Presenoldeb 2020
Enw Rôl Chwefror Mai Mehefin Awst Tachwedd

Diana Garnham

(Cadeirydd) Ymddiriedolwr CITB

Sophie Seddon (ymunodd Tachwedd 2020)

Ymddiriedolwr CITB

n/a

n/a

n/a

n/a

x

Maureen Douglas (ymddiswyddodd Mai 2020)

Ymddiriedolwr CITB

x

n/a

n/a

n/a

Chris Richardson

Co-optee

x

x

Richard Plumb

Co-optee

Presenoldeb 2019

Presenoldeb 2019
Name Role February May June August Enw Rôl Chwefror Mai Mehefin Awst Tachwedd
Diana Garnhan (Chair) CITB Trustee            
Maureen Douglas CITB Trustee x            
Chris Richardson Co-optee x            
Richard Plumb Co-optee x            Crynodeb o drafodaethau pwyllgor

2022

3 Chwefror 2022

Presennol: Diana Garnham, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Lee Jones, Sophie Seddon

 1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar gynnydd proses rheoli risg CITB.
 2. Adolygodd y Pwyllgor ddatblygiadau yng ngwasanaethau SSCL i CITB, a’r amserlen ar gyfer y Rhaglen Atebion Cwsmeriaid.
 3. Derbyniwyd yr Adroddiad Archwilio Mewnol ar gyfer Ch3, a chymeradwyodd y Pwyllgor newid i'r Cynllun Archwilio Mewnol presennol.
 4. Cefnogodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol drafft arfaethedig ar gyfer 2022-23, a fyddai’n cael ei adolygu.
 5. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad Diogelu blwyddyn lawn 2021.
 6. Cyflwynwyd adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2020-21.
 7. Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Cynllunio Archwilio’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiadau ariannol 2021-22.
 8. Argymhellwyd diwygiadau i'r polisi Datgelu Gwarchodedig (Chwythu'r Chwiban), a'r polisi Moeseg Busnes a Gwrth Dwyll i'r Bwrdd eu cymeradwyo.
 9. Cyflwynwyd y Pwyllgor i lythyrau Annwyl Swyddog Cyfrifyddu (DAO) HMT.

3 Tachwedd 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Peter Lauener

Ymddiheuriadau: Dim

 1. Adolygodd y Pwyllgor gynnydd proses rheoli risg CITB ar  gyfer risgiau strategol a gweithredol.
 2. Adolygwyd perfformiad SSCL yn erbyn DPA, yn ogystal â’r cynlluniau ar gyfer y Rhaglen Cwsmeriaid Mapio Technoleg, a fyddai’n gwella profiad y cwsmer mewn perthynas ag ardoll a grant.
 3. Derbyniwyd diweddariad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2021-22 Ch2, a chymeradwyodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol diwygiedig.
 4. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2019-20.
 5. Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Cwblhau Archwiliad 2021-22 y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a thrafodwyd llythyr rheoli drafft 2020-21.
 6. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad Diogelu blwyddyn lawn 2021.
 7. Cytunodd y Pwyllgor i argymell y Polisi Trysorlys a Buddsoddi drafft, y Polisi Cronfeydd Wrth Gefn, a'r Polisi Cyfalaf Gweithredol i'r Bwrdd eu cymeradwyo.

2021

23 Awst 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Peter Lauener

Ymddiheuriadau: Dim

 1. Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod arbennig i adolygu Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft CITB 2020-21 ac argymhellodd newidiadau i’w gwneud cyn argymell i’r Bwrdd eu cymeradwyo.

11 Awst 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Peter Lauener

Ymddiheuriadau: Richard Plumb

 1. Adolygodd y Pwyllgor risgiau Cynllun Busnes Strategol a lefel uchel CITB.
 2. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar gyflwyno Proses Rheoli Risg Weithredol newydd.
 3. Cynhaliwyd plymio dwfn ar ddal a rheoli risg twyll sefydliadol.
 4. Derbyniwyd ac adolygwyd Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft 2020-21.
 5. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2019-20.
 6. Derbyniwyd diweddariad Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer Ch1 2020-21 a chymeradwyodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol diwygiedig.
 7. Adolygodd y Pwyllgor a chynigiodd newidiadau i'w Gylch Gorchwyl a'u hargymell i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.


