Facebook Pixel
Skip to content

Pwyllgorau wedi'u Diddymu

Mae'r Gweithgor Lefi bellach wedi cael ei ddisodli gan y Pwyllgor Strategaeth Lefi

Mae Pwyllgorau Cymru, Lloegr a'r Alban wedi cael eu diddymu. Fe'u disodlwyd gan y Cynghorau Cenedl ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban.

Pwyllgor Lloegr

Roedd rhaid i'r Pwyllgor gynghori'r Bwrdd ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau CITB mewn cysylltiad â datblygu a chyflenwi sgiliau adeiladu yn Lloegr yn unol â chynllun strategol y Bwrdd.

Yn arbennig, roedd Pwyllgor Lloegr yn cynghori a gwneud argymhellion i'r Bwrdd ar faterion ynghylch busnes strategol a chefnogi arweinyddiaeth strategol y Bwrdd, â goruchwyliaeth gorfforaethol o strategaeth a pherfformiad. Roedd yn gweithredu fel 'sefydliad ymchwil' ac yn cynghori ar: ddatblygu a chyflenwi sgiliau adeiladu cyfredol a rhai'r dyfodol yn Lloegr; cyfeiriad datblygiadau'r diwydiant ym maes adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ehangach; dylanwadu ar bolisïau'r llywodraeth ar sgiliau a hyfforddiant; blaenoriaethau a pholisïau ar gyfer y diwydiant adeiladu yn Lloegr; effaith ac effeithiolrwydd cyflenwi cynhyrchion a gwasanaethau yn Lloegr gan amlinellu meysydd ar gyfer gwella ac arloesi.

Aelodau'r Pwyllgor (ym mis Mehefin 2017) oedd:

 • Frances Wadsworth - cadeirydd, ymddiriedolwraig CITB a phennaeth a CEO Croydon College
 • Debbie Akehurst - pennaeth cyfrifoldebau corfforaethol (Llundain) gyda Land Securities Properties Cyfyngedig
 • Debbie Aplin - cyfarwyddwraig anweithredol MHA Housing
 • Caroline Blackman - cyfarwyddwraig AD gyda Laing O'Rourke
 • Ian Dickerson - pennaeth newydd-ddyfodiaid a chyllid gyda Kier Group Services
 • Stuart Green - athro rheoli adeiladu ym Mhrifysgol Reading
 • Steve Hindley - cadeirydd Grŵp Midas
 • Richard Hulland - cyfarwyddwr grŵp gyda Veolia
 • Mike Jaggs - cyfarwyddwr cyswllt BRE Global Cyfyngedig.
 • Chris Jones - pennaeth dysgu a datblygu gyda BAM Construct UK Cyfyngedig
 • Hannah O'Sullivan - pennaeth dysgu a datblygu gyda VolkerWessels UK Cyf
 • Liz Stokes - cyfarwyddwraig gyswllt adnoddau dynol (AD) ar gyfer hyfforddi a datblygu gyda Grŵp Clancy
 • Ray Wilson - cyfarwyddwr Carillion Training Services ac ymddiriedolwr CITB

Bydd cyfarfodydd yn digwydd ym 2 Mai, 15 Mehefin a 18 Medi 2017.                  

Pwyllgor yr Alban

Roedd rhaid i'r Pwyllgor sicrhau bod y Bwrdd wedi cael y sicrwydd mae arno ei angen ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau CITB mewn cysylltiad â datblygu a chyflenwi sgiliau adeiladu yn yr Alban yn unol â'r cynllun strategol cyffredinol.

Yn arbennig, roedd Pwyllgor yr Alban yn cynghori a gwneud argymhellion i'r Bwrdd ar y blaenoriaethau ar gyfer y diwydiant adeiladu yn yr Alban, fel rhan o'r cynllun strategol CITB cyffredinol, darpariaeth hyfforddiant a safonau ar gyfer y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ehangach yn yr Alban. Hefyd roedd y Pwyllgor yn cynghori'r Bwrdd ar gynigion yn perthyn i'r cynlluniau strategol ar gyfer yr Alban; dylanwadu ar bolisïau'r llywodraeth ddatganoledig ar sgiliau a hyfforddiant, ac amlinellu meysydd posibl ar gyfer gwella ac arloesi.

