Facebook Pixel
Skip to content

Cenhadaeth a chynlluniau

Mae CITB yn ymroddedig i sicrhau bod gan y gweithlu adeiladu'r sgiliau cywir ar gyfer y presennol a'r dyfodol yn seiliedig ar ein tair blaenoriaeth strategol - Gyrfaoedd, Safonau a Chymwysterau, a Hyfforddi a Datblygu. 

Ni yw Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant ac rydym yn bartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y diwydiant adeiladu yn Lloegr, yr Alban a Chymru.

Ein cenhadaeth: Denu a chefnogi datblygiad pobl i adeiladu Prydain well.

Ein gweledigaeth: I adeiladu Prydeinig gael ymagwedd gydnabyddedig,  arloesol o safon fyd-eang tuag at ddatblygu ei weithlu i gyflenwi ansawdd yn yr amgylchedd adeiledig.

CITB Cynllun Strategol 2021-25

Cyhoeddodd CITB ei Gynllun Strategol 2021-25 (PDF, 366KB) ym mis Medi 2020, sy’n nodi'r prif heriau ynghylch sgiliau yn y diwydiant adeiladu a’r hyn y mae CITB am ei wneud i fynd i'r afael â’r heriau hyn. 

Cynllun Strategol 2021-25 (PDF, 482KB) 

Ynghanol sefyllfa anrhagweladwy, mae CITB wedi canolbwyntio ar nifer llai o flaenoriaethau i helpu i foderneiddio’r diwydiant adeiladu, cynyddu cynhyrchiant a chydweithio â’r diwydiant, llywodraethau ac addysg bellach. Yn ogystal â darparu cefnogaeth uniongyrchol i gyflogwyr, bydd CITB yn defnyddio’r cyfnod hwn i helpu i drwsio'r system, a’i gwneud yn haws i recriwtio gweithwyr i mewn i’r diwydiant ac i gael mynediad at hyfforddiant.

Mae’r Cynllun Strategol yn cefnogi cyflogwyr i ddod â phobl i mewn i'r gwaith a darparu’r hyfforddiant y maent eu hangen. Mae’r Cynllun yn cynnwys ehangu profiadau gwaith, creu llwybr newydd o addysg bellach i brentisiaethau a swyddi, a chynyddu’r nifer o brentisiaid sy’n cwblhau eu rhaglenni.  

Mae uchafbwyntiau’r Cynllun Strategol yn cynnwys:

  • Buddsoddi £110m i gefnogi prentisiaid a chyflogwyr, ar ben cefnogaeth grant, i gynyddu’r niferoedd cyffredinol a chyfraddau cwblhau
  • Cefnogaeth i 28,000 o brofiadau blasu a buddsoddiad yn Am Adeiladu i roi cyfle i bobl gael gweld yr amrediad eang o gyfleoedd mae’r diwydiant adeiladu’n ei gynnig a sut i gael mynediad atynt
  • Defnyddio’r Cynllun Grantiau a chyllid arall i helpu cyflogwyr i fuddsoddi’n gyntaf mewn hyfforddiant i ailgodi’r diwydiant ar ôl y pandemig ac yna i foderneiddio a chynyddu cynhyrchiant.

Datblygwyd y Cynllun Strategol yn ystod trafodaethau gyda chyflogwyr, cyrff cyflogwyr ac aelodau Bwrdd CITB a Chyngor y Cenhedloedd

 Cynllun Busnes 2021-22

Mae'r Cynllun Busnes blwyddyn hwn yn adeiladu ar ddwy ddogfen o 2020 a oedd yn arwydd o'n bwriad i ganolbwyntio ar lai o flaenoriaethau a chynyddu eu heffaith i'r eithaf.

 Cynllun Busnes 2019-21

 Cynllun Busnes 2018-21

Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Sefydlogrwydd Sgiliau (PDF, 182KB) sy’n nodi sut mae’n bodloni anghenion sgiliau a hyfforddiant cyflogwyr wrth i’r diwydiant ailddechrau yn dilyn effaith COVID-19.

Mae’r Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau’n disgrifio’r blaenoriaethau a’r buddsoddiadau mewn sgiliau yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21. Y blaenoriaethau yw diogelu prentisiaethau a darparu cyllid yn uniongyrchol i gyflogwyr er mwyn iddynt fabwysiadu ffyrdd newydd ac angenrheidiol o weithio yn sgîl COVID-19, yn ogystal â chadw sgiliau.