29 Ebrill 2021

Presennol: Diana Garnham, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Dim

 1. Cynhaliodd y Pwyllgor weithdy bach i adolygu’r risgiau, mesurau lliniaru ac effaith gweithio o bell ar gydweithwyr ers dechrau’r pandemig Covid.
 2. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar yr adolygiad blynyddol o risgiau strategol, a hefyd adolygodd risgiau lefel uchel CITB mewn perthynas â blaenoriaethau’r Cynllun Busnes.
 3. Adolygwyd Cynllun Archwilio Mewnol 2021-22 a chytunwyd arno.
 4. Derbyniwyd Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer adroddiad blynyddol 2020-21.
 5. Derbyniwyd adroddiad archwilio allanol interim y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar gyfer 2020-21.
 6. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad cynnydd ar y cynllun gweithredu yn erbyn llythyr rheoli archwilio allanol 2019-20.
 7. Trafododd y Pwyllgor y ffi archwilio allanol.
  Trafodwyd a chytunwyd ar gynnwys datganiad llywodraethu’r Pwyllgor i’w gynnwys yn adroddiad blynyddol 2020-21.
 8. Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad Diogelu blwyddyn gyfan.
 9. Mae'r Pwyllgor yn argymell y Polisi Diogelu a'r dogfennau ategol, y Polisi Iechyd, Diogelwch a Lles, a'r Polisi Rheoli Risg i'r Bwrdd eu cymeradwyo.
 10. Cymeradwyodd y Pwyllgor y Polisi Gwariant Cyfalaf.

25 Mawrth 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Richard Plumb

 • Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod arbennig i adolygu llythyr rheoli’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20 a’r cynnydd yn erbyn yr argymhellion, ynghyd â chynllunio ar gyfer archwiliad ariannol 2020-21 a dadansoddi’r ffi NAO gysylltiedig.

4 Chwefror 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Sophie Seddon

Ymddiheuriadau: Chris Richardson

 1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar wasanaethau dan gontract SSCL i CITB a chynllun gweithredu ar sut i adeiladu ar a gwella'r berthynas rhwng SSCL a CITB.
 2. Adolygodd y Pwyllgor risgiau strategol a risgiau lefel uchel CITB.
 3. Derbyniodd y Pwyllgor sicrwydd o'r gwersi a ddysgwyd o archwiliad allanol 2019-20, a gwelliannau i'w gwneud cyn archwiliad 2020-21.
 4. Cafwyd diweddariad y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2020-21 Ch3 a cytunodd y Pwyllgor i fabwysiadu system raddio Archwilio Mewnol newydd.
 5. Adolygwyd y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2021-22.
 6. Cytunodd y Pwyllgor i argymell y Polisi Trysorlys a Buddsoddi drafft i'r Bwrdd i'w gymeradwyo.
 7. Rhannwyd prif themâu adolygiad effeithiolrwydd mewnol y Pwyllgorau.

6 Ionawr 2021

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Sophie Seddon

 • Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod arbennig i gael yr adroddiad a chyfrifon blynyddol 2019-20 a chytunwyd ar rai newidiadau i'w gwneud cyn argymell yr adroddiad blynyddol a'r cyfrifon i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.
  2020

4 Tachwedd 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Sophie Seddon

 1. Cafwyd diweddariad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2020-21 Ch2 a cytunodd y Pwyllgor i rai diwygiadau i'r Cynllun Archwilio Mewnol.
 2. Trafododd y Pwyllgor risgiau strategol CITB a gofynnodd am adolygiad o berthynas CITB ag SSCL yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.
 3. Cafodd y Pwyllgor adroddiad diweddaru’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20 a thrafod ymatebion cychwynnol y rheolwyr iddo.
 4. Cytunodd y Pwyllgor i argymell y Polisi Cronfeydd Wrth Gefn drafft a'r Polisi Cyfalaf Gweithio i'r Bwrdd i'w gymeradwyo.