Hefyd roedd y Pwyllgor yn darparu cyngor a chyfarwyddyd i grwpiau adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yn yr Alban

Aelodau'r Pwyllgor (ym mis Medi 2017) oedd:

 • Maureen Douglas - Cadeirydd ac ymddiriedolwraig CITB
 • Douglas Anderson - Cyd-reolwr Gyfarwyddwr GAP Group ac aelod o Gymdeithas Perchnogion Offer yr Alban (SPOA)
 • Nicola Barclay - Cyfarwyddwraig Cartrefi i'r Alban
 • Grahame Barn - Pennaeth Aelodaeth yn CECA yr Alban
 • Craig Bruce - Aelod o Gyngor CITB
 • Steve Dillon - Ysgrifennydd Rhanbarthol yr Undeb Adeiladu, Crefftau Perthynol a Thechnegwyr (UCATT)
 • Gemma Gourlay - yn cynrychioli Robertson Group
 • David Harris - ymddiriedolwr CITB
 • Vaughan Hart - Cyfarwyddwr Gweithredol y Scottish Building Federation (SBF)
 • Malcolm Horner - aelod o Gyngor CITB
 • Stewart Lyon - Aelod Anrhydeddus Gweithredol o'r Gymdeithas Gwasanaethau Adeiladu a Pheirianneg
 • Donald McDonald - Cyfarwyddwr McDonald Decorators
 • Stewart McKillop - Pennaeth Coleg South Lanarkshire
 • John McKinney - Swyddog Cymorth y Ffederasiwn yn BuildUK
 • Ed Monaghan - yn cynrychioli Construction Scotland
 • Iain Morrison - Pennaeth Adeiladu yng Ngholeg Forth Valley
 • Gordon Nelson - Cyfarwyddwr Gwasanaeth FMB yr Alban
 • Andre Reibig - Uwch Swyddog Polisi yng Nghyngor Cyllido'r Alban (SFC)
 • Ian Rogers - Prif Swyddog Gweithredol, Scottish Decorators Federation
 • Stephen Sheridan - Rheolwr Sgiliau Adeiladu yn Skills Development Scotland (SDS)
 • Colin Tennant - Pennaeth Sgiliau a Deunyddiau Traddodiadol yn Historic Scotland

Aelodau cyfetholedig (ym mis Medi 2017):

 • Jim Gilmour - Rheolwr Gyfarwyddwr ODC Cyf
 • Gavin Hay - Rheolwr Datblygu yng Nghyngor Prentisiaethau a Hyfforddiant Scottish Building (SBATC)
 • Brendan Keenan - yn cynrychioli Cyngor Prentisiaethau Paentio ac Addurno'r Alban (SPADAC)
 • Billy Kirkwood - Rheolwr Gyfarwyddwr RDK Construction Cyf
 • Newell McGuiness - rheolwr gyfarwyddwr SELECT

Bydd cyfarfodydd yn digwydd ym 6 Chwefror, 19 Mehefin a 20 Tachwedd 2017.    

Pwyllgor Cymru 

Roedd y Pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau bod y Bwrdd yn cael y sicrwydd roedd arnynt ei angen ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau CITB ar gyfer cyllido, llywodraethu a rheoli mewn cysylltiad â datblygu a darparu sgiliau adeiladu yng Nghymru yn unol â'r cynllun strategol cyffredinol.