Bydd CITB yn gweithio gyda phartneriaid eraill yn y diwydiant er mwyn rhoi cyfleoedd newydd i weithwyr sydd wedi colli eu swyddi, gan gynnwys ymchwilio i gynllun cadw talent. Bydd hyn yn ychwanegu at y cymorth sydd eisoes wedi’i roi i helpu prentisiaid i gwblhau eu rhaglenni, sy’n cynnwys gwneud taliadau grant yn gynharach ar gyfer prentisiaid sydd yn eu hail a’u trydedd flwyddyn ar hyn o bryd, helpu i baru prentisiaid sydd wedi colli neu sydd mewn perygl o golli eu swyddi â chyflogwyr newydd a datblygu opsiynau amgen megis Cynlluniau Rhannu Prentisiaeth.

Mae'r cynllun hefyd wedi blaenoriaethu’r Cynllun Grantiau a’r cyllid sy’n cael ei roi’n uniongyrchol i gyflogwyr drwy’r Cronfeydd Sgiliau a Hyfforddiant – mae £8m wedi’i glustnodi ar gyfer microfusnesau a busnesau bach, ac mae £3.5m wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau canolig. Mae £3m hefyd wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau mawr drwy'r Gronfa Datblygu Arweinwyr a Rheolwyr. Bydd hyn yn helpu cyflogwyr i hyfforddi i addasu i’r amgylchedd gwaith newydd a diweddaru'r sgiliau sydd eu hangen ar eu busnesau i wella. 

Mae CITB yn croesawu cyhoeddiad cynigion a nodwyd ar 1 Mehefin 2020 gan Dasglu Covid-19 y Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu. Mae cynllun Map Ffordd i Adferiad y CLC yn strategaeth i lywio adferiad y sectorau adeiladu ac amgylchedd adeiledig, a thrwyddynt i economi ehangach y DU, yn dilyn dirywiad economaidd a'r pandemig COVID-19.

Mae gan CITB gynllun ar gyfer pob gwlad lle rydyn ni'n gweithio gyda llywodraeth genedlaethol ac yn cefnogi'r diwydiant adeiladu yn y wlad honno.

Cynlluniau Cenedl 2021-22

Mae chwaraewyr mawr yn niwydiant adeiladu'r DU wedi cyhoeddi cynllun i helpu i baratoi'r sector ar gyfer rheolaethau mewnfudo tynnach ar ôl Brexit.

Adeiladu ar ôl Brexit: Mae Cynllun Gweithredu ar gyfer Diwydiant yn nodi'r angen i'r diwydiant adeiladu fabwysiadu strategaeth dau drac: cynyddu buddsoddiad yn y gweithlu domestig a chynyddu cynhyrchiant, wrth weithio gyda'r Llywodraeth i gytuno sut i gynnal mynediad at weithwyr mudol i roi'r gofod anadlu i addasu.

Wedi'i gyhoeddi gan grŵp ledled diwydiant mae'r cynllun gweithredu yn manylu ar gamau penodol y mae'n rhaid i'r diwydiant adeiladu, y llywodraeth a CITB eu cymryd i leihau effaith Brexit, yn seiliedig ar ymchwil helaeth a wnaed ers refferendwm yr UE.

Ymhlith yr argymhellion mae:

  • Denu talent trwy gynyddu'r nifer sy'n dechrau ac yn cwblhau prentisiaeth, creu llwybrau i mewn i adeiladu ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol a darparu gwell cyfleoedd profiad gwaith.

  • Cadw'r gweithlu trwy gefnogi gweithwyr hŷn i aros yn y diwydiant, gwella'r gweithlu presennol a chynnig gwell cefnogaeth iechyd meddwl.

  • Bod yn gynhyrchiol trwy ddatblygu Strategaeth Sgiliau'r Dyfodol i ddynodi'r sgiliau sy'n ofynnol i foderneiddio'r diwydiant, llywio digideiddio ymlaen a hybu buddsoddiad mewn dulliau adeiladu modern.

Adeiladu ar ôl Brexit: Mae Cynllun Gweithredu ar gyfer Diwydiant yn gynnyrch gwaith gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), Construction Leadership Council (CLC, the Civil Engineering Contractors Association (CECA)Construction Products Association (CPAFederation of Master Builders (FMB) a'rHome Builders Federation (HBF).

Lawr lwythwch Adeiladu ar ôl Brexit: Adroddiad Cynllun Gweithredu ar gyfer Diwydiant (PDF 1.05MB)

Ers 1997, mae CITB wedi gofyn yn weithredol i gyflogwyr am eu barn am y problemau sgiliau sy'n wynebu'r diwydiant adeiladu. Rydym yn defnyddio’r ymatebion i lywio penderfyniadau am yr hyn y mae’r diwydiant yn ei werthfawrogi a’i anghenion, yn ogystal â gwerthuso perfformiad CITB i gefnogi cyflogwyr a’r diwydiant. Mae'r Traciwr Cyflogwr wedi datblygu dros amser i adlewyrchu newidiadau i'r diwydiant a'r gwasanaethau y mae CITB yn eu darparu ac mae bellach yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn.

Traciwr Cyflogwr - Chwefror 2024 (PDF, 152KB)