 

12 Awst 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Richard Plumb

 1. Adolygodd y Pwyllgor risgiau rheoli risg a risgiau strategol CITB.
 2. Derbyniwyd diweddariad y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2019-20 Ch1 a chymeradwyodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol diwygiedig.
 3. Derbyniwyd a chymeradwywyd map sicrwydd CITB.
 4. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20, a thrafododd y Pwyllgor yr oedi parhaus i’r archwiliad a’r effaith a fyddai’n ei chael ar gwblhau adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20.
 5. Adolygodd a chynigiodd y Pwyllgor welliannau i'w Gylch Gorchwyl a'u hargymell i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.
 6. Adolygwyd y Polisi Cronfeydd Wrth Gefn drafft, a gofynnodd y Pwyllgor am wneud newidiadau a bod y Polisi yn cael ei adolygu eto yn y cyfarfod nesaf.


11 Mehefin 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Chris Richardson

 1. Adolygodd y Pwyllgor risgiau lefel uchel cyfredol CITB a thrafod sut roedd angen cysylltu'r risgiau hyn yn glir â risgiau strategol CITB.
 2. Trafodwyd y map sicrwydd drafft, a gofynnodd y Pwyllgor am welliannau.
 3. Trafododd a chymeradwyodd y Pwyllgor y Cynllun Archwilio Mewnol.
 4. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20 a thrafododd y Pwyllgor y rhesymau dros yr oedi i'r archwiliad.


7 Mai 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Maureen Douglas, Richard Plumb, Chris Richardson

Ymddiheuriadau: Dim

 1. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar yr adolygiad blynyddol o risgiau strategol.
 2. Trafododd y Pwyllgor agwedd CITB tuag at barhad busnes o ran effaith Covid-19.
 3. Adolygwyd y Cynllun Archwilio Mewnol, a chymeradwyodd y Pwyllgor ohirio rhai archwiliadau 2019-20 o ganlyniad i Covid-19 a gofynwyd i Gynllun Archwilio Mewnol 2020-21 gael ei adolygu ymhellach ac yna ei adolygu eto gan y Pwyllgor yn y cyfarfod nesaf.
 4. Derbyniwyd y Pennaeth Barn Archwilio Mewnol ar gyfer adroddiad blynyddol 2019-20.
 5. Trafodwyd cynnwys datganiad llywodraethu’r Pwyllgor i’w gynnwys yn adroddiad blynyddol 2019-20.
 6. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20, a chydnabuwyd bod angen cryn dipyn o waith ychwanegol i gwblhau'r broses archwilio.
 7. Adolygodd y Pwyllgor adroddiad blynyddol a chyfrifon drafft 2019-20.


5 Chwefror 2020

Yn bresennol: Diana Garnham, Richard Plumb

Ymddiheuriadau: Maureen Douglas, Chris Richardson

 1. Adolygodd y Pwyllgor strategaeth rheoli risgiau a risg strategol CITB ac argymell y strategaeth rheoli risg i'r Bwrdd i'w chymeradwyo.
 2. Derbyniwyd diweddariad y Pennaeth Archwilio Mewnol. Argymhellodd y Pwyllgor y dylid rheoli mwy o reolaethau mewnol
 3. Adolygwyd Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig 2020-21.
 4. Derbyniwyd diweddariad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar archwiliad datganiad ariannol 2019-20.
 5. Derbyniodd y Pwyllgor gynnig i gyfuno adroddiad blynyddol a chyfrifon CITB â’i gyhoeddiad adolygiad blynyddol, a diweddaru’r ffordd y byddai’n edrych ac yn cael ei gyflwyno. Cefnogodd y Pwyllgor y dull newydd hwn.
 6. Awgrymodd y Pwyllgor y themâu i'w cynnwys yn natganiad llywodraethu'r Pwyllgor ar gyfer adroddiad blynyddol 2019-20.
 7. Rhannwyd canlyniadau adolygiad effeithiolrwydd mewnol y Pwyllgorau.