Yn benodol, fe wnaeth Pwyllgor Cymru Wales Bwrdd CITB  gynghori'r Bwrdd a gwneud argymhellion iddo ar:

 • blaenoriaethau a pholisïau ar gyfer y diwydiant adeiladu yng Nghymru, fel elfen o gynllun strategol cyffredinol y CITB:
  • darpariaeth hyfforddiant
  • fframweithiau safonau a chymwysterau ar gyfer y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ehangach yng Nghymru
 • cynnydd a chynigion yn ymwneud â’r cynlluniau strategol a busnes ar gyfer Cymru
 • dylanwadu ar bolisïau llywodraeth ddatganoledig ar sgiliau a hyfforddiant:
  • trwy gyfathrebu'n effeithiol anghenion a chyflenwad sy'n seiliedig ar dystiolaeth
  • ystyried pynciau eraill, fel y'u diffinnir gan y Bwrdd
  • effaith polisïau a strategaethau'r Bwrdd yng Nghymru
  • amlygu gwahaniaethau a gofynion cenedlaethol
  • cwmpasu newidiadau sylweddol o ran cyflenwi
 • effaith ac effeithiolrwydd cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau yng Nghymru gan amlinellu meysydd ar gyfer gwella ac arloesi

Hefyd fe wnaeth y pwyllgor ddarparu cyngor a chyfarwyddyd i'r grwpiau Cymreig dilynol:

 • Fforymau Rhanbarthol (Gogledd, De-orllewin a De-ddwyrain)
 • Hefyd grwpiau eraill gan gynnwys:
  • Arsyllfa Cymru (Grŵp CSN)
  • Grŵp Gwasanaethau Proffesiynol Cymru
  • Grŵp Cynghori Sgiliau Adeiladu Traddodiadol Cymru
  • Adeiladu Cymru
  • Grŵp Cynghori ar Gymwysterau

Grŵp Cynhwysiant Tegwch a Pharch/Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Daw ei aelodau o'r ystod lawn o gyflogwyr a ffederasiynau sy'n adlewyrchu gwahanol sectorau, maint ac ardaloedd daearyddol.

Y sefydliadau yw:

Balfour Beatty
BAM Construct UK
BAM Nuttall
Adeiladu DU
CECA
Costain
Cymdeithas Llogi Ewrop
Ffederasiwn Adeiladwyr Tai
Keepmoat
Kier
Laing O’Rourke
Mitie
Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr
Volker Wessels

Bydd cyfarfodydd yn digwydd ym 2 Chwefror, 20 Mehefin a 20 Medi 2017 a 24 Ionawr 2018.    

Grŵp rheolau'r cynllun grant

Rôl Grŵp Rheolau'r Cynllun Grantiau oedd rhoi llais cadarn a chynrychioliadol  i CITB ar ddiwydiant, i gynghori, argymell a llywio dyluniad y Cynllun Grantiau trwy gydol y rhaglen Ddiwygio. Mae'r Grŵp hwn bellach wedi'i ddiddymu.

Tynnwyd ei aelodau o'r ystod lawn o gyflogwyr a ffederasiynau gan adlewyrchu gwahanol sectorau, maint ac ardaloedd daearyddol.Balfour Beatty

 • BAM Construct UK
 • BAM Nuttall
 • Build UK
 • CECA
 • Costain
 • Hire Association Europe
 • House Builders Federation
 • Keepmoat
 • Kier
 • Laing O’Rourke
 • Mitie
 • National Federation of Builders
 • Volker Wessels 

Roedd Grŵp Rheolau'r Cynllun Grantiau yn bodoli i gynrychioli buddiannau'r diwydiant adeiladu a sicrhau bod y Cynllun Grantiau wedi'i gynllunio i fod o fudd i'r diwydiant cyfan.

Roedd yn gyfrifol am gynorthwyo CITB i ddeall effaith (cadarnhaol a negyddol) y Cynllun Grantiau yn llawn ar y diwydiant a sicrhau bod dyluniad y Cynllun Grantiau yn cyd-fynd ag egwyddorion arweiniol a chanlyniadau'r diwydiant adeiladu wedi'u targedu.

Gweithredodd Grŵp Rheolau'r Cynllun Grantiau fel grŵp ar gyfer ymgynghori yn ymwneud â newid Cynllun Grantiau CITB yn ogystal ag adolygu, rhoi cyngor, gwneud argymhellion i alluogi CITB i ddatblygu Cynllun Grantiau effeithiol er budd gwasanaethu'r diwydiant.